Uchwały 2014

Załączniki
UCHWAŁA NR XLIX/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w spawie zatwierdzenia planu pracy Rady Mieiskiej w Cieszanowie na rok 2014   143.467 KB
UCHWAŁA NR XLIX/2/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w spawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014- 2023   130.837 KB
załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 2   590.892 KB
UCHWAŁA NR XLIX/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w spawie udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie   58.959 KB
UCHWAŁA NR XLIX/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok   367.918 KB
UCHWAŁA NR L/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów   173.462 KB
UCHWAŁA NR L/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów   98.853 KB
Uchwała Nr L/7/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, rolnych oznaczonych nr 2814/1, 2814/2, 2813/1, 2813/2, 2812/1 i 2812/2 położonych w Dachnowie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu polepszenia warunków zagospodarowania tych nieruchomości.   17.564 KB
UCHWAŁA NR L/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016   22.959 KB
UCHWAŁA NR L/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?NAD BRUSIENKĄ I?   3.166 MB
UCHWAŁA NR L/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego   93.063 KB
UCHWAŁA NR L/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 2014   358.531 KB
UCHWAŁA NR L/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie   59.313 KB
UCHWAŁA NR LI/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami   200.948 KB
UCHWAŁA NR LI/14/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki   25.010 KB
UCHWAŁA NR L/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r   411.070 KB
Uchwała Nr LII/16/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistr za Miasta i Gminy Cieszanów .   14.248 KB
UCHWAŁA NR LII/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ?SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI NOWE SIOŁO?   23.824 KB
Uchwała Nr LII/18/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie : przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 ? 2020.   1.681 MB
UCHWAŁA NR L/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Cieszanó na lata 2014-2023   88.938 KB
załącznik nr 1i2 do uchwały nr 19   674.815 KB
UCHWAŁA NR L/20/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 r   193.473 KB
Uchwała Nr LIII/22/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.   18.363 KB
UCHWAŁA NR LIII/23/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew rosnących na terenie administracyjnym gminy Cieszanów   911.566 KB
UCHWAŁA NR L/24/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Cieszanó na lata 2014-2023   103.344 KB
załącznik nr 1i2 do uchwały nr 24   684.297 KB
UCHWAŁA NR L/25/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r   259.873 KB
UCHWAŁA Nr LII/21/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej finansowanych ze środków publicznych   25.802 KB
Uchwała Nr LIV/26/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok   22.237 KB
UCHWAŁA Nr LIV/27/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.   22.966 KB
UCHWAŁA NR LIV/28/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Cieszanó na 2015r   41.653 KB
UCHWAŁA Nr LIV/29/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu MIasta i Gminy Cieszanów na 2014r   103.432 KB
Uchwała Nr LIV/30/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ?Efektywne wykorzystanie energii LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej dla budynku administracyjnego pod potrzeby UMiG i Posterunku Policji ul. Kościuszki 1, 37-611 Cieszanów?   17.523 KB
Uchwała Nr LVI/31/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie i włączenie do gminnego zasobu nieruchomości, działki zajętej pod drogę gminną, oznaczonej nr 320/104, położonej w Starym Lublińcu, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Rzeszowie.   51.794 KB
UCHWAŁA Nr LIV/32/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Cieszanó na 2015 i 2016 rok   52.189 KB
Uchwała Nr LIV/33/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014-2023   86.013 KB
załącznik nr 1i2 do uchwały nr 33   689.717 KB
UCHWAŁA Nr LIV/34/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu MIasta i Gminy Cieszanów na 2014r   316.179 KB
Uchwała LVIII/35/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014-2023   79.365 KB
Załacznik nr 1 i 2 do Uchwała LVIII/35/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014-2023   696.226 KB
Uchwała LVIII/365/2014 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2014   253.395 KB
Uchwała LVIII/37/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 luty 2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.   46.321 KB
Uchwała LVIII/38/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXXIX/31/2013 z dnia 28 maja 2013 r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa   77.752 KB
Uchwała LVIII/39/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXXI/72/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2012 w sprawie ustalenia metod opłaty za gospadorowanie odpadami komunalnymi oraz do Uchwały XXXIII/83/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 11 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik określonej pojemności   70.716 KB
Uchwała LVIII/40/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r   413.228 KB
Uchwała LVIII/41/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r   85.392 KB
Uchwała LIX/42/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie przyjecia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r   282.261 KB
Uchwała LIX/43/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   377.250 KB
Uchwała LIX/44/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie zaciągnietego kredytu długoterminowego   40.983 KB
Uchwała LIX/45/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r   396.235 KB
Uchwała LX/46/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015r   38.267 KB
Uchwała LX/47/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r   173.322 KB
Uchwała LX/48/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015   81.509 KB
Uchwała LX/49/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   313.702 KB
załącznik nr 1 uchwały nr 49   4.527 MB
załącznik nr 2 uchwały nr 49   1.656 MB
załącznik nr 3 uchwały nr 49   1.317 MB
załącznik nr 4 uchwały nr 49   2.184 MB
załącznik nr 5 uchwały nr 49   1.261 MB
załącznik nr 6 uchwały nr 49   1.449 MB
załącznik nr 7 uchwały nr 49   1.101 MB
załącznik nr 8 uchwały nr 49   936.889 KB
załącznik nr 9 uchwały nr 49   844.841 KB
załącznik nr 10 uchwały nr 49   985.140 KB
załącznik nr 11 uchwały nr 49   966.110 KB
załącznik nr 12 uchwały nr 49   990.808 KB
załącznik nr 13 uchwały nr 49   859.777 KB
załącznik nr 14 uchwały nr 49   776.371 KB
Uchwała LX/50/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r   148.702 KB
Uchwała LX/51/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały LIX/45/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie   48.790 KB
Uchwała LXI/52/2014 z dnia 21 listopada 2014 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Cieszanów na rok 2015, 2016 i 2017   54.151 KB
Uchwała LXI/53/2014 z dnia 21 listopada 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r   240.806 KB
Uchwała I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie   25.102 KB
Uchwała I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie   25.907 KB
Uchwała I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie   26.325 KB
Uchwała I/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie   26.540 KB
Uchwała I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie   27.825 KB
Uchwała I/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oswiaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie   27.236 KB
Uchwała I/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie   27.167 KB
Uchwała I/8/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie   27.110 KB
Uchwała I/9/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie   31.354 KB
Uchwała I/10/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie   30.095 KB
Uchwała I/11/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie   29.450 KB
Uchwała I/12/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej Rady Miejskiej w Cieszanowie   28.674 KB
Uchwała I/13/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie przedstawiciela Rady Społecznej Samodielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie   35.396 KB
Uchwała I/14/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nandania jej statutu   559.545 KB
Uchwała II/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarkii Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów"   7.403 MB
Uchwała II/16/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie przyjecia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszanów na lata 2014-2032"   7.192 MB
Uchwała II/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie zmainy w uchwale Rady Miejskiej LIX/44/2014 z dnai 21 października 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego   43.684 KB
Uchwała II/18/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miast ai Gminy Cieszanów 2014r   592.382 KB