Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna43191
   Dane podstawowe214101
   Godziny urzędowania8881
   Odpady9646
   Organizacja urzędu15538
   Klauzule informacyjne - RODO2880
   Monitoring Wizyjny7704
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo6501
   Konsultacje społeczne3427
   Raport o stanie MiG Cieszanów1734
   Ogłoszenia 2023119073
     Ogłoszenia Archiwalne 201818475
     Ogłoszenia Archiwalne 201915805
     Ogłoszenia Archiwalne 202015397
     Ogłoszenia Archiwalne 202116045
     Ogłoszenia Archiwalne 20227294
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej7010
   Informacje, Sprawozdania, Opinie7610
   Petycje3172
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika6153
   Karty Usług6751
     Gospodarka przestrzenna2341
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1462
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1384
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzja o warunkach zabudowy.2273
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1557
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1490
     Ochrona środowiska.1945
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1451
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1604
     Mienie komunalne1796
    ›    Zamiana nieruchomości.1389
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1420
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1510
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1537
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1495
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1453
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1512
     Urząd stanu cywilnego.2271
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1513
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1611
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1405
    ›    Rejestracja zgonu.1584
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1414
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1487
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1494
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1460
     Dowody osobiste.2278
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1580
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1389
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1414
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1400
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1439
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1416
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1478
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1386
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1429
     Działalność gospodarcza.1923
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1363
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1557
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1612
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1496
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1544
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej1017
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy1139
     Sprawy obronne.1646
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1640
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1451
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1466
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1545
     Podatki2821
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1637
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1510
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.2252
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1440
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1359
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1385
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1574
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1382
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1532
     Pomoc Społeczna.2015
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1601
    ›    Zasiłek stały.1488
    ›    Zasiłek okresowy.1594
    ›    Zasiłek celowy.1624
    ›    Usługi opiekuńcze.1587
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1625
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.5420
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1911
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1657
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1564
     Oświata.1872
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1602
    ›    Nagroda Burmistrza.1514
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1470
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1369
    ›    Wyprawka szkolna.1109
   Telefony do urzędu12619
   Wykaz sołtysów Gminy Cieszanów 258
     Ogłoszenia2018
   Kontrole4877
     Kontrole wewnętrzne2089
     Kontrole zewnętrzne3034
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów9696
   Informacje dla osób niesłyszących3068
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy10086
     Kompetencje3494
     Kontakt4799
     Dyżury2330
   Sekretarz8731
   Skarbnik7312
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów2947
     Przewodniczący Rady1020
     Skład Rady1334
     Regulamin699
     Kompetencje736
     Komisja Budżetowa748
    ›    Skład osobowy887
    ›    Plan pracy i sprawozdania804
    ›    Posiedzenia komisji780
    ›    Uchwały komisji776
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)779
     Komisja Rewizyjna579
     Komisja Oświaty i Kultury595
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego572
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej639
     Referat Organizacyjny1756
     Referat Finansów i Podatków1421
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1505
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1467
   Urząd Stanu Cywilnego12690
Prawo Lokalne
   Statut6394
   Wyniki Głosowań z Sesji926
     Sesja z dnia 23.11.20181156
     Sesja z dnia 30.11.2018936
     Sesja z dnia 28.12.20181349
     Sesja z dnia 25.01.2019727
     Sesja z dnia 28.02.2019754
     Sesja z dnia 29.03.2019712
     Sesja z dnia 17.04.2019384
   Uchwały - Rok 20024504
     I Kwartał2099
     II Kwartał1607
     III Kwartał1468
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1718
     IV Kwartał1504
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1550
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1816
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1609
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1485
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1647
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1831
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1510
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1546
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1533
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1687
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1787
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1650
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1454
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1621
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1541
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1390
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1702
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1567
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1426
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1678
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1522
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1485
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1543
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1444
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1453
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1432
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1399
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1525
   Uchwały - Rok 20034320
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1521
     I Kwartał1498
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1836
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1485
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1398
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1421
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1345
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1667
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1369
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1314
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1496
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1609
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1552
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1349
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1447
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1394
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1365
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1351
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1528
     II Kwartał1565
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1536
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1489
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1443
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1434
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1528
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1421
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1569
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1623
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1379
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1429
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1331
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1441
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1561
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1627
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1324
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1403
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1319
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1446
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1437
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1458
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1486
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1491
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1638
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1594
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1464
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1431
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1463
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1451
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1570
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1571
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1464
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1602
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1545
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1528
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1538
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.2135
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1476
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1589
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1566
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1424
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1518
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1738
     III Kwartał1458
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1657
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1516
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1372
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1377
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1357
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1389
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1546
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1676
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1371
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1435
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1439
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1697
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1302
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1404
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1416
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1417
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1411
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1543
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1353
     IV Kwartał1492
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1646
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1519
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1496
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1554
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1343
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1459
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1659
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1366
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1322
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1583
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1885
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1376
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1472
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1394
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1448
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1463
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1503
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1597
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1441
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1738
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1438
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1390
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1803
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1427
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1599
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1691
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1601
   Uchwały - Rok 20044657
     I Kwartał1562
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1511
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1685
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1702
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1523
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1562
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1443
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1559
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1441
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1443
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1433
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1434
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1416
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1387
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1426
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1454
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1394
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1564
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1452
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1387
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1444
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1436
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1484
     II Kwartał1472
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1450
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1534
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1472
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1548
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1484
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1376
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1708
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1521
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1490
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1719
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1458
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1368
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1463
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1520
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1344
     III Kwartał1470
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1376
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1378
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1540
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1467
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1330
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1384
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1382
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1357
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1378
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1294
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1327
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1499
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1394
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1312
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1415
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1387
     IV Kwartał1569
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1574
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1452
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1323
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1467
   Uchwały - Rok 20054706
     I Kwartał1994
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1839
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1497
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1552
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1416
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1390
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1486
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1558
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1522
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1405
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1590
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1848
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1460
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1377
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.3031
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1438
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1334
     II Kwartał1611
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1477
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1568
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1489
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1713
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1334
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1283
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1272
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1381
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1471
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1356
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1455
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1329
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1666
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1379
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1600
     III Kwartał1823
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1476
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1302
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1417
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1383
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1423
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1306
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1316
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1364
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1272
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1578
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1376
     IV Kwartał1797
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1648
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1871
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1444
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1808
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1572
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1469
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1519
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1911
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1392
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1545
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1398
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1381
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1503
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1429
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1494
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1529
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1662
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1570
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1534
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1515
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1695
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1586
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1634
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1644
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1631
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1767
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1282
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1680
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1599
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1480
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1617
   Uchwały - Rok 20064431
     I Kwartał1639
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1469
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1366
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1233
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1315
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1339
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1325
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1286
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1342
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1355
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1267
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1332
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1400
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1278
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1233
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1303
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1328
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1454
     II Kwartał1460
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1277
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1250
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1224
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1260
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1333
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1330
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1354
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1355
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1352
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1254
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1928
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1340
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1355
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1415
     III Kwartał1520
   Uchwały - rok 20064024
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1280
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1321
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1231
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1335
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1285
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1238
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1253
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1232
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1231
     IV kwartał1552
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 1194
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1258
   Uchwały - rok 20074725
     I Kwratał1379
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1402
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1300
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1340
     II Kwartał1359
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia1214
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1350
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1293
     III Kwartał1306
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1360
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia1204
    ›    Uchwały z dnia 26 września1175
     IV Kwartał1403
    ›    Uchwały z dnia 26 października1286
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1548
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1364
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1809
   Uchwały - rok 20084419
     I Kwartał1691
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1730
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1452
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1402
     II Kwartał1342
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1327
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 20081161
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 20081139
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 20081101
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20081101
     III Kwartał1254
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081312
    ›    Uchwały z dnia 30 września 20081199
     IV Kwartał1238
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20081230
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081324
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081257
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 20081218
   Uchwały - rok 20094109
     I Kwartał1600
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091470
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091461
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091512
     II Kwartał1150
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091381
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 20091213
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20091215
     III Kwartał1336
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 20091247
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091450
    ›    Uchwały z dnia 10 września 20091260
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20091151
     IV Kwartał1212
    ›    Uchwały z dnia 17 października 20091165
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091292
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091342
   Uchwały - rok 20103794
     I kwartał1300
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101494
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20101172
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 20101222
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101272
     II kwartał962
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 20101257
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20101113
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010988
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 20101082
     III kwratał1168
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101418
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20101190
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101138
    ›    Uchwały z dnia 6 września 20101117
     IV kwartał1258
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101338
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101319
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101272
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 20101250
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101584
   Uchwały - rok 20113822
     I kwartał1355
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111630
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 20111025
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 20111235
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 20111033
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 20111202
     II kwartał1096
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111475
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 20111160
     III kwartał1091
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111328
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 20111248
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20111028
     IV kwartał1262
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111335
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111446
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 20111229
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111276
   Uchwały - Rok 20123536
     - - I Kwartał1543
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 20121259
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 20121225
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121282
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121573
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121328
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 20121012
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 20121196
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 20121137
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121356
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121523
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121316
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121283
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 20121211
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121347
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121360
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121317
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121375
     - - II Kwartał1291
     - - III i IV Kwartał3255
   Uchwały Rok 20135831
   Uchwały Rok 20144645
   Uchwały Rok 20155379
   Uchwały Rok 20164829
   Uchwały Rok 20175001
   Uchwały Rok 20183744
   Uchwały Rok 20193575
   Uchwały Rok 20206462
   Uchwały Rok 20213409
   Uchwały Rok 2022699
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów7151
     Rok 20113427
     Rok 20121462
     Rok 20131123
     Rok 20142878
     Rok 20153225
     Rok 20162339
     Rok 20172355
     Rok 20183441
     Rok 20191257
     Rok 2020662
     Rok 2021428
     Rok 2022280
   Strategia rozwoju8599
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów10064
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej9227
     Rok 20081219
     Rok 20091737
     Rok 20101678
     Rok 20111491
     Rok 20122953
     Rok 20131408
     Rok 20141229
     Rok 20151426
     Rok 20161638
     Rok 20171079
     Rok 20181021
     Rok 2019595
     Rok 2020777
     Rok 2021343
     Rok 2022115
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego8728
   Interpelacje786
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych1865
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181983
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20191482
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020676
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2021360
   Oświadczenia osób wydających decyzje12635
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20181328
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20192791
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20201989
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2021460
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4881
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza8658
     Rok 2018550
     Rok 2019384
     Rok 2020338
     Rok 2021191
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu53565
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów48873
     20057592
     200627526
     20103914
     201149946
     20127133
     20139071
     201410565
     201515968
     20165684
     20177728
     20185089
     20199242
     20208536
     202114302
     202214231
     20232915
Inne
   Wybory Prezydenta RP 20201605
   Wybory Prezydenta RP 28.06.20201098
     Gminny Ośrodek Kultury558
    ›    Kontakt666
    ›    Kierownictwo650
    ›    Statut533
    ›    Regulamin573
    ›    Struktura organizacyjna688
    ›    Dokumentacje kontroli557
    ›    Budżet i inwestycje845
    ›    Procedury482
     Ośrodek Pomocy Społecznej510
    ›    Kontakt549
    ›    Kierownictwo495
    ›    Statut454
    ›    Regulamin519
    ›    Struktura organizacyjna526
    ›    Ewidencje i rejestry522
    ›    Majątek541
    ›    Dokumentacje kontroli479
    ›    Budżet i inwestycje540
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne495
    ›    Procedury499
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej597
    ›    Kontakt505
    ›    Kierownictwo548
    ›    Statut447
    ›    Regulamin473
    ›    Struktura organizacyjna1155
    ›    Ewidencje i rejestry574
    ›    Majątek444
    ›    Dokumentacje kontroli499
    ›    Budżet i inwestycje480
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne591
    ›    Procedury505
     Sołectwa1391
    ›    Statut Sołectw1027
     Osiedla394
     Infrastruktura387
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę552
    ›    Stan elektryfikacji469
    ›    Stan telefonizacji434
    ›    Stan gospodarki komunalnej490
    ›    Drogi477
     Oferty367
     Rejestr skarg i wniosków365
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw326
   Informacje nieudostępnione5485
   Redakcja Biuletynu7484
Łączna liczba odwiedzin:2006404