Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna51354
   Dane podstawowe218711
   Godziny urzędowania9384
   Odpady10679
   Organizacja urzędu16164
   Klauzule informacyjne - RODO3377
   Monitoring Wizyjny8142
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo7618
   Konsultacje społeczne4360
   Raport o stanie MiG Cieszanów2337
   Ogłoszenia 20242329
     Ogłoszenia Archiwalne 201820350
     Ogłoszenia Archiwalne 201918129
     Ogłoszenia Archiwalne 202018359
     Ogłoszenia Archiwalne 202145545
     Ogłoszenia Archiwalne 202210002
     Ogłoszenia Archiwalne 2023127367
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej7272
   Informacje, Sprawozdania, Opinie8386
   Petycje4182
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika6375
   Karty Usług7002
     Gospodarka przestrzenna2450
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1613
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1511
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzja o warunkach zabudowy.2462
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1714
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1637
     Ochrona środowiska.2064
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1586
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1736
     Mienie komunalne1909
    ›    Zamiana nieruchomości.1506
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1571
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1641
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1683
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1631
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1584
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1655
     Urząd stanu cywilnego.2545
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1652
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1753
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1544
    ›    Rejestracja zgonu.1737
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1552
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1629
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1629
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1601
     Dowody osobiste.2457
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1734
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1532
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1556
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1526
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1599
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1551
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1620
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1528
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1571
     Działalność gospodarcza.2034
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1494
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1694
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1752
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1626
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1693
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej1145
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy1275
     Sprawy obronne.1766
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1793
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1598
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1590
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1693
     Podatki3185
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1792
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1645
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.2466
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1581
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1496
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1522
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1717
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1551
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1700
     Pomoc Społeczna.2143
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1750
    ›    Zasiłek stały.1630
    ›    Zasiłek okresowy.1738
    ›    Zasiłek celowy.1765
    ›    Usługi opiekuńcze.1731
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1772
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.5708
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.2055
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1816
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1696
     Oświata.2027
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1742
    ›    Nagroda Burmistrza.1675
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1606
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1573
    ›    Wyprawka szkolna.1248
   Telefony do urzędu13212
   Wykaz sołtysów Gminy Cieszanów 596
     Ogłoszenia2141
   Kontrole5112
     Kontrole wewnętrzne2200
     Kontrole zewnętrzne3204
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów10054
   Informacje dla osób niesłyszących3294
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy10446
     Kompetencje3631
     Kontakt4995
     Dyżury2441
   Sekretarz9089
   Skarbnik7605
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów3555
     Przewodniczący Rady1089
     Skład Rady1447
     Regulamin765
     Kompetencje805
     Komisja Budżetowa824
    ›    Skład osobowy997
    ›    Plan pracy i sprawozdania900
    ›    Posiedzenia komisji890
    ›    Uchwały komisji887
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)881
     Komisja Rewizyjna639
     Komisja Oświaty i Kultury665
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego642
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej708
     Referat Organizacyjny1915
     Referat Finansów i Podatków1524
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1644
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1579
   Urząd Stanu Cywilnego13128
Prawo Lokalne
   Statut6598
   Wyniki Głosowań z Sesji1135
     Sesja z dnia 23.11.20181431
     Sesja z dnia 30.11.20181130
     Sesja z dnia 28.12.20181652
     Sesja z dnia 25.01.2019910
     Sesja z dnia 28.02.2019950
     Sesja z dnia 29.03.2019905
     Sesja z dnia 17.04.2019478
   Uchwały Rok 20136080
   Uchwały Rok 20144849
   Uchwały Rok 20155588
   Uchwały Rok 20165066
   Uchwały Rok 20175241
   Uchwały Rok 20184127
   Uchwały Rok 20193959
   Uchwały Rok 20208721
   Uchwały Rok 20214861
   Uchwały Rok 20221194
   Uchwały za rok 2023691
   Uchwały za rok 2024252
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów7477
     Rok 20183998
     Rok 20191379
     Rok 2020790
     Rok 2021550
     Rok 2022425
   Strategia rozwoju8980
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów10366
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej9655
     Rok 20131513
     Rok 20141340
     Rok 20151529
     Rok 20161753
     Rok 20171174
     Rok 20181119
     Rok 2019703
     Rok 20201090
     Rok 2021559
     Rok 2022232
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego9276
   Interpelacje1023
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych2703
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20182330
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20191775
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020883
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2021614
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2022551
   Oświadczenia osób wydających decyzje13272
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20181559
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20193212
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20202447
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2021716
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2022589
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH5099
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza9320
     Rok 2018658
     Rok 2019477
     Rok 2020431
     Rok 2021393
     Rok 2022237
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu55234
Planowanie przestrzenne
   Planowanie przestrzenne - dokumentacja553
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów53251
     201910792
     20209676
     202115854
     202218452
     202311698
     20243785
Inne
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20236356
   Wybory samorządowe 20241524
   Wybory 2024 - UE168
   Dostępność237
   Redakcja Biuletynu7781
Łączna liczba odwiedzin:1259897