artykuł nr 1

Uchwały 2019

Załączniki:
UCHWAŁA NR XIX/153/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 683 KB
Uchwała Nr XIX/152/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie nadania Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie23 KB
Uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno ? organizacyjnej finansowo - księgowej oraz kadrowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów21 KB
UCHWAŁA NR XIX/150/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Cieszanów11 KB
UCHWAŁA NR XIX/149/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi10 KB
UCHWAŁA NR XIX/148/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku "Kraina Malucha" w Dąbkowie14 KB
UCHWAŁA NR XIX/147/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2019/202014 KB
UCHWAŁA NR XIX/146/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVIII/138/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności10 KB
Uchwała Nr XIX/145/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym17 KB
Uchwała Nr XIX/144/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym16 KB
UCHWAŁA NR XIX/143/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów10 KB
UCHWAŁA NR XIX/142/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska?.13 KB
UCHWAŁA NR XIX/141/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania Rady Kultury8 KB
UCHWAŁA NR XVIII/140/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok 803 KB
Zalacznik1_139557 KB
UCHWAŁA NR XVIII/139/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów11 KB
UCHWAŁA NR XVIII/138/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności11 KB
UCHWAŁA NR XVIII/137/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ?wypoczynkowe.9 KB
UCHWAŁA NR XVIII/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych9 KB
OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.20 KB
Zalacznik1 do Uchwały 135580 KB
UCHWAŁA NR XVII/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów11 KB
UCHWAŁA NR XVII/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie.13 KB
UCHWAŁA Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 listopada 2019 roku sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok677 KB
UCHWAŁA Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy przez Miasto i Gminę Cieszanów261 KB
UCHWAŁA Nr XVII/131/2019. Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej260 KB
Zalacznik1 do Uchwały 130MB
UCHWAŁA NR XVII/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?ZAGROBLA I?17 KB
UCHWAŁA NR XVII/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności10 KB
Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 listopada 2019 rok w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 28 KB
Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarzą-dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pu-blicznego i wolontariacie, na rok 202066 KB
UCHWAŁA NR XVII/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu7 KB
UCHWAŁA NR XVII/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Dachnowie7 KB
UCHWAŁA NR XVII/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie - Nowym Siole7 KB
UCHWAŁA NR XVI/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji programowo przestrzennej dotyczącej projektu: "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia."8 KB
UCHWAŁA NR XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rokMB
UCHWAŁA NR XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości11 KB
UCHWAŁA NR XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych19 KB
UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Cieszanów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie transportu8 KB
UCHWAŁA NR XV/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 24 paz?dziernika 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Cieszanów na 2019 rok328 KB
UCHWAŁA NR XIV/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska?.13 KB
UCHWAŁA NR XIV/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych - prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne9 KB
załącznik do uchwały nr 114497 KB
UCHWAŁA NR XIV/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych9 KB
Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE?18 KB
UCHWAŁA Nr XIV/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach powiatowych.38 KB
Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej MiGCMB
Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok14 KB
Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XIII/102/2019 w sprawie emisji obligacji 14 KB
Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok16 KB
załącznik do uchwały nr 108MB
Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa?18 KB
UCHWAŁA NR XIV/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Cieszanów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu9 KB
UCHWAŁA NR XIV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów10 KB
Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok17 KB
Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Stowarzyszenie Cieszanów.pl17 KB
Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej MiGCMB
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji19 KB
UCHWAŁA NR XIII/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszanów na lata 2019 - 202323 KB
UCHWAŁA NR XIII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów24 KB
Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia Publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu od Stowarzyszenia CIESZANÓW.PL13 KB
Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia Publicznego Gimnazjum w Dachnowie od Stowarzyszenia CIESZANÓW.PL15 KB
UCHWAŁA NR XIII/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 6 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 ? letnie i dzieci młodsze9 KB
Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym16 KB
Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok17 KB
Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Miasto i Gminę Cieszanów13 KB
Zalacznik1_uchwała nr 93491 KB
UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2019 roku10 KB
UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszanów19 KB
Zalacznik1_uchwała nr 91429 KB
UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Cieszanowie ?Rondo im. por. Piotra Mazurka?9 KB
Zalacznik3_uchwała nr 90423 KB
Zalacznik2_uchwała nr 90272 KB
Zalacznik1_uchwała nr 90441 KB
UCHWAŁA NR XII/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 15 KB
Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.15 KB
Uchwała Nr XI/ 88 /2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok17 KB
UCHWAŁA Nr XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej MiGC na lata 2019-2026MB
UCHWAŁA Nr XI/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach wojewódzkich.36 KB
Zalacznik2_uchwała nr 85MB
UCHWAŁA NR XI/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Cieszanów54 KB
UCHWAŁA NR XI/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych9 KB
UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania rondu w Cieszanowie nazwę "Rondo im. por. Piotra Mazurka"8 KB
UCHWAŁA Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.28 KB
Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok27 KB
UCHWAŁA Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2018 rok.27 KB
Uchwała Nr X/ 79 /2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego ZOG sp z o.o. w Cieszanowie442 KB
Uchwała Nr X/ 78 /2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2019 rok w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok21 KB
Uchwała X/77/2019 RM w Cieszanowie z 12 Czerwca 2019 r w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej MiGC na lata 2019 -2026MB
Zalacznik nr 1 do 76777 KB
UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2019 roku10 KB
Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok23 KB
załączniki do uchwały nr 74MB
U C H W A Ł A Nr IX / 74 / 2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 202614 KB
UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności10 KB
Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów?12 KB
Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów?12 KB
Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów?12 KB
Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów?12 KB
Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów?12 KB
Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Cieszanów?27 KB
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok22 KB
załączniki do uchwały nr 65MB
U C H W A Ł A Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 202614 KB
UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa12 KB
UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.10 KB
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich?, objętego PROW na lata 2014-2020, z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla ?in blanco? wraz z deklaracją wekslową w latach 2019-2025. 16 KB
UCHWAŁA Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta i Gminy w Cieszanowie na 2019rMB
UCHWAŁA Nr VI/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach wojewódzkich.36 KB
UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cieszanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku12 KB
UCHWAŁA Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszanów24 KB
UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Cieszanów10 KB
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie20 KB
Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zaniechania wprowadzenia zmian Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami"18 KB
UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ? Kraina Malucha? w Dąbkowie15 KB
UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych - prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne9 KB
Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2021179 KB
UCHWAŁA NR V/51/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło 14 KB
UCHWAŁA NR V/50/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, części działki nr 1300/23 położonej w Dachnowie.13 KB
Zalacznik 2_uchwała nr 49MB
UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody14 KB
UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami17 KB
UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Cieszanów.248 KB
UCHWAŁA NR IV/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu w Cieszanowie8 KB
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok22 KB
UCHWAŁA NR IV/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok10 KB
UCHWAŁA NR IV/43/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowy Lubliniec na rzecz Województwa Podkarpackiego.14 KB
załącznik do uchwały nr 42531 KB
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE?18 KB
załącznik do uchwały nr 4153 B
UCHWAŁA Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów?14 KB
UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Cieszanów9 KB
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2019 rok.56 KB
UCHWAŁA NR III/38/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok593 KB
UCHWAŁA Nr III/37/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich.33 KB
UCHWAŁA Nr III/36/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach wojewódzkich.33 KB
UCHWAŁA Nr III/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2019 roku na drogach powiatowych.34 KB
UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów10 KB
UCHWAŁA Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/62/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie 20 KB
Uchwała Nr III / 32 /2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok16 KB
załącznik nr 2 do uchwały nr 3117 KB
załącznik nr 1 do uchwały nr 31210 KB
U C H W A Ł A Nr III/31/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 202614 KB
UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie.13 KB
UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/49/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ? Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu47 KB
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów9 KB
UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-20239 KB
UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-20239 KB
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.26 KB
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska".33 KB
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów24 KB
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności10 KB
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów9 KB
Uchwała Nr II / 20 /2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok24 KB
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/81/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia9 KB
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 28 KB
Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 201923 KB
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie20 KB
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów30 KB
Uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie.26 KB
Uchwała Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.26 KB
Uchwała Nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie.27 KB
Uchwała Nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.26 KB
Uchwała Nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.26 KB
Uchwała Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie.26 KB
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie.25 KB
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.25 KB
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie.25 KB
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.25 KB
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.25 KB
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie.25 KB
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.25 KB
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.24 KB