główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia 2020

Informacja o złożonej ofercie

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego „Zapusty – szalone dni”. Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy JST niezwłocznie zawiera ...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 07:41

2. Ogłoszenia 2020

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 28 stycznia (wtorek) 2020 rok...

Cieszanów, dnia 20.01.2020 r. O.0002.1.2020 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 28 stycznia (wtorek) 2020 roku o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie PORZĄDEK OBRAD XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE Sprawy organizacyjne: Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokoł...

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 18:49

3. Ogłoszenia 2020

Zapraszenie na wspólne posiedzenie Komisji

O.0012.1.1.2020 Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Tematem posiedzenia będzie: 1. Sprawozdanie z pracy: ? Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. ? Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok, ?...

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 18:46

4. Ogłoszenia 2020

Zmiana konta bankowego - Gospodarowanie odpadami

ZMIANA NUMERU KONTA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na konto BS Lubaczów 06 9101 1042 2004 4400 0039 0055 lub u sołtysa danej miejscowości.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:23

5. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 17.01.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 17.01.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.01.2020 r. wydałem decyzję o odmowie ustalenia lokaliza...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 08:21

6. Odpady

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Cieszanów od 1 stycznia 2020 roku nastąpią również zmiany. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów. Do 10 lutego 2020 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy. Druk deklaracji dostępny jest również na stronie internetowej urzędu. Zmianie uległa również stawka opłaty, która teraz jest naliczana za każdą osobę, która zamieszkuje daną nieruc...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 18:48

7. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-2/20 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr ewid. 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”. Przedsięwzięcie obejmuj...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 22:42

8. Ogłoszenia 2020

Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:44

9. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Kowa...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:27

10. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Kowa...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:25

11. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Kowa...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:23

12. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Kowa...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:22

13. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Kowa...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:20

14. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Kowa...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:18

15. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Kowa...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:17

16. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Star...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:13

17. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów na okres 5 lat - Żukó...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 19:10

18. Ogłoszenia 2020

Harmonogram zebrań budżetowych 2020

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH w sprawie przedstawienia projektu budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 r. 14 stycznia 2020 r. (wtorek) Gorajec – godz. 1630 – Chutor Gorajec Kowalówka – godz. 1730 – świetlica wiejska Żuków – godz. 1900 – świetlica wiejska 15 stycznia 2020 r. (środa) Stary Lubliniec Osiedle – godz. 1630 – świetlica osiedlowa Niemstów – godz. 1730 – remiza OSP Folwarki – godz. 1900 – świetlica wiejska 16 st...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 18:56

19. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-1/20 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr ewid. 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”. Przedsięwzięcie obejmuj...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 18:18

20. Informacje, Sprawozdania, Opinie

Sprawozdania

Utworzony: 2014-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 07:53