Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1769440
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ162136
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
     Archiwum 13198
   Dane podstawowe 162136
   Godziny urzędowania 6501
   Odpady 2982
   Organizacja urzędu 10020
   Ogłoszenia 2017 5029
     Ogłoszenia Archiwalne do 2011 108086
     Ogłoszenia Archiwalne 2012 12177
     Ogłoszenia Archiwalne 2013 14648
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 12108
     Ogłoszenia archiwalne 2015 13428
    ›    Ogłoszenia Archiwalne 2016 10755
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5405
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 3294
   Kdeks etyczny Radnego i Pracownika 4959
   Karty Usług 5145
     Gsospodarka przestrzenna 1404
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 679
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 643
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 854
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 696
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 747
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 680
     Ochrona środowiska. 1258
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie zieczystości ciekłych. 766
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 842
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 954
     MIenie komunalne. 1165
    ›    Zamiana nieruchomości. 708
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 696
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 775
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 746
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 743
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 712
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 707
     Urząd stanu cywilnego. 1223
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 740
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 775
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 705
    ›    Rejestracja zgonu. 788
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 743
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 748
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 782
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 752
     Dowody osobiste. 1185
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 715
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 677
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 642
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 671
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 690
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 664
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 694
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 696
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 686
     Działalność gospodarcza. 1358
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 696
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 704
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 761
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 765
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 753
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 256
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 260
     Sprawy obronne. 1154
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 869
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 798
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 796
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 842
     Podatki 1491
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 738
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 702
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 991
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 730
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 717
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 692
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 749
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 559
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 471
     Pomoc Społeczna. 1329
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 852
    ›    Zasiłek stały. 844
    ›    Zasiłek okresowy. 855
    ›    Zasiłek celowy. 855
    ›    Usługi opiekuńcze. 811
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 928
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 3136
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 891
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 866
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 897
     Oświata. 1194
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 874
    ›    Nagroda Burmistrza. 813
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 855
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 527
    ›    Wyprawka szkolna. 504
   Telefony do urzędu 7764
     Ogłoszenia 1394
   Kontrole 3550
     Kontrole wewnętrzne 1269
     Kontrole zewnętrzne 1680
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 7122
   Informacje dla osób niesłyszących 1822
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 7502
     Kompetencje 2656
     Kontakt 3062
     Dyżury 1678
   Sekretarz 6963
   Skarbnik 5742
     Przewodniczący Rady 644
     Skład Rady 846
     Regulamin 408
     Kompetencje 449
     Komisja Budżetowa 370
    ›    Skład osobowy 291
    ›    Plan pracy i sprawozdania 279
    ›    Posiedzenia komisji 237
    ›    Uchwały komisji 252
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 281
     Komisja Rewizyjna 257
     Komisja Oświaty i Kultury 275
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 228
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 247
     Referat Organizacyjny 1126
     Referat Finansów i Podatków 1028
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 973
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1020
   Urząd Stanu Cywilnego 9061
Prawo Lokalne
   Statut 4940
   Uchwały - Rok 2002 3472
     I Kwartał 1548
     II Kwartał 1091
     III Kwartał 1044
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 918
     IV Kwartał 1016
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 894
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1048
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 848
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 841
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 906
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 953
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 828
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 808
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 753
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1040
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1044
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 907
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 799
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 911
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 796
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 743
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 977
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 811
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 726
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 905
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 786
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 792
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 840
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 765
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 745
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 720
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 733
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 768
   Uchwały - Rok 2003 3344
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 841
     I Kwartał 1026
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1165
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 728
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 715
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 723
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 660
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 901
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 719
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 695
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 824
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 947
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 889
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 702
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 717
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 644
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 684
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 688
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 775
     II Kwartał 1081
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 789
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 760
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 786
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 852
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 780
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 820
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 890
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 969
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 774
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 753
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 708
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 780
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 818
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 880
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 748
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 794
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 734
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 803
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 792
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 795
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 816
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 816
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 928
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 914
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 760
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 740
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 770
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 777
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 793
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 850
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 755
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 818
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 799
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 795
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 775
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1299
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 816
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 910
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 901
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 794
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 810
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1079
     III Kwartał 984
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 931
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 885
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 772
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 745
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 697
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 747
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 853
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 885
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 714
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 762
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 811
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 894
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 716
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 703
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 740
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 783
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 772
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 880
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 719
     IV Kwartał 1088
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 844
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 761
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 730
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 743
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 769
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 811
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 893
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 716
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 707
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 791
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1067
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 711
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 701
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 710
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 701
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 746
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 852
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 813
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 738
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1034
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 737
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 714
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1118
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 733
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 878
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1014
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 882
   Uchwały - Rok 2004 3668
     I Kwartał 1179
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 825
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1004
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 967
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 934
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 945
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 795
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 920
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 785
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 844
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 852
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 782
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 740
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 779
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 793
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 780
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 773
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 920
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 849
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 762
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 840
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 715
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 832
     II Kwartał 1071
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 872
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 861
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 789
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 853
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 834
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 843
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1042
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 839
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 771
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1079
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 869
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 727
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 766
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 807
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 772
     III Kwartał 1047
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 764
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 788
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 939
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 876
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 750
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 724
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 732
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 707
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 739
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 721
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 759
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 863
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 801
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 750
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 770
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 751
     IV Kwartał 1126
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 884
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 757
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 786
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 868
   Uchwały - Rok 2005 3737
     I Kwartał 1497
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1036
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 871
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 880
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 822
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 781
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 890
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 961
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 869
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 817
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 932
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1141
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 845
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 818
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2242
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 790
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 767
     II Kwartał 1213
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 759
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 816
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 783
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 951
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 734
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 704
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 736
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 771
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 779
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 753
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 769
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 718
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 910
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 749
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 892
     III Kwartał 1385
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 945
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 724
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 727
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 761
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 775
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 719
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 675
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 711
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 670
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 907
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 752
     IV Kwartał 1328
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 917
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1047
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 779
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1075
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 889
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 831
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 884
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1314
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 762
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 905
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 762
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 714
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 907
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 804
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 842
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 877
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 942
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 902
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 831
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 891
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 978
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 895
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1030
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 912
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 924
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1091
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 717
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1011
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 966
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 808
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 921
   Uchwały - Rok 2006 3504
     I Kwartał 1156
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 791
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 687
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 659
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 720
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 722
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 677
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 727
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 730
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 707
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 673
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 684
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 732
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 677
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 675
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 662
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 686
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 832
     II Kwartał 1037
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 669
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 652
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 601
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 642
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 653
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 696
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 763
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 693
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 660
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 649
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1282
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 744
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 789
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 794
     III Kwartał 1135
   Uchwały - rok 2006 3104
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 697
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 670
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 645
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 704
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 653
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 620
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 654
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 595
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 619
     IV kwartał 1134
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 645
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 693
   Uchwały - rok 2007 3859
     I Kwratał 951
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 850
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 730
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 750
     II Kwartał 967
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 655
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 742
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 607
     III Kwartał 841
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 645
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 624
    ›    Uchwały z dnia 26 września 606
     IV Kwartał 970
    ›    Uchwały z dnia 26 października 635
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 633
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 710
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1160
   Uchwały - rok 2008 3440
     I Kwartał 1264
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1053
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 832
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 755
     II Kwartał 930
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 630
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 556
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 498
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 531
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 511
     III Kwartał 848
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 724
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 537
     IV Kwartał 865
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 610
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 669
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 670
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 653
   Uchwały - rok 2009 3193
     I Kwartał 1182
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 824
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 744
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 873
     II Kwartał 764
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 698
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 622
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 590
     III Kwartał 905
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 603
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 750
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 589
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 539
     IV Kwartał 827
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 561
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 587
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 641
   Uchwały - rok 2010 2865
     I kwartał 890
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 833
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 536
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 585
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 623
     II kwartał 599
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 503
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 477
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 445
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 491
     III kwratał 777
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 659
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 513
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 509
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 498
     IV kwartał 822
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 649
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 628
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 587
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 624
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 793
   Uchwały - rok 2011 2910
     I kwartał 932
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 957
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 425
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 514
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 495
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 535
     II kwartał 694
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 659
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 492
     III kwartał 698
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 564
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 620
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 382
     IV kwartał 876
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 654
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 769
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 591
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 629
   Uchwały - Rok 2012 2572
     - - I Kwartał 931
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 655
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 563
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 622
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 822
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 634
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 456
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 630
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 528
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 661
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 857
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 679
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 623
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 591
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 630
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 643
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 639
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 654
     - - II Kwartał 758
     - - III i IV Kwartał 2101
   Uchwały Rok 2013 3599
   Uchwały Rok 2014 2950
   Uchwały Rok 2015 3231
   Uchwały Rok 2016 2431
   Uchwały Rok 2017 862
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 4312
     Rok 2011 2398
     Rok 2012 959
     Rok 2013 534
     Rok 2014 1762
     Rok 2015 1776
     Rok 2016 1108
     Rok 2017 486
   Strategia rozwoju 6606
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 8146
   Protokoły z sesji RM 6986
    ›    Sesja I/2006 1731
    ›    Sesja II/2006 1043
    ›    Sesja III/2006 556
    ›    Sesja IV/2006 487
    ›    Sesja V/2006 306
    ›    Sesja VI/2006 429
     Rok 2008 821
     Rok 2009 1273
     Rok 2010 1139
     Rok 2011 1032
     Rok 2012 2227
     Rok 2013 941
     Rok 2014 730
     Rok 2015 950
     Rok 2016 977
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 6441
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Radnych 8201
     Edward Roman Batycki - 2003 2091
    ›    strona1 1169
    ›    strona2 919
    ›    strona3 844
    ›    strona4 828
    ›    strona5 800
     Edward Roman Batycki - 2002 1231
    ›    strona1 1015
    ›    strona2 878
    ›    strona3 781
    ›    strona4 766
    ›    strona5 777
    ›    stroan2 548
     Janusz Józef Cencora - 2003 1760
    ›    strona1 1178
    ›    strona2 1282
    ›    strona3 1001
    ›    strona4 1270
    ›    strona5 1143
     Janusz Józef Cencora - 2002 1137
    ›    strona1 733
    ›    strona2 783
    ›    strona3 755
    ›    strona4 808
    ›    strona5 790
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2003 1715
    ›    strona1 1394
    ›    strona2 1111
    ›    strona3 1266
    ›    strona4 1278
    ›    strona5 1197
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2002 1226
    ›    strona1 726
    ›    strona2 1062
    ›    strona3 827
    ›    strona4 655
    ›    strona5 910
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska 1777
    ›    strona1 1109
    ›    strona2 1071
    ›    strona3 1087
    ›    strona4 1320
    ›    strona5 1187
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska - 2002 1313
    ›    strona1 675
    ›    strona2 577
    ›    strona3 639
    ›    strona4 682
    ›    strona5 604
     Zygmunt Adam Lesiczka 1695
    ›    strona1 1137
    ›    strona2 1127
    ›    strona3 1320
    ›    strona4 1339
    ›    strona5 1160
     Zygmunt Adam Lesiczka -2002 1323
    ›    strona1 661
    ›    strona2 662
    ›    strona3 702
    ›    strona4 854
    ›    strona5 773
     Czesław Mazurek 1548
    ›    strona1 1179
    ›    strona2 1195
    ›    strona3 1105
    ›    strona4 1267
    ›    strona5 1037
     Czesław Mazurek - 2002 1201
    ›    strona1 757
    ›    strona2 767
    ›    strona3 876
    ›    strona4 668
    ›    strona5 739
     Janusz Mazurek 1815
    ›    strona1 1112
    ›    strona2 1062
    ›    strona3 1091
    ›    strona4 1114
    ›    strona5 981
     Janusz Mazurek - 2002 1244
    ›    strona1 787
    ›    strona2 826
    ›    strona3 768
    ›    strona4 590
    ›    strona5 530
     Marian Pachołek 1457
    ›    strona1 1097
    ›    strona2 1183
    ›    strona3 1110
    ›    strona4 1174
    ›    strona5 1000
     Marian Pachołek - 2002 1213
    ›    strona1 648
    ›    strona2 644
    ›    strona3 600
    ›    strona4 877
    ›    strona5 551
     Bolesław Perżyło 1688
    ›    strona1 1232
    ›    strona2 1083
    ›    strona3 1107
    ›    strona4 1260
    ›    strona5 2710
     Bolesław Perżyło - 2002 1189
    ›    strona1 766
    ›    strona2 710
    ›    strona3 720
    ›    strona4 914
    ›    strona5 672
     Józef Pietruch 1585
    ›    strona1 1120
    ›    strona2 1219
    ›    strona3 1154
    ›    strona4 1162
    ›    strona5 1125
     Józef Pietruch - 2002 1164
    ›     strona1 514
    ›     strona2 442
    ›     strona3 420
    ›     strona4 528
     Franciszek Ważny 1408
    ›    strona1 1116
    ›    strona2 1184
    ›    strona3 1260
    ›    strona4 1109
    ›    strona5 1140
     Franciszek Ważny -2002 1118
    ›     strona1 568
    ›     strona2 537
    ›     strona3 542
    ›     strona4 458
    ›     strona5 461
     Fryderyk Zaborniak 1604
    ›    strona1 1186
    ›    strona2 1200
    ›    strona3 1447
    ›    strona4 1195
    ›    strona5 1084
     Fryderyk Zaborniak - 2002 1252
    ›     strona1 460
    ›     strona2 496
    ›     strona3 490
    ›     strona4 467
    ›     strona5 472
     Oświadczenia Radnych 2004 rok 1623
    ›    Bolesław Perżyło 1209
    ›    Adam Młynarowicz 1270
    ›    Edward Batycki 1147
    ›    Franciszek Ważny 1176
    ›    Fryderyk Zaborniak 1291
    ›    Janusz Cencora 1350
    ›    Janusz Mazurek 1174
    ›    Józef Pietruch 1171
    ›    Józef Gołębiowski 1324
    ›    Marian Pachołek 1224
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 1409
    ›    Wanda Magdalena Komosińska Rogowska 1312
    ›    Zdzisław Kociołek 1221
    ›    Zygmunt Lesiczka 1256
     Oświadczenia Radnych 2005 rok 1216
    ›    Edward Roman Batycki 746
    ›    Janusz Józef Cencora 682
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 716
    ›    Wanda Magdalena Komosińska 705
    ›    Zygmunt Adam Lesiczka 902
    ›     Janusz Mazurek 643
    ›    Marian Pachołek 656
    ›    Bolesław Perżyło 593
    ›    Józef Pietruch 686
    ›    Franciszek Ważny 643
    ›    Adam Młynarowicz 662
    ›    Zdzisław Kociołek 708
    ›    Fryderyk Zaborniak 680
    ›    Franciszek Ważny 615
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006 1383
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 1009
    ›    Janusz Mazurek 764
    ›    Edward Batycki 522
    ›    Fryderyk Zaborniak 538
    ›    Piotr Bielko 588
    ›    Wojciech Broź 820
    ›    Marian Ciepły 537
    ›    Zdzisław Kasperski 669
    ›    Zdzisław Kociołek 579
    ›    Wanda Komosińska 552
    ›    Zygmunt Lesiczka 602
    ›    Jan Łach 575
    ›    Jan Maciejko 579
    ›    Tadeusz Nicpoń 550
    ›    Marian Pachołek 501
    ›    Wojciech Świzdor 816
    ›    Stefan Chomyszyn 641
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008 1357
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009 1670
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010 911
    ›    Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 624
    ›    Za rok 2010 796
    ›    - - - Za rok 2011 732
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 508
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 592
    ›    - - - - - Za rok 2012 733
      - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012 758
    ›    - - - - - - - - Za rok 2013 629
      - - - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013 626
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 521
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 562
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 657
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 598
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 167
   Oświadczenia osób wydających decyzje 8949
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002 1135
     Zdzisław Zadworny 1846
    ›    strona1 908
    ›    strona2 919
    ›    strona3 1049
    ›    strona4 980
    ›    strona5 860
     Wiesław Kudyba 1305
    ›    strona1 717
    ›    strona2 580
    ›    strona3 451
    ›    strona4 554
    ›    strona5 487
     Stanisław Kędzior 1468
    ›    strona1 831
    ›    strona2 749
    ›    strona3 778
    ›    strona4 952
     Marta Teresa Szpyt 1287
    ›    strona1 760
    ›    strona2 762
    ›    strona3 820
    ›    strona4 836
    ›    strona5 721
     Marta Rydzewska 1285
    ›    strona1 1010
    ›    strona2 761
    ›    strona3 817
    ›    strona4 701
    ›    strona5 731
     Helena Dudzińska 1155
    ›    strona1 715
    ›    strona2 675
    ›    strona3 669
    ›    strona4 654
    ›    strona5 638
     Urszula Mazurek 1233
    ›    strona1 582
    ›    strona2 558
    ›    strona3 515
    ›    strona4 454
    ›    strona5 489
     Zbigniew Wróbel 1254
    ›    strona1 673
    ›    strona2 659
    ›    strona3 712
    ›    strona4 812
    ›    strona5 734
     Maria Anna Wawrów 1234
    ›    strona1 653
    ›    strona2 690
    ›    strona3 916
    ›    strona4 763
    ›    strona5 637
     Helena Krystyna Mazurek 1197
    ›    strona1 719
    ›    strona2 623
    ›    strona3 595
    ›    strona4 872
    ›    strona5 520
     Bogumiła Małgorzat Puła 1166
    ›    strona1 662
    ›    strona2 871
    ›    strona3 762
    ›    strona4 706
    ›    strona5 739
     Jolanta Pałczyńska 1180
    ›    strona1 690
    ›    strona2 692
    ›    strona3 713
    ›    strona4 680
    ›    strona5 717
     Longina Pałczyńska 1112
    ›    strona1 667
    ›    strona2 862
    ›    strona3 667
    ›    strona4 645
     Urszula Duda 1232
    ›    strona1 703
    ›    strona2 642
    ›    strona3 615
    ›    strona4 675
    ›    strona5 623
     Mirosława Maria Wiśniewska 1249
    ›    strona1 667
    ›    strona2 622
    ›    strona3 615
    ›    strona4 666
    ›    strona5 625
     Krzysztof Krzemiński 1271
    ›    strona1 788
    ›    strona2 703
    ›    strona3 956
    ›    strona4 801
    ›    strona5 774
     Helena Antonina Ważna 1136
    ›    strona1 731
    ›    strona2 652
    ›    strona3 703
    ›    strona4 637
    ›    strona5 593
    ›    strona6 751
     Ewa Szabatowska 1198
    ›    strona1 639
    ›    strona3 623
    ›    strona2 765
    ›    strona4 635
    ›    strona5 592
     Roman Sopel 1196
    ›    strona1 776
    ›    strona2 679
    ›    strona3 711
    ›    strona4 591
    ›    strona5 744
     Maria Sopel 1155
    ›    strona1 689
    ›    strona2 803
    ›    strona3 813
    ›    strona4 745
    ›    strona5 713
     Teresa Steczkiewicz 1127
    ›    strona1 895
    ›    strona2 589
    ›    strona3 708
    ›    strona4 657
    ›    strona5 631
     Wojciech Świzdor 1448
    ›    strona1 844
    ›    strona2 899
    ›    strona3 774
    ›    strona4 835
    ›    strona5 812
     Andrzej Szymanowski 1302
    ›    strona2 730
    ›    strona1 784
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003 1052
     Zdzisław Zadworny 1525
    ›    strona1 1218
    ›    strona2 1150
    ›    strona3 1145
    ›    strona4 1127
    ›    strona5 1141
     Wiesław Kudyba 1927
    ›    strona1 1253
    ›    strona2 1208
    ›    strona3 1409
    ›    strona4 1441
    ›    strona5 1174
    ›    strona6 1141
     Stanisław Kędzior 1235
    ›    strona1 643
    ›    strona2 815
    ›    strona3 632
    ›    strona4 626
    ›    strona5 670
    ›    strona6 600
    ›    strona7 612
     Stanisław Andrzej Zarębski 1227
    ›    strona1 529
    ›    strona2 598
    ›    strona3 506
    ›    strona4 512
    ›    strona5 504
     Elżbieta Maria Zarębska 1255
    ›    strona1 741
    ›    strona2 666
    ›    strona3 722
    ›    strona4 773
    ›    strona5 723
    ›    strona6 665
    ›    strona7 658
     Edward Pokrywka 1154
    ›    strona1 752
    ›    strona2 748
    ›    strona3 683
    ›    strona4 752
    ›    strona5 677
    ›    strona6 773
    ›    strona7 662
     Andrzej Szymanowski 1259
    ›    strona1 727
    ›    strona2 895
     Wojciech Świzdor 1241
    ›    strona1 746
    ›    strona2 719
    ›    strona3 709
    ›    strona4 729
    ›    strona5 667
    ›    strona6 670
    ›    strona7 605
     Teresa Steczkiewicz 1104
    ›    strona1 745
    ›    strona2 704
    ›    strona3 733
    ›    strona4 699
    ›    strona5 710
     Roman Sopel 1187
    ›    strona1 769
    ›    strona3 752
    ›    strona2 766
    ›    strona5 651
    ›    strona4 646
     Maria Sopel 1134
    ›    strona1 635
    ›    strona2 650
    ›    strona3 659
    ›    strona4 760
    ›    strona5 600
     Ewa Szabatowska 1245
    ›    strona1 670
    ›    strona2 643
    ›    strona3 691
    ›    strona4 703
    ›    strona5 638
     Helena Ważna 1204
    ›    strona1 634
    ›    strona2 686
    ›    strona3 696
    ›    strona4 651
    ›    strona5 687
     Krzysztof Krzemiński 1259
    ›    strona1 585
    ›    strona2 635
    ›    strona3 830
    ›    strona4 622
    ›    strona5 571
     Mirosława Maria Wiśniewska 1025
    ›    strona1 606
    ›    strona2 622
    ›    strona3 578
    ›    strona4 569
    ›    strona5 769
    ›    strona7 609
    ›    strona6 648
     Urszula Duda 1138
    ›    strona1 615
    ›    strona2 547
    ›    strona3 610
    ›    strona4 556
     Longina Pałczyńska 1092
    ›    strona1 708
    ›    strona2 873
    ›    strona3 653
     Jolanta Pałczyńska 1155
    ›    strona1 654
    ›    strona2 647
    ›    strona3 594
    ›    strona4 851
    ›    strona5 729
    ›    strona6 674
    ›    strona7 800
     Bogumiła Małgorzata Puła 1138
    ›    strona1 707
    ›    strona2 530
     Helena Mazurek 1140
    ›    strona1 759
    ›    strona2 614
    ›    strona3 687
    ›    strona4 839
    ›    strona5 640
    ›    strona6 740
    ›    strona7 743
     Maria Anna Wawrów 1159
    ›    strona1 594
    ›    strona2 610
    ›    strona3 646
     Zbigniew Wróbel 1262
    ›    strona1 649
    ›    strona2 730
    ›    strona3 686
     Urszula Mazurek 1125
    ›    strona1 802
    ›    strona2 672
    ›    strona3 606
     Helena Dudzińska 1145
    ›    strona1 658
    ›    strona2 673
    ›    strona3 714
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004 1083
     Zdzisław Zadworny 2949
     Andrzej Szymanowski 2317
     Barbara Broź 2144
     Anna Stanowska 2104
     Alina Kot 1451
     Bogumiła Puła 2072
     Edward Pokrywka 2106
     Elżbieta Ciećkiewicz 2244
     Elżbieta Maria Zarębska 2003
     Helena Dudzińska 2173
     Helena Krystyna Mazurek 2029
     Helena Ważna 2006
     Jerzy Szajowski 2165
     Jolanta Pałczyńska 1926
     Longina Pałczyńska 1988
     Maria Anna Wawrów 2098
     Maria Sopel 2232
     Maria Zarębska 2036
     Mariola Kulczycka 2070
     Mirosława Maria Wiśniewska 2166
     Roman Sopel 2063
     Stanisław Zarębski 2352
     Stanisław Kędzior 2011
     Teresa Steczkiewicz Głowa 2013
     Urszula Duda 2169
     Urszula Mazurek 2095
     Wiesław Kudyba 2283
     Wojciech Świzdor 2180
     Zbigniew Wróbel 2286
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005 1312
    ›    Zdzisław Zadworny 824
    ›    Andrzej Szymanowski 1283
    ›    Barbara Broź 762
    ›    Anna Stanowska 720
    ›    Alina Kot 750
    ›    Bogumiła Puła 690
    ›    Elbieta Ciećkiewicz 715
    ›    Elżbieta Maria Zarębska 731
    ›    Helena Dudzińska 718
    ›    Helena Krystyna Mazurek 698
    ›    Jolanta Pałczyńska 708
    ›    Krzysztof Krzemiński 754
    ›    Longina Pałczyńska 758
    ›    Maria Anna Warów 699
    ›    Maria Sopel 704
    ›    Mirosława Maria Wiśniewska 683
    ›    Mirosław Turza 1072
    ›    Roman Sopel 764
    ›    Stanisław Kędzior 716
    ›    Teresa Steczkiewicz Głowa 683
    ›    Urszula Duda 727
    ›    Urszula Mazurek 750
    ›    Wiesław Kudyba 951
    ›    Wojciech Świzdor 809
    ›    Zbigniew Wróbel 699
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006 1489
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007 2464
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008 1589
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009 1995
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010 1834
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011 1481
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012 1452
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013 928
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 943
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1186
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 335
    ›    Strona 1 421
    ›    Strona 2 355
    ›    Strona 3 443
    ›    Strona 4 323
     Oświadczenie za rok 2003 548
    ›    strona1 810
    ›    strona2 716
    ›    strona3 616
    ›    strona4 760
    ›    strona5 612
     Oświadczenie za rok 2002 532
    ›    strona1 766
    ›    strona2 556
    ›    strona3 404
    ›    strona4 648
    ›    strona5 670
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 3784
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 5777
     Rok 2007 1441
     Rok 2010 1118
     Rok 2012 1035
     Rok 2013 451
     Rok 2014 1036
     Rok 2015 272
     Rok 2016 79
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 32975
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 29519
     2005 6926
     2006 26718
     2010 2495
     2011 42848
     2012 4642
     2013 6032
     2014 6433
     2015 7525
     2016 2679
     2017 2057
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5215
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1284
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 912
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 780
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 827
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 686
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 784
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 769
     Dowody osobiste 1186
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 815
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 747
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 918
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 820
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 929
     Meldunki 1048
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 777
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 753
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 719
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 725
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 650
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 76
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 71
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 76
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 76
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 77
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 80
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 74
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 68
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 75
    ›    Podział nieruchomości 66
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 82
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 64
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 78
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 75
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 67
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 66
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 84
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 83
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 78
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 70
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 73
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 77
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 92
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 254
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 107
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 119
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 127
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 109
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 109
Inne
   Wybory Sołtysa Sołectwa Niemstów 703
     Gminny Ośrodek Kultury 179
    ›    Kontakt 163
    ›    Kierownictwo 165
    ›    Statut 167
    ›    Regulamin 148
    ›    Struktura organizacyjna 200
    ›    Dokumentacje kontroli 155
    ›    Budżet i inwestycje 125
    ›    Procedury 148
     Ośrodek Pomocy Społecznej 181
    ›    Kontakt 136
    ›    Kierownictwo 158
    ›    Statut 98
    ›    Regulamin 106
    ›    Struktura organizacyjna 124
    ›    Ewidencje i rejestry 118
    ›    Majątek 162
    ›    Dokumentacje kontroli 114
    ›    Budżet i inwestycje 119
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 126
    ›    Procedury 128
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 168
    ›    Kontakt 123
    ›    Kierownictwo 131
    ›    Statut 111
    ›    Regulamin 103
    ›    Struktura organizacyjna 117
    ›    Ewidencje i rejestry 110
    ›    Majątek 124
    ›    Dokumentacje kontroli 106
    ›    Budżet i inwestycje 117
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 123
    ›    Procedury 120
     Sołectwa 252
    ›    Statut Sołectw 161
     Osiedla 134
     Infrastruktura 127
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 132
    ›    Stan elektryfikacji 104
    ›    Stan telefonizacji 109
    ›    Stan gospodarki komunalnej 122
    ›    Drogi 102
     Oferty 167
     Rejestr skarg i wniosków 130
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 97
   Informacje nieudostępnione 4332
   Redakcja Biuletynu 5707