artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

Znak: GPiMK. 6722.1.2023   Cieszanów, dnia 16 kwiecień 2024 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), art. 6e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr LXVII/539/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dachnów, Nowe Sioło oraz Cieszanów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego m.in. mają być lokalizowane maksymalnie cztery elektrownie wiatrowe wraz ze strefą ochronną, w dniach od 1 maja
2024 r. do 31 maja 2024 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w godzinach urzędowania, oraz na stronie BIP www.bip.cieszanow.akcessnet.net (zakładka "Urząd", "Konsultacje społeczne").

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (nowy budynek, sala narad), o godz. 15.30. Dyskusja publiczna odbędzie się również za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 24 maja 2024 r. o godz. 16.00, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu
i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego,
za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod adresem: meet.google.com/jtb-waph-teu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej
na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, ustnie
do protokołu z dyskusji publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, oraz platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres e-mailowy: sekretariat@cieszanow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cieszanów: www.bip.cieszanow.akcessnet.net

  Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny