Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna21470
   Dane podstawowe206119
   Godziny urzędowania8013
   Odpady7233
   Organizacja urzędu14029
   Klauzule informacyjne - RODO1800
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo3562
   Konsultacje społeczne1841
   Raport o stanie MiG Cieszanów810
   Ogłoszenia 20211194
     Ogłoszenia Archiwalne 201814490
     Ogłoszenia Archiwalne 201910775
     Ogłoszenia Archiwalne 20206971
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej6480
   Informacje, Sprawozdania, Opinie6401
   Petycje1031
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika5764
   Karty Usług6078
     Gospodarka przestrzenna1918
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.1143
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.1099
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy.1800
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.1152
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.1239
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.1138
     Ochrona środowiska.1619
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.1177
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1304
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.1501
     Mienie komunalne1537
    ›    Zamiana nieruchomości.1139
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.1109
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.1231
    ›    Sprzedaż nieruchomości.1235
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych.1218
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.1180
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.1201
     Urząd stanu cywilnego.1769
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.1215
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.1256
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.1126
    ›    Rejestracja zgonu.1281
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.1164
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).1195
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.1215
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.1176
     Dowody osobiste.1744
    ›    Zameldowanie na pobyt stały.1215
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.1106
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.1107
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.1139
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).1132
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej.1115
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.1188
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.1105
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.1092
     Działalność gospodarcza.1692
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.1092
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.1246
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1305
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.1231
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.1270
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej755
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy831
     Sprawy obronne.1439
    ›    Rejestracja przedpoborowych.1340
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.1194
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.1220
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.1265
     Podatki2199
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.1304
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.1244
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.1772
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.1124
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.1107
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.1132
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.1233
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1040
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1227
     Pomoc Społeczna.1735
    ›    Dodatki mieszkaniowe.1306
    ›    Zasiłek stały.1207
    ›    Zasiłek okresowy.1279
    ›    Zasiłek celowy.1361
    ›    Usługi opiekuńcze.1333
    ›    Domy Pomocy Społecznej.1369
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.4639
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.1526
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.1354
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.1318
     Oświata.1537
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.1325
    ›    Nagroda Burmistrza.1241
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.1212
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.1033
    ›    Wyprawka szkolna.846
   Telefony do urzędu10790
     Ogłoszenia1770
   Kontrole4421
     Kontrole wewnętrzne1842
     Kontrole zewnętrzne2730
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów8621
   Informacje dla osób niesłyszących2681
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy9175
     Kompetencje3204
     Kontakt4338
     Dyżury2084
   Sekretarz8031
   Skarbnik6693
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów1441
     Przewodniczący Rady892
     Skład Rady1182
     Regulamin594
     Kompetencje609
     Komisja Budżetowa632
    ›    Skład osobowy707
    ›    Plan pracy i sprawozdania638
    ›    Posiedzenia komisji593
    ›    Uchwały komisji590
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne)597
     Komisja Rewizyjna468
     Komisja Oświaty i Kultury485
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego439
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej513
     Referat Organizacyjny1483
     Referat Finansów i Podatków1296
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami1247
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji1304
   Urząd Stanu Cywilnego11526
Prawo Lokalne
   Statut5890
   Wyniki Głosowań z Sesji497
     Sesja z dnia 23.11.2018646
     Sesja z dnia 30.11.2018562
     Sesja z dnia 28.12.2018789
     Sesja z dnia 25.01.2019372
     Sesja z dnia 28.02.2019354
     Sesja z dnia 29.03.2019340
     Sesja z dnia 17.04.2019189
   Uchwały - Rok 20024055
     I Kwartał1855
     II Kwartał1402
     III Kwartał1265
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.1436
     IV Kwartał1290
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1299
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1541
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1351
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1220
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1382
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1576
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1257
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1281
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1258
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1409
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1515
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1391
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1183
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1364
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1262
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.1138
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1432
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1313
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1161
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1408
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1259
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1225
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1278
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1206
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1215
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1163
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1135
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.1265
   Uchwały - Rok 20033968
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1270
     I Kwartał1305
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1578
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1236
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1148
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1175
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1095
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1415
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1105
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1091
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1246
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1382
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1289
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1099
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1194
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1136
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1112
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1117
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.1250
     II Kwartał1342
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1290
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1251
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1177
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1202
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1275
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1193
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1316
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1380
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.1119
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1200
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1075
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1187
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1297
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1363
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1093
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1153
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1082
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.1207
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1192
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1201
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.1262
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1227
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1393
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1321
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1222
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1185
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1209
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1183
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1320
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1315
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1178
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1323
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1289
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.1265
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1273
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1866
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1236
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1339
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1309
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1164
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1272
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.1482
     III Kwartał1257
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1404
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1280
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1126
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1118
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.1101
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1138
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1311
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1407
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1126
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1181
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1196
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.1412
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1074
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1155
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1172
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1169
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1183
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1284
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.1122
     IV Kwartał1296
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1394
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1264
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1240
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1287
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.1116
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1196
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1403
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1111
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1078
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1318
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1639
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1135
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1238
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1155
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1193
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1214
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1265
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1336
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1204
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.1482
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1190
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1127
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1545
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1156
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1344
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1448
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.1343
   Uchwały - Rok 20044265
     I Kwartał1368
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1266
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1429
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1434
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1289
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1312
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1189
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1313
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1183
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1194
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1184
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1168
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1164
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1139
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1161
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.1195
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1143
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.1322
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1204
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1152
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1191
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1170
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.1233
     II Kwartał1281
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.1226
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.1282
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1211
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.1294
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.1236
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1129
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r1459
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.1284
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r1232
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1475
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1204
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1126
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1200
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1271
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.1107
     III Kwartał1280
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1138
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1128
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1302
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1226
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.1079
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1122
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1126
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1111
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1127
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1036
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1083
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1245
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1161
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1072
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1158
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.1144
     IV Kwartał1378
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1276
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1191
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1096
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.1230
   Uchwały - Rok 20054357
     I Kwartał1797
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1551
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1253
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1310
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1177
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1145
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1238
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1317
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1286
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r1168
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1342
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1544
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1233
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1142
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.2750
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1196
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.1103
     II Kwartał1406
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1250
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1317
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1262
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1456
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1095
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1040
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1043
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1137
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1211
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.1109
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1186
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1080
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.1415
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1132
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.1354
     III Kwartał1622
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1253
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1047
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1173
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1137
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1172
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1067
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1069
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1116
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.1025
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1325
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.1143
     IV Kwartał1614
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1402
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1576
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1186
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1548
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1335
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1245
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1272
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1671
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1138
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.1269
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1158
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1120
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1261
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1193
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1251
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1283
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1409
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1321
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1273
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1285
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1452
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1325
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1407
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1403
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1383
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1537
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1034
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1430
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.1376
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1238
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.1348
   Uchwały - Rok 20064076
     I Kwartał1435
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1228
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.1135
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.985
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1085
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1109
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1087
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1055
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1096
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.1124
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1044
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1091
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1160
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1036
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1008
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1078
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1106
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.1199
     II Kwartał1274
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.1037
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1003
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.982
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1024
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.1093
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1091
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.1119
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1102
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1106
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1031
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.1672
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1109
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1122
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.1182
     III Kwartał1331
   Uchwały - rok 20063699
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1053
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1079
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.995
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.1090
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1037
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.989
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.1013
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.994
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.992
     IV kwartał1371
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 958
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia1032
   Uchwały - rok 20074387
     I Kwratał1164
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia1179
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego1061
    ›    Uchwały z dnia 16 marca1116
     II Kwartał1181
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia966
    ›    Uchwały z dnia 25 maja1094
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca1045
     III Kwartał1103
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca1104
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia959
    ›    Uchwały z dnia 26 września927
     IV Kwartał1190
    ›    Uchwały z dnia 26 października1042
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada1184
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia1114
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia1548
   Uchwały - rok 20084068
     I Kwartał1502
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia1477
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego1202
    ›    Uchwały z dnia 28 marca1132
     II Kwartał1167
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia1072
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008909
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008883
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008866
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008843
     III Kwartał1064
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 20081064
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008949
     IV Kwartał1057
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008981
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 20081081
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 20081030
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008981
   Uchwały - rok 20093753
     I Kwartał1407
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 20091210
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 20091214
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 20091280
     II Kwartał963
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 20091152
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009986
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009986
     III Kwartał1135
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 20091002
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20091189
    ›    Uchwały z dnia 10 września 20091006
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009889
     IV Kwartał1033
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009913
    ›    Uchwały z dnia 30 października 20091044
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 20091095
   Uchwały - rok 20103465
     I kwartał1113
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 20101247
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010917
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010983
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 20101018
     II kwartał784
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 20101002
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010865
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010759
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010844
     III kwratał976
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 20101171
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010930
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010891
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010880
     IV kwartał1052
    ›    Uchwały z dnia 29 października 20101091
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 20101077
    ›    Uchwały z dnia 15 października 20101013
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010988
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 20101318
   Uchwały - rok 20113473
     I kwartał1157
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 20111367
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011769
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011952
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011800
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011896
     II kwartał885
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 20111157
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011900
     III kwartał876
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 20111033
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011981
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011789
     IV kwartał1066
    ›    Uchwały z dnia 25 października 20111092
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 20111189
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011959
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 20111027
   Uchwały - Rok 20123188
     - - I Kwartał1277
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 20121007
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012958
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 20121039
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 20121322
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 20121087
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012773
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012938
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012895
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 20121093
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 20121270
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 20121070
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 20121027
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012962
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 20121102
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 20121113
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 20121061
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 20121124
     - - II Kwartał1074
     - - III i IV Kwartał2981
   Uchwały Rok 20135366
   Uchwały Rok 20144197
   Uchwały Rok 20154946
   Uchwały Rok 20164402
   Uchwały Rok 20174484
   Uchwały Rok 20182825
   Uchwały Rok 20192152
   Uchwały Rok 20201463
   Uchwały Rok 202171
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów6264
     Rok 20113195
     Rok 20121241
     Rok 2013904
     Rok 20142658
     Rok 20152996
     Rok 20162106
     Rok 20171706
     Rok 20182460
     Rok 2019955
     Rok 2020359
     Rok 202110
   Strategia rozwoju7820
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów9370
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej8647
    ›    Sesja I/20062204
    ›    Sesja II/20061481
    ›    Sesja III/2006810
    ›    Sesja IV/2006763
    ›    Sesja V/2006558
    ›    Sesja VI/2006727
     Rok 20081037
     Rok 20091561
     Rok 20101484
     Rok 20111314
     Rok 20122706
     Rok 20131217
     Rok 20141016
     Rok 20151247
     Rok 20161356
     Rok 2017914
     Rok 2018839
     Rok 2019426
     Rok 2020260
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego7847
   Interpelacje380
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych667
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji938
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji937
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 1037
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 1039
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20161710
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20171185
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 20181347
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20181328
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2019534
   Oświadczenia osób wydających decyzje11439
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20141550
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20151777
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20161811
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 20172841
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2018914
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2019874
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH4487
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza7692
     Rok 20141427
     Rok 2015576
     Rok 2016760
     Rok 2017577
     Rok 2018348
     Rok 201977
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu45464
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów39836
     20057337
     200627285
     20103353
     201148534
     20125998
     20137621
     20148658
     201513990
     20164312
     20176292
     20183839
     20196172
     20205920
     2021587
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw6290
     Małżeństwa, narodziny, zgony1567
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1309
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1146
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1121
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa998
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1101
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1125
     Dowody osobiste1486
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1196
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia1032
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia1231
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności1128
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza1257
     Meldunki1275
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1137
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1141
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy1020
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1107
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego943
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego290
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę297
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego289
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego369
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę268
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej360
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym337
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem247
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste246
    ›    Podział nieruchomości331
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości299
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania273
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania326
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej218
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej259
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej285
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych275
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów336
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej327
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży285
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży331
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej298
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu369
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego615
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku307
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego279
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych292
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych335
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej308
Inne
   Wybory Prezydenta RP 2020839
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020344
     Gminny Ośrodek Kultury397
    ›    Kontakt481
    ›    Kierownictwo481
    ›    Statut372
    ›    Regulamin412
    ›    Struktura organizacyjna535
    ›    Dokumentacje kontroli397
    ›    Budżet i inwestycje530
    ›    Procedury334
     Ośrodek Pomocy Społecznej401
    ›    Kontakt386
    ›    Kierownictwo335
    ›    Statut291
    ›    Regulamin360
    ›    Struktura organizacyjna353
    ›    Ewidencje i rejestry365
    ›    Majątek385
    ›    Dokumentacje kontroli316
    ›    Budżet i inwestycje381
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne323
    ›    Procedury346
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej411
    ›    Kontakt323
    ›    Kierownictwo390
    ›    Statut278
    ›    Regulamin324
    ›    Struktura organizacyjna357
    ›    Ewidencje i rejestry422
    ›    Majątek295
    ›    Dokumentacje kontroli360
    ›    Budżet i inwestycje314
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne444
    ›    Procedury358
     Sołectwa839
    ›    Statut Sołectw543
     Osiedla266
     Infrastruktura288
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę308
    ›    Stan elektryfikacji312
    ›    Stan telefonizacji277
    ›    Stan gospodarki komunalnej319
    ›    Drogi316
     Oferty280
     Rejestr skarg i wniosków271
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw234
   Informacje nieudostępnione5072
   Redakcja Biuletynu7071
Łączna liczba odwiedzin:1563619