Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna28626
   Dane podstawowe208753
   Godziny urzędowania8267
   Odpady7958
   Organizacja urzędu14592
   Klauzule informacyjne - RODO2300
   Monitoring Wizyjny7249
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo4625
   Konsultacje społeczne2276
   Raport o stanie MiG Cieszanów1082
   Ogłoszenia 20217651
     Ogłoszenia Archiwalne 201815909
     Ogłoszenia Archiwalne 201912330
     Ogłoszenia Archiwalne 20209682
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej6660
   Informacje, Sprawozdania, Opinie6746
   Petycje1594
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika5890
   Karty Usług6235
     Gospodarka przestrzenna2011
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1230
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1185
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy.1987
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.1245
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1339
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1250
     Ochrona środowiska.1749
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1254
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1397
     Mienie komunalne1611
    ›    Zamiana nieruchomości.1215
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1191
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1308
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1316
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1297
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1263
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1290
     Urząd stanu cywilnego.1888
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1288
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1393
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1205
    ›    Rejestracja zgonu.1369
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1241
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1281
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1284
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1253
     Dowody osobiste.1885
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1314
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1186
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1187
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1213
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1210
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1196
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1270
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1188
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1196
     Działalność gospodarcza.1753
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1176
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1334
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1407
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1310
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1351
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej834
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy920
     Sprawy obronne.1504
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1419
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1264
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1291
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1344
     Podatki2342
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1412
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1326
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.1908
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1205
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1179
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1209
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1353
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1135
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1316
     Pomoc Społeczna.1808
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1402
    ›    Zasiłek stały.1288
    ›    Zasiłek okresowy.1370
    ›    Zasiłek celowy.1432
    ›    Usługi opiekuńcze.1400
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1442
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.4897
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1667
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1446
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1387
     Oświata.1622
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1401
    ›    Nagroda Burmistrza.1308
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1280
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1122
    ›    Wyprawka szkolna.916
   Telefony do urzędu11526
     Ogłoszenia1828
   Kontrole4551
     Kontrole wewnętrzne1924
     Kontrole zewnętrzne2844
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów8965
   Informacje dla osób niesłyszących2805
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy9549
     Kompetencje3301
     Kontakt4514
     Dyżury2154
   Sekretarz8267
   Skarbnik6910
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów1880
     Przewodniczący Rady925
     Skład Rady1214
     Regulamin620
     Kompetencje645
     Komisja Budżetowa664
    ›    Skład osobowy753
    ›    Plan pracy i sprawozdania676
    ›    Posiedzenia komisji641
    ›    Uchwały komisji640
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)645
     Komisja Rewizyjna496
     Komisja Oświaty i Kultury513
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego466
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej546
     Referat Organizacyjny1550
     Referat Finansów i Podatków1322
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1302
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1346
   Urząd Stanu Cywilnego11873
Prawo Lokalne
   Statut6056
   Wyniki Głosowań z Sesji622
     Sesja z dnia 23.11.2018792
     Sesja z dnia 30.11.2018667
     Sesja z dnia 28.12.2018960
     Sesja z dnia 25.01.2019466
     Sesja z dnia 28.02.2019469
     Sesja z dnia 29.03.2019443
     Sesja z dnia 17.04.2019248
   Uchwały - Rok 20024162
     I Kwartał1924
     II Kwartał1454
     III Kwartał1312
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1509
     IV Kwartał1339
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1360
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1610
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1415
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1287
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1453
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1645
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1335
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1343
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1327
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1474
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1584
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1454
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1260
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1432
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1330
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1206
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1508
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1383
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1229
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1478
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1324
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1294
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1342
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1267
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1278
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1238
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1203
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1330
   Uchwały - Rok 20034060
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1335
     I Kwartał1350
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1641
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1298
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1221
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1240
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1157
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1485
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1179
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1147
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1303
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1442
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1359
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1169
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1262
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1210
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1184
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1181
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1327
     II Kwartał1393
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1355
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1319
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1239
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1260
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1346
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1251
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1386
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1442
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1198
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1259
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1150
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1252
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1365
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1435
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1154
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1214
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1144
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1266
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1261
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1268
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1318
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1291
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1462
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1390
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1290
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1250
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1272
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1253
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1387
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1379
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1269
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1387
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1354
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1330
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1342
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1936
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1300
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1404
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1374
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1230
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1335
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1556
     III Kwartał1303
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1469
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1339
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1190
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1188
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1166
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1200
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1376
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1479
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1196
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1246
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1261
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1498
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1139
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1220
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1242
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1234
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1246
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1355
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1181
     IV Kwartał1351
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1461
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1328
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1307
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1352
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1173
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1263
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1472
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1175
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1136
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1393
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1707
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1196
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1295
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1217
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1252
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1278
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1327
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1404
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1263
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1550
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1252
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1195
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1615
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1224
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1408
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1512
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1416
   Uchwały - Rok 20044424
     I Kwartał1424
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1335
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1483
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1505
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1357
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1380
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1263
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1376
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1254
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1265
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1243
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1243
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1232
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1207
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1237
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1259
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1214
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1385
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1270
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1216
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1260
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1244
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1300
     II Kwartał1329
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1283
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1345
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1283
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1360
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1310
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1201
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1521
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1348
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1304
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1549
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1276
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1198
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1269
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1333
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1170
     III Kwartał1327
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1198
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1196
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1362
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1291
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1151
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1196
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1198
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1177
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1203
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1106
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1151
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1315
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1224
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1136
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1233
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1206
     IV Kwartał1425
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1352
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1263
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1157
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1289
   Uchwały - Rok 20054460
     I Kwartał1861
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1631
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1320
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1366
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1240
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1210
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1304
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1383
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1346
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1231
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1416
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1646
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1291
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1200
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.2839
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1255
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1169
     II Kwartał1463
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1307
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1386
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1326
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1524
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1160
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1106
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1110
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1202
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1276
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1176
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1263
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1144
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1484
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1191
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1416
     III Kwartał1674
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1303
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1100
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1243
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1196
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1234
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1132
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1135
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1172
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1094
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1393
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1199
     IV Kwartał1661
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1469
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1672
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1250
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1619
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1392
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1299
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1340
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1735
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1209
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1349
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1223
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1181
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1325
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1248
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1313
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1349
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1471
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1388
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1357
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1343
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1522
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1424
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1466
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1474
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1445
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1596
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1103
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1493
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1440
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1305
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1419
   Uchwały - Rok 20064192
     I Kwartał1495
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1297
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1193
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1047
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1143
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1166
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1152
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1109
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1163
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1185
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1101
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1156
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1229
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1099
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1065
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1140
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1160
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1273
     II Kwartał1324
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1104
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1065
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1041
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1078
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1152
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1147
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1178
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1171
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1178
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1085
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1749
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1175
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1184
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1243
     III Kwartał1382
   Uchwały - rok 20063794
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1117
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1147
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1062
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1156
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1100
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1062
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1081
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1058
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1061
     IV kwartał1417
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 1024
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1096
   Uchwały - rok 20074495
     I Kwratał1227
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1244
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1125
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1176
     II Kwartał1228
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia1034
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1168
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1118
     III Kwartał1163
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1174
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia1022
    ›    Uchwały z dnia 26 września995
     IV Kwartał1247
    ›    Uchwały z dnia 26 października1112
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1289
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1177
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1621
   Uchwały - rok 20084204
     I Kwartał1552
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1546
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1274
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1208
     II Kwartał1213
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1143
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008983
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008955
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008933
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008911
     III Kwartał1120
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081133
    ›    Uchwały z dnia 30 września 20081016
     IV Kwartał1100
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20081045
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081151
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081096
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 20081047
   Uchwały - rok 20093869
     I Kwartał1464
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091287
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091285
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091342
     II Kwartał1019
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091211
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 20091041
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20091047
     III Kwartał1191
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 20091071
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091266
    ›    Uchwały z dnia 10 września 20091075
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009966
     IV Kwartał1084
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009988
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091102
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091159
   Uchwały - rok 20103570
     I kwartał1162
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101312
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010982
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 20101048
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101091
     II kwartał841
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 20101071
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010931
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010816
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010909
     III kwratał1031
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101236
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20101006
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010959
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010945
     IV kwartał1108
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101156
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101142
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101082
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 20101058
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101390
   Uchwały - rok 20113573
     I kwartał1215
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111446
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011844
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 20111039
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011868
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011976
     II kwartał947
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111254
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011973
     III kwartał935
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111102
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 20111046
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011857
     IV kwartał1123
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111154
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111257
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 20111036
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111093
   Uchwały - Rok 20123313
     - - I Kwartał1353
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 20121079
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 20121033
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121105
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121389
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121153
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012838
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 20121009
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012966
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121172
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121339
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121143
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121101
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 20121029
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121174
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121185
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121136
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121189
     - - II Kwartał1149
     - - III i IV Kwartał3115
   Uchwały Rok 20135466
   Uchwały Rok 20144326
   Uchwały Rok 20155083
   Uchwały Rok 20164526
   Uchwały Rok 20174663
   Uchwały Rok 20183134
   Uchwały Rok 20192514
   Uchwały Rok 20203425
   Uchwały Rok 2021954
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów6609
     Rok 20113271
     Rok 20121314
     Rok 2013980
     Rok 20142723
     Rok 20153068
     Rok 20162179
     Rok 20171898
     Rok 20182766
     Rok 20191086
     Rok 2020475
     Rok 2021189
   Strategia rozwoju8058
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów9596
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej8849
    ›    Sesja I/20062297
    ›    Sesja II/20061550
    ›    Sesja III/2006855
    ›    Sesja IV/2006813
    ›    Sesja V/2006604
    ›    Sesja VI/2006771
     Rok 20081090
     Rok 20091612
     Rok 20101540
     Rok 20111369
     Rok 20122774
     Rok 20131273
     Rok 20141089
     Rok 20151305
     Rok 20161415
     Rok 2017967
     Rok 2018896
     Rok 2019482
     Rok 2020417
     Rok 202143
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego8057
   Interpelacje508
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych1082
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji1014
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji1005
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 1119
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 1112
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20161845
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20171401
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 20181526
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181548
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20191069
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020102
   Oświadczenia osób wydających decyzje11837
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20141635
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20151843
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20161881
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20173199
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20181023
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20191838
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2020265
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4603
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza8037
     Rok 20141485
     Rok 2015628
     Rok 2016814
     Rok 2017640
     Rok 2018416
     Rok 2019255
     Rok 202065
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu48192
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów43049
     20057398
     200627344
     20103505
     201148884
     20126250
     20137992
     20149153
     201514566
     20164673
     20176683
     20184136
     20197073
     20206795
     20218951
Inne
   Wybory Prezydenta RP 20201089
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020569
     Gminny Ośrodek Kultury432
    ›    Kontakt522
    ›    Kierownictwo517
    ›    Statut407
    ›    Regulamin446
    ›    Struktura organizacyjna567
    ›    Dokumentacje kontroli429
    ›    Budżet i inwestycje600
    ›    Procedury366
     Ośrodek Pomocy Społecznej424
    ›    Kontakt419
    ›    Kierownictwo378
    ›    Statut331
    ›    Regulamin399
    ›    Struktura organizacyjna400
    ›    Ewidencje i rejestry402
    ›    Majątek419
    ›    Dokumentacje kontroli356
    ›    Budżet i inwestycje422
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne365
    ›    Procedury381
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej460
    ›    Kontakt367
    ›    Kierownictwo428
    ›    Statut319
    ›    Regulamin356
    ›    Struktura organizacyjna519
    ›    Ewidencje i rejestry459
    ›    Majątek329
    ›    Dokumentacje kontroli392
    ›    Budżet i inwestycje355
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne477
    ›    Procedury392
     Sołectwa971
    ›    Statut Sołectw654
     Osiedla310
     Infrastruktura309
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę368
    ›    Stan elektryfikacji344
    ›    Stan telefonizacji316
    ›    Stan gospodarki komunalnej357
    ›    Drogi358
     Oferty295
     Rejestr skarg i wniosków292
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw252
   Informacje nieudostępnione5202
   Redakcja Biuletynu7195
Łączna liczba odwiedzin:1664436