Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1906524
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ171781
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
     Archiwum 14469
   Dane podstawowe 171781
   Godziny urzędowania 6760
   Odpady 3389
   Organizacja urzędu 10541
   Ogłoszenia 2018 1855
     Ogłoszenia Archiwalne do 2011 108934
     Ogłoszenia Archiwalne 2012 12921
     Ogłoszenia Archiwalne 2013 15256
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 12740
     Ogłoszenia archiwalne 2015 14622
     Ogłoszenia Archiwalne 2016 11698
     Ogłoszenia Archiwalne 2017 8172
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5623
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 3762
   Kdeks etyczny Radnego i Pracownika 5114
   Karty Usług 5347
     Gsospodarka przestrzenna 1482
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 753
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 735
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 972
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 796
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 817
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 775
     Ochrona środowiska. 1339
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie zieczystości ciekłych. 843
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 960
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 1072
     MIenie komunalne. 1236
    ›    Zamiana nieruchomości. 799
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 766
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 869
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 819
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 853
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 782
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 804
     Urząd stanu cywilnego. 1291
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 843
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 847
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 772
    ›    Rejestracja zgonu. 873
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 842
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 844
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 891
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 846
     Dowody osobiste. 1252
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 823
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 775
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 729
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 772
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 759
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 726
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 780
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 775
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 754
     Działalność gospodarcza. 1412
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 758
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 807
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 859
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 841
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 830
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 338
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 334
     Sprawy obronne. 1209
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 967
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 858
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 855
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 917
     Podatki 1638
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 823
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 791
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 1121
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 828
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 779
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 752
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 849
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 685
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 597
     Pomoc Społeczna. 1384
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 950
    ›    Zasiłek stały. 911
    ›    Zasiłek okresowy. 944
    ›    Zasiłek celowy. 948
    ›    Usługi opiekuńcze. 902
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 1042
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 3330
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 958
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 928
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 968
     Oświata. 1258
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 958
    ›    Nagroda Burmistrza. 906
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 937
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 614
    ›    Wyprawka szkolna. 562
   Telefony do urzędu 8153
     Ogłoszenia 1463
   Kontrole 3728
     Kontrole wewnętrzne 1388
     Kontrole zewnętrzne 1818
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 7402
   Informacje dla osób niesłyszących 1972
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 7764
     Kompetencje 2740
     Kontakt 3260
     Dyżury 1745
   Sekretarz 7169
   Skarbnik 5931
     Przewodniczący Rady 732
     Skład Rady 937
     Regulamin 477
     Kompetencje 490
     Komisja Budżetowa 448
    ›    Skład osobowy 402
    ›    Plan pracy i sprawozdania 366
    ›    Posiedzenia komisji 319
    ›    Uchwały komisji 359
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 385
     Komisja Rewizyjna 323
     Komisja Oświaty i Kultury 351
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 299
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 322
     Referat Organizacyjny 1184
     Referat Finansów i Podatków 1111
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 1050
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1104
   Urząd Stanu Cywilnego 9471
Prawo Lokalne
   Statut 5092
   Uchwały - Rok 2002 3605
     I Kwartał 1611
     II Kwartał 1148
     III Kwartał 1087
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 1077
     IV Kwartał 1071
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1017
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1205
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1000
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 947
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1070
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1116
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 979
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 927
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 916
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1126
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1216
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1059
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 912
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1069
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 939
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 806
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1150
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 942
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 863
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1053
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 915
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 935
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 996
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 877
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 900
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 859
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 860
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 885
   Uchwały - Rok 2003 3456
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 952
     I Kwartał 1068
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1263
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 892
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 858
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 872
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 771
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1047
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 823
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 831
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 963
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1095
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 988
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 837
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 868
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 796
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 839
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 837
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 924
     II Kwartał 1158
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 927
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 907
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 872
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 945
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 912
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 919
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1034
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1076
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 818
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 901
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 804
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 932
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 964
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1019
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 837
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 898
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 823
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 944
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 935
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 890
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 969
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 957
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1083
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1064
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 916
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 880
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 908
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 917
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 937
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 993
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 852
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 968
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 953
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 949
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 931
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1472
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 920
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1054
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1011
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 912
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 962
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1210
     III Kwartał 1020
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1076
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1019
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 869
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 850
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 805
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 837
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 997
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1036
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 832
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 915
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 912
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 995
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 808
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 807
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 816
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 880
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 875
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 989
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 817
     IV Kwartał 1122
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1004
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 916
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 871
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 888
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 873
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 931
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1038
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 849
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 815
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 956
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1220
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 848
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 838
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 811
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 848
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 896
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 989
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 950
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 875
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1180
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 876
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 856
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1222
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 847
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 982
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1156
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1026
   Uchwały - Rok 2004 3781
     I Kwartał 1212
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 930
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1108
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1030
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1035
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1048
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 898
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1022
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 890
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 943
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 896
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 876
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 841
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 878
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 896
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 889
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 882
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1022
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 951
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 858
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 942
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 819
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 933
     II Kwartał 1101
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 961
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 961
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 917
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 980
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 949
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 887
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1167
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 942
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 867
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1202
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 911
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 828
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 867
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 934
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 813
     III Kwartał 1084
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 860
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 887
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1041
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 950
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 832
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 807
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 820
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 787
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 805
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 781
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 826
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 958
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 882
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 832
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 867
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 840
     IV Kwartał 1161
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 987
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 803
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 857
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 932
   Uchwały - Rok 2005 3850
     I Kwartał 1530
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1134
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 964
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1004
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 914
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 871
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 994
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1049
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 954
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 869
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1053
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1238
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 935
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 854
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2337
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 878
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 808
     II Kwartał 1245
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 847
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 944
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 904
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1080
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 775
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 781
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 781
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 863
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 822
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 842
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 853
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 760
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1042
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 827
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1027
     III Kwartał 1416
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 982
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 769
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 765
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 838
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 849
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 804
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 720
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 781
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 708
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1044
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 862
     IV Kwartał 1365
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1048
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1192
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 883
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1216
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 993
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 958
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 954
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1384
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 821
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 994
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 829
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 836
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 981
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 892
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 938
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 986
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1056
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1035
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 877
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 962
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1138
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 970
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1166
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1064
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1046
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1234
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 763
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1097
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1108
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 894
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1058
   Uchwały - Rok 2006 3616
     I Kwartał 1186
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 884
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 775
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 697
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 808
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 803
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 722
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 768
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 778
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 791
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 782
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 787
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 840
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 781
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 762
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 757
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 802
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 935
     II Kwartał 1070
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 762
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 742
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 702
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 756
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 769
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 817
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 863
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 778
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 782
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 768
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1393
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 787
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 873
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 876
     III Kwartał 1164
   Uchwały - rok 2006 3208
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 784
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 759
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 729
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 785
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 743
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 704
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 747
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 679
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 718
     IV kwartał 1175
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 688
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 776
   Uchwały - rok 2007 3970
     I Kwratał 977
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 925
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 806
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 827
     II Kwartał 995
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 701
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 831
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 698
     III Kwartał 866
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 714
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 695
    ›    Uchwały z dnia 26 września 680
     IV Kwartał 998
    ›    Uchwały z dnia 26 października 722
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 734
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 795
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1236
   Uchwały - rok 2008 3568
     I Kwartał 1313
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1129
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 931
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 838
     II Kwartał 968
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 731
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 633
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 589
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 627
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 593
     III Kwartał 880
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 793
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 619
     IV Kwartał 899
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 749
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 834
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 759
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 726
   Uchwały - rok 2009 3311
     I Kwartał 1213
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 872
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 828
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 960
     II Kwartał 792
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 799
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 701
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 681
     III Kwartał 936
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 689
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 833
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 678
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 624
     IV Kwartał 858
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 642
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 684
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 721
   Uchwały - rok 2010 2980
     I kwartał 930
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 929
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 622
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 662
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 707
     II kwartał 628
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 591
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 560
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 525
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 575
     III kwratał 809
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 762
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 600
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 595
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 584
     IV kwartał 852
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 740
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 712
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 678
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 707
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 902
   Uchwały - rok 2011 3028
     I kwartał 977
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 1049
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 505
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 595
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 533
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 617
     II kwartał 722
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 761
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 584
     III kwartał 732
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 653
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 707
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 467
     IV kwartał 912
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 745
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 871
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 676
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 706
   Uchwały - Rok 2012 2686
     - - I Kwartał 998
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 751
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 659
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 729
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 965
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 729
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 509
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 672
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 634
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 757
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 950
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 719
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 732
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 695
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 734
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 738
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 742
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 707
     - - II Kwartał 800
     - - III i IV Kwartał 2209
   Uchwały Rok 2013 3787
   Uchwały Rok 2014 3162
   Uchwały Rok 2015 3553
   Uchwały Rok 2016 2809
   Uchwały Rok 2017 1725
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 4629
     Rok 2011 2585
     Rok 2012 992
     Rok 2013 569
     Rok 2014 1895
     Rok 2015 1984
     Rok 2016 1305
     Rok 2017 801
     Rok 2018 194
   Strategia rozwoju 6788
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 8317
   Protokoły z sesji RM 7371
    ›    Sesja I/2006 1874
    ›    Sesja II/2006 1187
    ›    Sesja III/2006 596
    ›    Sesja IV/2006 533
    ›    Sesja V/2006 345
    ›    Sesja VI/2006 486
     Rok 2008 856
     Rok 2009 1305
     Rok 2010 1173
     Rok 2011 1067
     Rok 2012 2303
     Rok 2013 977
     Rok 2014 764
     Rok 2015 987
     Rok 2016 1065
     Rok 2017 446
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 6787
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Radnych 8488
     Edward Roman Batycki - 2003 2127
    ›    strona1 1243
    ›    strona2 971
    ›    strona3 923
    ›    strona4 904
    ›    strona5 877
     Edward Roman Batycki - 2002 1262
    ›    strona1 1052
    ›    strona2 943
    ›    strona3 872
    ›    strona4 861
    ›    strona5 841
    ›    stroan2 633
     Janusz Józef Cencora - 2003 1796
    ›    strona1 1296
    ›    strona2 1435
    ›    strona3 1130
    ›    strona4 1398
    ›    strona5 1228
     Janusz Józef Cencora - 2002 1164
    ›    strona1 792
    ›    strona2 853
    ›    strona3 842
    ›    strona4 882
    ›    strona5 846
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2003 1769
    ›    strona1 1514
    ›    strona2 1184
    ›    strona3 1344
    ›    strona4 1394
    ›    strona5 1277
     Stanisław Franciszek Gajerski - 2002 1257
    ›    strona1 758
    ›    strona2 1112
    ›    strona3 886
    ›    strona4 704
    ›    strona5 976
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska 1826
    ›    strona1 1276
    ›    strona2 1229
    ›    strona3 1227
    ›    strona4 1480
    ›    strona5 1259
     Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska - 2002 1342
    ›    strona1 718
    ›    strona2 670
    ›    strona3 726
    ›    strona4 746
    ›    strona5 635
     Zygmunt Adam Lesiczka 1754
    ›    strona1 1223
    ›    strona2 1235
    ›    strona3 1406
    ›    strona4 1440
    ›    strona5 1239
     Zygmunt Adam Lesiczka -2002 1383
    ›    strona1 724
    ›    strona2 754
    ›    strona3 768
    ›    strona4 915
    ›    strona5 830
     Czesław Mazurek 1589
    ›    strona1 1285
    ›    strona2 1348
    ›    strona3 1195
    ›    strona4 1400
    ›    strona5 1156
     Czesław Mazurek - 2002 1234
    ›    strona1 806
    ›    strona2 830
    ›    strona3 958
    ›    strona4 758
    ›    strona5 788
     Janusz Mazurek 1885
    ›    strona1 1185
    ›    strona2 1189
    ›    strona3 1176
    ›    strona4 1214
    ›    strona5 1104
     Janusz Mazurek - 2002 1275
    ›    strona1 819
    ›    strona2 873
    ›    strona3 824
    ›    strona4 646
    ›    strona5 579
     Marian Pachołek 1491
    ›    strona1 1179
    ›    strona2 1282
    ›    strona3 1187
    ›    strona4 1260
    ›    strona5 1081
     Marian Pachołek - 2002 1238
    ›    strona1 719
    ›    strona2 707
    ›    strona3 626
    ›    strona4 933
    ›    strona5 600
     Bolesław Perżyło 1723
    ›    strona1 1326
    ›    strona2 1170
    ›    strona3 1187
    ›    strona4 1392
    ›    strona5 2846
     Bolesław Perżyło - 2002 1212
    ›    strona1 836
    ›    strona2 799
    ›    strona3 791
    ›    strona4 957
    ›    strona5 705
     Józef Pietruch 1616
    ›    strona1 1241
    ›    strona2 1334
    ›    strona3 1298
    ›    strona4 1270
    ›    strona5 1271
     Józef Pietruch - 2002 1188
    ›     strona1 584
    ›     strona2 496
    ›     strona3 446
    ›     strona4 577
     Franciszek Ważny 1448
    ›    strona1 1218
    ›    strona2 1295
    ›    strona3 1427
    ›    strona4 1212
    ›    strona5 1267
     Franciszek Ważny -2002 1150
    ›     strona1 609
    ›     strona2 583
    ›     strona3 595
    ›     strona4 508
    ›     strona5 508
     Fryderyk Zaborniak 1638
    ›    strona1 1335
    ›    strona2 1329
    ›    strona3 1604
    ›    strona4 1285
    ›    strona5 1189
     Fryderyk Zaborniak - 2002 1274
    ›     strona1 524
    ›     strona2 565
    ›     strona3 549
    ›     strona4 546
    ›     strona5 566
     Oświadczenia Radnych 2004 rok 1653
    ›    Bolesław Perżyło 1306
    ›    Adam Młynarowicz 1369
    ›    Edward Batycki 1246
    ›    Franciszek Ważny 1270
    ›    Fryderyk Zaborniak 1366
    ›    Janusz Cencora 1408
    ›    Janusz Mazurek 1283
    ›    Józef Pietruch 1261
    ›    Józef Gołębiowski 1453
    ›    Marian Pachołek 1302
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 1507
    ›    Wanda Magdalena Komosińska Rogowska 1430
    ›    Zdzisław Kociołek 1351
    ›    Zygmunt Lesiczka 1334
     Oświadczenia Radnych 2005 rok 1244
    ›    Edward Roman Batycki 840
    ›    Janusz Józef Cencora 773
    ›    Stanisław Franciszek Gajerski 763
    ›    Wanda Magdalena Komosińska 746
    ›    Zygmunt Adam Lesiczka 1017
    ›     Janusz Mazurek 707
    ›    Marian Pachołek 736
    ›    Bolesław Perżyło 663
    ›    Józef Pietruch 758
    ›    Franciszek Ważny 683
    ›    Adam Młynarowicz 742
    ›    Zdzisław Kociołek 775
    ›    Fryderyk Zaborniak 758
    ›    Franciszek Ważny 697
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006 1411
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 1039
    ›    Janusz Mazurek 826
    ›    Edward Batycki 591
    ›    Fryderyk Zaborniak 594
    ›    Piotr Bielko 674
    ›    Wojciech Broź 912
    ›    Marian Ciepły 623
    ›    Zdzisław Kasperski 740
    ›    Zdzisław Kociołek 660
    ›    Wanda Komosińska 600
    ›    Zygmunt Lesiczka 681
    ›    Jan Łach 645
    ›    Jan Maciejko 649
    ›    Tadeusz Nicpoń 624
    ›    Marian Pachołek 572
    ›    Wojciech Świzdor 901
    ›    Stefan Chomyszyn 721
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008 1379
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009 1717
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010 936
    ›    Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 703
    ›    Za rok 2010 869
    ›    - - - Za rok 2011 802
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 536
      - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011 618
    ›    - - - - - Za rok 2012 813
      - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012 799
    ›    - - - - - - - - Za rok 2013 700
      - - - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013 657
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 562
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 600
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 731
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 686
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 483
   Oświadczenia osób wydających decyzje 9267
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002 1165
     Zdzisław Zadworny 1898
    ›    strona1 960
    ›    strona2 990
    ›    strona3 1111
    ›    strona4 1056
    ›    strona5 940
     Wiesław Kudyba 1329
    ›    strona1 796
    ›    strona2 649
    ›    strona3 511
    ›    strona4 619
    ›    strona5 535
     Stanisław Kędzior 1523
    ›    strona1 902
    ›    strona2 827
    ›    strona3 816
    ›    strona4 984
     Marta Teresa Szpyt 1314
    ›    strona1 828
    ›    strona2 826
    ›    strona3 880
    ›    strona4 897
    ›    strona5 795
     Marta Rydzewska 1324
    ›    strona1 1077
    ›    strona2 823
    ›    strona3 888
    ›    strona4 771
    ›    strona5 792
     Helena Dudzińska 1189
    ›    strona1 790
    ›    strona2 753
    ›    strona3 726
    ›    strona4 705
    ›    strona5 702
     Urszula Mazurek 1265
    ›    strona1 650
    ›    strona2 618
    ›    strona3 576
    ›    strona4 505
    ›    strona5 547
     Zbigniew Wróbel 1297
    ›    strona1 750
    ›    strona2 724
    ›    strona3 766
    ›    strona4 843
    ›    strona5 782
     Maria Anna Wawrów 1271
    ›    strona1 720
    ›    strona2 757
    ›    strona3 976
    ›    strona4 794
    ›    strona5 695
     Helena Krystyna Mazurek 1230
    ›    strona1 794
    ›    strona2 682
    ›    strona3 662
    ›    strona4 948
    ›    strona5 547
     Bogumiła Małgorzat Puła 1199
    ›    strona1 731
    ›    strona2 932
    ›    strona3 825
    ›    strona4 765
    ›    strona5 772
     Jolanta Pałczyńska 1204
    ›    strona1 752
    ›    strona2 746
    ›    strona3 775
    ›    strona4 725
    ›    strona5 751
     Longina Pałczyńska 1140
    ›    strona1 750
    ›    strona2 893
    ›    strona3 719
    ›    strona4 706
     Urszula Duda 1261
    ›    strona1 759
    ›    strona2 706
    ›    strona3 670
    ›    strona4 746
    ›    strona5 683
     Mirosława Maria Wiśniewska 1288
    ›    strona1 696
    ›    strona2 678
    ›    strona3 677
    ›    strona4 724
    ›    strona5 694
     Krzysztof Krzemiński 1298
    ›    strona1 863
    ›    strona2 755
    ›    strona3 1019
    ›    strona4 865
    ›    strona5 840
     Helena Antonina Ważna 1162
    ›    strona1 798
    ›    strona2 721
    ›    strona3 770
    ›    strona4 694
    ›    strona5 622
    ›    strona6 825
     Ewa Szabatowska 1225
    ›    strona1 707
    ›    strona3 681
    ›    strona2 834
    ›    strona4 677
    ›    strona5 620
     Roman Sopel 1217
    ›    strona1 841
    ›    strona2 739
    ›    strona3 764
    ›    strona4 652
    ›    strona5 801
     Maria Sopel 1180
    ›    strona1 743
    ›    strona2 866
    ›    strona3 879
    ›    strona4 777
    ›    strona5 746
     Teresa Steczkiewicz 1150
    ›    strona1 954
    ›    strona2 633
    ›    strona3 770
    ›    strona4 726
    ›    strona5 694
     Wojciech Świzdor 1755
    ›    strona1 913
    ›    strona2 968
    ›    strona3 840
    ›    strona4 869
    ›    strona5 882
     Andrzej Szymanowski 1327
    ›    strona2 809
    ›    strona1 856
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003 1070
     Zdzisław Zadworny 1560
    ›    strona1 1342
    ›    strona2 1274
    ›    strona3 1185
    ›    strona4 1252
    ›    strona5 1259
     Wiesław Kudyba 1983
    ›    strona1 1352
    ›    strona2 1294
    ›    strona3 1504
    ›    strona4 1524
    ›    strona5 1254
    ›    strona6 1215
     Stanisław Kędzior 1267
    ›    strona1 702
    ›    strona2 871
    ›    strona3 674
    ›    strona4 679
    ›    strona5 728
    ›    strona6 659
    ›    strona7 672
     Stanisław Andrzej Zarębski 1264
    ›    strona1 590
    ›    strona2 626
    ›    strona3 569
    ›    strona4 576
    ›    strona5 571
     Elżbieta Maria Zarębska 1285
    ›    strona1 801
    ›    strona2 719
    ›    strona3 785
    ›    strona4 835
    ›    strona5 793
    ›    strona6 731
    ›    strona7 712
     Edward Pokrywka 1179
    ›    strona1 789
    ›    strona2 813
    ›    strona3 710
    ›    strona4 820
    ›    strona5 733
    ›    strona6 841
    ›    strona7 721
     Andrzej Szymanowski 1298
    ›    strona1 805
    ›    strona2 964
     Wojciech Świzdor 1275
    ›    strona1 785
    ›    strona2 752
    ›    strona3 737
    ›    strona4 760
    ›    strona5 700
    ›    strona6 725
    ›    strona7 665
     Teresa Steczkiewicz 1125
    ›    strona1 810
    ›    strona2 769
    ›    strona3 807
    ›    strona4 759
    ›    strona5 773
     Roman Sopel 1205
    ›    strona1 823
    ›    strona3 806
    ›    strona2 837
    ›    strona5 700
    ›    strona4 717
     Maria Sopel 1158
    ›    strona1 692
    ›    strona2 714
    ›    strona3 721
    ›    strona4 828
    ›    strona5 662
     Ewa Szabatowska 1271
    ›    strona1 714
    ›    strona2 709
    ›    strona3 769
    ›    strona4 755
    ›    strona5 663
     Helena Ważna 1224
    ›    strona1 698
    ›    strona2 746
    ›    strona3 760
    ›    strona4 724
    ›    strona5 757
     Krzysztof Krzemiński 1280
    ›    strona1 618
    ›    strona2 697
    ›    strona3 895
    ›    strona4 694
    ›    strona5 634
     Mirosława Maria Wiśniewska 1043
    ›    strona1 661
    ›    strona2 649
    ›    strona3 603
    ›    strona4 601
    ›    strona5 833
    ›    strona7 662
    ›    strona6 683
     Urszula Duda 1170
    ›    strona1 639
    ›    strona2 601
    ›    strona3 636
    ›    strona4 627
     Longina Pałczyńska 1113
    ›    strona1 769
    ›    strona2 928
    ›    strona3 717
     Jolanta Pałczyńska 1181
    ›    strona1 727
    ›    strona2 697
    ›    strona3 651
    ›    strona4 916
    ›    strona5 794
    ›    strona6 717
    ›    strona7 863
     Bogumiła Małgorzata Puła 1161
    ›    strona1 763
    ›    strona2 570
     Helena Mazurek 1180
    ›    strona1 792
    ›    strona2 672
    ›    strona3 744
    ›    strona4 898
    ›    strona5 694
    ›    strona6 807
    ›    strona7 807
     Maria Anna Wawrów 1186
    ›    strona1 622
    ›    strona2 677
    ›    strona3 672
     Zbigniew Wróbel 1285
    ›    strona1 718
    ›    strona2 784
    ›    strona3 755
     Urszula Mazurek 1151
    ›    strona1 869
    ›    strona2 702
    ›    strona3 664
     Helena Dudzińska 1162
    ›    strona1 734
    ›    strona2 734
    ›    strona3 782
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004 1111
     Zdzisław Zadworny 3078
     Andrzej Szymanowski 2372
     Barbara Broź 2201
     Anna Stanowska 2156
     Alina Kot 1495
     Bogumiła Puła 2121
     Edward Pokrywka 2172
     Elżbieta Ciećkiewicz 2302
     Elżbieta Maria Zarębska 2062
     Helena Dudzińska 2212
     Helena Krystyna Mazurek 2071
     Helena Ważna 2047
     Jerzy Szajowski 2222
     Jolanta Pałczyńska 1971
     Longina Pałczyńska 2030
     Maria Anna Wawrów 2159
     Maria Sopel 2337
     Maria Zarębska 2082
     Mariola Kulczycka 2118
     Mirosława Maria Wiśniewska 2224
     Roman Sopel 2117
     Stanisław Zarębski 2413
     Stanisław Kędzior 2054
     Teresa Steczkiewicz Głowa 2056
     Urszula Duda 2222
     Urszula Mazurek 2142
     Wiesław Kudyba 2317
     Wojciech Świzdor 2226
     Zbigniew Wróbel 2316
     Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005 1343
    ›    Zdzisław Zadworny 863
    ›    Andrzej Szymanowski 1362
    ›    Barbara Broź 848
    ›    Anna Stanowska 796
    ›    Alina Kot 854
    ›    Bogumiła Puła 779
    ›    Elbieta Ciećkiewicz 779
    ›    Elżbieta Maria Zarębska 825
    ›    Helena Dudzińska 804
    ›    Helena Krystyna Mazurek 777
    ›    Jolanta Pałczyńska 780
    ›    Krzysztof Krzemiński 827
    ›    Longina Pałczyńska 832
    ›    Maria Anna Warów 785
    ›    Maria Sopel 756
    ›    Mirosława Maria Wiśniewska 750
    ›    Mirosław Turza 1183
    ›    Roman Sopel 798
    ›    Stanisław Kędzior 789
    ›    Teresa Steczkiewicz Głowa 763
    ›    Urszula Duda 797
    ›    Urszula Mazurek 836
    ›    Wiesław Kudyba 1002
    ›    Wojciech Świzdor 892
    ›    Zbigniew Wróbel 730
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006 1537
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007 2520
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008 1622
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009 2082
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010 1883
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011 1553
      Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012 1514
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013 968
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 1052
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1337
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 873
    ›    Strona 1 475
    ›    Strona 2 409
    ›    Strona 3 465
    ›    Strona 4 388
     Oświadczenie za rok 2003 574
    ›    strona1 909
    ›    strona2 791
    ›    strona3 683
    ›    strona4 874
    ›    strona5 710
     Oświadczenie za rok 2002 593
    ›    strona1 822
    ›    strona2 582
    ›    strona3 441
    ›    strona4 678
    ›    strona5 754
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 3905
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 5966
     Rok 2007 1470
     Rok 2010 1142
     Rok 2012 1056
     Rok 2013 483
     Rok 2014 1097
     Rok 2015 357
     Rok 2016 217
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 34982
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 30626
     2005 7005
     2006 26863
     2010 2595
     2011 44391
     2012 4809
     2013 6215
     2014 6686
     2015 8447
     2016 2861
     2017 3631
     2018 611
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5407
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1314
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 971
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 890
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 919
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 794
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 827
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 826
     Dowody osobiste 1221
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 887
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 826
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 982
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 896
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 994
     Meldunki 1074
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 863
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 827
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 786
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 789
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 739
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 156
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 154
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 153
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 124
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 124
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 170
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 134
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 112
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 132
    ›    Podział nieruchomości 119
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 172
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 108
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 149
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 99
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 122
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 86
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 137
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 161
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 144
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 129
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 133
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 121
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 145
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 284
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 146
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 174
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 167
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 201
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 151
Inne
   Wybory Samorządowe 2018 88
     Gminny Ośrodek Kultury 248
    ›    Kontakt 261
    ›    Kierownictwo 255
    ›    Statut 245
    ›    Regulamin 229
    ›    Struktura organizacyjna 292
    ›    Dokumentacje kontroli 191
    ›    Budżet i inwestycje 182
    ›    Procedury 199
     Ośrodek Pomocy Społecznej 248
    ›    Kontakt 213
    ›    Kierownictwo 186
    ›    Statut 156
    ›    Regulamin 155
    ›    Struktura organizacyjna 188
    ›    Ewidencje i rejestry 162
    ›    Majątek 203
    ›    Dokumentacje kontroli 166
    ›    Budżet i inwestycje 176
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 154
    ›    Procedury 189
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 232
    ›    Kontakt 160
    ›    Kierownictwo 231
    ›    Statut 160
    ›    Regulamin 160
    ›    Struktura organizacyjna 159
    ›    Ewidencje i rejestry 194
    ›    Majątek 165
    ›    Dokumentacje kontroli 153
    ›    Budżet i inwestycje 176
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 236
    ›    Procedury 187
     Sołectwa 328
    ›    Statut Sołectw 200
     Osiedla 187
     Infrastruktura 180
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 168
    ›    Stan elektryfikacji 154
    ›    Stan telefonizacji 155
    ›    Stan gospodarki komunalnej 191
    ›    Drogi 196
     Oferty 213
     Rejestr skarg i wniosków 177
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 145
   Informacje nieudostępnione 4456
   Redakcja Biuletynu 6077