główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 15334
   Dane podstawowe 204366
   Godziny urzędowania 7824
   Odpady 6466
   Organizacja urzędu 13204
   Klauzule informacyjne - RODO 1536
   Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo 2806
   Konsultacje społeczne 1436
   Raport o stanie MiG Cieszanów 579
   Ogłoszenia 2020 3611
     Ogłoszenia Archiwalne 2014 18054
     Ogłoszenia archiwalne 2015 19523
     Ogłoszenia Archiwalne 2016 16131
     Ogłoszenia Archiwalne 2017 12433
     Ogłoszenia Archiwalne 2018 13465
     Ogłoszenia Archiwalne 2019 9495
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 6310
   Informacje, Sprawozdania, Opinie 6055
   Petycje 690
   Kodeks etyczny Radnego i Pracownika 5687
   Karty Usług 5911
     Gospodarka przestrzenna 1825
    ›    Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. 1069
    ›    Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. 1040
    ›    Decyzja o warunkach zabudowy. 1642
    ›    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 1067
    ›    Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 1170
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. 1069
     Ochrona środowiska. 1542
    ›    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych. 1108
    ›    Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 1240
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 1383
     Mienie komunalne 1480
    ›    Zamiana nieruchomości. 1072
    ›    Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. 1047
    ›    Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. 1173
    ›    Sprzedaż nieruchomości. 1155
    ›    Dzierżawa nieruchomości gminnych. 1149
    ›    Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 1111
    ›    Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. 1134
     Urząd stanu cywilnego. 1647
    ›    1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 1153
    ›    2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. 1162
    ›    3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. 1062
    ›    Rejestracja zgonu. 1204
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 1098
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). 1127
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 1149
    ›    Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. 1115
     Dowody osobiste. 1604
    ›    Zameldowanie na pobyt stały. 1153
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. 1035
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 1042
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. 1079
    ›    Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). 1060
    ›    Dowód osobisty dla osoby małoletniej. 1049
    ›    Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. 1121
    ›    Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. 1039
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. 1014
     Działalność gospodarcza. 1631
    ›    Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 1019
    ›    Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 1167
    ›    Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1236
    ›    Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 1178
    ›    Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. 1178
    ›    Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 685
    ›    Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy 766
     Sprawy obronne. 1390
    ›    Rejestracja przedpoborowych. 1274
    ›    Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. 1122
    ›    Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. 1152
    ›    Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 1198
     Podatki 2027
    ›    Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. 1173
    ›    Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. 1172
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. 1578
    ›    Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. 1072
    ›    Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. 1041
    ›    Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. 1042
    ›    Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. 1116
    ›    1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 948
    ›    Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1098
     Pomoc Społeczna. 1661
    ›    Dodatki mieszkaniowe. 1240
    ›    Zasiłek stały. 1147
    ›    Zasiłek okresowy. 1208
    ›    Zasiłek celowy. 1294
    ›    Usługi opiekuńcze. 1243
    ›    Domy Pomocy Społecznej. 1317
    ›    Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. 4371
    ›    Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 1357
    ›    Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 1262
    ›    Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. 1260
     Oświata. 1484
    ›    Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 1258
    ›    Nagroda Burmistrza. 1186
    ›    Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. 1172
    ›    Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 983
    ›    Wyprawka szkolna. 796
   Telefony do urzędu 10115
     Ogłoszenia 1727
   Kontrole 4311
     Kontrole wewnętrzne 1776
     Kontrole zewnętrzne 2608
   Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów 8354
   Informacje dla osób niesłyszących 2582
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 8906
     Kompetencje 3146
     Kontakt 4159
     Dyżury 2035
   Sekretarz 7819
   Skarbnik 6539
   BIP jednostek organizacyjnych gminy Cieszanów 1111
     Przewodniczący Rady 875
     Skład Rady 1166
     Regulamin 582
     Kompetencje 599
     Komisja Budżetowa 612
    ›    Skład osobowy 681
    ›    Plan pracy i sprawozdania 618
    ›    Posiedzenia komisji 563
    ›    Uchwały komisji 574
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 580
     Komisja Rewizyjna 451
     Komisja Oświaty i Kultury 471
     Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 420
     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 489
     Referat Organizacyjny 1442
     Referat Finansów i Podatków 1280
     Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami 1217
     Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji 1267
   Urząd Stanu Cywilnego 11109
Prawo Lokalne
   Statut 5759
   Wyniki Głosowań z Sesji 405
     Sesja z dnia 23.11.2018 528
     Sesja z dnia 30.11.2018 477
     Sesja z dnia 28.12.2018 657
     Sesja z dnia 25.01.2019 292
     Sesja z dnia 28.02.2019 274
     Sesja z dnia 29.03.2019 263
     Sesja z dnia 17.04.2019 150
   Uchwały - Rok 2002 3962
     I Kwartał 1816
     II Kwartał 1363
     III Kwartał 1222
    ›    Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. 1391
     IV Kwartał 1251
    ›    Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1250
    ›    Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1494
    ›    Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1308
    ›    Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1175
    ›    Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1333
    ›    Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1521
    ›    Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1210
    ›    Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1231
    ›    Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1213
    ›    Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1365
    ›    Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1473
    ›    Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1347
    ›    Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1131
    ›    Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1320
    ›    Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1201
    ›    Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 1088
    ›    Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1391
    ›    Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1261
    ›    Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1115
    ›    Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1367
    ›    Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1213
    ›    Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1176
    ›    Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1237
    ›    Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1156
    ›    Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1166
    ›    Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1123
    ›    Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1089
    ›    Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. 1220
   Uchwały - Rok 2003 3881
    ›    Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1223
     I Kwartał 1254
    ›    Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1536
    ›    Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1200
    ›    Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1104
    ›    Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1132
    ›    Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1046
    ›    Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1369
    ›    Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1052
    ›    Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1048
    ›    Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1206
    ›    Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1326
    ›    Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1248
    ›    Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1049
    ›    Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1130
    ›    Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1088
    ›    Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1069
    ›    Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1076
    ›    Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. 1203
     II Kwartał 1308
    ›    Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1247
    ›    Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1202
    ›    Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1143
    ›    Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1161
    ›    Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1234
    ›    Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1149
    ›    Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1275
    ›    Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1334
    ›    Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 1070
    ›    Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1155
    ›    Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1032
    ›    Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1145
    ›    Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1262
    ›    Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1318
    ›    Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1048
    ›    Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1107
    ›    Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1039
    ›    Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. 1173
    ›    Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1153
    ›    Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1150
    ›    Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. 1222
    ›    Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1178
    ›    Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1350
    ›    Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1280
    ›    Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1175
    ›    Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1146
    ›    Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1168
    ›    Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1143
    ›    Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1277
    ›    Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1274
    ›    Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1101
    ›    Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1274
    ›    Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1244
    ›    Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. 1215
    ›    Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1225
    ›    Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1826
    ›    Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1194
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1299
    ›    Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1266
    ›    Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1121
    ›    Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1233
    ›    Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. 1441
     III Kwartał 1217
    ›    Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1344
    ›    Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1240
    ›    Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1082
    ›    Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1082
    ›    Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. 1055
    ›    Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1090
    ›    Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1266
    ›    Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1367
    ›    Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1080
    ›    Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1140
    ›    Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1149
    ›    Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. 1336
    ›    Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1031
    ›    Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1109
    ›    Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1124
    ›    Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1127
    ›    Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1142
    ›    Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1234
    ›    Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. 1083
     IV Kwartał 1263
    ›    Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1340
    ›    Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1216
    ›    Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1194
    ›    Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1238
    ›    Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 1077
    ›    Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1156
    ›    Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1364
    ›    Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1070
    ›    Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1038
    ›    Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1242
    ›    Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1598
    ›    Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1087
    ›    Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1193
    ›    Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1107
    ›    Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1149
    ›    Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1176
    ›    Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1220
    ›    Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1291
    ›    Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1155
    ›    Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. 1436
    ›    Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1148
    ›    Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1085
    ›    Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1504
    ›    Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1108
    ›    Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1302
    ›    Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1399
    ›    Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. 1298
   Uchwały - Rok 2004 4156
     I Kwartał 1332
    ›    Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1218
    ›    Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1390
    ›    Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1383
    ›    Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1245
    ›    Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1261
    ›    Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1144
    ›    Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1271
    ›    Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1141
    ›    Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1156
    ›    Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1144
    ›    Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1128
    ›    Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1126
    ›    Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1095
    ›    Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1120
    ›    Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. 1158
    ›    Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1102
    ›    Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. 1283
    ›    Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1169
    ›    Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1112
    ›    Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1151
    ›    Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1124
    ›    Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. 1194
     II Kwartał 1245
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. 1183
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. 1234
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1164
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 1245
    ›    Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 1186
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1084
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r 1411
    ›    Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. 1243
    ›    Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r 1188
    ›    Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1434
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1159
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1076
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1151
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1227
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. 1059
     III Kwartał 1247
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1093
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1085
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1260
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1182
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. 1034
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1076
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1086
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1065
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1085
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 985
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1040
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1200
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1121
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1032
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1112
    ›    Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. 1105
     IV Kwartał 1329
    ›    Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1231
    ›    Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1142
    ›    Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1058
    ›    Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. 1190
   Uchwały - Rok 2005 4262
     I Kwartał 1748
    ›    Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1460
    ›    Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1198
    ›    Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1264
    ›    Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1125
    ›    Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1100
    ›    Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1196
    ›    Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1268
    ›    Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1236
    ›    Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r 1124
    ›    Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1290
    ›    Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1484
    ›    Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1191
    ›    Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1093
    ›    Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 2640
    ›    Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1154
    ›    Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. 1053
     II Kwartał 1371
    ›    Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1208
    ›    Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1228
    ›    Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1209
    ›    Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1408
    ›    Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1044
    ›    Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 997
    ›    Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1000
    ›    Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1090
    ›    Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1166
    ›    Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. 1064
    ›    Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1140
    ›    Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1022
    ›    Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. 1373
    ›    Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1087
    ›    Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. 1302
     III Kwartał 1585
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1212
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1004
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1125
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1093
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1132
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1021
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1023
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 1073
    ›    Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. 981
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1281
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. 1094
     IV Kwartał 1573
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1351
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1483
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1124
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1484
    ›    Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1286
    ›    Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1202
    ›    Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1228
    ›    Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1620
    ›    Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1076
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. 1224
    ›    Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1112
    ›    Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1055
    ›     Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1213
    ›     Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1137
    ›     Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1206
    ›     Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1235
    ›     Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1365
    ›     Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1271
    ›    Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1220
    ›    Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1242
    ›    Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1398
    ›    Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1278
    ›    Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1358
    ›    Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1343
    ›    Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1334
    ›    Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1487
    ›    Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 970
    ›    Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1386
    ›    Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. 1325
    ›    Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1181
    ›    Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. 1301
   Uchwały - Rok 2006 3997
     I Kwartał 1388
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1183
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. 1091
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 944
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1044
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1066
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1050
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1017
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1055
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. 1063
    ›    Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1000
    ›    Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1049
    ›    Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1113
    ›    Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 991
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 965
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1038
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1063
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 1148
     II Kwartał 1223
    ›    Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. 989
    ›    Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 964
    ›    Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 940
    ›    Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 981
    ›    Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 1043
    ›    Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 1052
    ›    Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 1081
    ›    Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1062
    ›    Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1056
    ›    Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 997
    ›    Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. 1629
    ›    Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1070
    ›    Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1085
    ›    Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. 1150
     III Kwartał 1291
   Uchwały - rok 2006 3610
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 1014
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 1029
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 936
    ›    Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. 1039
    ›    Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 983
    ›    Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 942
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 972
    ›    Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 946
    ›    Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. 938
     IV kwartał 1336
    ›    Uchwały z dnia 8 grudnia 915
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 985
   Uchwały - rok 2007 4299
     I Kwratał 1123
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 1136
    ›    Uchwały z dnia 27 lutego 1024
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 1074
     II Kwartał 1142
    ›    Uchwały z dnia 24 kwietnia 922
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 1048
    ›    Uchwały z dnia 29 czerwca 997
     III Kwartał 1058
    ›    Uchwały z dnia 24 lipca 1054
    ›    Uchwały z dnia 31 sierpnia 916
    ›    Uchwały z dnia 26 września 888
     IV Kwartał 1148
    ›    Uchwały z dnia 26 października 1003
    ›    Uchwały z dnia 20 listopada 1090
    ›    Uchwały z dnia 21 grudnia 1070
    ›    Uchwały z dnia 31 grudnia 1509
   Uchwały - rok 2008 3979
     I Kwartał 1462
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 1441
    ›    Uchwały z dnia 29 lutego 1154
    ›    Uchwały z dnia 28 marca 1086
     II Kwartał 1126
    ›    Uchwały z dnia 25 kwietnia 1034
    ›    Uchwały z dnia 18 maja 2008 859
    ›    Uchwały z dnia 30 maja 2008 834
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 820
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 795
     III Kwartał 1024
    ›    Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 1011
    ›    Uchwały z dnia 30 września 2008 893
     IV Kwartał 1028
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2008 940
    ›    Uchwały z dnia 19 listopada 2008 1033
    ›    Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 994
    ›    Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 939
   Uchwały - rok 2009 3653
     I Kwartał 1368
    ›    Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 1147
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2009 1157
    ›    Uchwały z dnia 12 marca 2009 1234
     II Kwartał 917
    ›    Uchwały z dnia 27 maja 2009 1104
    ›    Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 943
    ›    Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 946
     III Kwartał 1083
    ›    Uchwały z dnia 3 lipca 2009 957
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2009 1129
    ›    Uchwały z dnia 10 września 2009 951
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2009 836
     IV Kwartał 996
    ›    Uchwały z dnia 17 października 2009 867
    ›    Uchwały z dnia 30 października 2009 991
    ›    Uchwały z dnia 13 listopada 2009 1032
   Uchwały - rok 2010 3372
     I kwartał 1078
    ›    Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 1200
    ›    Uchwały z dnia 26 lutego 2010 867
    ›    Uchwały z dnia 16 marca 2010 929
    ›    Uchwały z dnia 31 marca 2010 973
     II kwartał 740
    ›    Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 954
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2010 820
    ›    Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 721
    ›    Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 790
     III kwratał 937
    ›    Uchwały z dnia 27 lipca 2010 1128
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2010 881
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 833
    ›    Uchwały z dnia 6 września 2010 825
     IV kwartał 991
    ›    Uchwały z dnia 29 października 2010 1038
    ›    Uchwały z dnia 10 listopada 2010 1020
    ›    Uchwały z dnia 15 października 2010 955
    ›    Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 944
    ›    Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 1260
   Uchwały - rok 2011 3384
     I kwartał 1119
    ›    Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 1325
    ›    Uchwały z dnia 8 lutego 2011 721
    ›    Uchwały z dnia 23 lutego 2011 898
    ›    Uchwały z dnia 30 marca 2011 746
    ›    Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 841
     II kwartał 849
    ›    Uchwały z dnia 25 maja 2011 1097
    ›    Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 859
     III kwartał 840
    ›    Uchwały z dnia 29 lipca 2011 995
    ›    Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 939
    ›    Uchwały z dnia 29 września 2011 748
     IV kwartał 1023
    ›    Uchwały z dnia 25 października 2011 1053
    ›    Uchwały z dnia 18 listopada 2011 1143
    ›    Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 918
    ›    Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 984
   Uchwały - Rok 2012 3083
     - - I Kwartał 1230
    ›    Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 962
    ›    Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 915
    ›    Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 990
    ›    Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 1280
    ›    Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 1039
    ›    Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 732
    ›    Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 898
    ›    Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 851
    ›    Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 1044
    ›    Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 1227
    ›    Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 1028
    ›    Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 982
    ›    Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 917
    ›    Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 1055
    ›    Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 1068
    ›    Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 1012
    ›    Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 1083
     - - II Kwartał 1033
     - - III i IV Kwartał 2936
   Uchwały Rok 2013 5222
   Uchwały Rok 2014 4068
   Uchwały Rok 2015 4776
   Uchwały Rok 2016 4256
   Uchwały Rok 2017 4262
   Uchwały Rok 2018 2544
   Uchwały Rok 2019 1719
   Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 6040
     Rok 2011 3143
     Rok 2012 1193
     Rok 2013 857
     Rok 2014 2611
     Rok 2015 2952
     Rok 2016 2061
     Rok 2017 1509
     Rok 2018 2189
     Rok 2019 898
     Rok 2020 245
   Strategia rozwoju 7586
   Plan Rozwoju Gminy Cieszanów 9177
   Protokoły z sesji Rady Miejskiej 8443
    ›    Sesja I/2006 2167
    ›    Sesja II/2006 1447
    ›    Sesja III/2006 786
    ›    Sesja IV/2006 742
    ›    Sesja V/2006 540
    ›    Sesja VI/2006 709
     Rok 2008 1002
     Rok 2009 1523
     Rok 2010 1443
     Rok 2011 1271
     Rok 2012 2624
     Rok 2013 1172
     Rok 2014 968
     Rok 2015 1199
     Rok 2016 1289
     Rok 2017 847
     Rok 2018 798
     Rok 2019 377
     Rok 2020 144
   Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego 7619
   Interpelacje 281
Oświadczenia Majątkowe
   Oświadczenia Majątkowe Radnych 344
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji 878
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji 870
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 993
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015 975
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016 1576
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017 1031
     Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 2018 1189
     Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018 1047
   Oświadczenia osób wydających decyzje 11133
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014 1511
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015 1685
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016 1761
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017 2497
     Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2018 738
   WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 4375
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza 7415
     Rok 2014 1384
     Rok 2015 537
     Rok 2016 717
     Rok 2017 533
     Rok 2018 258
Zamówienia Publiczne
   www.przetargi.cieszanow.eu 44269
Mienie Komunalne
   Ogłoszenia Przetargów 37602
     2005 7304
     2006 27231
     2010 3253
     2011 48267
     2012 5802
     2013 7394
     2014 8309
     2015 12955
     2016 4066
     2017 5924
     2018 3687
     2019 5534
     2020 3181
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6145
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1506
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1270
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1100
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1092
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 967
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1066
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1091
     Dowody osobiste 1417
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1163
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1001
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1195
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1089
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1210
     Meldunki 1215
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1077
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1106
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 990
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1048
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 917
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 275
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 280
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 277
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 335
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 255
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 332
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 317
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 231
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 240
    ›    Podział nieruchomości 296
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 280
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 261
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 294
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 206
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 249
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 276
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 251
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 320
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 313
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 259
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 314
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 287
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 322
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 526
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 292
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 268
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 280
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 322
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 295
Inne
   Wybory Prezydenta RP 2020 616
   Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 155
     Gminny Ośrodek Kultury 374
    ›    Kontakt 454
    ›    Kierownictwo 437
    ›    Statut 352
    ›    Regulamin 390
    ›    Struktura organizacyjna 527
    ›    Dokumentacje kontroli 389
    ›    Budżet i inwestycje 454
    ›    Procedury 321
     Ośrodek Pomocy Społecznej 390
    ›    Kontakt 360
    ›    Kierownictwo 321
    ›    Statut 268
    ›    Regulamin 338
    ›    Struktura organizacyjna 330
    ›    Ewidencje i rejestry 345
    ›    Majątek 367
    ›    Dokumentacje kontroli 299
    ›    Budżet i inwestycje 349
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 298
    ›    Procedury 328
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 362
    ›    Kontakt 302
    ›    Kierownictwo 367
    ›    Statut 261
    ›    Regulamin 309
    ›    Struktura organizacyjna 340
    ›    Ewidencje i rejestry 405
    ›    Majątek 276
    ›    Dokumentacje kontroli 344
    ›    Budżet i inwestycje 297
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 425
    ›    Procedury 350
     Sołectwa 731
    ›    Statut Sołectw 488
     Osiedla 255
     Infrastruktura 281
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 290
    ›    Stan elektryfikacji 301
    ›    Stan telefonizacji 263
    ›    Stan gospodarki komunalnej 306
    ›    Drogi 303
     Oferty 274
     Rejestr skarg i wniosków 263
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 227
   Informacje nieudostępnione 4979
   Redakcja Biuletynu 6975
Łączna liczba odwiedzin:1554629