główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Cieszanów - 4675/12 - 04.08.2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 04-08-2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do użyczenia Część działki 4675/12 - obręb Cieszanów 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Część działki nr 4675/12, KW PR1L/00033514/2 2. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia 0,17 ha 3. Opis nieruchomości ŁVI-0,1430, W-...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 14:36

2. 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Nowe Sioło - 1007/1 - 04.08.2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 04-08-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Termin płatności Zasady aktualizacji opłat 1. Cz...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 14:35

3. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Cieszanów - 4014/3 ...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:53

4. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Folwarki - 452/2 - ...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:53

5. Petycje

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publiczne Szulc-Efekt 31.07.2020

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 23:33

6. Petycje

Wniosek o informacje publiczną Szulc-Efekt 22.07.2020

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 23:29

7. 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Cieszanów - 4675/12 - 03.08.2020

W Y K A Z z dnia 03-08-2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy Działki 4675/12 - obręb Cieszanów 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działki nr 4675/12, KW PR1L/00033514/2 2. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia 4,9978 ha 3. Opis nieruchomości Lzr-ŁV-0,1178 ha, ŁV-1,6578 ha, ŁVI-3,0156 ha, W-ŁVI-0,2066...

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 23:13

8. Odpady

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna do pobrania po kliknięciu w poniższy załącznik.

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 23:09

9. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 03.08.2020 r. GPiMK. 6733.1.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 03.08.2019 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.08.2020 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokaliz...

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 08:13

10. Ogłoszenia 2020

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od 3 do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie : – 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz – 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące...

Utworzony: 2020-08-02 | Zmodyfikowany: 2020-08-02 22:27

11. Ogłoszenia 2020

Powszechny Spis Rolny 1 września 2020 - 30 listopada 2020

#liczysięrolnictwo W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rol...

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 23:23

12. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie dotyczące przedsięwzięcia &bdq...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Cieszanów, dnia 29.07.2020 r. GPiMK 6220.4.2020 Obwieszczenie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, ...

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 23:09

13. Ogłoszenia 2020

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 27.07.2020

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 23:08

14. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotycząca zawie...

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-27/20 2. Zakres przedmiotowy postanowie6nia* Zawieszenie postępowania na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia dokumentów dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów – Lubaczów”. Przedsięwzięcie obejmuje teren w gra...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 22:12

15. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miast i Gminy Cieszanów dotyczące przedsięwzięcia pn.: &bdq...

Cieszanów, dnia 28.07.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów GPiMK 6220.3.2020 Obwieszczenie Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zmianami), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 22:06

16. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 29.07.2020 r. GPiMK. 6733.3.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 29.07.2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. z...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 12:41

17. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotyczące budowy elektrowni słonec...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Cieszanów, dnia 27.07.2020 r. GPiMK 6220.9.2019 Obwieszczenie Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 08:12

18. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-25/20 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów”. Przedsięwzięcie obejmu...

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 22:19

19. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-26/20 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 2”. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: Obręb Dachnów: 1300/18,1300/22, 1300/23, 2817, 1300/2. 3. Znak sprawy WOOS....

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 22:12

20. 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Stary Lubliniec, Niemstów - 3/88, ...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 22-07-2020 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Termin płatności Zasady aktualizacji opłat 1. Dz...

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-22 21:37