Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna27054
   Dane podstawowe208144
   Godziny urzędowania8207
   Odpady7849
   Organizacja urzędu14478
   Klauzule informacyjne - RODO2202
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo4296
   Konsultacje społeczne2193
   Raport o stanie MiG Cieszanów1042
   Ogłoszenia 20216021
     Ogłoszenia Archiwalne 201815685
     Ogłoszenia Archiwalne 201912053
     Ogłoszenia Archiwalne 20209245
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej6626
   Informacje, Sprawozdania, Opinie6678
   Petycje1523
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika5859
   Karty Usług6202
     Gospodarka przestrzenna1996
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1215
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1166
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy.1958
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.1227
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1326
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1225
     Ochrona środowiska.1731
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1240
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1382
     Mienie komunalne1599
    ›    Zamiana nieruchomości.1200
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1179
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1297
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1302
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1278
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1248
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1274
     Urząd stanu cywilnego.1868
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1273
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1379
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1193
    ›    Rejestracja zgonu.1356
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1228
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1270
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1272
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1240
     Dowody osobiste.1863
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1298
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1173
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1170
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1201
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1195
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1184
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1257
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1173
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1182
     Działalność gospodarcza.1742
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1162
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1318
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1385
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1299
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1339
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej821
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy909
     Sprawy obronne.1494
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1406
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1252
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1279
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1331
     Podatki2312
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1393
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1312
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.1885
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1189
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1169
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1196
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1336
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1121
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1303
     Pomoc Społeczna.1795
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1390
    ›    Zasiłek stały.1274
    ›    Zasiłek okresowy.1355
    ›    Zasiłek celowy.1415
    ›    Usługi opiekuńcze.1388
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1428
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.4840
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1646
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1429
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1374
     Oświata.1605
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1383
    ›    Nagroda Burmistrza.1296
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1269
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1106
    ›    Wyprawka szkolna.903
   Telefony do urzędu11419
     Ogłoszenia1815
   Kontrole4527
     Kontrole wewnętrzne1911
     Kontrole zewnętrzne2833
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów8915
   Informacje dla osób niesłyszących2787
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy9489
     Kompetencje3289
     Kontakt4493
     Dyżury2143
   Sekretarz8217
   Skarbnik6875
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów1767
     Przewodniczący Rady918
     Skład Rady1207
     Regulamin613
     Kompetencje640
     Komisja Budżetowa657
    ›    Skład osobowy743
    ›    Plan pracy i sprawozdania668
    ›    Posiedzenia komisji632
    ›    Uchwały komisji627
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)636
     Komisja Rewizyjna491
     Komisja Oświaty i Kultury506
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego460
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej537
     Referat Organizacyjny1537
     Referat Finansów i Podatków1316
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1283
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1339
   Urząd Stanu Cywilnego11810
Prawo Lokalne
   Statut6028
   Wyniki Głosowań z Sesji588
     Sesja z dnia 23.11.2018770
     Sesja z dnia 30.11.2018652
     Sesja z dnia 28.12.2018941
     Sesja z dnia 25.01.2019446
     Sesja z dnia 28.02.2019454
     Sesja z dnia 29.03.2019426
     Sesja z dnia 17.04.2019235
   Uchwały - Rok 20024142
     I Kwartał1915
     II Kwartał1446
     III Kwartał1305
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1498
     IV Kwartał1328
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1348
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1596
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1403
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1274
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1442
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1632
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1323
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1331
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1316
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1462
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1570
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1443
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1242
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1422
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1320
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1196
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1497
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1372
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1219
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1468
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1314
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1282
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1330
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1255
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1267
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1226
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1190
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1317
   Uchwały - Rok 20034041
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1319
     I Kwartał1342
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1628
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1286
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1203
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1229
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1144
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1466
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1168
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1135
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1290
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1429
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1344
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1154
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1249
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1195
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1169
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1170
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1312
     II Kwartał1383
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1346
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1309
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1230
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1251
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1330
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1239
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1375
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1427
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1183
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1249
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1139
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1241
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1355
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1424
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1142
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1204
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1133
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1255
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1247
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1258
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1305
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1279
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1450
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1380
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1278
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1240
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1262
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1243
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1376
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1368
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1252
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1378
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1344
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1320
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1330
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1926
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1286
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1390
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1363
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1219
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1323
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1541
     III Kwartał1294
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1457
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1328
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1179
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1177
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1152
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1189
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1365
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1465
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1183
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1232
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1248
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1481
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1127
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1207
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1231
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1221
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1235
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1345
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1167
     IV Kwartał1340
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1450
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1316
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1293
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1341
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1163
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1252
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1460
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1165
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1125
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1380
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1693
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1183
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1285
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1202
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1239
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1267
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1317
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1390
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1250
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1540
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1242
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1183
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1604
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1212
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1398
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1502
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1404
   Uchwały - Rok 20044410
     I Kwartał1415
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1323
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1472
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1493
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1339
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1369
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1246
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1363
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1242
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1250
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1233
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1229
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1217
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1195
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1225
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1247
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1199
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1369
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1259
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1204
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1249
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1230
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1290
     II Kwartał1320
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1271
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1330
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1271
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1344
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1296
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1186
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1509
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1335
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1289
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1534
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1263
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1182
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1256
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1322
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1156
     III Kwartał1320
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1187
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1184
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1351
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1279
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1140
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1184
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1188
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1166
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1188
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1096
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1139
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1303
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1214
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1123
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1219
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1197
     IV Kwartał1417
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1338
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1251
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1146
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1278
   Uchwały - Rok 20054440
     I Kwartał1851
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1613
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1305
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1356
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1225
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1198
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1292
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1371
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1337
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1219
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1402
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1626
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1281
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1190
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.2827
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1244
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1158
     II Kwartał1451
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1297
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1374
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1312
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1511
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1148
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1094
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1101
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1189
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1263
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1166
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1244
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1133
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1470
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1179
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1401
     III Kwartał1665
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1293
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1091
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1233
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1187
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1222
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1122
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1121
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1163
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1084
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1379
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1185
     IV Kwartał1655
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1458
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1647
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1239
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1608
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1381
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1287
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1326
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1722
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1198
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1332
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1212
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1170
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1314
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1237
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1302
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1339
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1460
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1379
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1347
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1334
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1510
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1414
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1455
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1460
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1432
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1584
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1093
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1482
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1430
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1294
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1405
   Uchwały - Rok 20064172
     I Kwartał1486
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1285
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1185
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1037
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1134
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1155
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1141
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1098
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1152
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1174
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1090
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1146
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1215
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1086
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1053
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1127
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1150
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1253
     II Kwartał1316
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1093
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1055
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1032
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1067
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1141
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1136
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1167
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1160
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1167
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1075
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1735
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1163
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1174
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1230
     III Kwartał1374
   Uchwały - rok 20063779
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1106
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1133
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1048
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1143
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1089
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1049
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1071
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1046
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1049
     IV kwartał1410
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 1013
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1086
   Uchwały - rok 20074474
     I Kwratał1211
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1232
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1116
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1165
     II Kwartał1220
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia1023
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1155
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1105
     III Kwartał1153
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1159
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia1010
    ›    Uchwały z dnia 26 września983
     IV Kwartał1237
    ›    Uchwały z dnia 26 października1099
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1270
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1165
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1608
   Uchwały - rok 20084183
     I Kwartał1543
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1533
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1257
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1194
     II Kwartał1206
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1129
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008970
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008937
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008919
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008899
     III Kwartał1110
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081121
    ›    Uchwały z dnia 30 września 20081006
     IV Kwartał1094
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20081031
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081137
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081082
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 20081032
   Uchwały - rok 20093848
     I Kwartał1454
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091274
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091270
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091332
     II Kwartał1012
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091199
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 20091030
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 20091035
     III Kwartał1182
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 20091057
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091248
    ›    Uchwały z dnia 10 września 20091062
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009945
     IV Kwartał1076
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009976
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091091
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091146
   Uchwały - rok 20103550
     I kwartał1155
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101300
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010970
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 20101035
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101075
     II kwartał836
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 20101060
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010921
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010804
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010897
     III kwratał1026
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101224
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010992
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010946
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010933
     IV kwartał1101
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101143
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101130
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101070
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 20101044
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101376
   Uchwały - rok 20113557
     I kwartał1206
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111435
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011833
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 20111024
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011857
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011961
     II kwartał935
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111230
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011961
     III kwartał925
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111089
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 20111034
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011843
     IV kwartał1114
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111142
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111247
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 20111021
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111081
   Uchwały - Rok 20123286
     - - I Kwartał1344
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 20121065
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 20121020
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121091
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121376
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121141
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012822
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012995
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012950
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121159
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121327
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121128
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121083
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 20121016
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121162
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121171
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121124
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121178
     - - II Kwartał1142
     - - III i IV Kwartał3104
   Uchwały Rok 20135443
   Uchwały Rok 20144303
   Uchwały Rok 20155045
   Uchwały Rok 20164508
   Uchwały Rok 20174622
   Uchwały Rok 20183067
   Uchwały Rok 20192444
   Uchwały Rok 20203006
   Uchwały Rok 2021626
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów6520
     Rok 20113258
     Rok 20121300
     Rok 2013961
     Rok 20142708
     Rok 20153049
     Rok 20162163
     Rok 20171857
     Rok 20182708
     Rok 20191052
     Rok 2020445
     Rok 2021132
   Strategia rozwoju8017
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów9561
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej8789
    ›    Sesja I/20062271
    ›    Sesja II/20061534
    ›    Sesja III/2006846
    ›    Sesja IV/2006800
    ›    Sesja V/2006594
    ›    Sesja VI/2006759
     Rok 20081079
     Rok 20091602
     Rok 20101529
     Rok 20111358
     Rok 20122762
     Rok 20131263
     Rok 20141077
     Rok 20151295
     Rok 20161404
     Rok 2017958
     Rok 2018884
     Rok 2019474
     Rok 2020373
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego8010
   Interpelacje482
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych1007
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji1001
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji993
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 1105
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 1099
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20161800
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20171369
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 20181499
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181522
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20191039
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 202034
   Oświadczenia osób wydających decyzje11745
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20141624
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20151833
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20161872
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20173149
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20181004
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20191754
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4581
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza7956
     Rok 20141471
     Rok 2015620
     Rok 2016803
     Rok 2017628
     Rok 2018406
     Rok 2019241
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu47593
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów42260
     20057386
     200627336
     20103484
     201148830
     20126207
     20137912
     20149076
     201514503
     20164610
     20176621
     20184087
     20196898
     20206646
     20216528
Inne
   Wybory Prezydenta RP 20201053
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020524
     Gminny Ośrodek Kultury426
    ›    Kontakt514
    ›    Kierownictwo509
    ›    Statut399
    ›    Regulamin440
    ›    Struktura organizacyjna561
    ›    Dokumentacje kontroli425
    ›    Budżet i inwestycje592
    ›    Procedury361
     Ośrodek Pomocy Społecznej420
    ›    Kontakt415
    ›    Kierownictwo370
    ›    Statut325
    ›    Regulamin394
    ›    Struktura organizacyjna390
    ›    Ewidencje i rejestry395
    ›    Majątek412
    ›    Dokumentacje kontroli352
    ›    Budżet i inwestycje415
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne352
    ›    Procedury377
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej454
    ›    Kontakt359
    ›    Kierownictwo420
    ›    Statut312
    ›    Regulamin349
    ›    Struktura organizacyjna444
    ›    Ewidencje i rejestry452
    ›    Majątek324
    ›    Dokumentacje kontroli385
    ›    Budżet i inwestycje350
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne471
    ›    Procedury383
     Sołectwa932
    ›    Statut Sołectw620
     Osiedla296
     Infrastruktura306
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę352
    ›    Stan elektryfikacji337
    ›    Stan telefonizacji308
    ›    Stan gospodarki komunalnej351
    ›    Drogi351
     Oferty293
     Rejestr skarg i wniosków286
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw251
   Informacje nieudostępnione5168
   Redakcja Biuletynu7160
Łączna liczba odwiedzin:1635210