artykuł nr 1

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIV/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?OBWODNICA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 865 DLA MIASTA CIESZANOWA? uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie nr 56/IX/04 z dnia 30 września 2004r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 20 z dnia 17 lutego 2005r. poz. 237.MB
UCHWAŁA NR XLVIII/101/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020.97 KB
UCHWAŁA NR XLV/78/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013r79 KB
UCHWAŁA NR XLV/77/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XLIV/71/2013 z dnia 16 października 2013r w sprawie wprowadzenia zmian do Budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013r54 KB
UCHWAŁA NR XLV/76/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2013 ? 2017?MB
UCHWAŁA NR XLVI/75/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. Roztaczański Program Rozwoju Turystyki etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe, i insfrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów" współfinonsowanego ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2007-201358 KB
UCHWAŁA Nr XLV/74/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: wyrażeniu woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-201329 KB
UCHWAŁA NR XLVIII/101/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020.97 KB
UCHWAŁA NR XLVII/100/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok 396 KB
załacznik nr 1 i 2 do uchwały nr 99641 KB
UCHWAŁA NR XLVI/99/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 15 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013-2023108 KB
UCHWAŁA NR XLVII/98/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.25 KB
Uchwała Nr XLVII/97/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwąBiuro Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie43 KB
UCHWAŁA NR XLVII/96/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych282 KB
Uchwała Nr XLVII/95/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku50 KB
UCHWAŁA NR XLVI/94/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów95 KB
UCHWAŁA NR XLVI/93/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.102 KB
UCHWAŁA NR XLVI/92/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia godzin otwarcia placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych94 KB
UCHWAŁA Nr XLVI/91/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/55/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?PARK SPORTOWY I? 15 KB
załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 88631 KB
UCHWAŁA Nr XLVI/90/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok62 KB
Uchwała Nr XLVI/89/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawieudzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie27 KB
UCHWAŁA NR XLVI/88/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy CIeszanów na lata 2013-202398 KB
UCHWAŁA NR XLVI/87/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie odnowy miejscowości Cieszanów638 KB
Uchwała Nr XLVI/86/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok. 47 KB
Uchwała Nr XLVI/85/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 32 KB
UCHWAŁA NR XLVI/84/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.58 KB
UCHWAŁA NR XLVI/83/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych277 KB
UCHWAŁA NR XLVI/82/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.305 KB
UCHWAŁA NR XLVI/81/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok97 KB
UCHWAŁA NR XLVI/80/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r347 KB
UCHWAŁA NR XLVI/79/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 201493 KB
UCHWAŁA Nr XLIV/73/2013 z 16.10.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na realizacjęzadania - zakup specjalistycznego sprzętu do transportu pacjenta, m. in. krzesełek kardiologicznych do karetek pogotowia ratunkowego25 KB
UCHWAŁA Nr XLIV/72/2013 z 16.10.2013 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Cieszanów101 KB
UCHWAŁA Nr XLIV/71/2013 z 16.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok64 KB
UCHWAŁA Nr XLIV/70/2013 z 16.10.2013 w sprawie zmian w Uchwale nr XLIII/63/2013 z dnia 12 września w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013 ? 2023.31 KB
UCHWAŁA Nr XLIV/69/2013 z 16.10.2013 w sprawie uchylenia Uchwały nr XLII/58/2013 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013- 2023 27 KB
UCHWAŁA Nr XLIV/68/2013 z dnia 16.10.2013 w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2013 ? 2017?MB
UCHWAŁA Nr XLIV/67/2013 z 16.10.2013 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie96 KB
UCHWAŁA Nr XLIV/65/2013 z 16.10.2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?KOŚCIOŁA W CHOTYLUBIU? uchwalonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Cieszanów nr 20/III/96 z dnia 29 maja 1996r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 11 z dnia 31 lipca 1996r. poz. 156MB
UCHWAŁA Nr XL/64/2013 z 12.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013416 KB
Załacznik do Uchwały Nr 63 z 12.09.2013628 KB
UCHWAŁA Nr XL/63/2013 z 12.09.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013-2023107 KB
UCHWAŁA Nr XL/62/2013 z 12.09.2013 w sprawie emisji obligcji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu167 KB
UCHWAŁA Nr XL/61/2013 z 12.09.2013 w sprawie uchylenia uchwały XL/59/2013 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 201336 KB
UCHWAŁA Nr XL/60/2013 z 12.09.2013 w sprawie przekazania nieodpłatnie w drodze darowizny samochodu pożarniczego marki ŻUK , stanowiącego własność Gminy CIeszanów na rzecz gminy Ustrzyki Dolne41 KB
UCHWAŁA Nr XL/59/2013 z 23.08.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013348 KB
Załacznik do Uchwały Nr 58 z 23.08.2013641 KB
UCHWAŁA Nr XL/58/2013 z 23.08.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013-2023112 KB
UCHWAŁA Nr XL/57/2013 z 23.08.2013 w sprawie emisji obligcji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu173 KB
UCHWAŁA Nr XL/56/2013 z 23.08.2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMB
UCHWAŁA Nr XL/55/2013 z 23.08.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Sportowy I"330 KB
UCHWAŁA Nr XL/54/2013 z 23.08.2013 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wola Nowosielska I"290 KB
UCHWAŁA Nr XL/53/2013 z 23.08.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów120 KB
UCHWAŁA Nr XL/52/2013 z 10.07.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok298 KB
Załacznik do Uchwały Nr 51 z 10.07.2013590 KB
UCHWAŁA Nr XL/51/2013 z 10.07.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013-202082 KB
UCHWAŁA Nr XL/50/2013 z dnia 10.07.2013 w sprawie zmainy do uchwały Rady Miejskiej nr XL/48/2013 z dnia 20.06.2013 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 rok.43 KB
Uchwała Nr XL/49/2013 z dnia 10.07.2013 - w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kowalówka"MB
UCHWAŁA Nr XL/44/2013MB
UCHWAŁA Nr XL/48/2013138 KB
Załacznik do Uchwała Nr 47/2013453 KB
UCHWAŁA Nr XL/47/201375 KB
UCHWAŁA Nr XL/46/201327 KB
UCHWAŁA Nr XL/45/2013187 KB
UCHWAŁA Nr XL/43/2013418 KB
UCHWAŁA Nr XL/42/2013202 KB
UCHWAŁA Nr XL/41/2013198 KB
UCHWAŁA Nr XL/40/2013218 KB
UCHWAŁA Nr XL/39/201322 KB
Załacznik do Uchwała Nr 35/2013696 KB
Uchwała Nr XL/38/201321 KB
UCHWAŁA NR XXXIX/37/201393 KB
U C H W A Ł A Nr XXXIX/36/2013 275 KB
U C H W A Ł A Nr XXXIX/35/2013 36 KB
UCHWAŁA Nr XXXIX/34/201325 KB
UchwałąNr XXXIX/33/2013 24 KB
UCHWAŁA NR XXXIX/32/201393 KB
UCHWAŁA NR XXXIX/31/2013179 KB
Uchwała Nr XXXIX/30/201340 KB
Uchwała Nr XXXIX/29/201331 KB
Uchwała Nr XXXIX/28/2013 26 KB
Załacznik nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXVIII/27/2013 z 26 kwietnia 2013125 KB
Załacznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXVIII/27/2013 z 26 kwietnia 2013503 KB
UCHWAŁA Nr XXXVIII/27/2013 z 26 kwietnia 201335 KB
UCHWAŁA Nr XXXVIII/26/2013 z 26 kwietnia 201365 KB
UCHWAŁA Nr XXXVIII/25/2013 z 26 kwietnia 201328 KB
UCHWAŁA NR XXXVIII/24/2013 z 26 kwietnia 201393 KB
Uchwała Nr XXXVII/23/2013 z 15 marca 201339 KB
UCHWAŁA Nr XXXVII/221/2013 z 15 marca 2013438 KB
Załącznik 2 do UCHWAŁY Nr XXXVII/21/2013 z 15 marca 2013112 KB
Załacznik 1 do UCHWAŁY Nr XXXVII/21/2013 z 15 marca 2013504 KB
UCHWAŁA Nr XXXVII/21/2013 z 15 marca 2013154 KB
UCHWAŁA Nr XXXVII/20/2013 z 15 marca 201324 KB
UCHWAŁA Nr XXXVII/19/2013 z 15 marca 201329 KB
UCHWAŁA NR XXXVII/18/2013 z 15 marca 201322 KB
UCHWAŁA NR XXXVII/17/2013 z 15 marca 2013201 KB
Uchwała Nr XXXVII/16/2013 z 15 marzec 201323 KB
Uchwała nr XXXVI/15/2013 z 25 luty 201315 KB
Uchwała nr XXXVI/14/2013 z 25 luty 201315 KB
Uchwała Nr XXXVI/13/2013 z 25 luty 201316 KB
Uchwała Nr XXXVI/12/2013 z 25 luty 201348 KB
Uchwały Nr XXXVI/11/2013 z 25 luty 201348 KB
Uchwały Nr XXXVI/10/2013 z 25 luty 201349 KB
Uchwały Nr XXXVI/9/2013 z 25 luty 201349 KB
Uchwały Nr XXXVI/8/2013 z 25 luty 201349 KB
Uchwały Nr XXXVI/7/2013 z 25 luty 201350 KB
Uchwały Nr XXXVI/6/2013 z 25 luty 201349 KB
UCHWAŁA Nr XXXV/5/2013 z 20 luty 201360 KB
UCHWAŁA Nr XXXV/4/2013 z 20 luty 201325 KB
Uchwała Nr XXXV/3/2013 z 20 luty 201338 KB
Uchwała Nr XXXV/2/2013 z 20 luty 201326 KB
Uchwała Nr XXXV/1/2013 z 20 luty 201329 KB