główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Strona główna (1)

Aktualności (33)

Archiwum (106)

Dane podstawowe (1)

Godziny urzędowania (1)

Odpady (16)

Organizacja urzędu (1)

Klauzule informacyjne - RODO (9)

Struktura organizacyjna (1)

Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo (2)

Konsultacje społeczne (12)

Raport o stanie MiG Cieszanów (2)

Ogłoszenia 2020 (110)

Ogłoszenia Archiwalne do 2011 (511)

Ogłoszenia Archiwalne 2012 (133)

Ogłoszenia Archiwalne 2013 (164)

Ogłoszenia Archiwalne 2014 (105)

Ogłoszenia archiwalne 2015 (135)

Ogłoszenia Archiwalne 2016 (150)

Ogłoszenia Archiwalne 2017 (115)

Ogłoszenia Archiwalne 2018 (121)

Ogłoszenia Archiwalne 2019 (120)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)

Informacje, Sprawozdania, Opinie (3)

Petycje (9)

Kodeks etyczny Radnego i Pracownika (1)

Karty Usług (0)

Gospodarka przestrzenna (0)

Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. (1)

Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym. (1)

Decyzja o warunkach zabudowy. (1)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (1)

Postanowienie opiniujące podział nieruchomości. (1)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia. (1)

Ochrona środowiska. (0)

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie nieczystości ciekłych. (1)

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (1)

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. (1)

Mienie komunalne (0)

Zamiana nieruchomości. (1)

Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców. (1)

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej. (1)

Sprzedaż nieruchomości. (1)

Dzierżawa nieruchomości gminnych. (1)

Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. (1)

Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości. (1)

Urząd stanu cywilnego. (0)

1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. (1)

2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych. (1)

3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym. (1)

Rejestracja zgonu. (1)

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. (1)

Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC). (1)

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. (1)

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. (1)

Dowody osobiste. (0)

Zameldowanie na pobyt stały. (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. (1)

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. (1)

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące. (1)

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach). (1)

Dowód osobisty dla osoby małoletniej. (1)

Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat. (1)

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego. (1)

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności. (1)

Działalność gospodarcza. (0)

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. (1)

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności. (1)

Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (1)

Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (1)

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej. (1)

Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej (1)

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy (1)

Sprawy obronne. (0)

Rejestracja przedpoborowych. (1)

Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny. (1)

Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych. (1)

Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. (1)

Podatki (0)

Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych. (1)

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. (1)

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne. (1)

Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne. (1)

Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych. (1)

Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych. (1)

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji. (1)

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (1)

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)

Pomoc Społeczna. (0)

Dodatki mieszkaniowe. (1)

Zasiłek stały. (1)

Zasiłek okresowy. (1)

Zasiłek celowy. (1)

Usługi opiekuńcze. (1)

Domy Pomocy Społecznej. (1)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. (1)

Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. (1)

Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. (1)

Przyznanie zaliczki alimentacyjnej. (1)

Oświata. (0)

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. (1)

Nagroda Burmistrza. (1)

Stypendium za wyniki w nauce i sporcie. (1)

Wyprawka szkolna. (1)

Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. (1)

Telefony do urzędu (1)

Program Integracji Społecznej (1)

Ogłoszenia (4)

Kontrole (0)

Kontrole wewnętrzne (1)

Kontrole zewnętrzne (4)

Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów (1)

Informacje dla osób niesłyszących (1)

Wybory na Sołtysów 2015 (1)

Statut (1)

Wyniki Głosowań z Sesji (0)

Sesja z dnia 23.11.2018 (12)

Sesja z dnia 30.11.2018 (9)

Sesja z dnia 28.12.2018 (17)

Sesja z dnia 25.01.2019 (9)

Sesja z dnia 28.02.2019 (10)

Sesja z dnia 29.03.2019 (9)

Sesja z dnia 17.04.2019 (2)

Budżet (0)

Uchwały okołobudżetowe (0)

Podstawowe informacje o budżecie (0)

Rok 2003 (0)

Realizacja planowanych dochodów (0)

Realizacja planowanych wydatków (0)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (0)

Fundusze Gminy (0)

Dotacje z budżetu (0)

Uchwały - Rok 2002 (0)

I Kwartał (1)

II Kwartał (0)

III Kwartał (0)

IV Kwartał (0)

Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r. (1)

Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. (1)

Uchwały - Rok 2003 (0)

I Kwartał (0)

Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. (1)

II Kwartał (0)

Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r. (1)

Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r. (1)

Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. (1)

III Kwartał (0)

Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. (1)

Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. (1)

Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. (1)

Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. (1)

Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. (1)

Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. (1)

Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r. (1)

Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. (1)

Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. (1)

Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. (1)

Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. (1)

Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r. (1)

IV Kwartał (0)

Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r. (1)

Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r. (1)

Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r. (1)

Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r. (1)

Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r. (1)

Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r. (1)

Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r. (1)

Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. (1)

Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. (1)

Uchwały - Rok 2004 (0)

I Kwartał (0)

Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. (1)

Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. (1)

Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. (1)

Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. (1)

Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. (1)

Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. (1)

Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r. (1)

Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. (1)

Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r. (1)

Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r. (1)

II Kwartał (0)

Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. (1)

Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. (1)

Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (1)

Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r (1)

Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r (1)

Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r. (1)

Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r. (1)

Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r (1)

Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. (1)

Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. (1)

Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. (1)

Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. (1)

Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r. (1)

Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. (1)

Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r. (1)

III Kwartał (0)

Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r. (1)

Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. (1)

Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. (1)

Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. (1)

Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. (1)

Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. (1)

IV Kwartał (0)

Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. (1)

Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. (1)

Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. (1)

Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r. (1)

Uchwały - Rok 2005 (0)

I Kwartał (0)

Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r (1)

Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. (1)

Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. (1)

Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. (1)

Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. (1)

Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. (1)

Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. (1)

Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r. (1)

II Kwartał (0)

Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (0)

Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (1)

Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. (1)

Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. (1)

Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r. (1)

Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. (1)

Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. (1)

III Kwartał (0)

Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. (1)

Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r. (1)

IV Kwartał (0)

Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (0)

Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (0)

Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r. (1)

Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (0)

Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (0)

Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (2)

Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (0)

Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. (1)

Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. (1)

Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. (1)

Uchwały - Rok 2006 (0)

I Kwartał (0)

Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r. (1)

II Kwartał (0)

Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (1)

Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (1)

Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. (1)

III Kwartał (0)

Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. (0)

Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. (1)

Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r. (1)

Uchwały - rok 2006 (0)

IV kwartał (0)

Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. (1)

Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. (1)

Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. (1)

Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. (1)

Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. (1)

Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. (1)

Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. (1)

Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. (1)

Uchwały z dnia 8 grudnia (1)

Uchwały z dnia 29 grudnia (1)

Uchwały - rok 2007 (0)

I Kwratał (0)

Uchwały z dnia 31 stycznia (1)

Uchwały z dnia 27 lutego (1)

Uchwały z dnia 16 marca (1)

II Kwartał (0)

Uchwały z dnia 24 kwietnia (1)

Uchwały z dnia 25 maja (1)

Uchwały z dnia 29 czerwca (1)

III Kwartał (0)

Uchwały z dnia 24 lipca (1)

Uchwały z dnia 31 sierpnia (1)

Uchwały z dnia 26 września (1)

IV Kwartał (0)

Uchwały z dnia 26 października (1)

Uchwały z dnia 20 listopada (1)

Uchwały z dnia 21 grudnia (1)

Uchwały z dnia 31 grudnia (1)

Uchwały - rok 2008 (0)

I Kwartał (0)

Uchwały z dnia 30 stycznia (1)

Uchwały z dnia 29 lutego (1)

Uchwały z dnia 28 marca (1)

II Kwartał (0)

Uchwały z dnia 25 kwietnia (1)

Uchwały z dnia 18 maja 2008 (1)

Uchwały z dnia 30 maja 2008 (1)

Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 (1)

Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 (1)

III Kwartał (0)

Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008 (1)

Uchwały z dnia 30 września 2008 (1)

IV Kwartał (0)

Uchwały z dnia 29 października 2008 (1)

Uchwały z dnia 19 listopada 2008 (1)

Uchwały z dnia 12 grudnia 2008 (1)

Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 (1)

Uchwały - rok 2009 (0)

I Kwartał (0)

Uchwały z dnia 30 stycznia 2009 (1)

Uchwały z dnia 26 lutego 2009 (1)

Uchwały z dnia 12 marca 2009 (1)

II Kwartał (0)

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 (1)

Uchwały z dnia 27 maja 2009 (1)

Uchwały z dnia 30 czerwca 2009 (1)

III Kwartał (0)

Uchwały z dnia 3 lipca 2009 (1)

Uchwały z dnia 29 lipca 2009 (1)

Uchwały z dnia 10 września 2009 (1)

Uchwały z dnia 29 września 2009 (1)

IV Kwartał (0)

Uchwały z dnia 17 października 2009 (1)

Uchwały z dnia 30 października 2009 (1)

Uchwały z dnia 13 listopada 2009 (1)

Uchwały - rok 2010 (0)

I kwartał (0)

Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 (1)

Uchwały z dnia 26 lutego 2010 (1)

Uchwały z dnia 16 marca 2010 (1)

Uchwały z dnia 31 marca 2010 (1)

II kwartał (0)

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 (1)

Uchwały z dnia 25 maja 2010 (1)

Uchwały z dnia 18 czerwca 2010 (1)

Uchwały z dnia 25 czerwca 2010 (1)

III kwratał (0)

Uchwały z dnia 27 lipca 2010 (1)

Uchwały z dnia 29 września 2010 (1)

Uchwały z dnia 15 października 2010 (1)

Uchwały z dnia 6 września 2010 (1)

IV kwartał (0)

Uchwały z dnia 15 października 2010 (1)

Uchwały z dnia 29 października 2010 (1)

Uchwały z dnia 10 listopada 2010 (1)

Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 (1)

Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 (1)

Uchwały - rok 2011 (0)

I kwartał (0)

Uchwały z dnia 31 stycznia 2011 (1)

Uchwały z dnia 8 lutego 2011 (1)

Uchwały z dnia 23 lutego 2011 (1)

Uchwały z dnia 30 marca 2011 (1)

II kwartał (0)

Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 (1)

Uchwały z dnia 25 maja 2011 (1)

Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 (1)

III kwartał (0)

Uchwały z dnia 29 lipca 2011 (1)

Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011 (1)

Uchwały z dnia 29 września 2011 (1)

IV kwartał (0)

Uchwały z dnia 25 października 2011 (1)

Uchwały z dnia 18 listopada 2011 (1)

Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 (1)

Uchwały z dnia 28 grudnia 2011 (1)

Uchwały - Rok 2012 (0)

- - I Kwartał (0)

Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012 (1)

Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 (1)

Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012 (1)

Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 (1)

Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 (1)

Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012 (1)

Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012 (1)

Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012 (1)

Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012 (3)

Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012 (1)

Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012 (1)

Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012 (1)

Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012 (1)

Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012 (1)

Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 (1)

Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 (1)

Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 (1)

- - II Kwartał (1)

- - III i IV Kwartał (1)

Uchwały Rok 2013 (1)

Uchwały Rok 2014 (1)

Uchwały Rok 2015 (1)

Uchwały Rok 2016 (1)

Uchwały Rok 2017 (1)

Uchwały Rok 2018 (1)

Uchwały Rok 2019 (1)

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów (0)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (0)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (9)

Rok 2018 (25)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Strategia rozwoju (1)

Plan Rozwoju Gminy Cieszanów (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Protokoły z sesji Rady Miejskiej (0)

Sesja I/2006 (1)

Sesja II/2006 (1)

Sesja III/2006 (1)

Sesja IV/2006 (1)

Sesja V/2006 (1)

Sesja VI/2006 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (2)

Rok 2013 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (0)

Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego (1)

Interpelacje (1)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (1)

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (1)

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza (1)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy (1)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (1)

Wymeldowanie z pobytu stałego (1)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (1)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (0)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (0)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (0)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (0)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (0)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (1)

Druk podania w formacie *.doc (1)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Wybory Prezydenckie 2015 (4)

Wybory sołtysów 2011 (7)

Wybory do Parlamentu 2011 (1)

Referendum 2015 (2)

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (6)

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Cieszanowie (12)

Informacja o wyborach Sołtysa 2019 (1)

Wybory Sołtysa Sołectwa Niemstów (1)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (4)

Wybory Samorządowe 2018 (21)

Wybory Prezydenta RP 2020 (9)

Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 (7)

Jednostki organizacyjne (0)

Gminny Ośrodek Kultury (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Procedury (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (0)

Statut Sołectw (0)

Osiedla (0)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Spółki prawa handlowego (0)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Drogi (0)

Oferty (0)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestr skarg i wniosków (0)

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (0)

Informacje nieudostępnione (0)

Redakcja Biuletynu (1)

pliki na serwerze (0)