artykuł nr 1

Uchwały Rok 2016

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/75/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok.MB
Uchwała Nr XXX/74/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ?Kraina Malucha? w Dąbkowie118 KB
Uchwała Nr XXX/73/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso46 KB
Uchwała Nr XXX/72/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXIII/34/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,77 KB
Uchwała Nr XXX/71/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 2031MB
Uchwała Nr XXX/70/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok,277 KB
Uchwała Nr XXX/69/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie nieodpłatnego przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kowalówka na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego ?Lasy Państwowe? Nadleśnictwa Narol38 KB
Uchwała Nr XXX/68/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Cieszanów a Gminą Lupeni (Farkaslaka) w Rumunii oraz udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy47 KB
Uchwała Nr XXX/67/2016 z 28 grudnia 2016r w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego527 KB
Uchwała Nr XXIX/66/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok252 KB
Uchwała Nr XXIX/65/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.390 KB
Uchwała Nr XXIX/64/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. ?Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023?,39 KB
Uchwała Nr XXIX/63/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. ?Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie?,42 KB
Uchwała Nr XXIX/62/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. ?Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachnowie wraz z przebudową ogrodzenia?,37 KB
Uchwała Nr XXIX/61/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości90 KB
Uchwała Nr XXIX/60/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych170 KB
Uchwała Nr XXIX/59/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMB
Uchwała Nr XXIX/58/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok274 KB
Uchwała Nr XXIX/57/2016 z 14 listopada 2016r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok85 KB
7) Uchwała Nr XXVIII/56/2016 z 27 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok.549 KB
6) Uchwała Nr XXVIII/55/2016 z 27 października 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 ? 2023953 KB
Uchwała Nr XXVIII/54/2016 z 27 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Gminy Cieszanów57 KB
4) Uchwała Nr XXVIII/53/2016 z 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.215 KB
3) Uchwała Nr XXVIII/52/2016 z 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?WOLA NOWOSIELSKA I?MB
2) Uchwała Nr XXVIII/51/2016 z 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/11/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie37 KB
1) Uchwała Nr XXVIII/50/2016 z 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie38 KB
11) Uchwała Nr XXVII/49/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok.121 KB
10) Uchwała Nr XXVI/48/2016 z dnia 23 września 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok.410 KB
9) Uchwała Nr XXVI/47/2016 z dnia 23 września 2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu na prace restauratorsko - konserwatorskie ikony ?Matka Boża Hodegetria? stanowiącej wyposażenie cerkwi w Starym Lublińcu.47 KB
załącznik do uchwały nr 46MB
8) Uchwała Nr XXVI/46/2016 z dnia 23 września 2016 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na terenie Gminy Cieszanów.32 KB
7) Uchwała Nr XXV/45/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok216 KB
6) Uchwała Nr XXV/44/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 w sprawie wyrażenia opinii na temat poszerzenia granic obszaru Natura 2000 - Horyniec PLH 180017 na terenie Gminy Cieszanów.173 KB
5) Uchwała Nr XXIV/43/2016 z dnia 22 lipca 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok310 KB
4) Uchwała Nr XXIV/42/2016 z dnia 22 lipca 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej.44 KB
3) Uchwała Nr XXIV/41/2016 z dnia 22 lipca 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/22/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej.47 KB
2) Uchwała Nr XXIV/40/2016 z dnia 22 lipca 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "remont chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 865 w Dachnowie" w 2016 roku.55 KB
1) Uchwała Nr XXIV/39/2016 z dnia 22 lipca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie umowy partnerstwa na realizację projektu pn. ?Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie?549 KB
9) Uchwała Nr XXIII/38/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie poręczenia majątkiem własnym Gminy Cieszanów kredytu zaciągniętego przez Fundację Think Tank Szlaku Jana III Sobieskiego46 KB
8) Uchwała Nr XXIII/37/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/72/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie poręczenia majątkiem własnym Gminy Cieszanów kredytu zaciągniętego przez ?Cieszan? Sp. z o.o. 33 KB
7) Uchwała Nr XXIII/36/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok152 KB
6) Uchwała Nr XXIII/35/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie uchylenia uchwały z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie z kąpieliska gminnego oraz parkingów na terenie kąpieliska i Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu ?Wędrowiec?37 KB
5) Uchwała Nr XXIII/34/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa93 KB
4) Uchwała Nr XXIII/33/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Cieszanów.55 KB
3) Uchwała Nr XXIII/32/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności113 KB
2) Uchwała Nr XXIII/31/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok37 KB
1) Uchwała Nr XXIII/30/2016 z dnia 16czerwca 2016 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok29 KB
9) Uchwała Nr XXII/29/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok.234 KB
8) Uchwała Nr XXII/28/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich.45 KB
7) Uchwała Nr XXII/27/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich.44 KB
Treść załącznika13 KB
6) Uchwała Nr XXII/26/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie aktualizacji ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów?.39 KB
5) Uchwała Nr XXII/25/2016 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.40 KB
4) Uchwała Nr XXII/24/2016 z dnia 20 maja 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 58 KB
3) Uchwała Nr XXI/23/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok.221 KB
2) Uchwała Nr XXI/22/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej.42 KB
1) Uchwała Nr XXI/21/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego.47 KB
Uchwała nr XX/20/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 marca 2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok210 KB
Uchwała nr XX/19/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 marca 2016r w sprawie zmian do Uchwały Nr XVI/76/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 ? 2023873 KB
Uchwała nr XX/18/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 marca 2016r w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska770 KB
Uchwała nr XIX/17/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2006 ? 2020394 KB
Uchwała nr XIX/16/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. ?Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne?62 KB
Uchwała nr XIX/15/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie zmian do uchwały Nr XVI/76/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016-2023203 KB
Uchwała nr XIX/14/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok494 KB
Uchwała nr XIX/13/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich52 KB
Uchwała nr XIX/12/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych50 KB
Uchwała nr XIX/11/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska"41 KB
Uchwała nr XIX/10/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016r w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami277 KB
Uchwała XVIII/9/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, części działki 123/14 o pow. 2,00 ha położonej w Nowym Siole35 KB
Uchwała XVIII/8/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, nieruchomości obejmującej zespół dworsko ? parkowy w Nowym Siole,42 KB
Uchwała XVIII/7/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok,191 KB
Uchwała XVIII/6/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie zmian do uchwały nr XVI/76/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 ? 2023 254 KB
Uchwała XVIII/5/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. ?Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław Grodzisko Dolne?,44 KB
Uchwała XVIII/4/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Jarosław oraz Gminą Grodzisko Dolne w celu realizacji projektu pn. ?Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław Grodzisko Dolne?,58 KB
Uchwała XVIII/3/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2016 rok,146 KB
Uchwała XVII/2/2016 z dnia 11.01.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok,102 KB
Uchwała XVII/1/2016 z dnia 11.01.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. ?Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów?,39 KB