artykuł nr 1

Zarządzenia 2019

Załączniki:
Zarządzenie nr 90 w spr. powołania Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie181 KB
Zarządzenie nr 88 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rokMB
Zarządzenie nr 87 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok517 KB
Zarządzenie nr 86 w spr. upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie215 KB
Zarządzenie nr 85 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w CieszanowieMB
Zarządzenie nr 84 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok484 KB
Zarządzenie nr 83 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie971 KB
Zarządzenie nr 82 w spr. zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Cieszanów337 KB
Zarządzenie nr 81 w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych nierolniczo303 KB
Zarządzenie nr 80 w spr. ryczałtu biurowego161 KB
Zarządzenie nr 79 w spr. udzielenia upoważnienia265 KB
Zarządzenie nr 78 w spr. udzielenia upoważnienia220 KB
Zarządzenie nr 77 w spr. udzielenia upoważnienia215 KB
Zarządzenie nr 76 w spr. udzielenia upoważnienia206 KB
Zarządzenie nr 75 w spr. udzielenia upoważnienia209 KB
Zarządzenie nr 74 w spr. udzielenia upoważnienia209 KB
Zarządzenie nr 73 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi MGOPS w Cieszanowie205 KB
Zarządzenie nr 72 w spr. zbycia nieruchomości w miejscowości Nowe Sioło240 KB
Zarządzenie nr 71 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rokMB
Zarządzenie nr 70 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna169 KB
Zarządzenie nr 69 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna163 KB
Zarządzenie nr 68 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok487 KB
Zarządzenie Nr 67 w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie176 KB
Zarządzenie nr 66 w spr. odwołania Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie206 KB
Zarządzenie nr 65 w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży podczas pracy279 KB
Zarządzenie nr 64 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Nowe Sioło235 KB
Zarządzenie nr 63 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok562 KB
Zarządzenie nr 62 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rokMB
Zarządzenie nr 61 w spr. zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy CieszanówMB
Zarządzenie nr 60 w spr. zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów240 KB
Zarządzenie nr 59 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi904 KB
Zarządzenie nr 58 w spr.powołania stałej Komisji odbioru końcowego robót związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Cieszanow226 KB
Zarządzenie nr 57 w spr. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat337 KB
Zarządzenie nr 56 w spr. powołania stałej komisji likwidacyjnejMB
Zarządzenie nr 55 w spr. wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych649 KB
Zarządzenie nr 54 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości237 KB
Zarządzenie nr 53 w spr. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych360 KB
Zarządzenie nr 52 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rokMB
Zarządzenie nr 51 w spr. ustanowienia służebności przesyłu320 KB
Zarządzenie nr 50 w spr. ustanowienia służebności przesyłu257 KB
Zarządzenie nr 49 w spr. uznania ważności wyborów Sołtysów263 KB
Zarządzenie nr 48 w spr. powołania Komisji Przetargowej na zbycie i dzierżawę nieruchomości215 KB
Zarządzenie nr 47 w spr. powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej179 KB
Zarządzenie nr 46 w spr. uznania ważności wyborów Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Przewodniczącego Rady Samorządowej Cieszanowa227 KB
Zarządzenie nr 45 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok709 KB
Zarządzenie nr 44 w spr. ustanowienia służebności przesyłu321 KB
Zarządzenie nr 43 w spr. powołania Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysów404 KB
Zarządzenie nr 42 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Dąbrówka238 KB
Zarządzenie nr 41 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Gorajec233 KB
Zarządzenie nr 40 w spr. nabycia działki położonej w miejscowości Doliny237 KB
Zarządzenie nr 39 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok789 KB
Zarządzenie nr 38 w spr. ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa miasta i gminy Cieszanów w 2019r.MB
Zarządzenie nr 37 w spr. zarządzenia wyborów Rad Sołeckich396 KB
Zarządzenie nr 36 w spr. zwołania ogólnych zebrań mieszkańców356 KB
Zarządzenie nr 35 w spr. zarządzenia wyborów 551 KB
Zarządzenie nr 34 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie Nowym Siole188 KB
Zarządzenie nr 33 w spr. przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2018 rok cz. 2MB
Zarządzenie nr 33 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2018 rok15 MB
Zarządzenie nr 32 w spr. zmian w zarządzeniu nr 24/2019 w spr. zmian do budżetu270 KB
Zarządzenie nr 31 w spr. przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników327 KB
Zarządzenie nr 30 w spr. powołania Komisji Konkursowej219 KB
Zarządzenie nr 29 w spr. wyboru podmiotów które uzyskały prawo do zawarcia umowy280 KB
Zarządzenie nr 28 w spr. zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych MB
Zarządzenie nr 27 w spr. powołania Komisji Konkursowej 175 KB
Zarządzenie nr 26 w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów50 KB
Zarządzenie nr 25 w spr. powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji310 KB
Zarządzenie nr 24 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rokMB
Zarządzenie nr 23 w spr. umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu 431 KB
Zarządzenie nr 22 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok690 KB
Zarządzenie nr 21 w spr. aktualizacji użytku gruntowego 262 KB
Zarządzenie nr 20 w spr. nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego163 KB
Zarządzenie nr 19 w spr. zbycia prawa własności lokalu użytkowego219 KB
Zarządzenie nr 18 w spr. ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofertMB
Zarządzenie nr 17 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu projektówMB
Zarządzenie nr 16 w spr. zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych549 KB
Zarządzenie nr 15 w spr. zbycia nieruchomości poł. w miejscowości Gorajec239 KB
Zarządzenie nr 14 w spr. zbycia nieruchomości poł. w miejscowości Cieszanów239 KB
Zarządzenie nr 13 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. energetyki i inwestycjiMB
Zarządzenie nr 12 w spr. zmian budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok545 KB
Zarządzenie nr 11 w spr. określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2019/2020558 KB
Zarządzenie nr 10 w spr. nabycia działek położonych w miejscowości Stary Lubliniec36 KB
Zarządzenie nr 9 w spr. wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń50 KB
Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z dnia 05.07.2019221 KB
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z dnia 05.07.2019221 KB
Zarządzenie nr 59 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko18 KB
Zarządzenie nr 8 w spr zmian do budżetu83 KB
Zarządzenie nr 7 w spr powołania zespołu zadaniowego ds ustalenia liczby osób bezdomnych26 KB
Zarządzenie nr 6 w spr nieodpłatnego przydziału drewna21 KB
Zarządzenie nr 5 w spr regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych113 KB
Zarządzenie nr 4 w sprawie zbycia prawa własności lokalu27 KB
Zarządzenie nr 3 w spr ryczałtu biurowego20 KB
Zarządzenie nr 2 w sprawie zmian do budżetu148 KB
Zarządzenie nr 1 w spr. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości27 KB