Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia 2017

Cieszanów, dnia 12.12.2017 r. O.0002.18.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Z W O Ł U J Ę SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie PORZĄDEK OBRAD XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE I. Sprawy organizacyjne: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu...

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 17:01

2. Rok 2017

Zarządzenie Nr 104/2017

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.902) zarządza co następuje: §1 Ogłasza się konkurs na stanowisko młodszego referenta ds. promocji i współpracy z zagranicą w Urzędzie Miasta Gmin...

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 11:05

3. Ogłoszenia 2017

Harmonogram zebrań wiejskich

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 10:12

4. Ogłoszenia 2017

Obwieszczenie

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 16:24

5. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Czę...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 07:52

6. Ogłoszenia 2017

Informacja o udzieleniu zaproszenia

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 07:11

7. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 05.12.2017 r. GPiMK. 6733.2.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 05.12.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że po...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 07:35

8. Rok 2017

Utworzony: 2017-09-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 10:36

9. Ogłoszenia 2017

Obwieszenie z dnia 28 listopada 2017r Budowa obwodnicy m. Cieszanowa

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 10:59

10. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 27-11-2017 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy Część działki nr 517 - obręb Folwarki 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Część działki nr 517 obręb Folwarki uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/000302604/5 2. Powierzchnia nieruchomości 1,20 ha 3. Opis nieruch...

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 06:47

11. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 24-11-2017 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym L.p. Nr działki Łączna pow. w ha KW Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów Cena nieruchomości Miejscowość Opis nieruchomości 1. 1792/43 0,7761 PR1L/00030479/3 Tereny przeznaczone do zabudow...

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 12:17

12. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 23.11.2017 r. GPiMK.6733.6.2017 OBWIESZCZENIE z dnia 23.11.2017 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 21.11.2017 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział ...

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 10:11

13. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 23.11.2017 r. GPiMK.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE z dnia 23.11.2017 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 21.11.2017 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział ...

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 10:10

14. Ogłoszenia 2017

Cieszanów, dnia 21.11.2017 r. O.0002.17.2017 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 30 listopada (czwartek) 2017 roku o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie PORZĄDEK OBRAD XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE I. Sprawy organizacyjne: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 09:44

15. Uchwały Rok 2017

Uchwały Rok 2107

Utworzony: 2017-02-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 07:26

16. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Sioło Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gmin...

Utworzony: 2017-11-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 20:08

17. Ogłoszenia 2017

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 21:34

18. 2017

Przetarg ustny na dzierżawę gruntów

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz q żyta/zł (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dz...

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 19:39

19. Ogłoszenia 2017

REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia 08 listopada 2017 r. OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów WOOŚ.442.3.2017.AR.3 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 120, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do pos...

Utworzony: 2017-11-10 | Zmodyfikowany: 2017-11-10 09:17

20. 2017

W Y K A Z z dnia 06-11-2017

W Y K A Z z dnia 06-11-2017 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy Część działki nr 1173 - obręb Niemstów 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Część działki nr 1173 uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00051413/6 2. Powierzchnia nieruchomości 0,1068 ha 3. Opis nieruchomości Grunt pod odwiertami wraz z wyposażeniem...

Utworzony: 2017-11-07 | Zmodyfikowany: 2017-11-07 10:48