artykuł nr 1

Uchwały 2015r

Załączniki:
Uchwała XV/77/2015 z dnia 30 Grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok.MB
Uchwała XV/76/2015 z dnia 30 Grudnia 2015 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 ? 2023MB
Uchwała XV/75/2015 z dnia 30 Grudnia 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok131 KB
Uchwała XV/74/2015 z dnia 30 Grudnia 2015 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Cieszanów91 KB
Uchwała XVI/73/2015 z dnia 30 Grudnia 2015 r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Cieszanów451 KB
Uchwała XV/72/2015 z dnia 21 Grudnia 2015 r 2) w sprawie poręczenia majątkiem własnym Gminy Cieszanów kredytu zaciągniętego przez ?Cieszan? Sp z o. o.40 KB
Uchwała XIV/71/2015 z dnia 21 grudnia 2015 1) w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą ?Cieszan? spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszanowie i objęcia przez Gminę Cieszanów udziałów w tej spółce83 KB
Uchwała XIV/70/2015 z dnia 1 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 187 KB
Załącznik do Uchwały nr 6913 KB
Uchwała XIII/69/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie aktualizacji ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów? 34 KB
Uchwała XIII/68/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/58/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2015 roku38 KB
Uchwała XIII/675/2015 z dnia 13 listopada 2015 9) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok291 KB
Uchwała XIII/66/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok89 KB
Uchwała XIII/65/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych486 KB
Uchwała XIII/64/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny560 KB
Uchwała XIII/63/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego477 KB
Uchwała XIII/62/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych179 KB
Uchwała XIII/61/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości93 KB
Uchwała XIII/60/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016392 KB
Uchwała XIII/59/2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie105 KB
Uchwała XII/58/2015 z dnia 30 października 2015 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszanów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne49 KB
Uchwała XII/57/2015 z dnia 30 października 2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok265 KB
Uchwała XII/56/2015 z dnia 30 października 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/93/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów59 KB
Uchwała XII/55/2015 z dnia 30 października 2015 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów49 KB
Uchwała XI/54/2015 z dnia 24 września 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cieszanów na lata 2015-202441 KB
Uchwała XI/53/2015 z dnia 24 września 2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok188 KB
Uchwała XI/52/2015 z dnia 24 września 2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 201553 KB
Uchwała XI/51/2015 z dnia 24 września 2015 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Bieleckiego105 KB
Uchwała X/50/2015 z dnia 4 września 2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015r282 KB
Uchwała X/49/2015 z dnia 4 września 2015 w sprawie stworzenia związku Międzygminnego pod nazwą "Ziemia Lubaczowska"450 KB
Uchwała X/48/2015 z dnia 4 września 2015 w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą "Cieszan" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszanowie i obięcia przez Gminę Cieszanów udziałów w tej spółce76 KB
Uchwała X/47/2015 z dnia 4 września 2015 w sprawie oddania w trybie publicznym, ustnego przetargu nieograniczonego użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów82 KB
Uchwała X/46/2015 z dnia 4 września 2015 w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i psychologów34 KB
Uchwała IX/45/2015 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015r246 KB
Uchwała IX/44/2015 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2015-2023MB
Uchwała IX/43/2015 z dnia 17 lipca 2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015r39 KB
Uchwała VIII/42/2015 z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMB
Uchwała VIII/41/2015 z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SPołecznej w Cieszanowie196 KB
Uchwała VIII/40/2015 z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014rok 37 KB
Uchwała VIII/39/2015 z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r29 KB
Uchwała VII/38/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok 491 KB
Uchwała VII/37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów na lata 2015-2023914 KB
Uchwała VII/36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu122 KB
Uchwała VII/35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie i realizację przez Gminę Cieszanów wspólnie z innymi gminami woj.podkarpackiego projektu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszanowie w ramach porozumienia o współpracyę 47 KB
Uchwała VII/34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMB
Uchwała VII/33/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków59 KB
Uchwała VII/32/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania wykorzystania dla publicznych szkół i przedszkoli działąjących na terenie MGiCprowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego479 KB
Uchwała VII/31/2015 z dnia 8 czerwca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020807 KB
Uchwała VI/30/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015r330 KB
Uchwała VI/29/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych406 KB
Uchwała VI/28/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w perspektywie finansowej na lata 2014-202043 KB
Uchwała VI/27/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie okreslenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, prowadzacych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego464 KB
Uchwała VI/26/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.98 KB
Uchwała V/25/2015 z dnia 25 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Mioasta i Gminy Cieszanów na 2015r315 KB
Uchwała V/24/2015 z dnia 25 marca 2015 r w sprawie zmainy w Uchwale Nr IV/18/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2015-2023271 KB
Uchwała V/23/2015 z dnia 25 marca 2015 r w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pienieżnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Cieszanów uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gmine.50 KB
Uchwała V/22/2015 z dnia 25 marca 2015 r w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami277 KB
Uchwała V/21/2015 z dnia 25 marca 2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/31/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa195 KB
Uchwała V/20/2015 z dnia 25 marca 2015r w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.90 KB
Uchwała IV/19/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015r444 KB
Uchwała IV/18/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2015-2023MB
Uchwała IV/17/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2015r769 KB
Uchwała IV/16/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXVII/23/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 15 marca 2013 r56 KB
Uchwała IV/15/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie354 KB
Uchwała IV/14/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie306 KB
Uchwała IV/13/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie wprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Cieszanów samorządowego programu przyznającego uprawnenia członkom rodzin wielodzietnych196 KB
Uchwała IV/12/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Cieszanów100 KB
Uchwała IV/11/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności 114 KB
Uchwała IV/10/2015 z dnia 27 luty 2015r w sprawie przysąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów228 KB
Uchwała III/9/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rMB
Uchwała III/8/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o okreslonej pojemności102 KB
Uchwała III/7/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespół Dworsko-Parkowy w Nowym Siole"556 KB
Uchwała III/6/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2015- 2023MB
Uchwała III/5/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wola Nowosielska I"455 KB
Uchwała III/4/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów48 KB
Uchwała III/3/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów50 KB
Uchwała III/2/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie ustalenia wyokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie85 KB
Uchwała III/1/2015 z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2015r144 KB