Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 19.09.2017 r. GPiMK. 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19.09.2017 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 19.09.2017 r. wydałem decyzję o ust...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 08:00

2. Ogłoszenia 2017

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Zarządzenie Nr ..../2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie. Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.902), oraz zarządzeniem nr 68/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzenia konkursów na stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów zarz...

Utworzony: 2017-09-18 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 06:51

3. Ogłoszenia 2017

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), Uchwały nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r. w zwią...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 15:48

4. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 14.09.2017 r. GPiMK. 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 14.09.2017 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14.09.2017 r. wydałem decyzję o ust...

Utworzony: 2017-09-14 | Zmodyfikowany: 2017-09-14 07:37

5. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 11.09.2017 r. GPiMK. 6733.5.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 11.09.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że po...

Utworzony: 2017-09-11 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 08:17

6. Ogłoszenia 2017

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy...

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 23:16

7. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dachnów Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miast...

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 07:23

8. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 28.08.2017 r. GPiMK. 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 28.08.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że po...

Utworzony: 2017-08-28 | Zmodyfikowany: 2017-08-28 21:36

9. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 25-08-2017 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat. Lp. Nr działki Pow. w ha KW Rodzaj użytku Roczny czynsz wywoławczy w q żyta/ w zł Miejscowość Uwagi – dotychczasowy dzierżawca 1. Część działki 1135 1,15 ŁIV- 1,15 4,025 / 211,07 Kowalówka Skiba Ewa 2. Część działki 1126 1,00 PR1L/00036443...

Utworzony: 2017-08-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-25 19:27

10. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 25-08-2017 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat. Lp. Nr działki Pow. w ha KW Rodzaj użytku Roczny czynsz wywoławczy w q żyta/ w zł Miejscowość Uwagi – dotychczasowy dzierżawca 1. 723 0,20 PR1L/ PsIV- 0,20 0,70 / 36,71 Nowe Sioło Wawrów Jarosław 2. Część działki 716/1 0,45 PR1L/00030479/3...

Utworzony: 2017-08-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-25 19:26

11. 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 25-08-2017 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat. Lp. Nr działki Pow. w ha KW Rodzaj użytku Roczny czynsz wywoławczy w q żyta/ w zł Miejscowość Uwagi – dotychczasowy dzierżawca 1. Część dz. 1500 1,00 PR1L/00030479/3 PsIV- 1,00 3,50 / 183,54 Dachnów Maciejko Janina 2. Część dz. 1500 20,00 ...

Utworzony: 2017-08-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-25 19:25

12. Ogłoszenia 2017

Cieszanów, dnia 23.08.2017 r. O.0002.12.2017 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 31 sierpnia (czwartek) 2017 roku o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie PORZĄDEK OBRAD XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE I. Sprawy organizacyjne: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie pr...

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 18:50

13. 2017

WYKAZ z dnia 23-08-2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów, położonych w Cieszanowie, objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów mieszkaniowo – usługowych w Cieszanowie i Nowy Siole, przeznaczonych do oddania w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości na okres 99 lat. L.p. Nr działki ewidencyjnej/ Nr księgi wieczyste...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 12:17

14. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 23.08.2017 r. GPiMK. 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 23.08.2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że po...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 07:58

15. Ogłoszenia 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Cieszanów, dnia 7.08.2017 r. GPiMK.6233.1.2017 OBWIESZCZENIE W związku z wnioskiem TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa o wydanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cieszanów i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości: W dniu 7.08.2017 r. wydana została decyzja znak...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 08:33

16. 2017

W Y K A Z z dnia 10-08-2017 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Przedmiotem sprzedaży są lokale w budynku nr 1 położonego w Cieszanowie przy ul. 6-go Grudnia. L.p. Nr działki Adres lokalu KW Pow. lokalu/pow. przynależności Udział lokalu w nieruchomości wspólnej Cena wywoławcza nieruchomości Opis nieruchomości 1. 22...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 07:07

17. Rok 2017

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 7 sierpień 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2017 roku. Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176); § 8 ust. 1 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ciesza...

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 07:13

18. Informacje, Sprawozdania, Opinie

Sprawozdania

Utworzony: 2014-01-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 07:04

19. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017 r. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339), Uchwały Nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi ...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 12:35

20. Ogłoszenia 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 07.08.2017 r. GPiMK.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE z dnia 07.08.2017 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 28.07.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 L...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 09:41