główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 1775
     Archiwum 18286
   Dane podstawowe 200626
   Godziny urzędowania 7411
   Odpady 4805
   Organizacja urzędu 11890
   Klauzule informacyjne - RODO 928
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo 1218
   Konsultacje społeczne 435
   Raport o stanie MiG Cieszanów 107
   Ogłoszenia 2019 5152
     Ogłoszenia Archiwalne do 2011 112053
     Ogłoszenia Archiwalne 2012 14320
     Ogłoszenia Archiwalne 2013 17735
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 16304
     Ogłoszenia archiwalne 2015 17755
     Ogłoszenia Archiwalne 2016 14538
     Ogłoszenia Archiwalne 2017 11112
     Ogłoszenia Archiwalne 2018 11795
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 6081
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 5439
   Petycje 111
   Kdeks etyczny Radnego i Pracownika 5458
   Karty Usług 5681
     Gsospodarka przestrzenna 1729
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 922
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 931
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 1390
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 953
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 1050
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 953
     Ochrona środowiska. 1447
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie zieczystości ciekłych. 992
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 1121
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 1247
     MIenie komunalne. 1389
    ›    Zamiana nieruchomości. 962
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 944
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 1055
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 1041
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 1030
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 1012
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 1021
     Urząd stanu cywilnego. 1497
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 1045
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 1035
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 957
    ›    Rejestracja zgonu. 1100
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 998
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 1009
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 1039
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1015
     Dowody osobiste. 1451
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 1047
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 935
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 928
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 971
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 960
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 935
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 998
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 927
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 911
     Działalność gospodarcza. 1551
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 906
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 1054
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1119
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1081
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 1063
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 579
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 652
     Sprawy obronne. 1299
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 1154
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 1026
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 1034
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 1079
     Podatki 1866
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 1043
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 1055
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 1350
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 977
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 941
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 927
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 1005
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 837
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 843
     Pomoc Społeczna. 1549
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 1156
    ›    Zasiłek stały. 1047
    ›    Zasiłek okresowy. 1102
    ›    Zasiłek celowy. 1209
    ›    Usługi opiekuńcze. 1129
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 1214
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 3934
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 1224
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 1165
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 1167
     Oświata. 1369
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 1168
    ›    Nagroda Burmistrza. 1102
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 1081
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 883
    ›    Wyprawka szkolna. 688
   Telefony do urzędu 9146
     Ogłoszenia 1667
   Kontrole 4085
     Kontrole wewnętrzne 1650
     Kontrole zewnętrzne 2293
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 7990
   Informacje dla osób niesłyszących 2414
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 8413
     Kompetencje 3002
     Kontakt 3846
     Dyżury 1936
   Sekretarz 7591
   Skarbnik 6298
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów 85
     Przewodniczący Rady 817
     Skład Rady 1123
     Regulamin 539
     Kompetencje 559
     Komisja Budżetowa 580
    ›    Skład osobowy 614
    ›    Plan pracy i sprawozdania 564
    ›    Posiedzenia komisji 492
    ›    Uchwały komisji 505
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 508
     Komisja Rewizyjna 402
     Komisja Oświaty i Kultury 433
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 377
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 441
     Referat Organizacyjny 1369
     Referat Finansów i Podatków 1242
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 1165
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1218
   Urząd Stanu Cywilnego 10425
Prawo Lokalne
   Statut 5543
   Wyniki Głosowań z Sesji 212
     Sesja z dnia 23.11.2018 323
     Sesja z dnia 30.11.2018 330
     Sesja z dnia 28.12.2018 455
     Sesja z dnia 25.01.2019 151
     Sesja z dnia 28.02.2019 116
     Sesja z dnia 29.03.2019 111
     Sesja z dnia 17.04.2019 58
   Uchwały - Rok 2002 3819
     I Kwartał 1733
     II Kwartał 1292
     III Kwartał 1162
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 1307
     IV Kwartał 1193
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1166
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1405
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1224
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1103
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1253
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1434
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1142
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1150
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1119
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1289
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1385
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1267
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1055
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1228
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1112
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1009
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1314
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1179
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1033
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1279
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1131
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1093
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1152
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1069
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1083
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1007
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 997
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1126
   Uchwały - Rok 2003 3732
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1143
     I Kwartał 1185
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1445
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1122
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1024
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1060
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 954
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1286
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 980
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 958
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1123
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1241
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1173
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 972
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1061
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 997
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 992
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 986
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1128
     II Kwartał 1237
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1149
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1118
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1058
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1079
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1159
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1066
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1201
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1257
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 993
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1084
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 959
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1067
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1183
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1247
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 974
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1038
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 958
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1100
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1074
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1076
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1147
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1095
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1266
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1202
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1091
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1062
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1098
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1051
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1199
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1191
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1021
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1196
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1169
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1126
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1144
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1748
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1112
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1227
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1181
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1048
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1144
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1363
     III Kwartał 1149
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1249
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1155
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1004
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1001
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 964
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 996
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1182
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1285
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 995
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1055
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1046
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1230
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 940
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1030
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1044
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1044
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1057
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1141
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1000
     IV Kwartał 1203
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1256
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1127
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1115
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1148
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 998
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1073
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1275
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 981
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 954
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1140
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1470
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1001
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1110
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1019
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1073
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1091
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1131
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1208
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1060
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1348
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1064
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1006
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1416
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1019
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1216
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1313
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1209
   Uchwały - Rok 2004 4010
     I Kwartał 1292
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1132
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1305
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1306
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1173
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1188
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1069
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1200
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1074
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1083
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1064
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1044
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1042
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1021
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1039
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1084
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1018
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1198
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1087
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1037
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1078
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1055
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1112
     II Kwartał 1182
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 1105
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 1159
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1091
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1155
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 1100
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1006
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1333
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 1152
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 1106
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1360
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1092
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1003
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1075
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1161
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 976
     III Kwartał 1187
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1016
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1017
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1193
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1114
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 961
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1003
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1000
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 977
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1001
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 910
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 959
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1131
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1051
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 960
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1032
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1032
     IV Kwartał 1286
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1160
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1052
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 981
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1126
   Uchwały - Rok 2005 4098
     I Kwartał 1636
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1348
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1098
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1181
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1057
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1013
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1118
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1184
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1137
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1033
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1210
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1382
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1106
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1014
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2525
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1065
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 966
     II Kwartał 1319
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1130
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1122
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1117
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1311
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 974
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 917
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 909
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1005
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1071
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 972
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1050
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 944
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1257
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 990
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1204
     III Kwartał 1494
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1134
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 927
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1036
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1005
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1030
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 938
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 934
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 989
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 892
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1171
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1012
     IV Kwartał 1501
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1264
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1404
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1035
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1403
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1200
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1107
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1145
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1524
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 988
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1147
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1030
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 966
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1125
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1050
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1110
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1135
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1274
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1181
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1130
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1152
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1326
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1200
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1281
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1260
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1264
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1417
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 888
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1302
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1259
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1095
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1214
   Uchwały - Rok 2006 3864
     I Kwartał 1312
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1094
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1012
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 854
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 956
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 982
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 963
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 922
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 963
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 979
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 924
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 962
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1040
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 906
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 886
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 953
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 976
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1065
     II Kwartał 1153
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 900
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 885
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 855
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 889
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 945
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 963
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 994
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 965
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 969
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 916
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1519
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 984
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 997
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1063
     III Kwartał 1231
   Uchwały - rok 2006 3440
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 925
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 944
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 853
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 953
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 895
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 853
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 892
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 843
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 851
     IV kwartał 1258
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 824
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 908
   Uchwały - rok 2007 4150
     I Kwratał 1061
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 1053
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 931
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 992
     II Kwartał 1075
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 830
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 954
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 905
     III Kwartał 994
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 954
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 826
    ›    Uchwały z dnia 26 września 813
     IV Kwartał 1080
    ›    Uchwały z dnia 26 października 902
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 927
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 973
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1427
   Uchwały - rok 2008 3813
     I Kwartał 1390
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1358
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 1069
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 987
     II Kwartał 1081
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 957
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 776
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 746
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 741
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 717
     III Kwartał 957
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 897
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 822
     IV Kwartał 966
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 862
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 947
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 915
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 855
   Uchwały - rok 2009 3500
     I Kwartał 1299
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 1061
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 1063
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 1141
     II Kwartał 858
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 1023
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 866
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 861
     III Kwartał 1008
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 858
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 1035
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 854
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 744
     IV Kwartał 921
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 792
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 913
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 953
   Uchwały - rok 2010 3205
     I kwartał 1003
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 1122
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 755
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 850
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 858
     II kwartał 688
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 872
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 748
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 647
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 718
     III kwratał 868
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 1042
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 791
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 753
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 751
     IV kwartał 918
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 953
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 940
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 859
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 850
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 1161
   Uchwały - rok 2011 3227
     I kwartał 1043
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 1253
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 647
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 813
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 662
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 752
     II kwartał 779
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 998
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 782
     III kwartał 803
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 902
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 869
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 667
     IV kwartał 982
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 979
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 1070
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 829
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 905
   Uchwały - Rok 2012 2934
     - - I Kwartał 1143
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 881
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 829
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 905
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 1196
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 948
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 649
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 802
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 763
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 957
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 1149
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 939
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 906
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 846
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 953
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 972
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 923
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 970
     - - II Kwartał 963
     - - III i IV Kwartał 2868
   Uchwały Rok 2013 5007
   Uchwały Rok 2014 3877
   Uchwały Rok 2015 4509
   Uchwały Rok 2016 4027
   Uchwały Rok 2017 3892
   Uchwały Rok 2018 1927
   Uchwały Rok 2019 675
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 5585
     Rok 2011 3071
     Rok 2012 1124
     Rok 2013 781
     Rok 2014 2534
     Rok 2015 2876
     Rok 2016 1954
     Rok 2017 1260
     Rok 2018 1691
     Rok 2019 498
   Strategia rozwoju 7206
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 8891
   Protokoły z sesji RM 8165
    ›    Sesja I/2006 2072
    ›    Sesja II/2006 1361
    ›    Sesja III/2006 717
    ›    Sesja IV/2006 680
    ›    Sesja V/2006 471
    ›    Sesja VI/2006 642
     Rok 2008 942
     Rok 2009 1467
     Rok 2010 1382
     Rok 2011 1197
     Rok 2012 2536
     Rok 2013 1110
     Rok 2014 917
     Rok 2015 1131
     Rok 2016 1227
     Rok 2017 777
     Rok 2018 731
     Rok 2019 236
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 7272
   Interpelacje 125
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Radnych 9864
     Edward Roman Batycki - 2003 2296
    ›    strona1 1379
    ›    strona2 1197
    ›    strona3 1114
    ›    strona4 1094
    ›    strona5 1015
     Edward Roman Batycki - 2002 1428
    ›    strona1 1273
    ›    strona2 1151
    ›    strona3 1002
    ›    strona4 1062
    ›    strona5 1075
    ›    stroan2 731
     Janusz Józef Cencora - 2003 1966
    ›    strona1 1543
    ›    strona2 1622
    ›    strona3 1311
    ›    strona4 1589
    ›    strona5 1566
     Janusz Józef Cencora - 2002 1269
    ›    strona1 955
    ›    strona2 1022
    ›    strona3 1016
    ›    strona4 1013
    ›    strona5 1010
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2003 1958
    ›    strona1 1724
    ›    strona2 1376
    ›    strona3 1565
    ›    strona4 1724
    ›    strona5 1489
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2002 1385
    ›    strona1 947
    ›    strona2 1251
    ›    strona3 1005
    ›    strona4 824
    ›    strona5 1109
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska 1962
    ›    strona1 1485
    ›    strona2 1442
    ›    strona3 1436
    ›    strona4 1655
    ›    strona5 1444
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska - 2002 1426
    ›    strona1 898
    ›    strona2 873
    ›    strona3 858
    ›    strona4 872
    ›    strona5 856
     Zygmunt Adam Lesiczka 1925
    ›    strona1 1401
    ›    strona2 1404
    ›    strona3 1578
    ›    strona4 1644
    ›    strona5 1427
     Zygmunt Adam Lesiczka -2002 1520
    ›    strona1 873
    ›    strona2 886
    ›    strona3 911
    ›    strona4 1104
    ›    strona5 968
     Czesław Mazurek 1702
    ›    strona1 1502
    ›    strona2 1537
    ›    strona3 1368
    ›    strona4 1626
    ›    strona5 1370
     Czesław Mazurek - 2002 1332
    ›    strona1 938
    ›    strona2 1038
    ›    strona3 1159
    ›    strona4 914
    ›    strona5 920
     Janusz Mazurek 2054
    ›    strona1 1443
    ›    strona2 1368
    ›    strona3 1383
    ›    strona4 1450
    ›    strona5 1371
     Janusz Mazurek - 2002 1375
    ›    strona1 941
    ›    strona2 1026
    ›    strona3 951
    ›    strona4 758
    ›    strona5 690
     Marian Pachołek 1601
    ›    strona1 1352
    ›    strona2 1481
    ›    strona3 1426
    ›    strona4 1530
    ›    strona5 1309
     Marian Pachołek - 2002 1348
    ›    strona1 921
    ›    strona2 819
    ›    strona3 816
    ›    strona4 1129
    ›    strona5 693
     Bolesław Perżyło 1838
    ›    strona1 1526
    ›    strona2 1346
    ›    strona3 1408
    ›    strona4 1564
    ›    strona5 3017
     Bolesław Perżyło - 2002 1326
    ›    strona1 1087
    ›    strona2 1013
    ›    strona3 966
    ›    strona4 1125
    ›    strona5 839
     Józef Pietruch 1720
    ›    strona1 1424
    ›    strona2 1567
    ›    strona3 1509
    ›    strona4 1484
    ›    strona5 1489
     Józef Pietruch - 2002 1251
    ›     strona1 685
    ›     strona2 583
    ›     strona3 540
    ›     strona4 669
     Franciszek Ważny 1556
    ›    strona1 1446
    ›    strona2 1470
    ›    strona3 1643
    ›    strona4 1453
    ›    strona5 1441
     Franciszek Ważny -2002 1260
    ›     strona1 713
    ›     strona2 716
    ›     strona3 697
    ›     strona4 652
    ›     strona5 607
     Fryderyk Zaborniak 1741
    ›    strona1 1526
    ›    strona2 1534
    ›    strona3 1868
    ›    strona4 1581
    ›    strona5 1429
     Fryderyk Zaborniak - 2002 1341
    ›     strona1 651
    ›     strona2 699
    ›     strona3 640
    ›     strona4 670
    ›     strona5 677
     Oświadczenia Radnych 2004 rok 1729
    ›    Bolesław Perżyło 1741
    ›    Adam Młynarowicz 1710
    ›    Edward Batycki 1593
    ›    Franciszek Ważny 1548
    ›    Fryderyk Zaborniak 1639
    ›    Janusz Cencora 1796
    ›    Janusz Mazurek 1558
    ›    Józef Pietruch 1607
    ›    Józef Gołębiowski 1864
    ›    Marian Pachołek 1733
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 1938
    ›    Wanda Magdalena Komosińska Rogowska 1814
    ›    Zdzisław Kociołek 1789
    ›    Zygmunt Lesiczka 1586
     Oświadczenia Radnych 2005 rok 1356
    ›    Edward Roman Batycki 1050
    ›    Janusz Józef Cencora 921
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 944
    ›    Wanda Magdalena Komosińska 944
    ›    Zygmunt Adam Lesiczka 1307
    ›     Janusz Mazurek 900
    ›    Marian Pachołek 887
    ›    Bolesław Perżyło 892
    ›    Józef Pietruch 910
    ›    Franciszek Ważny 868
    ›    Adam Młynarowicz 893
    ›    Zdzisław Kociołek 935
    ›    Fryderyk Zaborniak 898
    ›    Franciszek Ważny 843
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006 1582
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 1197
    ›    Janusz Mazurek 1038
    ›    Edward Batycki 713
    ›    Fryderyk Zaborniak 739
    ›    Piotr Bielko 853
    ›    Wojciech Broź 1141
    ›    Marian Ciepły 814
    ›    Zdzisław Kasperski 882
    ›    Zdzisław Kociołek 848
    ›    Wanda Komosińska 803
    ›    Zygmunt Lesiczka 848
    ›    Jan Łach 821
    ›    Jan Maciejko 832
    ›    Tadeusz Nicpoń 780
    ›    Marian Pachołek 794
    ›    Wojciech Świzdor 1119
    ›    Stefan Chomyszyn 891
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008 1625
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009 1971
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010 1066
    ›    Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 951
    ›    Za rok 2010 1082
    ›    - - - Za rok 2011 1087
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 655
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 690
    ›    - - - - - Za rok 2012 1025
      - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012 918
    ›    - - - - - - - - Za rok 2013 910
      - - - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013 747
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 783
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 798
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 925
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 887
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 1301
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017 793
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 2018 884
   Oświadczenia osób wydających decyzje 10488
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002 1292
     Zdzisław Zadworny 2070
    ›    strona1 1130
    ›    strona2 1224
    ›    strona3 1314
    ›    strona4 1207
    ›    strona5 1185
     Wiesław Kudyba 1495
    ›    strona1 948
    ›    strona2 808
    ›    strona3 635
    ›    strona4 768
    ›    strona5 715
     Stanisław Kędzior 1668
    ›    strona1 1052
    ›    strona2 961
    ›    strona3 948
    ›    strona4 1116
     Marta Teresa Szpyt 1404
    ›    strona1 953
    ›    strona2 950
    ›    strona3 1050
    ›    strona4 1175
    ›    strona5 960
     Marta Rydzewska 1461
    ›    strona1 1322
    ›    strona2 1037
    ›    strona3 1076
    ›    strona4 938
    ›    strona5 974
     Helena Dudzińska 1292
    ›    strona1 955
    ›    strona2 882
    ›    strona3 879
    ›    strona4 838
    ›    strona5 828
     Urszula Mazurek 1395
    ›    strona1 780
    ›    strona2 748
    ›    strona3 679
    ›    strona4 642
    ›    strona5 694
     Zbigniew Wróbel 1417
    ›    strona1 882
    ›    strona2 878
    ›    strona3 907
    ›    strona4 1110
    ›    strona5 914
     Maria Anna Wawrów 1364
    ›    strona1 910
    ›    strona2 883
    ›    strona3 1159
    ›    strona4 951
    ›    strona5 887
     Helena Krystyna Mazurek 1360
    ›    strona1 1004
    ›    strona2 873
    ›    strona3 844
    ›    strona4 1156
    ›    strona5 644
     Bogumiła Małgorzat Puła 1273
    ›    strona1 909
    ›    strona2 1098
    ›    strona3 961
    ›    strona4 975
    ›    strona5 915
     Jolanta Pałczyńska 1290
    ›    strona1 934
    ›    strona2 935
    ›    strona3 947
    ›    strona4 888
    ›    strona5 917
     Longina Pałczyńska 1211
    ›    strona1 884
    ›    strona2 1017
    ›    strona3 841
    ›    strona4 827
     Urszula Duda 1388
    ›    strona1 961
    ›    strona2 872
    ›    strona3 873
    ›    strona4 958
    ›    strona5 840
     Mirosława Maria Wiśniewska 1431
    ›    strona1 832
    ›    strona2 866
    ›    strona3 840
    ›    strona4 847
    ›    strona5 902
     Krzysztof Krzemiński 1407
    ›    strona1 1013
    ›    strona2 942
    ›    strona3 1148
    ›    strona4 1038
    ›    strona5 1001
     Helena Antonina Ważna 1252
    ›    strona1 986
    ›    strona2 895
    ›    strona3 961
    ›    strona4 827
    ›    strona5 765
    ›    strona6 1005
     Ewa Szabatowska 1318
    ›    strona1 838
    ›    strona3 807
    ›    strona2 971
    ›    strona4 804
    ›    strona5 745
     Roman Sopel 1338
    ›    strona1 1017
    ›    strona2 870
    ›    strona3 902
    ›    strona4 815
    ›    strona5 921
     Maria Sopel 1330
    ›    strona1 959
    ›    strona2 988
    ›    strona3 1083
    ›    strona4 957
    ›    strona5 877
     Teresa Steczkiewicz 1231
    ›    strona1 1074
    ›    strona2 806
    ›    strona3 929
    ›    strona4 912
    ›    strona5 822
     Wojciech Świzdor 1919
    ›    strona1 1062
    ›    strona2 1163
    ›    strona3 988
    ›    strona4 1031
    ›    strona5 1066
     Andrzej Szymanowski 1398
    ›    strona2 1015
    ›    strona1 999
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003 1179
     Zdzisław Zadworny 1682
    ›    strona1 1511
    ›    strona2 1443
    ›    strona3 1369
    ›    strona4 1420
    ›    strona5 1461
     Wiesław Kudyba 2416
    ›    strona1 1658
    ›    strona2 1513
    ›    strona3 1724
    ›    strona4 1781
    ›    strona5 1613
    ›    strona6 1428
     Stanisław Kędzior 1343
    ›    strona1 873
    ›    strona2 1045
    ›    strona3 844
    ›    strona4 841
    ›    strona5 854
    ›    strona6 782
    ›    strona7 811
     Stanisław Andrzej Zarębski 1428
    ›    strona1 780
    ›    strona2 778
    ›    strona3 698
    ›    strona4 730
    ›    strona5 667
     Elżbieta Maria Zarębska 1383
    ›    strona1 985
    ›    strona2 837
    ›    strona3 925
    ›    strona4 1020
    ›    strona5 941
    ›    strona6 893
    ›    strona7 832
     Edward Pokrywka 1257
    ›    strona1 1060
    ›    strona2 937
    ›    strona3 944
    ›    strona4 1044
    ›    strona5 853
    ›    strona6 1021
    ›    strona7 916
     Andrzej Szymanowski 1401
    ›    strona1 938
    ›    strona2 1100
     Wojciech Świzdor 1362
    ›    strona1 924
    ›    strona2 946
    ›    strona3 947
    ›    strona4 877
    ›    strona5 830
    ›    strona6 846
    ›    strona7 835
     Teresa Steczkiewicz 1205
    ›    strona1 943
    ›    strona2 935
    ›    strona3 973
    ›    strona4 900
    ›    strona5 963
     Roman Sopel 1274
    ›    strona1 945
    ›    strona3 937
    ›    strona2 1012
    ›    strona5 875
    ›    strona4 890
     Maria Sopel 1273
    ›    strona1 867
    ›    strona2 876
    ›    strona3 836
    ›    strona4 956
    ›    strona5 840
     Ewa Szabatowska 1375
    ›    strona1 841
    ›    strona2 856
    ›    strona3 912
    ›    strona4 903
    ›    strona5 823
     Helena Ważna 1290
    ›    strona1 870
    ›    strona2 874
    ›    strona3 894
    ›    strona4 915
    ›    strona5 927
     Krzysztof Krzemiński 1357
    ›    strona1 742
    ›    strona2 880
    ›    strona3 1010
    ›    strona4 892
    ›    strona5 824
     Mirosława Maria Wiśniewska 1111
    ›    strona1 792
    ›    strona2 818
    ›    strona3 908
    ›    strona4 838
    ›    strona5 965
    ›    strona7 776
    ›    strona6 803
     Urszula Duda 1396
    ›    strona1 790
    ›    strona2 737
    ›    strona3 766
    ›    strona4 728
     Longina Pałczyńska 1186
    ›    strona1 936
    ›    strona2 1120
    ›    strona3 949
     Jolanta Pałczyńska 1256
    ›    strona1 854
    ›    strona2 852
    ›    strona3 809
    ›    strona4 1084
    ›    strona5 970
    ›    strona6 847
    ›    strona7 997
     Bogumiła Małgorzata Puła 1239
    ›    strona1 951
    ›    strona2 774
     Helena Mazurek 1302
    ›    strona1 922
    ›    strona2 911
    ›    strona3 870
    ›    strona4 1113
    ›    strona5 924
    ›    strona6 959
    ›    strona7 937
     Maria Anna Wawrów 1283
    ›    strona1 748
    ›    strona2 851
    ›    strona3 836
     Zbigniew Wróbel 1362
    ›    strona1 845
    ›    strona2 914
    ›    strona3 882
     Urszula Mazurek 1234
    ›    strona1 1047
    ›    strona2 841
    ›    strona3 812
     Helena Dudzińska 1286
    ›    strona1 902
    ›    strona2 901
    ›    strona3 913
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004 1214
     Zdzisław Zadworny 3758
     Andrzej Szymanowski 2609
     Barbara Broź 2464
     Anna Stanowska 2443
     Alina Kot 1624
     Bogumiła Puła 2457
     Edward Pokrywka 2456
     Elżbieta Ciećkiewicz 2653
     Elżbieta Maria Zarębska 2280
     Helena Dudzińska 2551
     Helena Krystyna Mazurek 2293
     Helena Ważna 2316
     Jerzy Szajowski 2511
     Jolanta Pałczyńska 2204
     Longina Pałczyńska 2241
     Maria Anna Wawrów 2406
     Maria Sopel 2638
     Maria Zarębska 2440
     Mariola Kulczycka 2352
     Mirosława Maria Wiśniewska 2459
     Roman Sopel 2318
     Stanisław Zarębski 2719
     Stanisław Kędzior 2273
     Teresa Steczkiewicz Głowa 2271
     Urszula Duda 2476
     Urszula Mazurek 2525
     Wiesław Kudyba 2727
     Wojciech Świzdor 2541
     Zbigniew Wróbel 2557
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005 1433
    ›    Zdzisław Zadworny 1009
    ›    Andrzej Szymanowski 1547
    ›    Barbara Broź 1098
    ›    Anna Stanowska 953
    ›    Alina Kot 1168
    ›    Bogumiła Puła 925
    ›    Elbieta Ciećkiewicz 958
    ›    Elżbieta Maria Zarębska 1042
    ›    Helena Dudzińska 929
    ›    Helena Krystyna Mazurek 1010
    ›    Jolanta Pałczyńska 956
    ›    Krzysztof Krzemiński 946
    ›    Longina Pałczyńska 994
    ›    Maria Anna Warów 922
    ›    Maria Sopel 880
    ›    Mirosława Maria Wiśniewska 884
    ›    Mirosław Turza 1440
    ›    Roman Sopel 977
    ›    Stanisław Kędzior 921
    ›    Teresa Steczkiewicz Głowa 970
    ›    Urszula Duda 941
    ›    Urszula Mazurek 1056
    ›    Wiesław Kudyba 1143
    ›    Wojciech Świzdor 1084
    ›    Zbigniew Wróbel 904
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006 1739
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007 2756
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008 1806
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009 2319
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010 2172
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011 1858
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012 1934
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013 1229
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 1432
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1609
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 1658
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017 1772
    ›    Strona 1 632
    ›    Strona 2 556
    ›    Strona 3 608
    ›    Strona 4 506
     Oświadczenie za rok 2003 702
    ›    strona1 1138
    ›    strona2 955
    ›    strona3 962
    ›    strona4 1036
    ›    strona5 921
     Oświadczenie za rok 2002 679
    ›    strona1 1044
    ›    strona2 811
    ›    strona3 556
    ›    strona4 909
    ›    strona5 967
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 4211
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 6894
     Rok 2007 1595
     Rok 2010 1257
     Rok 2012 1183
     Rok 2013 641
     Rok 2014 1315
     Rok 2015 477
     Rok 2016 629
     Rok 2017 393
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 41132
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 34276
     2005 7247
     2006 27170
     2010 3132
     2011 47814
     2012 5484
     2013 7008
     2014 7790
     2015 11089
     2016 3693
     2017 5343
     2018 3334
     2019 2951
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5870
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1411
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1182
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1023
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1020
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 902
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 988
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1013
     Dowody osobiste 1326
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1074
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 937
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1122
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1010
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1142
     Meldunki 1151
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1003
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1020
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 920
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 981
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 862
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 233
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 209
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 215
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 253
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 197
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 272
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 247
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 171
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 180
    ›    Podział nieruchomości 223
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 227
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 193
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 241
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 152
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 183
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 219
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 184
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 257
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 249
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 196
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 257
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 228
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 215
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 393
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 234
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 226
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 223
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 255
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 236
Inne
   Informacja o wyborach Sołtysa 2019 1263
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 289
     Gminny Ośrodek Kultury 311
    ›    Kontakt 375
    ›    Kierownictwo 371
    ›    Statut 309
    ›    Regulamin 322
    ›    Struktura organizacyjna 451
    ›    Dokumentacje kontroli 326
    ›    Budżet i inwestycje 314
    ›    Procedury 259
     Ośrodek Pomocy Społecznej 347
    ›    Kontakt 291
    ›    Kierownictwo 246
    ›    Statut 207
    ›    Regulamin 284
    ›    Struktura organizacyjna 242
    ›    Ewidencje i rejestry 293
    ›    Majątek 299
    ›    Dokumentacje kontroli 238
    ›    Budżet i inwestycje 279
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 241
    ›    Procedury 270
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 308
    ›    Kontakt 231
    ›    Kierownictwo 317
    ›    Statut 214
    ›    Regulamin 248
    ›    Struktura organizacyjna 287
    ›    Ewidencje i rejestry 351
    ›    Majątek 221
    ›    Dokumentacje kontroli 291
    ›    Budżet i inwestycje 238
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 373
    ›    Procedury 274
     Sołectwa 585
    ›    Statut Sołectw 398
     Osiedla 220
     Infrastruktura 244
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 227
    ›    Stan elektryfikacji 239
    ›    Stan telefonizacji 205
    ›    Stan gospodarki komunalnej 248
    ›    Drogi 246
     Oferty 248
     Rejestr skarg i wniosków 231
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 183
   Informacje nieudostępnione 4785
   Redakcja Biuletynu 6819
Łączna liczba odwiedzin:2260422