Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna18779
   Dane podstawowe205300
   Godziny urzędowania7926
   Odpady6905
   Organizacja urzędu13825
   Klauzule informacyjne - RODO1669
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo3317
   Konsultacje społeczne1686
   Raport o stanie MiG Cieszanów706
   Ogłoszenia 20205553
     Ogłoszenia Archiwalne 201418551
     Ogłoszenia archiwalne 201520211
     Ogłoszenia Archiwalne 201616884
     Ogłoszenia Archiwalne 201713063
     Ogłoszenia Archiwalne 201814133
     Ogłoszenia Archiwalne 201910267
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej6416
   Informacje, Sprawozdania, Opinie6254
   Petycje869
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika5738
   Karty Usług6000
     Gospodarka przestrzenna1883
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1111
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1073
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy.1739
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.1125
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1205
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1107
     Ochrona środowiska.1586
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1148
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1274
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.1457
     Mienie komunalne1510
    ›    Zamiana nieruchomości.1113
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1085
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1208
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1197
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1188
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1150
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1172
     Urząd stanu cywilnego.1714
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1191
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1210
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1097
    ›    Rejestracja zgonu.1251
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1133
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1168
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1189
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1151
     Dowody osobiste.1679
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1189
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1078
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1077
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1113
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1105
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1088
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1164
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1079
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1068
     Działalność gospodarcza.1663
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1063
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1224
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1278
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1207
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1238
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej731
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy801
     Sprawy obronne.1425
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1317
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1170
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1195
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1241
     Podatki2108
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1210
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1215
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.1641
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1097
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1080
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1102
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1195
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.999
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1177
     Pomoc Społeczna.1709
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1282
    ›    Zasiłek stały.1184
    ›    Zasiłek okresowy.1256
    ›    Zasiłek celowy.1325
    ›    Usługi opiekuńcze.1286
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1345
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.4531
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1455
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1315
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1292
     Oświata.1516
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1300
    ›    Nagroda Burmistrza.1216
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1194
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1011
    ›    Wyprawka szkolna.826
   Telefony do urzędu10449
     Ogłoszenia1743
   Kontrole4375
     Kontrole wewnętrzne1808
     Kontrole zewnętrzne2693
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów8514
   Informacje dla osób niesłyszących2640
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy9077
     Kompetencje3189
     Kontakt4275
     Dyżury2065
   Sekretarz7908
   Skarbnik6631
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów1304
     Przewodniczący Rady883
     Skład Rady1172
     Regulamin587
     Kompetencje604
     Komisja Budżetowa624
    ›    Skład osobowy701
    ›    Plan pracy i sprawozdania629
    ›    Posiedzenia komisji578
    ›    Uchwały komisji585
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)589
     Komisja Rewizyjna458
     Komisja Oświaty i Kultury476
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego434
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej497
     Referat Organizacyjny1468
     Referat Finansów i Podatków1288
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1235
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1294
   Urząd Stanu Cywilnego11343
Prawo Lokalne
   Statut5821
   Wyniki Głosowań z Sesji463
     Sesja z dnia 23.11.2018606
     Sesja z dnia 30.11.2018537
     Sesja z dnia 28.12.2018737
     Sesja z dnia 25.01.2019339
     Sesja z dnia 28.02.2019324
     Sesja z dnia 29.03.2019317
     Sesja z dnia 17.04.2019176
   Uchwały - Rok 20024012
     I Kwartał1839
     II Kwartał1383
     III Kwartał1251
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1415
     IV Kwartał1275
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1277
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1522
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1337
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1199
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1363
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1550
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1236
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1256
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1237
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1390
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1499
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1373
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1163
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1348
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1235
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1114
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1416
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1285
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1147
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1392
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1240
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1207
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1260
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1184
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1197
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1146
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1118
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1245
   Uchwały - Rok 20033933
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1252
     I Kwartał1291
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1562
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1224
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1132
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1160
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1077
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1396
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1086
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1070
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1233
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1357
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1276
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1078
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1161
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1120
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1094
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1100
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1233
     II Kwartał1329
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1276
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1225
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1164
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1187
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1260
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1175
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1297
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1361
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1101
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1181
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1061
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1171
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1283
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1343
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1075
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1134
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1065
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1192
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1177
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1181
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1246
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1205
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1378
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1304
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1204
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1173
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1195
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1168
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1305
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1300
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1145
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1304
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1272
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1244
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1256
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1853
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1223
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1325
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1292
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1147
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1259
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1466
     III Kwartał1244
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1387
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1261
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1105
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1104
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1082
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1121
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1290
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1393
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1111
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1165
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1176
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1387
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1056
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1135
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1153
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1152
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1168
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1262
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1109
     IV Kwartał1285
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1373
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1247
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1220
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1267
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1097
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1177
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1385
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1092
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1063
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1280
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1623
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1114
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1219
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1138
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1172
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1199
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1247
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1317
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1182
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1461
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1174
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1111
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1531
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1135
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1326
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1428
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1327
   Uchwały - Rok 20044205
     I Kwartał1357
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1243
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1415
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1415
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1270
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1285
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1171
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1299
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1165
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1180
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1170
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1152
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1148
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1119
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1144
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1180
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1126
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1304
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1190
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1132
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1178
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1149
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1215
     II Kwartał1269
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1209
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1257
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1192
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1273
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1215
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1106
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1437
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1264
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1212
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1458
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1183
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1106
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1176
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1251
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1085
     III Kwartał1268
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1118
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1110
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1285
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1206
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1057
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1100
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1109
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1085
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1108
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1017
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1064
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1227
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1145
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1053
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1139
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1127
     IV Kwartał1370
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1259
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1172
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1083
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1213
   Uchwały - Rok 20054326
     I Kwartał1778
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1502
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1231
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1294
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1160
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1127
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1219
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1297
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1264
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1152
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1324
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1522
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1215
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1119
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.2678
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1180
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1084
     II Kwartał1393
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1235
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1263
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1236
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1436
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1071
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1024
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1025
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1116
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1194
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1095
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1167
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1056
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1397
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1114
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1331
     III Kwartał1608
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1236
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1030
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1158
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1121
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1159
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1048
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1050
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1097
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1005
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1302
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1121
     IV Kwartał1601
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1378
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1538
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1162
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1518
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1313
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1229
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1256
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1643
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1118
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1251
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1141
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1105
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1243
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1174
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1235
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1265
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1389
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1300
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1246
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1269
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1432
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1306
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1387
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1375
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1363
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1519
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1015
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1414
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1358
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1214
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1327
   Uchwały - Rok 20064041
     I Kwartał1425
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1205
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1116
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.968
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1063
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1086
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1070
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1036
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1078
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1086
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1023
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1075
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1139
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1017
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.988
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1060
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1091
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1176
     II Kwartał1264
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1019
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.991
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.965
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1008
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1070
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1074
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1105
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1085
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1082
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1017
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1649
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1094
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1109
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1168
     III Kwartał1315
   Uchwały - rok 20063660
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1041
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1057
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.970
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1065
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1012
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.966
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.995
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.973
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.963
     IV kwartał1358
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 939
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1012
   Uchwały - rok 20074354
     I Kwratał1148
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1164
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1050
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1099
     II Kwartał1165
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia946
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1075
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1028
     III Kwartał1086
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1083
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia942
    ›    Uchwały z dnia 26 września911
     IV Kwartał1176
    ›    Uchwały z dnia 26 października1028
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1142
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1096
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1531
   Uchwały - rok 20084029
     I Kwartał1486
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1466
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1184
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1112
     II Kwartał1150
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1059
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008885
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008868
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008850
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008822
     III Kwartał1049
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081049
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008925
     IV Kwartał1046
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008966
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081059
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081016
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008965
   Uchwały - rok 20093708
     I Kwartał1394
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091186
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091189
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091259
     II Kwartał950
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091133
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009966
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009971
     III Kwartał1121
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009982
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091170
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009989
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009869
     IV Kwartał1021
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009895
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091023
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091077
   Uchwały - rok 20103428
     I kwartał1099
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101227
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010899
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010957
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101003
     II kwartał767
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010984
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010846
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010746
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010827
     III kwratał960
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101150
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010907
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010871
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010858
     IV kwartał1034
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101071
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101058
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010995
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010971
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101294
   Uchwały - rok 20113431
     I kwartał1141
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111351
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011752
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011935
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011782
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011875
     II kwartał870
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111128
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011881
     III kwartał861
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111019
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011969
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011772
     IV kwartał1048
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111076
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111172
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011943
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111009
   Uchwały - Rok 20123128
     - - I Kwartał1255
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012986
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012940
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121016
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121302
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121067
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012753
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012921
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012878
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121071
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121251
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121052
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121009
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012944
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121083
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121096
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121036
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121107
     - - II Kwartał1060
     - - III i IV Kwartał2971
   Uchwały Rok 20135313
   Uchwały Rok 20144128
   Uchwały Rok 20154860
   Uchwały Rok 20164340
   Uchwały Rok 20174404
   Uchwały Rok 20182705
   Uchwały Rok 20191980
   Uchwały Rok 2020333
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów6159
     Rok 20113171
     Rok 20121224
     Rok 2013887
     Rok 20142638
     Rok 20152977
     Rok 20162090
     Rok 20171606
     Rok 20182362
     Rok 2019936
     Rok 2020316
   Strategia rozwoju7712
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów9280
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej8549
    ›    Sesja I/20062181
    ›    Sesja II/20061466
    ›    Sesja III/2006797
    ›    Sesja IV/2006753
    ›    Sesja V/2006549
    ›    Sesja VI/2006718
     Rok 20081028
     Rok 20091548
     Rok 20101469
     Rok 20111295
     Rok 20122669
     Rok 20131203
     Rok 2014998
     Rok 20151223
     Rok 20161334
     Rok 2017896
     Rok 2018825
     Rok 2019409
     Rok 2020207
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego7751
   Interpelacje340
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych530
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji916
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji912
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 1022
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 1017
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20161669
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20171115
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 20181293
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181267
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2019269
   Oświadczenia osób wydających decyzje11312
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20141540
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20151724
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20161790
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20172719
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2018871
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2019454
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4435
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza7610
     Rok 20141403
     Rok 2015565
     Rok 2016737
     Rok 2017561
     Rok 2018332
     Rok 201930
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu44593
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów38889
     20057327
     200627253
     20103316
     201148435
     20125914
     20137538
     20148521
     201513598
     20164228
     20176134
     20183778
     20195955
     20205117
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw6220
     Małżeństwa, narodziny, zgony1538
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1296
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1127
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1109
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa984
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1091
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1113
     Dowody osobiste1453
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1184
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia1020
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia1214
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności1107
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza1233
     Meldunki1243
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1098
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1124
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy1005
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1076
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego931
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego285
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę291
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego284
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego358
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę262
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej350
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym329
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem241
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste245
    ›    Podział nieruchomości321
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości292
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania266
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania315
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej211
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej253
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej280
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych268
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów328
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej320
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży277
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży325
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej292
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu356
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego588
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku302
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego274
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych289
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych330
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej305
Inne
   Wybory Prezydenta RP 2020750
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020251
     Gminny Ośrodek Kultury389
    ›    Kontakt471
    ›    Kierownictwo474
    ›    Statut362
    ›    Regulamin404
    ›    Struktura organizacyjna533
    ›    Dokumentacje kontroli393
    ›    Budżet i inwestycje493
    ›    Procedury332
     Ośrodek Pomocy Społecznej396
    ›    Kontakt375
    ›    Kierownictwo329
    ›    Statut279
    ›    Regulamin352
    ›    Struktura organizacyjna347
    ›    Ewidencje i rejestry355
    ›    Majątek378
    ›    Dokumentacje kontroli306
    ›    Budżet i inwestycje371
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne316
    ›    Procedury334
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej394
    ›    Kontakt312
    ›    Kierownictwo377
    ›    Statut270
    ›    Regulamin315
    ›    Struktura organizacyjna346
    ›    Ewidencje i rejestry414
    ›    Majątek287
    ›    Dokumentacje kontroli353
    ›    Budżet i inwestycje306
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne431
    ›    Procedury354
     Sołectwa808
    ›    Statut Sołectw529
     Osiedla261
     Infrastruktura285
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę298
    ›    Stan elektryfikacji306
    ›    Stan telefonizacji271
    ›    Stan gospodarki komunalnej312
    ›    Drogi310
     Oferty277
     Rejestr skarg i wniosków267
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw230
   Informacje nieudostępnione5030
   Redakcja Biuletynu7028
Łączna liczba odwiedzin:1599603