Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna23480
   Dane podstawowe206845
   Godziny urzędowania8095
   Odpady7493
   Organizacja urzędu14215
   Klauzule informacyjne - RODO1974
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo3753
   Konsultacje społeczne1970
   Raport o stanie MiG Cieszanów880
   Ogłoszenia 20212671
     Ogłoszenia Archiwalne 201814927
     Ogłoszenia Archiwalne 201911236
     Ogłoszenia Archiwalne 20207811
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej6545
   Informacje, Sprawozdania, Opinie6521
   Petycje1305
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika5806
   Karty Usług6123
     Gospodarka przestrzenna1937
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1171
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1126
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy.1900
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.1180
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1268
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1176
     Ochrona środowiska.1668
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1200
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1334
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.1564
     Mienie komunalne1560
    ›    Zamiana nieruchomości.1161
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1135
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1254
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1262
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1238
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1207
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1231
     Urząd stanu cywilnego.1806
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1239
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1305
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1148
    ›    Rejestracja zgonu.1311
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1186
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1223
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1234
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1202
     Dowody osobiste.1783
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1249
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1131
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1128
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1164
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1156
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1140
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1214
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1128
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1130
     Działalność gospodarcza.1711
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1120
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1273
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1334
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1258
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1294
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej781
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy860
     Sprawy obronne.1460
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1366
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1216
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1240
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1291
     Podatki2241
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1354
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1273
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.1830
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1149
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1127
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1156
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1284
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1067
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1257
     Pomoc Społeczna.1755
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1355
    ›    Zasiłek stały.1234
    ›    Zasiłek okresowy.1315
    ›    Zasiłek celowy.1378
    ›    Usługi opiekuńcze.1355
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1393
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.4729
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1572
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1387
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1341
     Oświata.1564
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1344
    ›    Nagroda Burmistrza.1264
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1229
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1055
    ›    Wyprawka szkolna.862
   Telefony do urzędu11076
     Ogłoszenia1783
   Kontrole4470
     Kontrole wewnętrzne1871
     Kontrole zewnętrzne2757
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów8722
   Informacje dla osób niesłyszących2742
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy9306
     Kompetencje3236
     Kontakt4396
     Dyżury2109
   Sekretarz8101
   Skarbnik6786
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów1599
     Przewodniczący Rady896
     Skład Rady1188
     Regulamin599
     Kompetencje615
     Komisja Budżetowa643
    ›    Skład osobowy720
    ›    Plan pracy i sprawozdania646
    ›    Posiedzenia komisji605
    ›    Uchwały komisji603
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)612
     Komisja Rewizyjna476
     Komisja Oświaty i Kultury490
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego444
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej522
     Referat Organizacyjny1504
     Referat Finansów i Podatków1301
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1259
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1311
   Urząd Stanu Cywilnego11636
Prawo Lokalne
   Statut5962
   Wyniki Głosowań z Sesji538
     Sesja z dnia 23.11.2018702
     Sesja z dnia 30.11.2018600
     Sesja z dnia 28.12.2018844
     Sesja z dnia 25.01.2019400
     Sesja z dnia 28.02.2019394
     Sesja z dnia 29.03.2019375
     Sesja z dnia 17.04.2019206
   Uchwały - Rok 20024091
     I Kwartał1873
     II Kwartał1418
     III Kwartał1281
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1466
     IV Kwartał1306
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1320
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1562
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1372
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1245
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1406
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1598
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1282
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1301
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1281
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1430
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1537
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1414
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1210
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1386
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1285
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1158
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1457
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1334
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1186
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1432
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1280
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1249
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1299
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1226
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1234
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1187
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1158
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1284
   Uchwały - Rok 20033999
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1288
     I Kwartał1321
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1600
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1253
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1168
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1197
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1113
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1435
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1130
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1107
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1260
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1399
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1307
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1115
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1217
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1156
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1134
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1136
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1272
     II Kwartał1358
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1313
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1271
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1194
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1220
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1295
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1207
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1341
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1398
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1143
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1218
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1099
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1208
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1318
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1383
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1110
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1173
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1100
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1226
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1217
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1219
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1279
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1247
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1415
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1342
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1244
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1205
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1230
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1208
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1340
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1335
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1216
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1342
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1311
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1283
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1295
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1888
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1255
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1358
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1334
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1184
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1287
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1505
     III Kwartał1274
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1424
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1298
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1148
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1144
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1117
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1160
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1335
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1432
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1148
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1200
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1218
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1440
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1095
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1178
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1197
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1193
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1204
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1309
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1138
     IV Kwartał1315
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1412
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1284
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1256
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1307
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1134
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1217
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1424
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1132
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1096
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1338
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1657
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1152
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1256
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1175
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1208
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1236
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1286
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1361
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1220
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1502
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1209
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1147
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1569
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1176
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1366
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1466
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1361
   Uchwały - Rok 20044314
     I Kwartał1386
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1289
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1441
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1457
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1307
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1338
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1211
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1330
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1204
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1218
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1203
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1196
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1187
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1162
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1186
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1215
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1166
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1339
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1224
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1173
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1212
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1191
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1251
     II Kwartał1296
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1244
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1300
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1237
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1313
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1261
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1152
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1480
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1304
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1256
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1498
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1226
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1146
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1222
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1290
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1125
     III Kwartał1295
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1156
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1150
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1322
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1245
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1105
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1149
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1151
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1131
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1151
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1060
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1107
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1268
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1181
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1089
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1185
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1165
     IV Kwartał1394
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1298
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1218
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1115
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1251
   Uchwały - Rok 20054392
     I Kwartał1823
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1571
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1271
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1326
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1194
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1165
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1257
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1337
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1300
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1186
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1364
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1570
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1249
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1159
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.2787
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1212
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1123
     II Kwartał1423
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1265
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1338
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1281
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1475
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1117
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1059
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1065
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1154
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1230
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1134
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1213
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1096
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1438
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1150
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1369
     III Kwartał1640
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1264
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1062
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1195
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1157
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1193
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1089
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1090
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1134
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1049
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1342
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1155
     IV Kwartał1630
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1420
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1599
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1206
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1569
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1350
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1256
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1291
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1689
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1158
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1293
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1178
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1139
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1280
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1206
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1270
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1306
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1425
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1345
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1317
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1303
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1474
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1344
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1420
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1423
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1401
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1553
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1060
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1447
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1392
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1256
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1369
   Uchwały - Rok 20064126
     I Kwartał1453
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1246
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1155
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1003
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1100
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1122
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1107
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1068
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1116
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1142
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1060
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1111
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1179
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1053
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1025
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1096
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1118
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1220
     II Kwartał1292
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1055
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1025
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1000
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1039
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1109
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1108
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1137
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1128
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1132
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1048
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1700
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1124
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1138
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1198
     III Kwartał1345
   Uchwały - rok 20063739
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1072
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1101
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1015
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1107
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1057
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1013
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1034
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1011
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1009
     IV kwartał1388
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 980
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1051
   Uchwały - rok 20074427
     I Kwratał1183
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1198
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1079
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1131
     II Kwartał1199
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia988
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1116
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1070
     III Kwartał1126
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1125
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia977
    ›    Uchwały z dnia 26 września946
     IV Kwartał1209
    ›    Uchwały z dnia 26 października1069
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1227
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1133
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1577
   Uchwały - rok 20084137
     I Kwartał1518
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1502
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1221
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1151
     II Kwartał1181
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1095
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008936
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008905
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008886
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008863
     III Kwartał1082
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081083
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008971
     IV Kwartał1071
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20081001
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081104
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081047
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 20081000
   Uchwały - rok 20093799
     I Kwartał1425
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091239
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091237
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091295
     II Kwartał982
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091168
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009999
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20091005
     III Kwartał1151
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 20091023
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091214
    ›    Uchwały z dnia 10 września 20091028
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009910
     IV Kwartał1049
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009937
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091059
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091110
   Uchwały - rok 20103496
     I kwartał1130
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101265
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010936
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 20101003
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101041
     II kwartał803
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 20101023
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010886
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010776
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010867
     III kwratał990
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101191
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010957
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010911
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010904
     IV kwartał1069
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101107
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101096
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101033
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 20101008
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101339
   Uchwały - rok 20113503
     I kwartał1176
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111395
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011796
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011981
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011823
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011921
     II kwartał901
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111181
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011919
     III kwartał893
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111050
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011998
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011813
     IV kwartał1084
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111107
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111211
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011981
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111048
   Uchwały - Rok 20123224
     - - I Kwartał1307
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 20121030
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012982
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121057
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121339
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121108
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012791
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012959
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012910
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121114
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121292
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121094
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121045
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012983
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121126
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121130
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121082
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121142
     - - II Kwartał1090
     - - III i IV Kwartał3001
   Uchwały Rok 20135397
   Uchwały Rok 20144239
   Uchwały Rok 20154996
   Uchwały Rok 20164450
   Uchwały Rok 20174548
   Uchwały Rok 20182924
   Uchwały Rok 20192285
   Uchwały Rok 20202166
   Uchwały Rok 2021295
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów6395
     Rok 20113220
     Rok 20121267
     Rok 2013933
     Rok 20142682
     Rok 20153015
     Rok 20162131
     Rok 20171765
     Rok 20182558
     Rok 2019998
     Rok 2020399
     Rok 202172
   Strategia rozwoju7910
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów9446
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej8703
    ›    Sesja I/20062222
    ›    Sesja II/20061500
    ›    Sesja III/2006823
    ›    Sesja IV/2006777
    ›    Sesja V/2006570
    ›    Sesja VI/2006737
     Rok 20081054
     Rok 20091576
     Rok 20101498
     Rok 20111330
     Rok 20122729
     Rok 20131232
     Rok 20141045
     Rok 20151266
     Rok 20161374
     Rok 2017933
     Rok 2018855
     Rok 2019442
     Rok 2020306
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego7907
   Interpelacje439
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych798
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji964
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji959
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 1068
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 1060
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20161746
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20171253
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 20181418
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181419
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2019764
   Oświadczenia osób wydających decyzje11555
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20141584
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20151799
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20161831
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20172955
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2018947
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20191248
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4530
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza7795
     Rok 20141443
     Rok 2015593
     Rok 2016776
     Rok 2017601
     Rok 2018375
     Rok 2019137
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu46242
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów40665
     20057356
     200627305
     20103399
     201148632
     20126072
     20137718
     20148823
     201514263
     20164407
     20176433
     20183941
     20196433
     20206140
     20212374
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw6347
     Małżeństwa, narodziny, zgony1587
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1327
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1160
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1135
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1011
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1118
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1140
     Dowody osobiste1512
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1215
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia1047
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia1252
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności1155
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza1268
     Meldunki1308
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1159
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1155
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy1037
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1125
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego956
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego305
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę306
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego303
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego381
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę283
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej373
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym351
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem258
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste254
    ›    Podział nieruchomości341
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości310
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania282
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania339
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej222
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej264
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej290
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych287
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów345
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej338
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży299
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży344
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej305
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu377
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego645
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku320
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego290
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych301
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych346
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej321
Inne
   Wybory Prezydenta RP 2020922
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020421
     Gminny Ośrodek Kultury410
    ›    Kontakt495
    ›    Kierownictwo493
    ›    Statut381
    ›    Regulamin424
    ›    Struktura organizacyjna546
    ›    Dokumentacje kontroli405
    ›    Budżet i inwestycje557
    ›    Procedury344
     Ośrodek Pomocy Społecznej409
    ›    Kontakt398
    ›    Kierownictwo349
    ›    Statut304
    ›    Regulamin374
    ›    Struktura organizacyjna369
    ›    Ewidencje i rejestry380
    ›    Majątek397
    ›    Dokumentacje kontroli329
    ›    Budżet i inwestycje394
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne334
    ›    Procedury359
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej431
    ›    Kontakt339
    ›    Kierownictwo403
    ›    Statut294
    ›    Regulamin334
    ›    Struktura organizacyjna369
    ›    Ewidencje i rejestry435
    ›    Majątek307
    ›    Dokumentacje kontroli370
    ›    Budżet i inwestycje328
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne456
    ›    Procedury366
     Sołectwa873
    ›    Statut Sołectw575
     Osiedla279
     Infrastruktura295
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę323
    ›    Stan elektryfikacji322
    ›    Stan telefonizacji290
    ›    Stan gospodarki komunalnej332
    ›    Drogi327
     Oferty285
     Rejestr skarg i wniosków276
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw242
   Informacje nieudostępnione5112
   Redakcja Biuletynu7105
Łączna liczba odwiedzin:1595692