główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 13156
   Dane podstawowe 203715
   Godziny urzędowania 7738
   Odpady 6188
   Organizacja urzędu 13044
   Klauzule informacyjne - RODO 1450
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo 2298
   Konsultacje społeczne 1302
   Raport o stanie MiG Cieszanów 492
   Ogłoszenia 2020 2364
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 17761
     Ogłoszenia archiwalne 2015 19133
     Ogłoszenia Archiwalne 2016 15682
     Ogłoszenia Archiwalne 2017 12081
     Ogłoszenia Archiwalne 2018 13124
     Ogłoszenia Archiwalne 2019 9133
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 6268
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 5944
   Petycje 595
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika 5641
   Karty Usług 5870
     Gospodarka przestrzenna 1804
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 1042
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 1019
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 1585
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 1035
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 1142
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 1035
     Ochrona środowiska. 1529
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych. 1079
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 1211
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 1356
     Mienie komunalne 1459
    ›    Zamiana nieruchomości. 1046
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 1022
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 1144
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 1127
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 1131
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 1089
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 1107
     Urząd stanu cywilnego. 1625
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 1132
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 1134
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 1042
    ›    Rejestracja zgonu. 1182
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 1076
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 1106
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 1130
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1090
     Dowody osobiste. 1572
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 1125
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 1007
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 1015
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 1052
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 1033
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 1030
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 1094
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 1017
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 991
     Działalność gospodarcza. 1609
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 994
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 1141
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1206
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1155
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 1143
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 659
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 741
     Sprawy obronne. 1374
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 1251
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 1107
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 1124
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 1176
     Podatki 2002
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 1145
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 1153
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 1546
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 1048
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 1019
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 1015
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 1089
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 932
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1070
     Pomoc Społeczna. 1639
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 1226
    ›    Zasiłek stały. 1127
    ›    Zasiłek okresowy. 1190
    ›    Zasiłek celowy. 1275
    ›    Usługi opiekuńcze. 1227
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 1309
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 4302
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 1332
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 1243
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 1242
     Oświata. 1452
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 1244
    ›    Nagroda Burmistrza. 1171
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 1157
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 967
    ›    Wyprawka szkolna. 783
   Telefony do urzędu 9865
     Ogłoszenia 1720
   Kontrole 4269
     Kontrole wewnętrzne 1752
     Kontrole zewnętrzne 2477
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 8283
   Informacje dla osób niesłyszących 2540
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 8803
     Kompetencje 3121
     Kontakt 4094
     Dyżury 2016
   Sekretarz 7781
   Skarbnik 6489
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów 998
     Przewodniczący Rady 872
     Skład Rady 1164
     Regulamin 576
     Kompetencje 595
     Komisja Budżetowa 610
    ›    Skład osobowy 678
    ›    Plan pracy i sprawozdania 613
    ›    Posiedzenia komisji 558
    ›    Uchwały komisji 570
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 574
     Komisja Rewizyjna 447
     Komisja Oświaty i Kultury 469
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 417
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 486
     Referat Organizacyjny 1433
     Referat Finansów i Podatków 1276
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 1208
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1262
   Urząd Stanu Cywilnego 10977
Prawo Lokalne
   Statut 5713
   Wyniki Głosowań z Sesji 358
     Sesja z dnia 23.11.2018 467
     Sesja z dnia 30.11.2018 434
     Sesja z dnia 28.12.2018 603
     Sesja z dnia 25.01.2019 255
     Sesja z dnia 28.02.2019 240
     Sesja z dnia 29.03.2019 217
     Sesja z dnia 17.04.2019 131
   Uchwały - Rok 2002 3930
     I Kwartał 1801
     II Kwartał 1350
     III Kwartał 1207
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 1383
     IV Kwartał 1237
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1235
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1477
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1294
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1162
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1321
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1507
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1198
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1214
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1198
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1356
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1463
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1331
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1122
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1303
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1186
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1070
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1377
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1247
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1103
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1354
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1199
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1164
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1226
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1142
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1150
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1106
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1074
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1206
   Uchwały - Rok 2003 3846
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1206
     I Kwartał 1234
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1525
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1187
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1087
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1120
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1031
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1352
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1039
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1031
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1192
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1311
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1236
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1039
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1115
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1071
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1058
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1062
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1192
     II Kwartał 1287
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1229
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1192
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1127
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1143
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1219
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1132
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1264
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1322
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1061
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1145
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1020
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1131
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1244
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1308
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1035
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1094
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1019
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1162
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1139
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1134
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1207
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1164
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1335
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1267
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1160
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1128
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1155
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1127
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1259
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1258
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1089
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1259
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1233
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1195
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1212
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1813
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1183
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1286
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1254
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1111
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1220
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1419
     III Kwartał 1200
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1324
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1222
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1065
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1071
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1042
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1075
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1254
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1353
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1063
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1128
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1132
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1319
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1015
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1092
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1106
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1111
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1127
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1217
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1069
     IV Kwartał 1250
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1324
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1202
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1182
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1223
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1062
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1142
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1346
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1052
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1024
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1225
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1579
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1071
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1179
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1091
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1135
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1159
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1205
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1278
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1139
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1418
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1136
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1072
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1487
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1093
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1287
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1390
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1280
   Uchwały - Rok 2004 4121
     I Kwartał 1312
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1199
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1375
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1365
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1234
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1248
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1130
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1255
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1127
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1140
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1129
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1111
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1111
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1078
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1107
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1142
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1088
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1264
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1155
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1097
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1139
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1113
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1177
     II Kwartał 1225
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 1171
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 1219
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1150
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1234
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 1169
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1068
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1396
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 1227
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 1168
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1414
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1147
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1059
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1138
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1213
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1042
     III Kwartał 1230
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1080
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1073
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1247
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1162
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1019
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1060
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1068
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1046
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1065
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 972
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1024
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1184
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1105
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1020
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1097
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1093
     IV Kwartał 1312
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1219
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1126
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1040
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1177
   Uchwały - Rok 2005 4226
     I Kwartał 1726
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1441
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1178
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1251
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1112
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1085
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1184
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1253
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1219
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1107
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1277
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1465
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1175
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1080
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2621
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1142
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1041
     II Kwartał 1352
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1192
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1203
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1191
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1386
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1030
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 980
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 981
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1074
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1151
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1044
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1124
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1007
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1357
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1068
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1286
     III Kwartał 1562
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1198
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 986
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1108
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1072
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1108
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1002
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1003
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1057
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 967
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1260
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1077
     IV Kwartał 1552
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1335
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1469
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1111
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1467
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1270
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1187
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1217
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1604
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1057
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1211
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1097
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1036
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1196
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1122
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1188
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1218
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1353
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1255
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1206
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1227
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1383
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1265
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1343
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1330
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1323
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1475
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 953
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1372
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1311
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1169
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1289
   Uchwały - Rok 2006 3963
     I Kwartał 1370
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1167
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1074
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 931
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1025
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1053
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1034
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 997
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1039
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1051
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 987
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1036
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1097
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 978
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 954
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1025
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1048
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1133
     II Kwartał 1199
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 977
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 952
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 925
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 969
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 1023
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 1033
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 1069
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1045
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1039
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 987
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1610
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1056
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1069
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1135
     III Kwartał 1274
   Uchwały - rok 2006 3571
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 998
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 1017
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 920
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 1024
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 967
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 930
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 955
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 928
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 923
     IV kwartał 1320
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 896
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 971
   Uchwały - rok 2007 4252
     I Kwratał 1109
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 1124
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 1009
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 1059
     II Kwartał 1128
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 910
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 1033
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 984
     III Kwartał 1044
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 1032
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 901
    ›    Uchwały z dnia 26 września 876
     IV Kwartał 1132
    ›    Uchwały z dnia 26 października 990
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 1065
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 1047
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1498
   Uchwały - rok 2008 3940
     I Kwartał 1443
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1431
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 1138
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 1072
     II Kwartał 1110
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 1019
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 844
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 826
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 807
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 786
     III Kwartał 1009
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 993
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 885
     IV Kwartał 1014
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 928
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 1017
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 978
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 925
   Uchwały - rok 2009 3612
     I Kwartał 1351
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 1134
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 1143
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 1220
     II Kwartał 904
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 1092
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 934
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 929
     III Kwartał 1068
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 945
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 1116
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 934
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 820
     IV Kwartał 978
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 857
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 977
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 1019
   Uchwały - rok 2010 3333
     I kwartał 1060
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 1186
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 848
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 917
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 955
     II kwartał 726
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 938
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 811
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 709
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 779
     III kwratał 917
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 1111
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 864
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 823
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 808
     IV kwartał 971
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 1022
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 1008
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 930
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 926
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 1245
   Uchwały - rok 2011 3348
     I kwartał 1102
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 1307
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 705
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 885
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 727
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 827
     II kwartał 832
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 1082
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 846
     III kwartał 827
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 975
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 923
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 731
     IV kwartał 1007
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 1038
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 1129
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 904
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 970
   Uchwały - Rok 2012 3046
     - - I Kwartał 1211
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 948
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 900
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 972
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 1267
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 1027
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 721
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 880
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 836
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 1027
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 1211
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 1011
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 972
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 905
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 1043
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 1054
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 996
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 1070
     - - II Kwartał 1014
     - - III i IV Kwartał 2914
   Uchwały Rok 2013 5176
   Uchwały Rok 2014 4029
   Uchwały Rok 2015 4729
   Uchwały Rok 2016 4209
   Uchwały Rok 2017 4196
   Uchwały Rok 2018 2472
   Uchwały Rok 2019 1606
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 5936
     Rok 2011 3127
     Rok 2012 1173
     Rok 2013 831
     Rok 2014 2587
     Rok 2015 2932
     Rok 2016 2034
     Rok 2017 1463
     Rok 2018 2076
     Rok 2019 871
     Rok 2020 172
   Strategia rozwoju 7513
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 9121
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej 8379
    ›    Sesja I/2006 2161
    ›    Sesja II/2006 1437
    ›    Sesja III/2006 781
    ›    Sesja IV/2006 738
    ›    Sesja V/2006 535
    ›    Sesja VI/2006 704
     Rok 2008 984
     Rok 2009 1506
     Rok 2010 1429
     Rok 2011 1252
     Rok 2012 2594
     Rok 2013 1157
     Rok 2014 952
     Rok 2015 1180
     Rok 2016 1273
     Rok 2017 830
     Rok 2018 779
     Rok 2019 355
     Rok 2020 96
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 7564
   Interpelacje 248
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych 259
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 848
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 842
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 973
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 948
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 1532
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017 975
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 2018 1124
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018 934
   Oświadczenia osób wydających decyzje 11049
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 1496
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1665
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 1743
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017 2437
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2018 667
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 4347
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 7335
     Rok 2014 1372
     Rok 2015 525
     Rok 2016 705
     Rok 2017 514
     Rok 2018 222
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 43901
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 36791
     2005 7290
     2006 27217
     2010 3234
     2011 48217
     2012 5765
     2013 7340
     2014 8219
     2015 12559
     2016 4005
     2017 5847
     2018 3638
     2019 5394
     2020 2200
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6096
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1485
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1257
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1088
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1081
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 959
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1053
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1078
     Dowody osobiste 1407
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1152
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 992
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1188
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1073
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1204
     Meldunki 1204
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1067
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1095
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 984
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1041
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 913
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 270
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 274
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 273
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 328
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 249
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 322
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 310
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 225
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 236
    ›    Podział nieruchomości 286
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 272
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 255
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 289
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 203
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 244
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 271
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 242
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 312
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 308
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 254
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 308
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 283
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 307
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 498
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 286
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 263
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 274
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 317
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 291
Inne
   Wybory Prezydenta RP 2020 248
     Gminny Ośrodek Kultury 367
    ›    Kontakt 441
    ›    Kierownictwo 428
    ›    Statut 347
    ›    Regulamin 382
    ›    Struktura organizacyjna 518
    ›    Dokumentacje kontroli 383
    ›    Budżet i inwestycje 434
    ›    Procedury 316
     Ośrodek Pomocy Społecznej 385
    ›    Kontakt 351
    ›    Kierownictwo 308
    ›    Statut 262
    ›    Regulamin 330
    ›    Struktura organizacyjna 322
    ›    Ewidencje i rejestry 337
    ›    Majątek 357
    ›    Dokumentacje kontroli 292
    ›    Budżet i inwestycje 338
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 287
    ›    Procedury 317
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 348
    ›    Kontakt 292
    ›    Kierownictwo 362
    ›    Statut 256
    ›    Regulamin 304
    ›    Struktura organizacyjna 334
    ›    Ewidencje i rejestry 400
    ›    Majątek 271
    ›    Dokumentacje kontroli 339
    ›    Budżet i inwestycje 290
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 420
    ›    Procedury 344
     Sołectwa 718
    ›    Statut Sołectw 479
     Osiedla 252
     Infrastruktura 278
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 278
    ›    Stan elektryfikacji 295
    ›    Stan telefonizacji 258
    ›    Stan gospodarki komunalnej 299
    ›    Drogi 298
     Oferty 271
     Rejestr skarg i wniosków 259
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 222
   Informacje nieudostępnione 4941
   Redakcja Biuletynu 6941
Łączna liczba odwiedzin:1529144