główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

B u r m i s t r z Miasta i Gminy Cieszanów Cieszanów, dnia 3.06.2020 r. GPiMK. 6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Elektrownia PV 54 Spółka z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Izę Michałek ...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 22:23

2. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu D-11/20 2. Zakres przedmiotowy decyzji* Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4117, 4118 w miejscowości Cieszanów, Gm. Cieszanów”. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 4117, 4118 -...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 22:15

3. Informacje, Sprawozdania, Opinie

Sprawozdania

Utworzony: 2014-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 23:11

4. Rok 2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 12 czerwca 2020

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 00:15

5. Ogłoszenia 2020

WYKAZ

Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt. 2 lit f i g Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2019. Wykaz w załączniku. Sporządziła: A.K.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 09:12

6. Ogłoszenia 2020

Sesja Rady Miejskiej w Cieszanowie - 29 maja 2020 roku, godzina 12.00

Cieszanów, dnia 22.05.2020 r. O.0002.6.2020 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Z W O Ł U J Ę SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE Sprawy organizacyjne: Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu XXIV Se...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 12:05

7. Ogłoszenia 2020

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gmi...

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Cieszanów: Ludowy Klub Sportowy ”Ursus” Dachnów Miejski Klub Sportowy „Juwenia” Cieszanów Ludowy Klub Sportowy „ZALEW” Stary Lubliniec Uczniowski Klub Sportowy „Meteor” przy Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie Uczniowski Klub Sportowy „Puma” przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie Uczniowski Klub Sportowy „MUSASHI” w Cieszanowie Uczniowski Klub ...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 11:12

8. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotyczące zakończenia postępowania...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Cieszanów, dnia 26.05.2020 r. GPiMK 6220.1.2020 Obwieszczenie Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi Nowe Sioło-Dachnów w km 0+100 – 3+575” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) inf...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 22:42

9. Ogłoszenia 2020

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty za rok 2019

WYKAZ Na podstawie art.37 ust.1, pkt.2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2019r., poz.869 z póź.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych ...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 22:33

10. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-10/20 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi Nowe Sioło-Dachnów w km 0+100 – 3+575”. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: Obręb Nowe Sioło: 1257/1, 1261, 1283/1, obręb...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 22:40

11. 2020

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzet...

Burmistrz Miastai Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 20-05-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Część działki nr 1300/18 - obręb Dachnów 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Część działki nr 1300/18, obręb Dachnów, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PR1L/00030479/3 2. Powierzchnia nie...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 23:35

12. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - 452/2 - Folwarki - ...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 23:31

13. 2020

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - 708, 713 - Nowe Si...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzi...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 23:28

14. 2020

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - 481/1, 492, 212/2 ...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Czę...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 23:20

15. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - 1007/1 - Nowe Sioło...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 23:18

16. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - 205/4 , 4309 - Nowe...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 12:20

17. 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 699/2 - Niemstów - 14.05.2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 14-05-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Termin płatności Zasady aktualizacji opłat 1. Dz...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 11:06

18. 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 499, 942, 489 - Cieszanów - 14.05....

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 14-05-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Termin płatności Zasady aktualizacji opłat 1. Dz...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 10:55

19. 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 481 - Niemstów - 14.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 14-05-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy Część działki nr 481 - obręb Niemstów 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Część działki nr 481, obręb Niemstów, uregulowana w księdze wieczystej nr KW PR1L/00051414/3 2. Powierzchnia nieruchomości 0,02 ha 3. Opis nie...

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 10:48

20. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Rodzaj Gmina miejsko-wiejska Województwo podkarpackie Powiat lubaczowski Kod, Miejscowość, ulica 37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1 Nr konta podatków i opłat dla Gminy Cieszanów 09 9101 1042 2004 4400 0039 0001 Nr konta wywóz odpadów komunalnych 06 9101 1042 2004 4400 0039 0055 Kontakt tel. +48 16 631 10 76, fax: +48 16 631 14 40 e-mail: sekretariat@cieszanow.pl /umigcieszanow/skrytka Burmistrz Zdzisław Zadworny +48 16 631 10 76 w. 11, +48 16 631 10 75 Zastępca Burm...

Utworzony: 2003-06-16 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 22:29