Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia 2018

Cieszanów, dnia 20.03.2018 r. O.0002.4.2018 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 28 marca (środa) 2018 roku o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie PORZĄDEK OBRAD LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE I. Sprawy organizacyjne: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:11

2. Ogłoszenia 2018

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450.t.j), Uchwały nr XLVII/138/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 oraz na ...

Utworzony: 2018-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-03-19 14:38

3. Ogłoszenia 2018

Obwieszcz. RDOŚ Rz-w wszczęcie post. droga k. kałuży Niemstów

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-03-15 08:59

4. Ogłoszenia 2018

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 13.03.2018 r. GPiMK. 6733.1.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 13.03.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiad...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 07:53

5. Ogłoszenia 2018

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza na spotkanie otwarte w ramach ponownych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 11:00 wCentrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego. Na spotkaniu przedstawione zostanie stanowisko Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w sprawie GPR, a także zakres rzeczowy podstawowych projektó...

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 12:39

6. 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 07-03-2018 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy Działka nr 4675/14 - obręb Cieszanów 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 4675/14 obręb Cieszanów uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00033514/2 2. Powierzchnia nieruchomości 0,4564 ha 3. Opis nierucho...

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 07:34

7. 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Czę...

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 07:33

8. Ogłoszenia 2018

GPiMK. 6720.1.2015 Cieszanów, dnia 08.03.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 08.03.2018 r. o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr IV/10/2015 z dnia 2...

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 07:32

9. Ogłoszenia 2018

Woda przydatna do spożycia luty 2018 r

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-03-06 10:33

10. Ogłoszenia 2018

Informacja o wynikach Naboru na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowisko wybrany został Pan Janusz Mazurek Uzasadnienie wyboru Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy C...

Utworzony: 2018-03-02 | Zmodyfikowany: 2018-03-02 11:07

11. Ogłoszenia 2018

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE - OBWIESZCZENIE

Utworzony: 2018-03-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 14:08

12. Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny i wydania opinii o ofertach na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018r. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1339), Uchwały Nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami po...

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 14:52

13. 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 28-02-2018 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy Część działki nr 893/3 - obręb Żuków 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Część działki nr 893/3 obręb Żuków uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00030274/6 2. Powierzchnia nieruchomości 1,26 ha 3. Opis nieruchomo...

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 12:13

14. Wybory Samorządowe 2018

Informacje Dotyczące wyborów samorządowych 2018

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 10:36

15. Uchwały Rok 2017

Uchwały Rok 2107

Utworzony: 2017-02-14 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 08:37

16. Rok 2017

Utworzony: 2017-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-28 07:08

17. Rok 2018

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 23 luty 2018 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2018 roku. Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176); § 8 ust. 1 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cie...

Utworzony: 2018-02-27 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 14:30

18. Ogłoszenia 2018

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne Naboru na wolne stanowisko urzędnicze pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta pracy. Mazurek Janusz

Utworzony: 2018-02-26 | Zmodyfikowany: 2018-02-26 12:33

19. Ogłoszenia 2018

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie o wynikach naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie Informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Agnieszka Majder zam. ul. Jaworowa 20, 37-600 Lubaczów Cieszanów, 2018-02-22 Kierownik MGOPS Elżbieta Zarębska

Utworzony: 2018-02-23 | Zmodyfikowany: 2018-02-23 09:41

20. Ogłoszenia 2018

Postanowienie Starosty Lubaczowskiego z dnia 20.02.2018

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 11:14