Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna48697
   Dane podstawowe217114
   Godziny urzędowania9225
   Odpady10404
   Organizacja urzędu15976
   Klauzule informacyjne - RODO3226
   Monitoring Wizyjny7939
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo7106
   Konsultacje społeczne4025
   Raport o stanie MiG Cieszanów2089
   Ogłoszenia 2024705
     Ogłoszenia Archiwalne 201819932
     Ogłoszenia Archiwalne 201917608
     Ogłoszenia Archiwalne 202017664
     Ogłoszenia Archiwalne 202144472
     Ogłoszenia Archiwalne 20229518
     Ogłoszenia Archiwalne 2023125782
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej7191
   Informacje, Sprawozdania, Opinie8223
   Petycje3813
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika6307
   Karty Usług6925
     Gospodarka przestrzenna2422
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1575
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1483
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzja o warunkach zabudowy.2408
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1673
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1603
     Ochrona środowiska.2034
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1553
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1703
     Mienie komunalne1882
    ›    Zamiana nieruchomości.1478
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1534
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1607
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1649
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1601
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1549
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1620
     Urząd stanu cywilnego.2503
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1617
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1712
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1508
    ›    Rejestracja zgonu.1696
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1517
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1597
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1595
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1566
     Dowody osobiste.2419
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1701
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1494
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1522
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1495
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1567
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1515
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1581
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1497
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1543
     Działalność gospodarcza.2007
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1463
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1661
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1720
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1593
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1662
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej1112
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy1240
     Sprawy obronne.1735
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1749
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1564
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1564
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1654
     Podatki3112
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1761
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1612
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.2425
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1545
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1464
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1484
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1685
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1518
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1665
     Pomoc Społeczna.2109
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1714
    ›    Zasiłek stały.1596
    ›    Zasiłek okresowy.1700
    ›    Zasiłek celowy.1731
    ›    Usługi opiekuńcze.1696
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1743
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.5648
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.2023
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1774
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1665
     Oświata.1997
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1706
    ›    Nagroda Burmistrza.1642
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1576
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1534
    ›    Wyprawka szkolna.1217
   Telefony do urzędu13047
   Wykaz sołtysów Gminy Cieszanów 472
     Ogłoszenia2116
   Kontrole5036
     Kontrole wewnętrzne2173
     Kontrole zewnętrzne3174
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów9958
   Informacje dla osób niesłyszących3222
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy10313
     Kompetencje3594
     Kontakt4945
     Dyżury2415
   Sekretarz8994
   Skarbnik7503
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów3367
     Przewodniczący Rady1073
     Skład Rady1401
     Regulamin747
     Kompetencje791
     Komisja Budżetowa807
    ›    Skład osobowy974
    ›    Plan pracy i sprawozdania880
    ›    Posiedzenia komisji861
    ›    Uchwały komisji860
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)856
     Komisja Rewizyjna626
     Komisja Oświaty i Kultury648
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego624
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej689
     Referat Organizacyjny1869
     Referat Finansów i Podatków1493
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1603
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1546
   Urząd Stanu Cywilnego13021
Prawo Lokalne
   Statut6521
   Wyniki Głosowań z Sesji1067
     Sesja z dnia 23.11.20181366
     Sesja z dnia 30.11.20181078
     Sesja z dnia 28.12.20181580
     Sesja z dnia 25.01.2019857
     Sesja z dnia 28.02.2019902
     Sesja z dnia 29.03.2019851
     Sesja z dnia 17.04.2019453
   Uchwały Rok 20136003
   Uchwały Rok 20144780
   Uchwały Rok 20155525
   Uchwały Rok 20164999
   Uchwały Rok 20175167
   Uchwały Rok 20183983
   Uchwały Rok 20193773
   Uchwały Rok 20208012
   Uchwały Rok 20214416
   Uchwały Rok 2022898
   Uchwały za rok 2023553
   Uchwały za rok 202493
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów7366
     Rok 20183852
     Rok 20191347
     Rok 2020757
     Rok 2021522
     Rok 2022395
   Strategia rozwoju8852
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów10265
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej9437
     Rok 20131487
     Rok 20141308
     Rok 20151503
     Rok 20161723
     Rok 20171148
     Rok 20181093
     Rok 2019673
     Rok 20201002
     Rok 2021489
     Rok 2022197
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego9050
   Interpelacje940
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych2379
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20182232
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20191709
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020826
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2021589
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2022287
   Oświadczenia osób wydających decyzje13133
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20181505
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20193114
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20202350
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2021685
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2022454
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH5015
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza9071
     Rok 2018626
     Rok 2019447
     Rok 2020405
     Rok 2021369
     Rok 2022155
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu54848
Planowanie przestrzenne
   Planowanie przestrzenne - dokumentacja239
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów51988
     201910436
     20209385
     202115514
     202217637
     202310774
     20241217
Inne
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20236235
   Wybory samorządowe 2024106
   Dostępność162
   Redakcja Biuletynu7614
Łączna liczba odwiedzin:1226093