Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1831507
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ165950
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
     Archiwum 13421
   Dane podstawowe 165950
   Godziny urzędowania 6595
   Odpady 3106
   Organizacja urzędu 10203
   Ogłoszenia 2017 6718
     Ogłoszenia Archiwalne do 2011 108281
     Ogłoszenia Archiwalne 2012 12417
     Ogłoszenia Archiwalne 2013 14830
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 12287
     Ogłoszenia archiwalne 2015 13900
    ›    Ogłoszenia Archiwalne 2016 11099
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5477
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 3450
   Kdeks etyczny Radnego i Pracownika 4995
   Karty Usług 5207
     Gsospodarka przestrzenna 1427
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 698
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 676
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 894
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 735
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 764
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 713
     Ochrona środowiska. 1280
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie zieczystości ciekłych. 786
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 883
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 996
     MIenie komunalne. 1184
    ›    Zamiana nieruchomości. 733
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 714
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 808
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 766
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 781
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 731
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 744
     Urząd stanu cywilnego. 1239
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 779
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 798
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 723
    ›    Rejestracja zgonu. 817
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 786
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 783
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 822
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 785
     Dowody osobiste. 1204
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 757
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 714
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 667
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 708
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 713
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 681
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 731
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 720
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 709
     Działalność gospodarcza. 1371
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 716
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 751
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 802
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 792
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 781
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 285
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 284
     Sprawy obronne. 1165
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 908
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 815
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 813
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 867
     Podatki 1526
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 765
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 736
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 1022
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 770
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 737
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 709
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 786
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 603
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 528
     Pomoc Społeczna. 1340
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 895
    ›    Zasiłek stały. 866
    ›    Zasiłek okresowy. 886
    ›    Zasiłek celowy. 888
    ›    Usługi opiekuńcze. 848
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 979
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 3230
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 913
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 886
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 923
     Oświata. 1211
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 903
    ›    Nagroda Burmistrza. 849
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 883
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 565
    ›    Wyprawka szkolna. 521
   Telefony do urzędu 7899
     Ogłoszenia 1414
   Kontrole 3596
     Kontrole wewnętrzne 1315
     Kontrole zewnętrzne 1741
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 7236
   Informacje dla osób niesłyszących 1865
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 7600
     Kompetencje 2690
     Kontakt 3168
     Dyżury 1703
   Sekretarz 7023
   Skarbnik 5799
     Przewodniczący Rady 682
     Skład Rady 883
     Regulamin 444
     Kompetencje 461
     Komisja Budżetowa 404
    ›    Skład osobowy 345
    ›    Plan pracy i sprawozdania 319
    ›    Posiedzenia komisji 270
    ›    Uchwały komisji 305
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 329
     Komisja Rewizyjna 284
     Komisja Oświaty i Kultury 308
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 257
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 281
     Referat Organizacyjny 1146
     Referat Finansów i Podatków 1064
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 1007
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1057
   Urząd Stanu Cywilnego 9222
Prawo Lokalne
   Statut 4987
   Uchwały - Rok 2002 3506
     I Kwartał 1569
     II Kwartał 1114
     III Kwartał 1054
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 1003
     IV Kwartał 1029
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 939
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1126
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 919
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 886
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 985
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1035
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 910
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 863
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 831
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1067
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1129
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 980
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 855
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 984
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 873
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 760
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1056
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 871
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 795
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 976
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 849
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 855
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 918
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 814
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 822
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 779
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 796
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 835
   Uchwały - Rok 2003 3374
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 888
     I Kwartał 1042
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1205
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 813
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 790
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 804
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 716
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 975
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 776
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 775
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 900
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1019
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 933
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 780
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 796
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 719
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 759
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 763
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 855
     II Kwartał 1118
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 869
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 840
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 825
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 899
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 855
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 862
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 969
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1022
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 787
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 827
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 753
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 860
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 895
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 953
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 788
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 844
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 778
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 875
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 869
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 838
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 894
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 888
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1008
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 989
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 843
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 810
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 846
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 850
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 869
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 920
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 807
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 893
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 884
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 874
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 853
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1390
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 855
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 987
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 944
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 865
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 889
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1151
     III Kwartał 1000
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1010
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 952
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 817
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 801
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 742
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 789
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 935
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 962
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 763
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 848
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 863
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 945
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 764
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 756
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 763
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 831
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 830
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 937
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 770
     IV Kwartał 1101
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 928
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 838
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 802
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 820
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 823
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 861
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 973
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 788
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 759
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 885
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1145
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 779
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 769
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 759
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 772
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 826
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 923
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 883
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 809
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1109
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 811
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 782
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1166
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 799
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 926
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1093
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 955
   Uchwały - Rok 2004 3696
     I Kwartał 1192
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 875
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1053
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 984
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 985
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 994
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 844
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 973
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 840
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 894
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 868
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 833
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 794
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 834
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 845
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 839
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 829
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 971
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 901
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 808
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 894
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 763
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 885
     II Kwartał 1081
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 919
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 913
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 852
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 911
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 885
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 860
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1097
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 886
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 818
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1130
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 886
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 784
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 816
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 865
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 787
     III Kwartał 1064
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 815
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 837
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 994
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 912
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 796
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 767
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 782
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 747
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 763
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 740
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 787
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 913
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 845
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 797
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 819
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 800
     IV Kwartał 1140
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 930
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 768
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 810
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 889
   Uchwały - Rok 2005 3766
     I Kwartał 1510
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1091
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 927
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 955
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 874
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 834
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 953
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1012
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 920
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 845
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1009
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1199
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 899
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 834
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2295
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 843
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 785
     II Kwartał 1227
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 813
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 893
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 856
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1025
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 752
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 750
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 754
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 824
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 796
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 808
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 821
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 736
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 989
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 799
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 968
     III Kwartał 1397
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 959
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 744
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 741
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 805
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 816
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 767
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 692
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 749
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 684
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 979
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 813
     IV Kwartał 1348
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 990
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1128
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 834
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1148
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 944
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 904
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 919
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1351
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 791
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 957
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 792
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 781
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 950
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 842
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 896
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 938
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1006
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 978
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 850
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 932
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1068
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 937
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1109
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 991
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 999
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1174
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 739
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1056
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1050
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 849
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 998
   Uchwały - Rok 2006 3530
     I Kwartał 1168
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 838
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 736
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 673
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 766
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 761
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 692
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 743
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 749
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 751
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 729
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 737
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 793
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 732
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 722
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 714
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 753
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 885
     II Kwartał 1047
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 715
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 696
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 649
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 711
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 712
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 762
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 817
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 739
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 729
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 716
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1350
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 762
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 833
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 836
     III Kwartał 1146
   Uchwały - rok 2006 3134
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 736
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 712
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 690
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 748
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 698
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 662
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 703
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 640
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 668
     IV kwartał 1158
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 662
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 731
   Uchwały - rok 2007 3891
     I Kwratał 960
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 888
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 765
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 795
     II Kwartał 977
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 670
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 785
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 650
     III Kwartał 849
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 685
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 664
    ›    Uchwały z dnia 26 września 646
     IV Kwartał 980
    ›    Uchwały z dnia 26 października 678
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 679
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 748
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1197
   Uchwały - rok 2008 3478
     I Kwartał 1285
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1096
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 881
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 794
     II Kwartał 945
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 674
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 593
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 536
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 583
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 557
     III Kwartał 860
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 755
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 580
     IV Kwartał 875
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 693
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 766
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 713
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 690
   Uchwały - rok 2009 3230
     I Kwartał 1194
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 842
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 783
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 910
     II Kwartał 775
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 739
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 660
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 634
     III Kwartał 920
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 643
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 792
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 632
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 582
     IV Kwartał 840
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 599
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 629
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 681
   Uchwały - rok 2010 2901
     I kwartał 910
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 879
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 578
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 626
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 667
     II kwartał 610
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 545
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 521
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 487
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 533
     III kwratał 792
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 711
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 558
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 552
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 545
     IV kwartał 833
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 695
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 667
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 629
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 669
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 849
   Uchwały - rok 2011 2942
     I kwartał 947
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 1001
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 466
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 552
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 509
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 577
     II kwartał 702
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 706
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 535
     III kwartał 712
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 608
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 664
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 424
     IV kwartał 888
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 695
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 820
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 633
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 673
   Uchwały - Rok 2012 2610
     - - I Kwartał 978
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 709
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 618
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 679
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 904
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 678
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 475
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 648
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 581
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 708
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 902
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 694
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 678
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 643
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 682
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 691
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 689
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 677
     - - II Kwartał 775
     - - III i IV Kwartał 2164
   Uchwały Rok 2013 3644
   Uchwały Rok 2014 3037
   Uchwały Rok 2015 3373
   Uchwały Rok 2016 2599
   Uchwały Rok 2017 1282
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 4424
     Rok 2011 2497
     Rok 2012 972
     Rok 2013 550
     Rok 2014 1828
     Rok 2015 1893
     Rok 2016 1227
     Rok 2017 660
   Strategia rozwoju 6681
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 8200
   Protokoły z sesji RM 7090
    ›    Sesja I/2006 1801
    ›    Sesja II/2006 1113
    ›    Sesja III/2006 570
    ›    Sesja IV/2006 498
    ›    Sesja V/2006 318
    ›    Sesja VI/2006 461
     Rok 2008 832
     Rok 2009 1284
     Rok 2010 1153
     Rok 2011 1044
     Rok 2012 2267
     Rok 2013 954
     Rok 2014 745
     Rok 2015 964
     Rok 2016 1031
     Rok 2017 191
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 6578
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Radnych 8305
     Edward Roman Batycki - 2003 2100
    ›    strona1 1205
    ›    strona2 935
    ›    strona3 884
    ›    strona4 863
    ›    strona5 834
     Edward Roman Batycki - 2002 1246
    ›    strona1 1028
    ›    strona2 909
    ›    strona3 828
    ›    strona4 814
    ›    strona5 806
    ›    stroan2 592
     Janusz Józef Cencora - 2003 1771
    ›    strona1 1248
    ›    strona2 1361
    ›    strona3 1065
    ›    strona4 1339
    ›    strona5 1178
     Janusz Józef Cencora - 2002 1146
    ›    strona1 759
    ›    strona2 809
    ›    strona3 795
    ›    strona4 838
    ›    strona5 810
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2003 1734
    ›    strona1 1454
    ›    strona2 1135
    ›    strona3 1302
    ›    strona4 1330
    ›    strona5 1235
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2002 1239
    ›    strona1 736
    ›    strona2 1092
    ›    strona3 858
    ›    strona4 673
    ›    strona5 939
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska 1794
    ›    strona1 1203
    ›    strona2 1174
    ›    strona3 1170
    ›    strona4 1407
    ›    strona5 1213
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska - 2002 1322
    ›    strona1 694
    ›    strona2 626
    ›    strona3 678
    ›    strona4 713
    ›    strona5 616
     Zygmunt Adam Lesiczka 1719
    ›    strona1 1179
    ›    strona2 1185
    ›    strona3 1362
    ›    strona4 1383
    ›    strona5 1193
     Zygmunt Adam Lesiczka -2002 1345
    ›    strona1 692
    ›    strona2 711
    ›    strona3 735
    ›    strona4 886
    ›    strona5 796
     Czesław Mazurek 1564
    ›    strona1 1223
    ›    strona2 1278
    ›    strona3 1150
    ›    strona4 1334
    ›    strona5 1092
     Czesław Mazurek - 2002 1214
    ›    strona1 773
    ›    strona2 797
    ›    strona3 914
    ›    strona4 714
    ›    strona5 761
     Janusz Mazurek 1846
    ›    strona1 1131
    ›    strona2 1121
    ›    strona3 1120
    ›    strona4 1157
    ›    strona5 1035
     Janusz Mazurek - 2002 1256
    ›    strona1 798
    ›    strona2 845
    ›    strona3 794
    ›    strona4 623
    ›    strona5 557
     Marian Pachołek 1466
    ›    strona1 1134
    ›    strona2 1231
    ›    strona3 1141
    ›    strona4 1210
    ›    strona5 1035
     Marian Pachołek - 2002 1222
    ›    strona1 683
    ›    strona2 679
    ›    strona3 609
    ›    strona4 900
    ›    strona5 576
     Bolesław Perżyło 1701
    ›    strona1 1266
    ›    strona2 1123
    ›    strona3 1141
    ›    strona4 1327
    ›    strona5 2780
     Bolesław Perżyło - 2002 1197
    ›    strona1 808
    ›    strona2 765
    ›    strona3 751
    ›    strona4 931
    ›    strona5 685
     Józef Pietruch 1597
    ›    strona1 1186
    ›    strona2 1275
    ›    strona3 1238
    ›    strona4 1219
    ›    strona5 1209
     Józef Pietruch - 2002 1174
    ›     strona1 550
    ›     strona2 465
    ›     strona3 430
    ›     strona4 550
     Franciszek Ważny 1421
    ›    strona1 1157
    ›    strona2 1238
    ›    strona3 1364
    ›    strona4 1161
    ›    strona5 1215
     Franciszek Ważny -2002 1128
    ›     strona1 580
    ›     strona2 554
    ›     strona3 566
    ›     strona4 485
    ›     strona5 479
     Fryderyk Zaborniak 1617
    ›    strona1 1275
    ›    strona2 1266
    ›    strona3 1543
    ›    strona4 1240
    ›    strona5 1140
     Fryderyk Zaborniak - 2002 1262
    ›     strona1 496
    ›     strona2 534
    ›     strona3 515
    ›     strona4 509
    ›     strona5 522
     Oświadczenia Radnych 2004 rok 1631
    ›    Bolesław Perżyło 1259
    ›    Adam Młynarowicz 1319
    ›    Edward Batycki 1201
    ›    Franciszek Ważny 1218
    ›    Fryderyk Zaborniak 1345
    ›    Janusz Cencora 1371
    ›    Janusz Mazurek 1226
    ›    Józef Pietruch 1216
    ›    Józef Gołębiowski 1393
    ›    Marian Pachołek 1263
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 1456
    ›    Wanda Magdalena Komosińska Rogowska 1378
    ›    Zdzisław Kociołek 1292
    ›    Zygmunt Lesiczka 1288
     Oświadczenia Radnych 2005 rok 1228
    ›    Edward Roman Batycki 794
    ›    Janusz Józef Cencora 734
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 734
    ›    Wanda Magdalena Komosińska 723
    ›    Zygmunt Adam Lesiczka 969
    ›     Janusz Mazurek 678
    ›    Marian Pachołek 698
    ›    Bolesław Perżyło 632
    ›    Józef Pietruch 725
    ›    Franciszek Ważny 659
    ›    Adam Młynarowicz 701
    ›    Zdzisław Kociołek 740
    ›    Fryderyk Zaborniak 724
    ›    Franciszek Ważny 663
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006 1395
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 1019
    ›    Janusz Mazurek 789
    ›    Edward Batycki 557
    ›    Fryderyk Zaborniak 561
    ›    Piotr Bielko 636
    ›    Wojciech Broź 859
    ›    Marian Ciepły 579
    ›    Zdzisław Kasperski 708
    ›    Zdzisław Kociołek 621
    ›    Wanda Komosińska 574
    ›    Zygmunt Lesiczka 645
    ›    Jan Łach 613
    ›    Jan Maciejko 614
    ›    Tadeusz Nicpoń 587
    ›    Marian Pachołek 539
    ›    Wojciech Świzdor 867
    ›    Stefan Chomyszyn 679
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008 1363
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009 1688
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010 921
    ›    Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 665
    ›    Za rok 2010 837
    ›    - - - Za rok 2011 763
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 520
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 604
    ›    - - - - - Za rok 2012 772
      - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012 774
    ›    - - - - - - - - Za rok 2013 667
      - - - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013 640
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 540
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 574
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 709
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 645
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 306
   Oświadczenia osób wydających decyzje 9080
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002 1145
     Zdzisław Zadworny 1868
    ›    strona1 922
    ›    strona2 959
    ›    strona3 1091
    ›    strona4 1024
    ›    strona5 910
     Wiesław Kudyba 1315
    ›    strona1 765
    ›    strona2 613
    ›    strona3 479
    ›    strona4 588
    ›    strona5 517
     Stanisław Kędzior 1498
    ›    strona1 869
    ›    strona2 789
    ›    strona3 788
    ›    strona4 964
     Marta Teresa Szpyt 1297
    ›    strona1 797
    ›    strona2 790
    ›    strona3 851
    ›    strona4 859
    ›    strona5 760
     Marta Rydzewska 1296
    ›    strona1 1045
    ›    strona2 784
    ›    strona3 847
    ›    strona4 734
    ›    strona5 761
     Helena Dudzińska 1167
    ›    strona1 761
    ›    strona2 717
    ›    strona3 696
    ›    strona4 674
    ›    strona5 669
     Urszula Mazurek 1240
    ›    strona1 617
    ›    strona2 583
    ›    strona3 544
    ›    strona4 475
    ›    strona5 520
     Zbigniew Wróbel 1271
    ›    strona1 712
    ›    strona2 690
    ›    strona3 732
    ›    strona4 822
    ›    strona5 754
     Maria Anna Wawrów 1254
    ›    strona1 693
    ›    strona2 730
    ›    strona3 948
    ›    strona4 772
    ›    strona5 665
     Helena Krystyna Mazurek 1207
    ›    strona1 764
    ›    strona2 654
    ›    strona3 625
    ›    strona4 913
    ›    strona5 530
     Bogumiła Małgorzat Puła 1179
    ›    strona1 693
    ›    strona2 898
    ›    strona3 791
    ›    strona4 737
    ›    strona5 754
     Jolanta Pałczyńska 1190
    ›    strona1 726
    ›    strona2 718
    ›    strona3 742
    ›    strona4 692
    ›    strona5 729
     Longina Pałczyńska 1121
    ›    strona1 705
    ›    strona2 878
    ›    strona3 694
    ›    strona4 674
     Urszula Duda 1246
    ›    strona1 732
    ›    strona2 674
    ›    strona3 646
    ›    strona4 718
    ›    strona5 651
     Mirosława Maria Wiśniewska 1263
    ›    strona1 676
    ›    strona2 641
    ›    strona3 652
    ›    strona4 700
    ›    strona5 661
     Krzysztof Krzemiński 1281
    ›    strona1 831
    ›    strona2 729
    ›    strona3 989
    ›    strona4 838
    ›    strona5 815
     Helena Antonina Ważna 1146
    ›    strona1 762
    ›    strona2 693
    ›    strona3 736
    ›    strona4 667
    ›    strona5 601
    ›    strona6 800
     Ewa Szabatowska 1205
    ›    strona1 674
    ›    strona3 651
    ›    strona2 802
    ›    strona4 663
    ›    strona5 600
     Roman Sopel 1204
    ›    strona1 805
    ›    strona2 712
    ›    strona3 736
    ›    strona4 625
    ›    strona5 772
     Maria Sopel 1163
    ›    strona1 713
    ›    strona2 837
    ›    strona3 853
    ›    strona4 758
    ›    strona5 725
     Teresa Steczkiewicz 1135
    ›    strona1 925
    ›    strona2 605
    ›    strona3 741
    ›    strona4 698
    ›    strona5 665
     Wojciech Świzdor 1477
    ›    strona1 876
    ›    strona2 935
    ›    strona3 804
    ›    strona4 841
    ›    strona5 851
     Andrzej Szymanowski 1313
    ›    strona2 775
    ›    strona1 816
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003 1058
     Zdzisław Zadworny 1540
    ›    strona1 1296
    ›    strona2 1225
    ›    strona3 1160
    ›    strona4 1202
    ›    strona5 1208
     Wiesław Kudyba 1952
    ›    strona1 1310
    ›    strona2 1258
    ›    strona3 1460
    ›    strona4 1488
    ›    strona5 1216
    ›    strona6 1171
     Stanisław Kędzior 1245
    ›    strona1 674
    ›    strona2 846
    ›    strona3 650
    ›    strona4 654
    ›    strona5 699
    ›    strona6 631
    ›    strona7 647
     Stanisław Andrzej Zarębski 1240
    ›    strona1 567
    ›    strona2 611
    ›    strona3 536
    ›    strona4 544
    ›    strona5 547
     Elżbieta Maria Zarębska 1270
    ›    strona1 771
    ›    strona2 704
    ›    strona3 760
    ›    strona4 808
    ›    strona5 763
    ›    strona6 702
    ›    strona7 690
     Edward Pokrywka 1163
    ›    strona1 771
    ›    strona2 788
    ›    strona3 695
    ›    strona4 790
    ›    strona5 710
    ›    strona6 813
    ›    strona7 697
     Andrzej Szymanowski 1282
    ›    strona1 770
    ›    strona2 928
     Wojciech Świzdor 1255
    ›    strona1 756
    ›    strona2 731
    ›    strona3 719
    ›    strona4 740
    ›    strona5 682
    ›    strona6 698
    ›    strona7 634
     Teresa Steczkiewicz 1111
    ›    strona1 778
    ›    strona2 737
    ›    strona3 771
    ›    strona4 730
    ›    strona5 746
     Roman Sopel 1193
    ›    strona1 789
    ›    strona3 778
    ›    strona2 802
    ›    strona5 682
    ›    strona4 689
     Maria Sopel 1142
    ›    strona1 663
    ›    strona2 680
    ›    strona3 693
    ›    strona4 801
    ›    strona5 633
     Ewa Szabatowska 1259
    ›    strona1 699
    ›    strona2 675
    ›    strona3 734
    ›    strona4 731
    ›    strona5 646
     Helena Ważna 1210
    ›    strona1 670
    ›    strona2 719
    ›    strona3 732
    ›    strona4 692
    ›    strona5 722
     Krzysztof Krzemiński 1268
    ›    strona1 595
    ›    strona2 675
    ›    strona3 867
    ›    strona4 663
    ›    strona5 609
     Mirosława Maria Wiśniewska 1031
    ›    strona1 636
    ›    strona2 633
    ›    strona3 585
    ›    strona4 577
    ›    strona5 801
    ›    strona7 644
    ›    strona6 659
     Urszula Duda 1150
    ›    strona1 623
    ›    strona2 571
    ›    strona3 620
    ›    strona4 586
     Longina Pałczyńska 1100
    ›    strona1 733
    ›    strona2 901
    ›    strona3 687
     Jolanta Pałczyńska 1164
    ›    strona1 689
    ›    strona2 663
    ›    strona3 623
    ›    strona4 883
    ›    strona5 758
    ›    strona6 691
    ›    strona7 839
     Bogumiła Małgorzata Puła 1149
    ›    strona1 734
    ›    strona2 547
     Helena Mazurek 1156
    ›    strona1 766
    ›    strona2 647
    ›    strona3 719
    ›    strona4 877
    ›    strona5 671
    ›    strona6 772
    ›    strona7 782
     Maria Anna Wawrów 1166
    ›    strona1 602
    ›    strona2 653
    ›    strona3 655
     Zbigniew Wróbel 1271
    ›    strona1 691
    ›    strona2 759
    ›    strona3 724
     Urszula Mazurek 1136
    ›    strona1 840
    ›    strona2 678
    ›    strona3 641
     Helena Dudzińska 1150
    ›    strona1 704
    ›    strona2 710
    ›    strona3 753
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004 1091
     Zdzisław Zadworny 3007
     Andrzej Szymanowski 2350
     Barbara Broź 2180
     Anna Stanowska 2125
     Alina Kot 1471
     Bogumiła Puła 2093
     Edward Pokrywka 2143
     Elżbieta Ciećkiewicz 2275
     Elżbieta Maria Zarębska 2027
     Helena Dudzińska 2189
     Helena Krystyna Mazurek 2050
     Helena Ważna 2028
     Jerzy Szajowski 2196
     Jolanta Pałczyńska 1945
     Longina Pałczyńska 2009
     Maria Anna Wawrów 2127
     Maria Sopel 2286
     Maria Zarębska 2059
     Mariola Kulczycka 2092
     Mirosława Maria Wiśniewska 2199
     Roman Sopel 2091
     Stanisław Zarębski 2380
     Stanisław Kędzior 2029
     Teresa Steczkiewicz Głowa 2030
     Urszula Duda 2189
     Urszula Mazurek 2114
     Wiesław Kudyba 2296
     Wojciech Świzdor 2199
     Zbigniew Wróbel 2295
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005 1327
    ›    Zdzisław Zadworny 838
    ›    Andrzej Szymanowski 1314
    ›    Barbara Broź 813
    ›    Anna Stanowska 757
    ›    Alina Kot 812
    ›    Bogumiła Puła 743
    ›    Elbieta Ciećkiewicz 750
    ›    Elżbieta Maria Zarębska 787
    ›    Helena Dudzińska 765
    ›    Helena Krystyna Mazurek 741
    ›    Jolanta Pałczyńska 743
    ›    Krzysztof Krzemiński 791
    ›    Longina Pałczyńska 799
    ›    Maria Anna Warów 749
    ›    Maria Sopel 740
    ›    Mirosława Maria Wiśniewska 721
    ›    Mirosław Turza 1133
    ›    Roman Sopel 773
    ›    Stanisław Kędzior 754
    ›    Teresa Steczkiewicz Głowa 728
    ›    Urszula Duda 764
    ›    Urszula Mazurek 796
    ›    Wiesław Kudyba 967
    ›    Wojciech Świzdor 856
    ›    Zbigniew Wróbel 706
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006 1508
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007 2482
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008 1601
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009 2046
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010 1852
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011 1514
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012 1483
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013 948
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 1009
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1289
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 586
    ›    Strona 1 448
    ›    Strona 2 376
    ›    Strona 3 449
    ›    Strona 4 352
     Oświadczenie za rok 2003 556
    ›    strona1 859
    ›    strona2 754
    ›    strona3 647
    ›    strona4 815
    ›    strona5 666
     Oświadczenie za rok 2002 568
    ›    strona1 796
    ›    strona2 566
    ›    strona3 420
    ›    strona4 658
    ›    strona5 718
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 3817
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 5832
     Rok 2007 1449
     Rok 2010 1126
     Rok 2012 1041
     Rok 2013 462
     Rok 2014 1072
     Rok 2015 316
     Rok 2016 124
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 33926
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 29992
     2005 6973
     2006 26808
     2010 2559
     2011 43594
     2012 4735
     2013 6121
     2014 6581
     2015 7971
     2016 2762
     2017 3037
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5277
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1296
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 939
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 836
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 870
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 741
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 810
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 791
     Dowody osobiste 1202
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 856
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 788
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 950
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 859
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 953
     Meldunki 1055
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 810
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 789
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 739
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 744
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 694
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 107
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 106
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 104
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 98
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 94
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 120
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 91
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 78
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 98
    ›    Podział nieruchomości 84
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 123
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 75
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 106
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 80
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 94
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 70
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 102
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 117
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 101
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 98
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 99
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 90
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 103
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 259
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 120
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 146
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 137
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 155
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 125
Inne
   Wybory Sołtysa Sołectwa Niemstów 767
     Gminny Ośrodek Kultury 212
    ›    Kontakt 211
    ›    Kierownictwo 207
    ›    Statut 204
    ›    Regulamin 180
    ›    Struktura organizacyjna 239
    ›    Dokumentacje kontroli 162
    ›    Budżet i inwestycje 151
    ›    Procedury 169
     Ośrodek Pomocy Społecznej 216
    ›    Kontakt 169
    ›    Kierownictwo 171
    ›    Statut 119
    ›    Regulamin 121
    ›    Struktura organizacyjna 156
    ›    Ewidencje i rejestry 131
    ›    Majątek 174
    ›    Dokumentacje kontroli 129
    ›    Budżet i inwestycje 133
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 137
    ›    Procedury 148
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 203
    ›    Kontakt 131
    ›    Kierownictwo 185
    ›    Statut 125
    ›    Regulamin 138
    ›    Struktura organizacyjna 130
    ›    Ewidencje i rejestry 149
    ›    Majątek 135
    ›    Dokumentacje kontroli 120
    ›    Budżet i inwestycje 147
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 191
    ›    Procedury 155
     Sołectwa 282
    ›    Statut Sołectw 169
     Osiedla 166
     Infrastruktura 156
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 143
    ›    Stan elektryfikacji 120
    ›    Stan telefonizacji 122
    ›    Stan gospodarki komunalnej 147
    ›    Drogi 155
     Oferty 193
     Rejestr skarg i wniosków 155
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 124
   Informacje nieudostępnione 4365
   Redakcja Biuletynu 5826