Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna33037
   Dane podstawowe210391
   Godziny urzędowania8476
   Odpady8499
   Organizacja urzędu14908
   Klauzule informacyjne - RODO2482
   Monitoring Wizyjny7353
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo5166
   Konsultacje społeczne2619
   Raport o stanie MiG Cieszanów1256
   Ogłoszenia 20221893
     Ogłoszenia Archiwalne 201816580
     Ogłoszenia Archiwalne 201913121
     Ogłoszenia Archiwalne 202010953
     Ogłoszenia Archiwalne 202110007
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej6768
   Informacje, Sprawozdania, Opinie6964
   Petycje2056
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika5971
   Karty Usług6370
     Gospodarka przestrzenna2074
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1289
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1235
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzja o warunkach zabudowy.2077
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1393
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1325
     Ochrona środowiska.1809
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1305
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1456
     Mienie komunalne1659
    ›    Zamiana nieruchomości.1264
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1250
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1358
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1374
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1342
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1317
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1346
     Urząd stanu cywilnego.1943
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1339
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1442
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1252
    ›    Rejestracja zgonu.1428
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1280
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1331
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1334
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1309
     Dowody osobiste.2050
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1383
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1237
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1243
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1259
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1268
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1265
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1322
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1240
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1257
     Działalność gospodarcza.1800
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1218
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1391
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1459
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1355
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1400
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej884
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy973
     Sprawy obronne.1540
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1468
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1311
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1333
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1388
     Podatki2485
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1484
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1372
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.2031
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1275
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1226
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1254
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1413
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1207
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1383
     Pomoc Społeczna.1873
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1452
    ›    Zasiłek stały.1338
    ›    Zasiłek okresowy.1426
    ›    Zasiłek celowy.1486
    ›    Usługi opiekuńcze.1451
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1492
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.5059
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1734
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1503
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1435
     Oświata.1672
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1448
    ›    Nagroda Burmistrza.1357
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1321
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1182
    ›    Wyprawka szkolna.957
   Telefony do urzędu11976
     Ogłoszenia1875
   Kontrole4645
     Kontrole wewnętrzne1970
     Kontrole zewnętrzne2892
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów9183
   Informacje dla osób niesłyszących2875
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy9765
     Kompetencje3356
     Kontakt4608
     Dyżury2210
   Sekretarz8443
   Skarbnik7043
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów2345
     Przewodniczący Rady948
     Skład Rady1241
     Regulamin639
     Kompetencje665
     Komisja Budżetowa686
    ›    Skład osobowy787
    ›    Plan pracy i sprawozdania713
    ›    Posiedzenia komisji680
    ›    Uchwały komisji678
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)683
     Komisja Rewizyjna520
     Komisja Oświaty i Kultury533
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego505
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej575
     Referat Organizacyjny1599
     Referat Finansów i Podatków1350
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1350
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1377
   Urząd Stanu Cywilnego12157
Prawo Lokalne
   Statut6171
   Wyniki Głosowań z Sesji721
     Sesja z dnia 23.11.2018859
     Sesja z dnia 30.11.2018723
     Sesja z dnia 28.12.20181025
     Sesja z dnia 25.01.2019523
     Sesja z dnia 28.02.2019547
     Sesja z dnia 29.03.2019495
     Sesja z dnia 17.04.2019288
   Uchwały - Rok 20024254
     I Kwartał1970
     II Kwartał1488
     III Kwartał1350
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1568
     IV Kwartał1376
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1408
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1667
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1471
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1338
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1516
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1698
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1389
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1392
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1386
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1527
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1640
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1513
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1315
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1483
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1384
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1258
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1563
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1435
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1287
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1535
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1379
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1348
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1393
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1317
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1324
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1290
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1260
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1381
   Uchwały - Rok 20034147
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1385
     I Kwartał1381
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1691
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1342
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1275
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1290
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1206
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1536
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1226
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1191
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1355
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1487
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1410
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1221
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1308
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1257
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1232
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1228
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1379
     II Kwartał1426
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1397
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1366
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1287
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1306
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1396
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1297
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1434
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1489
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1248
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1305
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1195
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1304
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1413
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1487
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1201
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1263
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1193
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1311
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1310
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1317
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1363
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1339
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1509
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1437
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1335
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1297
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1321
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1311
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1434
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1429
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1322
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1440
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1402
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1379
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1394
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1991
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1346
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1453
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1419
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1280
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1385
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1605
     III Kwartał1331
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1515
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1384
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1239
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1236
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1213
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1247
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1420
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1534
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1243
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1296
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1304
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1553
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1183
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1267
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1292
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1284
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1290
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1402
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1229
     IV Kwartał1386
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1509
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1378
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1364
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1404
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1219
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1311
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1523
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1221
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1186
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1440
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1758
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1244
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1339
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1262
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1296
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1327
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1375
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1455
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1310
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1600
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1304
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1250
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1661
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1275
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1460
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1561
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1466
   Uchwały - Rok 20044493
     I Kwartał1458
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1379
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1536
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1551
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1400
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1424
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1312
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1420
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1298
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1310
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1288
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1291
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1277
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1250
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1284
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1307
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1260
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1430
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1314
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1259
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1306
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1291
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1345
     II Kwartał1358
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1326
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1388
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1338
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1409
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1353
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1246
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1569
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1390
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1354
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1589
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1321
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1243
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1315
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1379
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1213
     III Kwartał1360
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1243
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1242
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1405
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1336
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1197
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1242
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1248
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1223
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1249
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1156
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1197
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1364
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1272
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1180
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1289
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1253
     IV Kwartał1460
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1404
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1313
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1201
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1331
   Uchwały - Rok 20054542
     I Kwartał1895
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1692
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1373
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1411
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1290
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1256
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1355
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1431
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1399
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1280
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1464
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1702
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1336
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1248
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.2890
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1300
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1212
     II Kwartał1500
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1353
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1440
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1370
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1577
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1204
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1155
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1158
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1249
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1331
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1222
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1312
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1195
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1533
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1234
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1460
     III Kwartał1706
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1346
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1148
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1289
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1248
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1282
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1177
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1186
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1218
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1139
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1442
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1251
     IV Kwartał1694
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1515
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1723
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1302
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1672
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1442
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1347
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1390
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1779
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1256
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1400
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1267
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1226
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1371
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1293
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1356
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1394
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1518
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1438
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1403
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1390
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1568
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1466
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1510
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1521
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1493
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1640
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1150
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1538
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1486
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1351
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1465
   Uchwały - Rok 20064260
     I Kwartał1529
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1341
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1238
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1105
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1187
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1212
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1194
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1155
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1211
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1228
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1143
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1204
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1274
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1145
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1109
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1182
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1203
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1321
     II Kwartał1350
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1147
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1109
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1086
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1119
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1194
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1195
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1221
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1215
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1221
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1126
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1793
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1218
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1230
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1283
     III Kwartał1416
   Uchwały - rok 20063861
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1160
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1194
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1107
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1204
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1146
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1107
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1127
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1102
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1102
     IV kwartał1452
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 1071
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1139
   Uchwały - rok 20074570
     I Kwratał1261
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1287
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1171
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1217
     II Kwartał1256
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia1076
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1208
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1163
     III Kwartał1200
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1220
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia1068
    ›    Uchwały z dnia 26 września1041
     IV Kwartał1285
    ›    Uchwały z dnia 26 października1154
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1358
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1225
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1667
   Uchwały - rok 20084276
     I Kwartał1591
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1593
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1319
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1252
     II Kwartał1241
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1189
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 20081026
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008999
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008977
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008960
     III Kwartał1150
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081180
    ›    Uchwały z dnia 30 września 20081060
     IV Kwartał1129
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20081089
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081195
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081137
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 20081090
   Uchwały - rok 20093945
     I Kwartał1492
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091335
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091330
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091385
     II Kwartał1050
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091254
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 20091083
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20091091
     III Kwartał1216
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 20091115
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091308
    ›    Uchwały z dnia 10 września 20091121
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20091015
     IV Kwartał1116
    ›    Uchwały z dnia 17 października 20091035
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091156
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091205
   Uchwały - rok 20103638
     I kwartał1197
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101355
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20101028
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 20101094
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101134
     II kwartał869
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 20101116
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010980
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010860
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010955
     III kwratał1063
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101278
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20101051
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101004
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010989
     IV kwartał1140
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101203
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101189
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101128
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 20101104
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101437
   Uchwały - rok 20113646
     I kwartał1247
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111492
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011892
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 20111086
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011909
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 20111028
     II kwartał988
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111316
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 20111024
     III kwartał977
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111194
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 20111099
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011902
     IV kwartał1150
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111210
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111306
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 20111084
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111140
   Uchwały - Rok 20123384
     - - I Kwartał1388
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 20121125
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 20121081
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121145
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121434
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121197
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012883
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 20121052
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 20121010
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121221
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121386
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121189
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121148
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 20121074
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121219
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121227
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121183
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121233
     - - II Kwartał1184
     - - III i IV Kwartał3149
   Uchwały Rok 20135621
   Uchwały Rok 20144415
   Uchwały Rok 20155167
   Uchwały Rok 20164616
   Uchwały Rok 20174771
   Uchwały Rok 20183311
   Uchwały Rok 20192767
   Uchwały Rok 20204200
   Uchwały Rok 20211864
   Uchwały Rok 2022181
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów6815
     Rok 20113306
     Rok 20121350
     Rok 20131009
     Rok 20142759
     Rok 20153106
     Rok 20162215
     Rok 20172019
     Rok 20182934
     Rok 20191142
     Rok 2020525
     Rok 2021283
     Rok 202299
   Strategia rozwoju8214
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów9727
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej8991
     Rok 20081121
     Rok 20091643
     Rok 20101574
     Rok 20111403
     Rok 20122810
     Rok 20131305
     Rok 20141116
     Rok 20151336
     Rok 20161445
     Rok 2017996
     Rok 2018928
     Rok 2019512
     Rok 2020509
     Rok 2021132
     Rok 202224
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego8248
   Interpelacje603
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych1337
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji1056
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji1051
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 1158
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 1151
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20161909
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20171489
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 20181618
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181667
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20191166
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020357
   Oświadczenia osób wydających decyzje12056
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20141682
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20151882
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20161921
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20173414
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20181084
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20192080
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2020960
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4696
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza8235
     Rok 20141524
     Rok 2015656
     Rok 2016843
     Rok 2017676
     Rok 2018451
     Rok 2019291
     Rok 2020160
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu49995
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów44933
     20057443
     200627391
     20103606
     201149151
     20126443
     20138231
     20149462
     201514899
     20164906
     20176831
     20184256
     20197643
     20207224
     202112095
     20224433
Inne
   Wybory Prezydenta RP 20201224
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020713
     Gminny Ośrodek Kultury454
    ›    Kontakt545
    ›    Kierownictwo541
    ›    Statut429
    ›    Regulamin465
    ›    Struktura organizacyjna586
    ›    Dokumentacje kontroli447
    ›    Budżet i inwestycje672
    ›    Procedury386
     Ośrodek Pomocy Społecznej440
    ›    Kontakt441
    ›    Kierownictwo403
    ›    Statut354
    ›    Regulamin424
    ›    Struktura organizacyjna425
    ›    Ewidencje i rejestry420
    ›    Majątek441
    ›    Dokumentacje kontroli378
    ›    Budżet i inwestycje443
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne398
    ›    Procedury403
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej486
    ›    Kontakt389
    ›    Kierownictwo451
    ›    Statut343
    ›    Regulamin375
    ›    Struktura organizacyjna617
    ›    Ewidencje i rejestry479
    ›    Majątek346
    ›    Dokumentacje kontroli409
    ›    Budżet i inwestycje374
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne498
    ›    Procedury409
     Sołectwa1135
    ›    Statut Sołectw760
     Osiedla329
     Infrastruktura321
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę397
    ›    Stan elektryfikacji365
    ›    Stan telefonizacji334
    ›    Stan gospodarki komunalnej376
    ›    Drogi376
     Oferty308
     Rejestr skarg i wniosków302
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw264
   Informacje nieudostępnione5289
   Redakcja Biuletynu7287
Łączna liczba odwiedzin:1726932