główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały 2014

Załączniki:
Uchwała II/18/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miast ai Gminy Cieszanów 2014r 592 KB
Uchwała II/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie zmainy w uchwale Rady Miejskiej LIX/44/2014 z dnai 21 października 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 44 KB
Uchwała II/16/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie przyjecia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszanów na lata 2014-2032" MB
Uchwała II/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarkii Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów" MB
Uchwała I/14/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nandania jej statutu 560 KB
Uchwała I/13/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie przedstawiciela Rady Społecznej Samodielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 35 KB
Uchwała I/12/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej Rady Miejskiej w Cieszanowie 29 KB
Uchwała I/11/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie 29 KB
Uchwała I/10/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie 30 KB
Uchwała I/9/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie 31 KB
Uchwała I/8/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie 27 KB
Uchwała I/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie 27 KB
Uchwała I/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oswiaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie 27 KB
Uchwała I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie 28 KB
Uchwała I/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie 27 KB
Uchwała I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie 26 KB
Uchwała I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie 26 KB
Uchwała I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie 25 KB
Uchwała LXI/53/2014 z dnia 21 listopada 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r 241 KB
Uchwała LXI/52/2014 z dnia 21 listopada 2014 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Cieszanów na rok 2015, 2016 i 2017 54 KB
Uchwała LX/51/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały LIX/45/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie 49 KB
Uchwała LX/50/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r 149 KB
załącznik nr 14 uchwały nr 49 776 KB
załącznik nr 13 uchwały nr 49 860 KB
załącznik nr 12 uchwały nr 49 991 KB
załącznik nr 11 uchwały nr 49 966 KB
załącznik nr 10 uchwały nr 49 985 KB
załącznik nr 9 uchwały nr 49 845 KB
załącznik nr 8 uchwały nr 49 937 KB
załącznik nr 7 uchwały nr 49 MB
załącznik nr 6 uchwały nr 49 MB
załącznik nr 5 uchwały nr 49 MB
załącznik nr 4 uchwały nr 49 MB
załącznik nr 3 uchwały nr 49 MB
załącznik nr 2 uchwały nr 49 MB
załącznik nr 1 uchwały nr 49 MB
Uchwała LX/49/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 314 KB
Uchwała LX/48/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 82 KB
Uchwała LX/47/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r 173 KB
Uchwała LX/46/2014 z dnia 30 października 2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015r 38 KB
Uchwała LIX/45/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r 396 KB
Uchwała LIX/44/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie zaciągnietego kredytu długoterminowego 41 KB
Uchwała LIX/43/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 377 KB
Uchwała LIX/42/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie przyjecia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r 282 KB
Uchwała LVIII/41/2014 z dnia 21października 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r 85 KB
Uchwała LVIII/40/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r 413 KB
Uchwała LVIII/39/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXXI/72/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2012 w sprawie ustalenia metod opłaty za gospadorowanie odpadami komunalnymi oraz do Uchwały XXXIII/83/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 11 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik określonej pojemności 71 KB
Uchwała LVIII/38/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXXIX/31/2013 z dnia 28 maja 2013 r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 78 KB
Uchwała LVIII/37/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 luty 2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso. 46 KB
Uchwała LVIII/365/2014 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2014 253 KB
Załacznik nr 1 i 2 do Uchwała LVIII/35/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014-2023 696 KB
Uchwała LVIII/35/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014-2023 79 KB
UCHWAŁA Nr LIV/34/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu MIasta i Gminy Cieszanów na 2014r 316 KB
załącznik nr 1i2 do uchwały nr 33 690 KB
Uchwała Nr LIV/33/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014-2023 86 KB
UCHWAŁA Nr LIV/32/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Cieszanó na 2015 i 2016 rok 52 KB
Uchwała Nr LVI/31/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie i włączenie do gminnego zasobu nieruchomości, działki zajętej pod drogę gminną, oznaczonej nr 320/104, położonej w Starym Lublińcu, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Rzeszowie. 52 KB
Uchwała Nr LIV/30/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ?Efektywne wykorzystanie energii LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej dla budynku administracyjnego pod potrzeby UMiG i Posterunku Policji ul. Kościuszki 1, 37-611 Cieszanów? 18 KB
UCHWAŁA Nr LIV/29/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu MIasta i Gminy Cieszanów na 2014r 103 KB
UCHWAŁA NR LIV/28/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Cieszanó na 2015r 42 KB
UCHWAŁA Nr LIV/27/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 23 KB
Uchwała Nr LIV/26/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok 22 KB
UCHWAŁA Nr LII/21/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej finansowanych ze środków publicznych 26 KB
UCHWAŁA NR L/25/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r 260 KB
załącznik nr 1i2 do uchwały nr 24 684 KB
UCHWAŁA NR L/24/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Cieszanó na lata 2014-2023 103 KB
UCHWAŁA NR LIII/23/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew rosnących na terenie administracyjnym gminy Cieszanów 912 KB
Uchwała Nr LIII/22/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 18 KB
UCHWAŁA NR L/20/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 r 193 KB
załącznik nr 1i2 do uchwały nr 19 675 KB
UCHWAŁA NR L/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finasowej Gminy Cieszanó na lata 2014-2023 89 KB
Uchwała Nr LII/18/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 kwietnia 2014 w sprawie : przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 ? 2020. MB
UCHWAŁA NR LII/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ?SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI NOWE SIOŁO? 24 KB
Uchwała Nr LII/16/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistr za Miasta i Gminy Cieszanów . 14 KB
UCHWAŁA NR L/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014r 411 KB
UCHWAŁA NR LI/14/2013 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki 25 KB
UCHWAŁA NR LI/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 201 KB
UCHWAŁA NR L/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 59 KB
UCHWAŁA NR L/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów 2014 359 KB
UCHWAŁA NR L/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego 93 KB
UCHWAŁA NR L/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?NAD BRUSIENKĄ I? MB
UCHWAŁA NR L/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016 23 KB
Uchwała Nr L/7/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, rolnych oznaczonych nr 2814/1, 2814/2, 2813/1, 2813/2, 2812/1 i 2812/2 położonych w Dachnowie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu polepszenia warunków zagospodarowania tych nieruchomości. 18 KB
UCHWAŁA NR L/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów 99 KB
UCHWAŁA NR L/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów 173 KB
UCHWAŁA NR XLIX/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok 368 KB
UCHWAŁA NR XLIX/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w spawie udzielenia poręczenia kredytu krótkoterminowego dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 59 KB
załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 2 591 KB
UCHWAŁA NR XLIX/2/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w spawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2014- 2023 131 KB
UCHWAŁA NR XLIX/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w spawie zatwierdzenia planu pracy Rady Mieiskiej w Cieszanowie na rok 2014 143 KB