Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2232256
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ199074
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
     Archiwum 18120
   Dane podstawowe 199074
   Godziny urzędowania 7353
   Odpady 4522
   Organizacja urzędu 11744
   Klauzule informacyjne - RODO 787
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo 997
   Konsultacje społeczne 201
   Raport o stanie MiG Cieszanów 24
   Ogłoszenia 2019 3509
     Ogłoszenia Archiwalne do 2011 111335
     Ogłoszenia Archiwalne 2012 14133
     Ogłoszenia Archiwalne 2013 17458
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 16131
     Ogłoszenia archiwalne 2015 17371
     Ogłoszenia Archiwalne 2016 14314
     Ogłoszenia Archiwalne 2017 10821
     Ogłoszenia Archiwalne 2018 11436
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 6043
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 5322
   Petycje 14
   Kdeks etyczny Radnego i Pracownika 5438
   Karty Usług 5650
     Gsospodarka przestrzenna 1721
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 912
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 923
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 1356
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 945
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 1042
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 936
     Ochrona środowiska. 1433
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie zieczystości ciekłych. 983
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 1113
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 1230
     MIenie komunalne. 1383
    ›    Zamiana nieruchomości. 944
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 935
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 1043
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 1030
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 1018
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 1004
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 1013
     Urząd stanu cywilnego. 1485
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 1033
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 1025
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 946
    ›    Rejestracja zgonu. 1092
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 989
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 1000
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 1030
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1006
     Dowody osobiste. 1425
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 1036
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 928
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 922
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 963
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 951
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 927
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 986
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 919
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 904
     Działalność gospodarcza. 1543
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 897
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 1037
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1110
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1071
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 1053
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 571
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 641
     Sprawy obronne. 1291
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 1139
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 1019
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 1023
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 1066
     Podatki 1849
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 1034
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 1043
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 1325
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 967
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 933
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 917
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 995
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 824
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 828
     Pomoc Społeczna. 1528
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 1148
    ›    Zasiłek stały. 1039
    ›    Zasiłek okresowy. 1093
    ›    Zasiłek celowy. 1201
    ›    Usługi opiekuńcze. 1112
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 1201
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 3871
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 1216
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 1155
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 1158
     Oświata. 1359
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 1159
    ›    Nagroda Burmistrza. 1094
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 1071
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 875
    ›    Wyprawka szkolna. 680
   Telefony do urzędu 9020
     Ogłoszenia 1653
   Kontrole 4047
     Kontrole wewnętrzne 1634
     Kontrole zewnętrzne 2259
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 7910
   Informacje dla osób niesłyszących 2391
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 8320
     Kompetencje 2985
     Kontakt 3805
     Dyżury 1926
   Sekretarz 7555
   Skarbnik 6259
     Przewodniczący Rady 813
     Skład Rady 1117
     Regulamin 537
     Kompetencje 554
     Komisja Budżetowa 576
    ›    Skład osobowy 609
    ›    Plan pracy i sprawozdania 557
    ›    Posiedzenia komisji 486
    ›    Uchwały komisji 499
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 502
     Komisja Rewizyjna 399
     Komisja Oświaty i Kultury 427
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 374
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 436
     Referat Organizacyjny 1354
     Referat Finansów i Podatków 1234
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 1154
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1209
   Urząd Stanu Cywilnego 10324
Prawo Lokalne
   Statut 5518
   Wyniki Głosowań z Sesji 178
     Sesja z dnia 23.11.2018 298
     Sesja z dnia 30.11.2018 317
     Sesja z dnia 28.12.2018 425
     Sesja z dnia 25.01.2019 133
     Sesja z dnia 28.02.2019 87
     Sesja z dnia 29.03.2019 89
     Sesja z dnia 17.04.2019 33
   Uchwały - Rok 2002 3799
     I Kwartał 1725
     II Kwartał 1287
     III Kwartał 1156
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 1298
     IV Kwartał 1185
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1157
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1395
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1215
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1091
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1243
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1424
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1128
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1141
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1106
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1278
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1376
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1257
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1044
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1218
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1103
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1000
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1305
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1167
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1022
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1270
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1121
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1085
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1142
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1059
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1072
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 995
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 988
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1117
   Uchwały - Rok 2003 3712
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1133
     I Kwartał 1174
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1435
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1111
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1013
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1048
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 943
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1276
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 969
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 948
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1115
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1229
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1164
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 962
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1050
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 987
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 982
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 972
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1118
     II Kwartał 1232
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1138
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1103
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1048
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1067
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1149
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1057
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1191
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1245
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 982
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1073
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 949
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1057
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1172
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1237
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 965
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1027
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 947
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1089
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1063
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1067
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1138
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1084
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1256
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1193
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1081
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1051
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1087
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1040
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1188
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1182
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1010
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1185
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1159
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1115
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1133
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1738
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1101
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1215
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1170
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1035
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1134
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1352
     III Kwartał 1144
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1240
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1146
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 994
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 991
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 954
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 987
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1173
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1276
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 985
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1043
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1036
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1219
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 930
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1020
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1034
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1034
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1047
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1132
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 991
     IV Kwartał 1198
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1241
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1116
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1106
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1137
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 988
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1060
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1260
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 972
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 945
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1126
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1456
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 991
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1100
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1010
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1063
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1080
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1121
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1199
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1048
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1338
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1054
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 995
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1405
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1008
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1206
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1302
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1198
   Uchwały - Rok 2004 3990
     I Kwartał 1277
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1122
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1292
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1294
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1161
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1177
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1060
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1191
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1063
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1071
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1052
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1031
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1030
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1008
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1028
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1073
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1007
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1189
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1077
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1026
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1068
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1046
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1102
     II Kwartał 1160
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 1093
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 1149
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1078
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1141
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 1087
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 994
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1323
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 1135
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 1096
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1350
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1082
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 993
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1066
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1151
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 967
     III Kwartał 1182
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1007
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1007
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1184
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1101
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 952
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 994
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 990
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 966
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 989
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 897
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 950
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1122
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1040
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 951
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1024
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1022
     IV Kwartał 1279
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1152
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1038
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 972
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1117
   Uchwały - Rok 2005 4079
     I Kwartał 1631
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1333
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1089
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1170
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1047
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1003
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1108
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1174
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1126
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1024
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1199
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1372
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1094
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1004
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2512
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1056
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 957
     II Kwartał 1313
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1121
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1113
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1107
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1298
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 965
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 910
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 897
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 993
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1061
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 963
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1035
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 934
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1243
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 981
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1195
     III Kwartał 1490
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1126
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 917
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1028
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 997
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1020
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 929
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 926
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 980
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 882
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1160
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1001
     IV Kwartał 1488
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1255
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1394
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1028
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1393
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1189
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1096
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1136
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1515
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 980
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1133
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1023
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 957
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1116
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1041
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1101
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1124
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1261
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1172
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1121
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1142
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1311
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1190
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1270
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1251
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1254
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1406
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 881
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1292
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1250
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1086
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1203
   Uchwały - Rok 2006 3841
     I Kwartał 1306
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1082
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1003
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 843
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 946
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 971
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 953
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 910
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 952
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 970
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 913
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 952
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1028
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 896
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 874
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 943
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 967
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1053
     II Kwartał 1146
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 888
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 876
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 847
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 875
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 937
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 952
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 986
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 956
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 960
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 906
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1509
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 978
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 988
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1054
     III Kwartał 1223
   Uchwały - rok 2006 3422
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 916
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 936
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 845
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 943
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 886
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 843
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 882
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 834
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 840
     IV kwartał 1250
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 814
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 898
   Uchwały - rok 2007 4143
     I Kwratał 1051
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 1044
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 921
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 983
     II Kwartał 1070
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 819
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 946
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 895
     III Kwartał 990
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 945
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 815
    ›    Uchwały z dnia 26 września 805
     IV Kwartał 1076
    ›    Uchwały z dnia 26 października 893
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 907
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 965
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1419
   Uchwały - rok 2008 3797
     I Kwartał 1386
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1350
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 1060
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 976
     II Kwartał 1077
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 949
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 768
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 738
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 733
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 708
     III Kwartał 952
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 890
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 813
     IV Kwartał 962
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 854
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 938
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 905
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 846
   Uchwały - rok 2009 3481
     I Kwartał 1293
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 1052
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 1053
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 1130
     II Kwartał 854
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 1015
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 858
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 852
     III Kwartał 1003
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 848
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 1022
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 841
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 735
     IV Kwartał 916
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 784
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 904
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 943
   Uchwały - rok 2010 3195
     I kwartał 999
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 1112
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 746
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 841
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 850
     II kwartał 684
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 863
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 739
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 637
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 710
     III kwratał 864
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 1031
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 782
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 745
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 743
     IV kwartał 914
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 941
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 932
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 850
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 834
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 1137
   Uchwały - rok 2011 3212
     I kwartał 1040
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 1242
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 639
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 802
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 653
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 743
     II kwartał 775
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 988
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 772
     III kwartał 799
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 889
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 860
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 659
     IV kwartał 977
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 969
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 1060
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 819
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 898
   Uchwały - Rok 2012 2903
     - - I Kwartał 1132
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 871
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 818
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 894
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 1182
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 938
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 639
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 793
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 752
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 945
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 1138
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 927
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 892
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 834
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 932
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 959
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 906
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 947
     - - II Kwartał 953
     - - III i IV Kwartał 2772
   Uchwały Rok 2013 4945
   Uchwały Rok 2014 3831
   Uchwały Rok 2015 4416
   Uchwały Rok 2016 3951
   Uchwały Rok 2017 3754
   Uchwały Rok 2018 1794
   Uchwały Rok 2019 475
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 5492
     Rok 2011 3046
     Rok 2012 1117
     Rok 2013 776
     Rok 2014 2510
     Rok 2015 2840
     Rok 2016 1927
     Rok 2017 1228
     Rok 2018 1583
     Rok 2019 359
   Strategia rozwoju 7164
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 8844
   Protokoły z sesji RM 8136
    ›    Sesja I/2006 2052
    ›    Sesja II/2006 1335
    ›    Sesja III/2006 707
    ›    Sesja IV/2006 669
    ›    Sesja V/2006 462
    ›    Sesja VI/2006 633
     Rok 2008 933
     Rok 2009 1458
     Rok 2010 1373
     Rok 2011 1187
     Rok 2012 2517
     Rok 2013 1100
     Rok 2014 908
     Rok 2015 1121
     Rok 2016 1216
     Rok 2017 768
     Rok 2018 718
     Rok 2019 192
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 7242
   Interpelacje 96
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Radnych 9770
     Edward Roman Batycki - 2003 2289
    ›    strona1 1367
    ›    strona2 1188
    ›    strona3 1105
    ›    strona4 1086
    ›    strona5 1007
     Edward Roman Batycki - 2002 1419
    ›    strona1 1262
    ›    strona2 1135
    ›    strona3 989
    ›    strona4 1051
    ›    strona5 1066
    ›    stroan2 722
     Janusz Józef Cencora - 2003 1958
    ›    strona1 1529
    ›    strona2 1609
    ›    strona3 1297
    ›    strona4 1574
    ›    strona5 1553
     Janusz Józef Cencora - 2002 1264
    ›    strona1 946
    ›    strona2 1014
    ›    strona3 1008
    ›    strona4 1006
    ›    strona5 1002
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2003 1944
    ›    strona1 1705
    ›    strona2 1363
    ›    strona3 1551
    ›    strona4 1711
    ›    strona5 1475
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2002 1373
    ›    strona1 934
    ›    strona2 1240
    ›    strona3 997
    ›    strona4 816
    ›    strona5 1102
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska 1951
    ›    strona1 1471
    ›    strona2 1430
    ›    strona3 1425
    ›    strona4 1641
    ›    strona5 1433
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska - 2002 1416
    ›    strona1 892
    ›    strona2 865
    ›    strona3 850
    ›    strona4 864
    ›    strona5 848
     Zygmunt Adam Lesiczka 1910
    ›    strona1 1385
    ›    strona2 1391
    ›    strona3 1564
    ›    strona4 1630
    ›    strona5 1410
     Zygmunt Adam Lesiczka -2002 1509
    ›    strona1 866
    ›    strona2 879
    ›    strona3 904
    ›    strona4 1097
    ›    strona5 961
     Czesław Mazurek 1694
    ›    strona1 1487
    ›    strona2 1525
    ›    strona3 1355
    ›    strona4 1614
    ›    strona5 1357
     Czesław Mazurek - 2002 1326
    ›    strona1 930
    ›    strona2 1029
    ›    strona3 1152
    ›    strona4 906
    ›    strona5 911
     Janusz Mazurek 2042
    ›    strona1 1428
    ›    strona2 1356
    ›    strona3 1371
    ›    strona4 1437
    ›    strona5 1355
     Janusz Mazurek - 2002 1364
    ›    strona1 934
    ›    strona2 1018
    ›    strona3 943
    ›    strona4 752
    ›    strona5 684
     Marian Pachołek 1593
    ›    strona1 1339
    ›    strona2 1465
    ›    strona3 1412
    ›    strona4 1517
    ›    strona5 1294
     Marian Pachołek - 2002 1343
    ›    strona1 913
    ›    strona2 812
    ›    strona3 809
    ›    strona4 1122
    ›    strona5 687
     Bolesław Perżyło 1830
    ›    strona1 1515
    ›    strona2 1333
    ›    strona3 1396
    ›    strona4 1551
    ›    strona5 3005
     Bolesław Perżyło - 2002 1320
    ›    strona1 1078
    ›    strona2 1005
    ›    strona3 959
    ›    strona4 1117
    ›    strona5 832
     Józef Pietruch 1713
    ›    strona1 1413
    ›    strona2 1555
    ›    strona3 1495
    ›    strona4 1471
    ›    strona5 1477
     Józef Pietruch - 2002 1246
    ›     strona1 678
    ›     strona2 577
    ›     strona3 533
    ›     strona4 663
     Franciszek Ważny 1549
    ›    strona1 1434
    ›    strona2 1458
    ›    strona3 1631
    ›    strona4 1442
    ›    strona5 1430
     Franciszek Ważny -2002 1251
    ›     strona1 704
    ›     strona2 708
    ›     strona3 688
    ›     strona4 645
    ›     strona5 600
     Fryderyk Zaborniak 1734
    ›    strona1 1515
    ›    strona2 1521
    ›    strona3 1855
    ›    strona4 1569
    ›    strona5 1416
     Fryderyk Zaborniak - 2002 1337
    ›     strona1 643
    ›     strona2 692
    ›     strona3 634
    ›     strona4 663
    ›     strona5 671
     Oświadczenia Radnych 2004 rok 1723
    ›    Bolesław Perżyło 1722
    ›    Adam Młynarowicz 1688
    ›    Edward Batycki 1576
    ›    Franciszek Ważny 1532
    ›    Fryderyk Zaborniak 1621
    ›    Janusz Cencora 1778
    ›    Janusz Mazurek 1541
    ›    Józef Pietruch 1590
    ›    Józef Gołębiowski 1847
    ›    Marian Pachołek 1715
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 1913
    ›    Wanda Magdalena Komosińska Rogowska 1788
    ›    Zdzisław Kociołek 1764
    ›    Zygmunt Lesiczka 1565
     Oświadczenia Radnych 2005 rok 1349
    ›    Edward Roman Batycki 1040
    ›    Janusz Józef Cencora 908
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 933
    ›    Wanda Magdalena Komosińska 934
    ›    Zygmunt Adam Lesiczka 1286
    ›     Janusz Mazurek 886
    ›    Marian Pachołek 873
    ›    Bolesław Perżyło 881
    ›    Józef Pietruch 900
    ›    Franciszek Ważny 859
    ›    Adam Młynarowicz 883
    ›    Zdzisław Kociołek 925
    ›    Fryderyk Zaborniak 889
    ›    Franciszek Ważny 830
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006 1568
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 1191
    ›    Janusz Mazurek 1029
    ›    Edward Batycki 704
    ›    Fryderyk Zaborniak 730
    ›    Piotr Bielko 843
    ›    Wojciech Broź 1128
    ›    Marian Ciepły 804
    ›    Zdzisław Kasperski 870
    ›    Zdzisław Kociołek 839
    ›    Wanda Komosińska 787
    ›    Zygmunt Lesiczka 839
    ›    Jan Łach 811
    ›    Jan Maciejko 823
    ›    Tadeusz Nicpoń 770
    ›    Marian Pachołek 785
    ›    Wojciech Świzdor 1109
    ›    Stefan Chomyszyn 879
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008 1615
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009 1951
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010 1062
    ›    Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 940
    ›    Za rok 2010 1072
    ›    - - - Za rok 2011 1077
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 650
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 684
    ›    - - - - - Za rok 2012 1011
      - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012 913
    ›    - - - - - - - - Za rok 2013 897
      - - - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013 741
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 773
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 789
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 912
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 876
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 1240
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017 734
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 2018 841
   Oświadczenia osób wydających decyzje 10366
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002 1282
     Zdzisław Zadworny 2053
    ›    strona1 1108
    ›    strona2 1209
    ›    strona3 1296
    ›    strona4 1197
    ›    strona5 1177
     Wiesław Kudyba 1487
    ›    strona1 941
    ›    strona2 800
    ›    strona3 627
    ›    strona4 756
    ›    strona5 709
     Stanisław Kędzior 1659
    ›    strona1 1044
    ›    strona2 952
    ›    strona3 941
    ›    strona4 1109
     Marta Teresa Szpyt 1392
    ›    strona1 943
    ›    strona2 942
    ›    strona3 1041
    ›    strona4 1159
    ›    strona5 952
     Marta Rydzewska 1451
    ›    strona1 1313
    ›    strona2 1029
    ›    strona3 1068
    ›    strona4 927
    ›    strona5 966
     Helena Dudzińska 1280
    ›    strona1 944
    ›    strona2 874
    ›    strona3 869
    ›    strona4 829
    ›    strona5 818
     Urszula Mazurek 1380
    ›    strona1 767
    ›    strona2 742
    ›    strona3 673
    ›    strona4 636
    ›    strona5 687
     Zbigniew Wróbel 1406
    ›    strona1 870
    ›    strona2 867
    ›    strona3 898
    ›    strona4 1099
    ›    strona5 905
     Maria Anna Wawrów 1359
    ›    strona1 902
    ›    strona2 876
    ›    strona3 1151
    ›    strona4 944
    ›    strona5 880
     Helena Krystyna Mazurek 1344
    ›    strona1 992
    ›    strona2 864
    ›    strona3 830
    ›    strona4 1145
    ›    strona5 634
     Bogumiła Małgorzat Puła 1267
    ›    strona1 900
    ›    strona2 1086
    ›    strona3 952
    ›    strona4 968
    ›    strona5 908
     Jolanta Pałczyńska 1286
    ›    strona1 925
    ›    strona2 923
    ›    strona3 938
    ›    strona4 880
    ›    strona5 905
     Longina Pałczyńska 1206
    ›    strona1 876
    ›    strona2 1012
    ›    strona3 834
    ›    strona4 821
     Urszula Duda 1382
    ›    strona1 953
    ›    strona2 864
    ›    strona3 866
    ›    strona4 952
    ›    strona5 834
     Mirosława Maria Wiśniewska 1425
    ›    strona1 825
    ›    strona2 859
    ›    strona3 833
    ›    strona4 841
    ›    strona5 895
     Krzysztof Krzemiński 1398
    ›    strona1 1002
    ›    strona2 931
    ›    strona3 1139
    ›    strona4 1029
    ›    strona5 995
     Helena Antonina Ważna 1242
    ›    strona1 976
    ›    strona2 886
    ›    strona3 952
    ›    strona4 818
    ›    strona5 758
    ›    strona6 998
     Ewa Szabatowska 1307
    ›    strona1 828
    ›    strona3 798
    ›    strona2 961
    ›    strona4 794
    ›    strona5 737
     Roman Sopel 1328
    ›    strona1 1010
    ›    strona2 863
    ›    strona3 894
    ›    strona4 809
    ›    strona5 915
     Maria Sopel 1320
    ›    strona1 952
    ›    strona2 980
    ›    strona3 1077
    ›    strona4 949
    ›    strona5 866
     Teresa Steczkiewicz 1226
    ›    strona1 1066
    ›    strona2 799
    ›    strona3 921
    ›    strona4 906
    ›    strona5 816
     Wojciech Świzdor 1906
    ›    strona1 1053
    ›    strona2 1154
    ›    strona3 977
    ›    strona4 1022
    ›    strona5 1058
     Andrzej Szymanowski 1392
    ›    strona2 1007
    ›    strona1 991
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003 1171
     Zdzisław Zadworny 1672
    ›    strona1 1501
    ›    strona2 1433
    ›    strona3 1358
    ›    strona4 1409
    ›    strona5 1451
     Wiesław Kudyba 2398
    ›    strona1 1647
    ›    strona2 1501
    ›    strona3 1716
    ›    strona4 1768
    ›    strona5 1601
    ›    strona6 1417
     Stanisław Kędzior 1338
    ›    strona1 866
    ›    strona2 1038
    ›    strona3 837
    ›    strona4 834
    ›    strona5 847
    ›    strona6 773
    ›    strona7 805
     Stanisław Andrzej Zarębski 1418
    ›    strona1 772
    ›    strona2 770
    ›    strona3 693
    ›    strona4 722
    ›    strona5 658
     Elżbieta Maria Zarębska 1370
    ›    strona1 971
    ›    strona2 829
    ›    strona3 917
    ›    strona4 1011
    ›    strona5 928
    ›    strona6 882
    ›    strona7 825
     Edward Pokrywka 1248
    ›    strona1 1051
    ›    strona2 929
    ›    strona3 936
    ›    strona4 1037
    ›    strona5 845
    ›    strona6 1011
    ›    strona7 906
     Andrzej Szymanowski 1392
    ›    strona1 930
    ›    strona2 1090
     Wojciech Świzdor 1356
    ›    strona1 916
    ›    strona2 938
    ›    strona3 939
    ›    strona4 869
    ›    strona5 822
    ›    strona6 840
    ›    strona7 828
     Teresa Steczkiewicz 1200
    ›    strona1 928
    ›    strona2 928
    ›    strona3 965
    ›    strona4 891
    ›    strona5 955
     Roman Sopel 1270
    ›    strona1 938
    ›    strona3 929
    ›    strona2 1005
    ›    strona5 868
    ›    strona4 882
     Maria Sopel 1269
    ›    strona1 862
    ›    strona2 869
    ›    strona3 828
    ›    strona4 948
    ›    strona5 833
     Ewa Szabatowska 1369
    ›    strona1 834
    ›    strona2 849
    ›    strona3 905
    ›    strona4 895
    ›    strona5 813
     Helena Ważna 1286
    ›    strona1 861
    ›    strona2 866
    ›    strona3 885
    ›    strona4 907
    ›    strona5 919
     Krzysztof Krzemiński 1353
    ›    strona1 731
    ›    strona2 873
    ›    strona3 1003
    ›    strona4 885
    ›    strona5 816
     Mirosława Maria Wiśniewska 1107
    ›    strona1 784
    ›    strona2 810
    ›    strona3 900
    ›    strona4 831
    ›    strona5 957
    ›    strona7 769
    ›    strona6 796
     Urszula Duda 1389
    ›    strona1 781
    ›    strona2 731
    ›    strona3 759
    ›    strona4 722
     Longina Pałczyńska 1178
    ›    strona1 927
    ›    strona2 1112
    ›    strona3 940
     Jolanta Pałczyńska 1251
    ›    strona1 846
    ›    strona2 844
    ›    strona3 800
    ›    strona4 1075
    ›    strona5 961
    ›    strona6 838
    ›    strona7 989
     Bogumiła Małgorzata Puła 1231
    ›    strona1 944
    ›    strona2 767
     Helena Mazurek 1290
    ›    strona1 914
    ›    strona2 901
    ›    strona3 862
    ›    strona4 1105
    ›    strona5 916
    ›    strona6 952
    ›    strona7 927
     Maria Anna Wawrów 1278
    ›    strona1 740
    ›    strona2 843
    ›    strona3 827
     Zbigniew Wróbel 1352
    ›    strona1 834
    ›    strona2 906
    ›    strona3 870
     Urszula Mazurek 1223
    ›    strona1 1035
    ›    strona2 831
    ›    strona3 803
     Helena Dudzińska 1280
    ›    strona1 892
    ›    strona2 892
    ›    strona3 906
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004 1204
     Zdzisław Zadworny 3710
     Andrzej Szymanowski 2589
     Barbara Broź 2443
     Anna Stanowska 2428
     Alina Kot 1616
     Bogumiła Puła 2440
     Edward Pokrywka 2429
     Elżbieta Ciećkiewicz 2620
     Elżbieta Maria Zarębska 2260
     Helena Dudzińska 2539
     Helena Krystyna Mazurek 2277
     Helena Ważna 2301
     Jerzy Szajowski 2492
     Jolanta Pałczyńska 2187
     Longina Pałczyńska 2224
     Maria Anna Wawrów 2388
     Maria Sopel 2621
     Maria Zarębska 2422
     Mariola Kulczycka 2336
     Mirosława Maria Wiśniewska 2442
     Roman Sopel 2297
     Stanisław Zarębski 2688
     Stanisław Kędzior 2259
     Teresa Steczkiewicz Głowa 2257
     Urszula Duda 2461
     Urszula Mazurek 2509
     Wiesław Kudyba 2712
     Wojciech Świzdor 2523
     Zbigniew Wróbel 2532
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005 1425
    ›    Zdzisław Zadworny 999
    ›    Andrzej Szymanowski 1530
    ›    Barbara Broź 1072
    ›    Anna Stanowska 944
    ›    Alina Kot 1144
    ›    Bogumiła Puła 916
    ›    Elbieta Ciećkiewicz 947
    ›    Elżbieta Maria Zarębska 1032
    ›    Helena Dudzińska 919
    ›    Helena Krystyna Mazurek 994
    ›    Jolanta Pałczyńska 939
    ›    Krzysztof Krzemiński 936
    ›    Longina Pałczyńska 984
    ›    Maria Anna Warów 911
    ›    Maria Sopel 871
    ›    Mirosława Maria Wiśniewska 873
    ›    Mirosław Turza 1416
    ›    Roman Sopel 965
    ›    Stanisław Kędzior 912
    ›    Teresa Steczkiewicz Głowa 961
    ›    Urszula Duda 931
    ›    Urszula Mazurek 1042
    ›    Wiesław Kudyba 1132
    ›    Wojciech Świzdor 1074
    ›    Zbigniew Wróbel 894
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006 1729
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007 2743
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008 1796
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009 2306
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010 2155
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011 1844
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012 1918
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013 1212
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 1411
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1588
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 1629
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017 1537
    ›    Strona 1 623
    ›    Strona 2 546
    ›    Strona 3 598
    ›    Strona 4 496
     Oświadczenie za rok 2003 695
    ›    strona1 1126
    ›    strona2 943
    ›    strona3 950
    ›    strona4 1024
    ›    strona5 909
     Oświadczenie za rok 2002 671
    ›    strona1 1032
    ›    strona2 799
    ›    strona3 548
    ›    strona4 897
    ›    strona5 956
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 4188
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 6786
     Rok 2007 1585
     Rok 2010 1251
     Rok 2012 1175
     Rok 2013 636
     Rok 2014 1302
     Rok 2015 470
     Rok 2016 615
     Rok 2017 333
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 40331
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 33818
     2005 7232
     2006 27148
     2010 3095
     2011 47733
     2012 5431
     2013 6942
     2014 7689
     2015 10790
     2016 3617
     2017 5206
     2018 3259
     2019 2268
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5833
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1405
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1174
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1015
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1012
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 895
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 979
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1006
     Dowody osobiste 1309
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1064
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 926
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1110
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 996
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1134
     Meldunki 1142
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 993
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1013
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 911
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 972
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 855
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 227
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 202
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 208
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 246
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 191
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 266
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 240
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 165
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 174
    ›    Podział nieruchomości 216
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 221
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 187
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 235
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 145
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 178
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 212
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 176
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 250
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 242
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 187
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 250
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 220
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 207
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 373
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 227
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 218
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 217
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 249
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 231
Inne
   Informacja o wyborach Sołtysa 2019 1150
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 259
     Gminny Ośrodek Kultury 301
    ›    Kontakt 365
    ›    Kierownictwo 354
    ›    Statut 302
    ›    Regulamin 316
    ›    Struktura organizacyjna 441
    ›    Dokumentacje kontroli 318
    ›    Budżet i inwestycje 288
    ›    Procedury 253
     Ośrodek Pomocy Społecznej 343
    ›    Kontakt 284
    ›    Kierownictwo 240
    ›    Statut 200
    ›    Regulamin 278
    ›    Struktura organizacyjna 236
    ›    Ewidencje i rejestry 288
    ›    Majątek 293
    ›    Dokumentacje kontroli 231
    ›    Budżet i inwestycje 272
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 235
    ›    Procedury 264
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 301
    ›    Kontakt 224
    ›    Kierownictwo 310
    ›    Statut 208
    ›    Regulamin 242
    ›    Struktura organizacyjna 281
    ›    Ewidencje i rejestry 345
    ›    Majątek 214
    ›    Dokumentacje kontroli 285
    ›    Budżet i inwestycje 230
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 365
    ›    Procedury 268
     Sołectwa 560
    ›    Statut Sołectw 384
     Osiedla 218
     Infrastruktura 240
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 220
    ›    Stan elektryfikacji 232
    ›    Stan telefonizacji 199
    ›    Stan gospodarki komunalnej 242
    ›    Drogi 238
     Oferty 245
     Rejestr skarg i wniosków 229
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 180
   Informacje nieudostępnione 4774
   Redakcja Biuletynu 6783