główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 8315
   Dane podstawowe 202283
   Godziny urzędowania 7562
   Odpady 5560
   Organizacja urzędu 12307
   Klauzule informacyjne - RODO 1172
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo 1877
   Konsultacje społeczne 814
   Raport o stanie MiG Cieszanów 265
   Ogłoszenia 2020 361
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 17222
     Ogłoszenia archiwalne 2015 18407
     Ogłoszenia Archiwalne 2016 14898
     Ogłoszenia Archiwalne 2017 11505
     Ogłoszenia Archiwalne 2018 12223
     Ogłoszenia Archiwalne 2019 8188
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 6165
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 5660
   Petycje 377
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika 5553
   Karty Usług 5773
     Gospodarka przestrzenna 1759
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 986
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 966
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 1501
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 988
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 1079
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 989
     Ochrona środowiska. 1480
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych. 1018
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 1152
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 1294
     Mienie komunalne 1423
    ›    Zamiana nieruchomości. 990
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 968
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 1092
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 1068
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 1076
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 1038
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 1058
     Urząd stanu cywilnego. 1562
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 1074
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 1069
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 984
    ›    Rejestracja zgonu. 1125
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 1028
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 1042
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 1074
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1040
     Dowody osobiste. 1515
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 1072
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 963
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 961
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 997
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 988
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 965
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 1040
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 955
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 936
     Działalność gospodarcza. 1579
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 932
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 1080
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1153
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1105
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 1092
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 603
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 686
     Sprawy obronne. 1332
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 1193
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 1061
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 1064
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 1111
     Podatki 1940
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 1083
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 1095
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 1456
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 1008
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 970
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 963
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 1040
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 870
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 965
     Pomoc Społeczna. 1600
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 1187
    ›    Zasiłek stały. 1081
    ›    Zasiłek okresowy. 1133
    ›    Zasiłek celowy. 1235
    ›    Usługi opiekuńcze. 1169
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 1260
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 4172
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 1273
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 1196
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 1198
     Oświata. 1416
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 1197
    ›    Nagroda Burmistrza. 1130
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 1109
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 916
    ›    Wyprawka szkolna. 717
   Telefony do urzędu 9471
     Ogłoszenia 1692
   Kontrole 4174
     Kontrole wewnętrzne 1708
     Kontrole zewnętrzne 2342
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 8146
   Informacje dla osób niesłyszących 2471
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 8612
     Kompetencje 3055
     Kontakt 3962
     Dyżury 1967
   Sekretarz 7681
   Skarbnik 6397
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów 350
     Przewodniczący Rady 845
     Skład Rady 1139
     Regulamin 552
     Kompetencje 572
     Komisja Budżetowa 592
    ›    Skład osobowy 639
    ›    Plan pracy i sprawozdania 588
    ›    Posiedzenia komisji 522
    ›    Uchwały komisji 530
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 537
     Komisja Rewizyjna 419
     Komisja Oświaty i Kultury 454
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 392
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 465
     Referat Organizacyjny 1404
     Referat Finansów i Podatków 1258
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 1186
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1234
   Urząd Stanu Cywilnego 10745
Prawo Lokalne
   Statut 5626
   Wyniki Głosowań z Sesji 282
     Sesja z dnia 23.11.2018 384
     Sesja z dnia 30.11.2018 370
     Sesja z dnia 28.12.2018 522
     Sesja z dnia 25.01.2019 196
     Sesja z dnia 28.02.2019 161
     Sesja z dnia 29.03.2019 155
     Sesja z dnia 17.04.2019 91
   Uchwały - Rok 2002 3872
     I Kwartał 1762
     II Kwartał 1311
     III Kwartał 1183
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 1336
     IV Kwartał 1212
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1195
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1437
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1252
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1128
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1282
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1467
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1167
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1179
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1153
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1321
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1414
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1293
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1086
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1257
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1143
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1033
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1342
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1207
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1061
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1312
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1157
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1125
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1182
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1100
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1113
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1047
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1029
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1163
   Uchwały - Rok 2003 3779
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1172
     I Kwartał 1203
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1479
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1150
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1049
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1084
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 985
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1315
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1006
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 986
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1151
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1270
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1200
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 998
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1085
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1023
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1018
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1012
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1157
     II Kwartał 1262
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1187
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1154
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1088
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1110
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1188
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1099
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1229
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1289
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1030
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1117
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 991
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1095
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1210
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1276
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1004
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1066
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 986
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1131
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1109
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1102
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1176
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1129
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1298
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1236
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1120
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1097
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1126
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1085
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1229
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1230
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1050
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1230
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1199
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1156
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1179
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1787
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1147
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1253
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1214
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1076
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1180
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1394
     III Kwartał 1172
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1281
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1187
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1035
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1031
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 996
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1028
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1211
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1316
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1029
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1081
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1082
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1272
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 969
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1061
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1070
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1069
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1086
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1170
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1024
     IV Kwartał 1226
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1289
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1165
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1151
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1184
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1033
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1103
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1311
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1016
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 992
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1183
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1523
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1033
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1147
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1052
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1105
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1131
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1172
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1238
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1103
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1382
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1097
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1037
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1454
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1054
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1255
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1355
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1242
   Uchwały - Rok 2004 4058
     I Kwartał 1301
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1165
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1338
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1337
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1199
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1218
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1097
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1224
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1103
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1108
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1090
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1077
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1072
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1047
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1067
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1112
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1049
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1227
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1118
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1064
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1108
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1084
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1141
     II Kwartał 1198
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 1136
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 1190
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1116
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1192
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 1135
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1033
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1364
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 1192
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 1132
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1382
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1118
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1030
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1105
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1185
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1005
     III Kwartał 1204
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1041
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1038
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1216
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1140
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 987
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1031
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1033
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1001
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1026
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 939
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 988
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1152
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1080
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 986
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1065
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1060
     IV Kwartał 1298
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1190
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1093
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1010
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1153
   Uchwały - Rok 2005 4162
     I Kwartał 1692
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1397
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1130
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1208
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1085
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1046
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1144
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1208
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1170
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1062
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1235
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1413
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1131
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1041
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2574
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1092
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 993
     II Kwartał 1333
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1156
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1156
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1143
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1349
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1001
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 944
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 933
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1033
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1101
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1001
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1081
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 967
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1292
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1028
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1241
     III Kwartał 1525
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1164
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 956
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1069
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1038
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1064
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 969
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 962
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1018
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 932
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1213
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1042
     IV Kwartał 1521
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1288
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1426
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1065
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1431
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1230
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1135
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1174
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1559
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1015
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1173
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1057
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 992
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1153
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1076
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1143
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1166
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1308
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1210
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1163
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1181
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1352
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1230
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1309
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1290
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1289
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1443
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 923
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1331
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1284
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1123
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1246
   Uchwały - Rok 2006 3912
     I Kwartał 1329
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1124
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1040
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 889
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 987
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1014
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 991
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 954
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1001
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1012
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 950
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 994
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1067
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 941
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 914
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 985
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1006
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1094
     II Kwartał 1167
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 929
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 914
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 883
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 921
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 974
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 992
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 1031
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 998
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1000
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 944
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1553
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1013
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1029
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1093
     III Kwartał 1245
   Uchwały - rok 2006 3499
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 956
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 972
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 883
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 983
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 922
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 887
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 919
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 877
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 881
     IV kwartał 1278
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 850
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 934
   Uchwały - rok 2007 4198
     I Kwratał 1075
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 1081
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 959
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 1018
     II Kwartał 1092
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 860
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 987
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 938
     III Kwartał 1013
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 983
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 849
    ›    Uchwały z dnia 26 września 840
     IV Kwartał 1097
    ›    Uchwały z dnia 26 października 938
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 1001
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 1002
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1454
   Uchwały - rok 2008 3868
     I Kwartał 1411
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1389
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 1095
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 1020
     II Kwartał 1097
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 984
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 803
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 782
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 769
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 744
     III Kwartał 981
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 943
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 845
     IV Kwartał 983
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 888
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 978
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 942
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 883
   Uchwały - rok 2009 3548
     I Kwartał 1323
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 1090
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 1093
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 1173
     II Kwartał 877
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 1048
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 895
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 885
     III Kwartał 1034
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 890
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 1063
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 883
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 776
     IV Kwartał 947
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 819
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 938
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 978
   Uchwały - rok 2010 3259
     I kwartał 1023
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 1149
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 804
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 876
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 897
     II kwartał 704
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 899
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 775
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 676
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 746
     III kwratał 889
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 1071
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 826
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 784
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 775
     IV kwartał 943
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 984
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 969
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 888
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 881
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 1201
   Uchwały - rok 2011 3284
     I kwartał 1059
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 1281
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 673
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 839
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 690
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 781
     II kwartał 795
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 1030
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 806
     III kwartał 813
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 936
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 896
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 697
     IV kwartał 992
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 1006
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 1094
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 866
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 932
   Uchwały - Rok 2012 2982
     - - I Kwartał 1176
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 910
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 855
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 931
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 1227
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 980
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 676
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 835
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 792
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 983
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 1175
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 966
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 932
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 868
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 997
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 999
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 950
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 1022
     - - II Kwartał 982
     - - III i IV Kwartał 2894
   Uchwały Rok 2013 5082
   Uchwały Rok 2014 3946
   Uchwały Rok 2015 4635
   Uchwały Rok 2016 4113
   Uchwały Rok 2017 4060
   Uchwały Rok 2018 2246
   Uchwały Rok 2019 1204
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 5761
     Rok 2011 3100
     Rok 2012 1140
     Rok 2013 801
     Rok 2014 2551
     Rok 2015 2893
     Rok 2016 1988
     Rok 2017 1364
     Rok 2018 1932
     Rok 2019 771
     Rok 2020 23
   Strategia rozwoju 7368
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 8996
   Protokoły z sesji RM 8253
    ›    Sesja I/2006 2115
    ›    Sesja II/2006 1402
    ›    Sesja III/2006 745
    ›    Sesja IV/2006 705
    ›    Sesja V/2006 498
    ›    Sesja VI/2006 671
     Rok 2008 959
     Rok 2009 1483
     Rok 2010 1395
     Rok 2011 1218
     Rok 2012 2563
     Rok 2013 1125
     Rok 2014 931
     Rok 2015 1146
     Rok 2016 1242
     Rok 2017 791
     Rok 2018 747
     Rok 2019 292
     Rok 2020 4
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 7430
   Interpelacje 180
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych 98
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 810
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 819
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 944
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 914
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 1431
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017 902
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 2018 1033
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018 447
   Oświadczenia osób wydających decyzje 10850
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 1470
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1642
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 1717
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017 2240
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2018 391
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 4269
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 7165
     Rok 2014 1346
     Rok 2015 504
     Rok 2016 674
     Rok 2017 482
     Rok 2018 84
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 43068
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 35200
     2005 7266
     2006 27197
     2010 3170
     2011 47957
     2012 5629
     2013 7147
     2014 7977
     2015 11758
     2016 3833
     2017 5584
     2018 3505
     2019 4781
     2020 79
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5969
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1439
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1216
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1053
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1045
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 929
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1012
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1041
     Dowody osobiste 1364
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1112
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 959
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1153
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1036
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1167
     Meldunki 1175
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1033
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1058
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 954
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1010
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 883
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 248
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 233
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 235
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 280
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 221
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 290
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 267
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 188
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 204
    ›    Podział nieruchomości 246
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 247
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 217
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 258
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 170
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 204
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 239
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 209
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 281
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 271
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 220
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 276
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 249
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 260
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 433
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 254
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 239
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 242
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 281
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 256
Inne
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 327
     Gminny Ośrodek Kultury 336
    ›    Kontakt 401
    ›    Kierownictwo 393
    ›    Statut 322
    ›    Regulamin 346
    ›    Struktura organizacyjna 475
    ›    Dokumentacje kontroli 348
    ›    Budżet i inwestycje 381
    ›    Procedury 284
     Ośrodek Pomocy Społecznej 359
    ›    Kontakt 314
    ›    Kierownictwo 273
    ›    Statut 232
    ›    Regulamin 302
    ›    Struktura organizacyjna 286
    ›    Ewidencje i rejestry 309
    ›    Majątek 322
    ›    Dokumentacje kontroli 262
    ›    Budżet i inwestycje 298
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 262
    ›    Procedury 289
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 332
    ›    Kontakt 258
    ›    Kierownictwo 340
    ›    Statut 238
    ›    Regulamin 271
    ›    Struktura organizacyjna 312
    ›    Ewidencje i rejestry 371
    ›    Majątek 241
    ›    Dokumentacje kontroli 312
    ›    Budżet i inwestycje 260
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 394
    ›    Procedury 305
     Sołectwa 671
    ›    Statut Sołectw 438
     Osiedla 235
     Infrastruktura 258
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 246
    ›    Stan elektryfikacji 259
    ›    Stan telefonizacji 227
    ›    Stan gospodarki komunalnej 267
    ›    Drogi 265
     Oferty 257
     Rejestr skarg i wniosków 244
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 198
   Informacje nieudostępnione 4867
   Redakcja Biuletynu 6876
Łączna liczba odwiedzin:1470991