artykuł nr 1

Uchwały Rok 2018

Załączniki:
UCHWAŁA NR LX/94/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów - prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne9 KB
UCHWAŁA NR LX/93/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych9 KB
Uchwała Nr LX/92/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-202014 KB
załącznik do uchwały nr 90230 KB
Uchwała Nr LX/91/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok23 KB
U C H W A Ł A Nr LX/90/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 202616 KB
UCHWAŁA NR LX/89/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów43 KB
UCHWAŁA NR LX/88/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/81/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich16 KB
UCHWAŁA NR LIX/87/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego18 KB
Uchwała Nr LIX/86/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 września 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok23 KB
załącznik nr 16 do uchwały nr 85206 KB
załącznik nr 15 do uchwały nr 85206 KB
załącznik nr 14 do uchwały nr 85205 KB
załącznik nr 13 do uchwały nr 85205 KB
załącznik nr 12 do uchwały nr 85207 KB
załącznik nr 11 do uchwały nr 85206 KB
załącznik nr 10 do uchwały nr 85205 KB
załącznik nr 9 do uchwały nr 85203 KB
załącznik nr 8 do uchwały nr 85204 KB
załącznik nr 7 do uchwały nr 85204 KB
załącznik nr 6 do uchwały nr 85202 KB
załącznik nr 5 do uchwały nr 85210 KB
załącznik nr 4 do uchwały nr 85204 KB
załącznik nr 3 do uchwały nr 85208 KB
załącznik nr 2 do uchwały nr 85205 KB
załącznik nr 1 do uchwały nr 85322 KB
Uchwała Nr LIX/85/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 65 KB
Zalacznik1_do uchwały nr 60105 KB
UCHWAŁA NR LVIII/84/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze19 KB
UCHWAŁA NR LVIII/83/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawieuchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów24 KB
Załączniki 1-3 do uchwały nr 8218 KB
Uchwała Nr LVIII/82/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego16 KB
UCHWAŁA NR LVIII/81/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich16 KB
Uchwała Nr LVIII/80/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok275 KB
załącznik do uchwały nr 79101 KB
Uchwała Nr LVIII/79/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?ZAGROBLA I?17 KB
UCHWAŁA NR LVIII/78/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów9 KB
UCHWAŁA NR LVIII/77/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów9 KB
Uchwała Nr LVII/76/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok285 KB
UCHWAŁA NR LVII/75/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich16 KB
Uchwała Nr LVII/74/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia27 lipca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Niemstowie15 KB
Uchwała Nr LVII/73/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu14 KB
Zalacznik1 do 72107 KB
UCHWAŁA NR LVII/72/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2018 roku10 KB
UCHWAŁA NR LVII/71/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, w ramach pomocy de minimis.14 KB
Uchwała Nr LVII/70/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowy Lublińcu14 KB
UCHWAŁA NR LVII/69/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów27 KB
UCHWAŁA NR LVII/68/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów10 KB
UCHWAŁA NR LVI/67/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich15 KB
UCHWAŁA NR LVI/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych9 KB
UCHWAŁA Nr LVI/65/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.28 KB
Uchwała Nr LVI/64/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok27 KB
UCHWAŁA Nr LV/63/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dachnów27 KB
Uchwała Nr LV/62/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok116 KB
UCHWAŁA Nr LV/61//2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 20261,017 KB
UCHWAŁA NR LV/60/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2018 roku10 KB
zał 3 6z6MB
zał 3 5z6MB
zał 3 4z6MB
zał 3 3z6MB
zał 3 2z6MB
zał 3 1z6MB
zał 2 6z6MB
zał 2 5z6MB
zał 2 4z6MB
zał 2 3z6MB
zał 2 2z6MB
zał 2 1z6MB
załącznik nr 1 do uchwały 59MB
Uchwała Nr LV/59/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów35 KB
UCHWAŁA NR LV/58/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu10 KB
UCHWAŁA NR LV/57/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych11 KB
UCHWAŁA NR LIV/56/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym14 KB
Uchwała Nr LIV/55/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/11/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska".34 KB
załącznik nr 1 do uchwały nr 5410 MB
załącznik II do GPR do uchwały nr 54MB
załącznik I do GPR do uchwaly nr 54MB
UCHWAŁA NR LIV/54/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023. 13 KB
Uchwała Nr LIV/53/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok171 KB
UCHWAŁA NR LIV/52/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/33/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych12 KB
UCHWAŁA NR LIV/51/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/32/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym12 KB
Uchwała Nr LIII/50/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej13 KB
UCHWAŁA NR LIII/49/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ? Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu52 KB
UCHWAŁA NR LIII/48/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej.8 KB
Uchwała Nr LIII/47/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok24 KB
zał. Nr 2 do uchwały nr 4662 KB
zał. Nr 1 do uchwały nr 46232 KB
U C H W A Ł A Nr LIII /46/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 202518 KB
Uchwała Nr LIII/45/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji16 KB
Uchwała Nr LII/44/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji16 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 43546 KB
U C H W A Ł A Nr LII/43/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów lata 2018 - 202518 KB
Uchwała Nr LII/42/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok23 KB
Uchwała Nr LII/41/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/28/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 23 KB
Uchwała Nr LII/40/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/27/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 22 KB
Uchwała Nr LII/39/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/26/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 23 KB
Uchwała Nr LII/38/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/25/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 23 KB
Uchwała Nr LII/37/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/24/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 22 KB
Uchwała Nr LII/36/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/23/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 23 KB
UCHWAŁA NR LII/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat9 KB
UCHWAŁA NR LII/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.13 KB
UCHWAŁA NR LII/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych12 KB
UCHWAŁA NR LII/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.12 KB
Uchwała Nr LI/31/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok22 KB
UCHWAŁA NR LI/30/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie15 KB
Uchwała Nr LI/29/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok20 KB
Uchwała Nr LI/28/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL23 KB
Uchwała Nr LI/27/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 22 KB
Uchwała Nr LI/26/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 22 KB
Uchwała Nr LI/25/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 22 KB
Uchwała Nr LI/24/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 22 KB
Uchwała Nr LI/23/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL 22 KB
Uchwała Nr LI/22/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Kowalówce 14 KB
Uchwała Ne LI/21/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Niemstowie 14 KB
Uchwała Nr LI/20/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Nowym Siole 14 KB
UCHWAŁA NR LI/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami17 KB
Uchwała Nr LI/18/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów25 KB
Uchwała Nr LI/17/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie ? Nowym Siole17 KB
Uchwała Nr LI/16/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie37 KB
UCHWAŁA NR L/15/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wydatki bieżące wykraczające poza rok budżetowy. 15 KB
UCHWAŁA NR XLIX/14/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie apelu do Rady Powiatu Lubaczowskiego o obniżenie o 75% opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy mieszkańcom Gminy Cieszanów, którzy będą zobowiązani ubiegać się o wydanie tych dokumentów z powodu zmiany adresu31 KB
Uchwała Nr XLIX/13/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok17 KB
Uchwała Nr XLIX/12/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich 15 KB
Uchwała Nr XLIX/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok25 KB
UCHWAŁA NR XLIX/10/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych14 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 9276 KB
UCHWAŁA NR XLIX/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Sioło10 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 8197 KB
UCHWAŁA NR XLIX/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/125/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dachnów, Gorajec, Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Nowe Sioło oraz zmiany numeracji adresowej osiedli w miejscowościach Chotylub i Niemstów w Gminie Cieszanów10 KB
UCHWAŁA NR XLIX/7/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kowalówce 31 KB
UCHWAŁA NR XLIX/6/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/154/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niemstowie 31 KB
UCHWAŁA NR XLIX/5/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/153/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole 31 KB
UCHWAŁA NR XLIX/4/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu 31 KB
Załacznik nr 3 do uchwały nr 3574 KB
Załacznik nr 2 do uchwały nr 3442 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 3565 KB
UCHWAŁA NR XLIX/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji15 KB
UCHWAŁA NR XLIX/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ? Kraina Malucha? w Dąbkowie. 42 KB
Uchwała Nr XLIX/1/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2018 rok.22 KB