Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna37989
   Dane podstawowe212186
   Godziny urzędowania8674
   Odpady8988
   Organizacja urzędu15218
   Klauzule informacyjne - RODO2654
   Monitoring Wizyjny7516
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo6065
   Konsultacje społeczne2998
   Raport o stanie MiG Cieszanów1504
   Ogłoszenia 20224903
     Ogłoszenia Archiwalne 201817339
     Ogłoszenia Archiwalne 201914140
     Ogłoszenia Archiwalne 202013047
     Ogłoszenia Archiwalne 202112376
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej6888
   Informacje, Sprawozdania, Opinie7388
   Petycje2662
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika6073
   Karty Usług6608
     Gospodarka przestrzenna2268
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1364
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1300
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzja o warunkach zabudowy.2168
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1458
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1392
     Ochrona środowiska.1871
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1366
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1516
     Mienie komunalne1730
    ›    Zamiana nieruchomości.1313
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1311
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1419
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1443
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1408
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1374
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1411
     Urząd stanu cywilnego.2089
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1404
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1510
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1313
    ›    Rejestracja zgonu.1496
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1335
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1398
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1400
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1373
     Dowody osobiste.2157
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1469
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1298
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1320
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1319
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1343
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1334
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1382
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1302
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1336
     Działalność gospodarcza.1858
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1275
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1460
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1516
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1416
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1461
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej940
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy1046
     Sprawy obronne.1587
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1539
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1369
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1384
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1454
     Podatki2623
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1541
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1429
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.2106
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1336
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1281
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1308
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1480
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1281
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1444
     Pomoc Społeczna.1946
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1511
    ›    Zasiłek stały.1391
    ›    Zasiłek okresowy.1498
    ›    Zasiłek celowy.1545
    ›    Usługi opiekuńcze.1507
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1545
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.5216
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1816
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1571
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1487
     Oświata.1802
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1512
    ›    Nagroda Burmistrza.1424
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1387
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1253
    ›    Wyprawka szkolna.1017
   Telefony do urzędu12316
   Wykaz sołtysów Gminy Cieszanów 121
     Ogłoszenia1932
   Kontrole4765
     Kontrole wewnętrzne2024
     Kontrole zewnętrzne2954
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów9490
   Informacje dla osób niesłyszących2980
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy9924
     Kompetencje3416
     Kontakt4702
     Dyżury2265
   Sekretarz8587
   Skarbnik7174
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów2678
     Przewodniczący Rady975
     Skład Rady1275
     Regulamin662
     Kompetencje686
     Komisja Budżetowa710
    ›    Skład osobowy825
    ›    Plan pracy i sprawozdania748
    ›    Posiedzenia komisji719
    ›    Uchwały komisji716
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)720
     Komisja Rewizyjna543
     Komisja Oświaty i Kultury558
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego531
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej602
     Referat Organizacyjny1672
     Referat Finansów i Podatków1377
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1414
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1410
   Urząd Stanu Cywilnego12408
Prawo Lokalne
   Statut6285
   Wyniki Głosowań z Sesji832
     Sesja z dnia 23.11.2018976
     Sesja z dnia 30.11.2018815
     Sesja z dnia 28.12.20181158
     Sesja z dnia 25.01.2019610
     Sesja z dnia 28.02.2019637
     Sesja z dnia 29.03.2019584
     Sesja z dnia 17.04.2019329
   Uchwały - Rok 20024379
     I Kwartał2030
     II Kwartał1543
     III Kwartał1407
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1630
     IV Kwartał1429
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1465
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1724
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1527
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1395
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1569
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1747
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1438
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1449
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1439
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1595
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1702
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1566
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1375
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1541
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1437
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1310
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1620
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1487
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1337
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1590
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1436
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1398
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1449
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1364
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1376
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1353
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1316
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1438
   Uchwały - Rok 20034245
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1438
     I Kwartał1431
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1751
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1395
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1321
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1339
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1260
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1584
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1283
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1238
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1410
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1535
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1467
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1269
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1361
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1312
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1282
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1275
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1439
     II Kwartał1513
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1447
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1417
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1347
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1358
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1446
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1344
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1487
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1544
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1295
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1352
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1247
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1360
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1469
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1541
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1247
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1319
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1243
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1361
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1361
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1370
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1411
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1405
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1558
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1502
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1388
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1349
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1378
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1370
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1492
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1483
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1382
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1513
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1462
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1441
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1454
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.2046
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1396
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1511
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1477
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1336
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1439
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1656
     III Kwartał1376
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1571
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1433
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1289
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1288
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1269
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1300
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1469
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1590
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1292
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1350
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1356
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1608
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1230
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1322
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1341
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1337
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1335
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1459
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1275
     IV Kwartał1429
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1562
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1434
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1411
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1458
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1268
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1369
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1573
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1280
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1240
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1499
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1807
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1293
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1392
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1313
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1355
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1380
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1427
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1508
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1364
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1648
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1355
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1306
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1722
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1330
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1507
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1611
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1516
   Uchwały - Rok 20044579
     I Kwartał1505
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1429
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1595
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1606
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1449
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1477
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1363
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1477
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1351
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1360
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1341
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1346
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1332
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1302
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1341
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1362
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1313
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1484
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1366
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1308
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1362
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1347
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1399
     II Kwartał1408
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1374
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1449
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1389
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1462
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1407
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1297
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1620
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1443
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1407
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1640
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1369
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1294
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1374
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1434
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1265
     III Kwartał1408
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1295
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1300
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1457
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1386
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1251
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1307
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1298
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1275
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1302
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1208
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1250
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1411
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1319
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1233
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1342
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1308
     IV Kwartał1505
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1463
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1367
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1252
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1384
   Uchwały - Rok 20054626
     I Kwartał1937
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1752
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1418
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1465
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1337
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1314
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1407
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1479
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1445
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1331
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1516
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1757
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1384
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1297
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.2943
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1354
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1261
     II Kwartał1549
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1402
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1497
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1421
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1633
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1260
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1210
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1204
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1307
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1381
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1277
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1369
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1251
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1588
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1296
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1517
     III Kwartał1755
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1404
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1217
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1346
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1306
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1336
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1229
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1237
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1273
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1190
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1502
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1301
     IV Kwartał1734
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1567
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1786
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1355
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1724
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1496
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1395
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1445
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1831
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1316
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1464
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1317
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1278
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1424
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1351
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1413
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1447
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1581
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1494
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1454
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1441
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1623
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1512
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1565
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1569
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1548
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1692
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1210
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1596
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1531
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1402
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1534
   Uchwały - Rok 20064347
     I Kwartał1578
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1392
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1286
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1154
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1237
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1265
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1243
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1204
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1259
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1280
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1190
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1251
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1322
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1196
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1161
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1228
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1250
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1368
     II Kwartał1393
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1192
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1161
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1138
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1174
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1245
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1250
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1268
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1268
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1273
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1175
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1845
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1265
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1278
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1337
     III Kwartał1463
   Uchwały - rok 20063948
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1207
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1244
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1157
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1254
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1197
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1160
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1175
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1155
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1155
     IV kwartał1495
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 1120
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1188
   Uchwały - rok 20074650
     I Kwratał1311
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1332
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1224
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1265
     II Kwartał1298
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia1129
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1266
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1211
     III Kwartał1243
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1278
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia1119
    ›    Uchwały z dnia 26 września1093
     IV Kwartał1333
    ›    Uchwały z dnia 26 października1203
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1434
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1277
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1726
   Uchwały - rok 20084349
     I Kwartał1634
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1645
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1372
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1310
     II Kwartał1287
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1244
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 20081076
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 20081058
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 20081025
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20081008
     III Kwartał1196
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081230
    ›    Uchwały z dnia 30 września 20081114
     IV Kwartał1179
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20081142
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081248
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081185
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 20081139
   Uchwały - rok 20094036
     I Kwartał1537
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091386
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091384
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091433
     II Kwartał1091
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091304
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 20091134
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20091139
     III Kwartał1272
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 20091172
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091360
    ›    Uchwały z dnia 10 września 20091176
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20091063
     IV Kwartał1155
    ›    Uchwały z dnia 17 października 20091082
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091205
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091255
   Uchwały - rok 20103723
     I kwartał1242
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101412
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20101084
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 20101138
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101187
     II kwartał906
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 20101168
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20101029
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010910
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 20101005
     III kwratał1105
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101331
    ›    Uchwały z dnia 29 września 20101103
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101053
    ›    Uchwały z dnia 6 września 20101038
     IV kwartał1190
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101258
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101240
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101180
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 20101155
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101496
   Uchwały - rok 20113734
     I kwartał1288
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111540
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011939
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 20111136
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011956
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 20111094
     II kwartał1035
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111382
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 20111075
     III kwartał1022
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111244
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 20111165
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011949
     IV kwartał1201
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111259
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111359
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 20111140
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111192
   Uchwały - Rok 20123463
     - - I Kwartał1430
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 20121179
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 20121132
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121201
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121489
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121250
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012936
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 20121105
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 20121066
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121275
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121438
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121238
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121204
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 20121132
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121270
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121276
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121234
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121286
     - - II Kwartał1232
     - - III i IV Kwartał3197
   Uchwały Rok 20135742
   Uchwały Rok 20144512
   Uchwały Rok 20155293
   Uchwały Rok 20164725
   Uchwały Rok 20174902
   Uchwały Rok 20183503
   Uchwały Rok 20192918
   Uchwały Rok 20205245
   Uchwały Rok 20212641
   Uchwały Rok 2022396
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów6981
     Rok 20113353
     Rok 20121392
     Rok 20131054
     Rok 20142808
     Rok 20153151
     Rok 20162265
     Rok 20172160
     Rok 20183123
     Rok 20191198
     Rok 2020582
     Rok 2021347
     Rok 2022179
   Strategia rozwoju8389
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów9886
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej9110
     Rok 20081155
     Rok 20091678
     Rok 20101615
     Rok 20111435
     Rok 20122866
     Rok 20131352
     Rok 20141154
     Rok 20151371
     Rok 20161563
     Rok 20171029
     Rok 2018963
     Rok 2019544
     Rok 2020605
     Rok 2021222
     Rok 202265
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego8474
   Interpelacje688
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych1590
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181792
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20191300
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020566
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 202170
   Oświadczenia osób wydających decyzje12342
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20181195
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20192455
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20201668
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 202170
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4779
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza8461
     Rok 2018490
     Rok 2019331
     Rok 2020277
     Rok 202132
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu51407
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów46931
     20057519
     200627451
     20103760
     201149529
     20126762
     20138639
     20149953
     201515413
     20165262
     20177236
     20184637
     20198299
     20207830
     202113096
     20229945
Inne
   Wybory Prezydenta RP 20201402
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020886
     Gminny Ośrodek Kultury495
    ›    Kontakt593
    ›    Kierownictwo586
    ›    Statut473
    ›    Regulamin505
    ›    Struktura organizacyjna626
    ›    Dokumentacje kontroli485
    ›    Budżet i inwestycje739
    ›    Procedury424
     Ośrodek Pomocy Społecznej467
    ›    Kontakt480
    ›    Kierownictwo439
    ›    Statut391
    ›    Regulamin459
    ›    Struktura organizacyjna464
    ›    Ewidencje i rejestry459
    ›    Majątek480
    ›    Dokumentacje kontroli416
    ›    Budżet i inwestycje481
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne436
    ›    Procedury442
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej535
    ›    Kontakt435
    ›    Kierownictwo488
    ›    Statut384
    ›    Regulamin413
    ›    Struktura organizacyjna1098
    ›    Ewidencje i rejestry516
    ›    Majątek383
    ›    Dokumentacje kontroli445
    ›    Budżet i inwestycje415
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne534
    ›    Procedury446
     Sołectwa1227
    ›    Statut Sołectw916
     Osiedla354
     Infrastruktura345
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę475
    ›    Stan elektryfikacji406
    ›    Stan telefonizacji377
    ›    Stan gospodarki komunalnej419
    ›    Drogi418
     Oferty333
     Rejestr skarg i wniosków326
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw292
   Informacje nieudostępnione5395
   Redakcja Biuletynu7402
Łączna liczba odwiedzin:1785046