Mapa serwisu BIP

Archiwum

Dane podstawowe

Godziny urzędowania

Odpady

Organizacja urzędu

Klauzule informacyjne - RODO

Obrady Rady Miejskiej w Cieszanowie na żywo

Konsultacje społeczne

Raport o stanie MiG Cieszanów

Ogłoszenia 2019

Ogłoszenia Archiwalne do 2011

Ogłoszenia Archiwalne 2012

Ogłoszenia Archiwalne 2013

Ogłoszenia Archiwalne 2014

Ogłoszenia archiwalne 2015

Ogłoszenia Archiwalne 2016

Ogłoszenia Archiwalne 2017

Ogłoszenia Archiwalne 2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacje, Sprawozdania, Opinie

Kdeks etyczny Radnego i Pracownika

Karty Usług

Gsospodarka przestrzenna

Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Wydanie zezwolenia na organizację imprez w pasie drogowym.

Decyzja o warunkach zabudowy.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przdsięwzięcia.

Ochrona środowiska.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezdopływowych i transportowanie zieczystości ciekłych.

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

MIenie komunalne.

Zamiana nieruchomości.

Sprzedaż lokali mieszkaniowych na rzecz najemców.

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej.

Sprzedaż nieruchomości.

Dzierżawa nieruchomości gminnych.

Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zatwierdzenie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

Urząd stanu cywilnego.

1. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

2. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych.

3. Sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

Rejestracja zgonu.

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem USC).

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Dowody osobiste.

Zameldowanie na pobyt stały.

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach).

Dowód osobisty dla osoby małoletniej.

Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego.

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.

Działalność gospodarcza.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności.

Wydanie zaświadczenia o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Potwierdzenie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.

Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu na imprezach organizowanych na terenie gminy

Sprawy obronne.

Rejestracja przedpoborowych.

Uznanie żołnierza za opiekuna członka rodziny.

Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych.

Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Podatki

Zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przez osoby prawne.

Odraczanie terminu płatności przez osoby fizyczne.

Wydawanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osób prawnych i fizycznych.

Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Dt-1 lub korekty deklaracji.

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pomoc Społeczna.

Dodatki mieszkaniowe.

Zasiłek stały.

Zasiłek okresowy.

Zasiłek celowy.

Usługi opiekuńcze.

Domy Pomocy Społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.

Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Przyznanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Przyznanie zaliczki alimentacyjnej.

Oświata.

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Nagroda Burmistrza.

Stypendium za wyniki w nauce i sporcie.

Wyprawka szkolna.

Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Telefony do urzędu

Ogłoszenia

Kontrole

Kontrole wewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Rejestry prowadzone w UMiG Cieszanów

Informacje dla osób niesłyszących

Statut

Wyniki Głosowań z Sesji

Sesja z dnia 23.11.2018

Sesja z dnia 30.11.2018

Sesja z dnia 28.12.2018

Sesja z dnia 25.01.2019

Sesja z dnia 28.02.2019

Sesja z dnia 29.03.2019

Sesja z dnia 17.04.2019

Uchwały - Rok 2002

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Uchwała Nr 4/I/2002 z dnia 19 listopada 2002r.

Uchwała 5/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 11/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 20/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 22/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 28/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 31/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwały - Rok 2003

I Kwartał

Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 3/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 4/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 6/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 7/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 9/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 14/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 17/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

II Kwartał

Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.

Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.

Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.

Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

III Kwartał

Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 66/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 72/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

IV Kwartał

Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 86/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 91/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 94/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 99/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 102/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 103/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 104/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 105/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Uchwały - Rok 2004

I Kwartał

Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 8/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.

Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.

Uchwała Nr 11/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 13/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 15/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 18/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 19/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 22/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 23/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

II Kwartał

Uchwała Nr 24/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr 26/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r

Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r

Uchwała Nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.

Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004 r

Uchwała Nr 32/V/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 36/VI/2004 z 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

III Kwartał

Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 40/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 42/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 46/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 47/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 49/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 50/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 51/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 52/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 53/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 54/VIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.

IV Kwartał

Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

Uchwały - Rok 2005

I Kwartał

Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 5/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 6/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 7/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 8/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała Nr 9/I/2005 z dnia 4 marca 2005r

Uchwała 10/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.

Uchwała 11/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.

Uchwała 12/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.

Uchwała 13/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.

Uchwała 14/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.

Uchwała 15/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.

Uchwała 16/II/2005 z dnia 31 marca 2005r.

II Kwartał

Uchwała Nr 17/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 18/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 19/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 20/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 21/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 22/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 23/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 24/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 25/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 26/III/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr 27/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr 28/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr 29/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr 30/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.

Uchwała Nr 31/V/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.

III Kwartał

Uchwała Nr 32/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 33/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 34/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 35/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 36/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 37/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 38/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 39/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 40/VI/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 41/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.

Uchwała Nr 42/VII/2005 z dnia 14 września 2005r.

IV Kwartał

Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.

Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.

Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.

Uchwały - Rok 2006

I Kwartał

Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr 3/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.

Uchwała Nr 4/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.

Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.

Uchwała Nr 6/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.

Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.

Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.

Uchwała Nr 9/II/2006 z dnia 3 marca 2006 r.

Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr 11/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr 12/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr 13/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr 14/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr 15/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr 16/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr 17/III/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

II Kwartał

Uchwała Nr 18/IV/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr 19/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr 20/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr 21/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr 22/V/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr 23/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.

Uchwała Nr 24/VI/2006 z dnia 18 maja 2006 r.

Uchwała Nr 25/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 26/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 27/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 28/VII/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

III Kwartał

Uchwała Nr 29/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.

Uchwała Nr 30/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.

Uchwała Nr 31/VIII/2006 z dnia 29 lipca 2006 r.

Uchwały - rok 2006

IV kwartał

Uchwała Nr 1/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr 5/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr 6/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Uchwała Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 8/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 9/I/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.

Uchwały z dnia 8 grudnia

Uchwały z dnia 29 grudnia

Uchwały - rok 2007

I Kwratał

Uchwały z dnia 31 stycznia

Uchwały z dnia 27 lutego

Uchwały z dnia 16 marca

II Kwartał

Uchwały z dnia 24 kwietnia

Uchwały z dnia 25 maja

Uchwały z dnia 29 czerwca

III Kwartał

Uchwały z dnia 24 lipca

Uchwały z dnia 31 sierpnia

Uchwały z dnia 26 września

IV Kwartał

Uchwały z dnia 26 października

Uchwały z dnia 20 listopada

Uchwały z dnia 21 grudnia

Uchwały z dnia 31 grudnia

Uchwały - rok 2008

I Kwartał

Uchwały z dnia 30 stycznia

Uchwały z dnia 29 lutego

Uchwały z dnia 28 marca

II Kwartał

Uchwały z dnia 25 kwietnia

Uchwały z dnia 18 maja 2008

Uchwały z dnia 30 maja 2008

Uchwały z dnia 25 czerwca 2008

Uchwały z dnia 30 czerwca 2008

III Kwartał

Uchwały z dnia 29 sierpnia 2008

Uchwały z dnia 30 września 2008

IV Kwartał

Uchwały z dnia 29 października 2008

Uchwały z dnia 19 listopada 2008

Uchwały z dnia 12 grudnia 2008

Uchwały z dnia 30 grudnia 2008

Uchwały - rok 2009

I Kwartał

Uchwały z dnia 30 stycznia 2009

Uchwały z dnia 26 lutego 2009

Uchwały z dnia 12 marca 2009

II Kwartał

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009

Uchwały z dnia 27 maja 2009

Uchwały z dnia 30 czerwca 2009

III Kwartał

Uchwały z dnia 3 lipca 2009

Uchwały z dnia 29 lipca 2009

Uchwały z dnia 10 września 2009

Uchwały z dnia 29 września 2009

IV Kwartał

Uchwały z dnia 17 października 2009

Uchwały z dnia 30 października 2009

Uchwały z dnia 13 listopada 2009

Uchwały - rok 2010

I kwartał

Uchwały z dnia 28 stycznia 2010

Uchwały z dnia 26 lutego 2010

Uchwały z dnia 16 marca 2010

Uchwały z dnia 31 marca 2010

II kwartał

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010

Uchwały z dnia 25 maja 2010

Uchwały z dnia 18 czerwca 2010

Uchwały z dnia 25 czerwca 2010

III kwratał

Uchwały z dnia 27 lipca 2010

Uchwały z dnia 29 września 2010

Uchwały z dnia 15 października 2010

Uchwały z dnia 6 września 2010

IV kwartał

Uchwały z dnia 15 października 2010

Uchwały z dnia 29 października 2010

Uchwały z dnia 10 listopada 2010

Uchwały z dnia 2 grudnia 2010

Uchwały z dnia 29 grudnia 2010

Uchwały - rok 2011

I kwartał

Uchwały z dnia 31 stycznia 2011

Uchwały z dnia 8 lutego 2011

Uchwały z dnia 23 lutego 2011

Uchwały z dnia 30 marca 2011

II kwartał

Uchwały z dnia 19 kwietnia 2011

Uchwały z dnia 25 maja 2011

Uchwały z dnia 24 czerwca 2011

III kwartał

Uchwały z dnia 29 lipca 2011

Uchwały z dnia 30 sierpnia 2011

Uchwały z dnia 29 września 2011

IV kwartał

Uchwały z dnia 25 października 2011

Uchwały z dnia 18 listopada 2011

Uchwały z dnia 13 grudnia 2011

Uchwały z dnia 28 grudnia 2011

Uchwały - Rok 2012

- - I Kwartał

Uchwała Nr XVIII/1/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Uchwała Nr XVIII/2/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Uchwała Nr XVIII/3/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Uchwała Nr XVIII/4/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Uchwała Nr XVIII/5/2012 z dnia 27 stycznia 2012

Uchwała Nr XIX/6/2012 z dnia 27 lutego 2012

Uchwała Nr XIX/7/2012 z dnia 27 lutego 2012

Uchwała Nr XIX/8/2012 z dnia 27 lutego 2012

Uchwała Nr XIX/9/2012 z dnia 27 lutego 2012

Uchwała Nr XX/10/2012 z dnia 29 marca 2012

Uchwała Nr XX/11/2012 z dnia 29 marca 2012

Uchwała Nr XX/12/2012 z dnia 29 marca 2012

Uchwała Nr XX/13/2012 z dnia 29 marca 2012

Uchwała Nr XX/14/2012 z dnia 29 marca 2012

Uchwała Nr XXI/15/2012 z dnia 4 kwietnia 2012

Uchwała Nr XXI/16/2012 z dnia 4 kwietnia 2012

Uchwała Nr XXI/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012

- - II Kwartał

- - III i IV Kwartał

Uchwały Rok 2013

Uchwały Rok 2014

Uchwały Rok 2015

Uchwały Rok 2016

Uchwały Rok 2017

Uchwały Rok 2018

Uchwały Rok 2019

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Strategia rozwoju

Plan Rozwoju Gminy Cieszanów

Protokoły z sesji RM

Sesja I/2006

Sesja II/2006

Sesja III/2006

Sesja IV/2006

Sesja V/2006

Sesja VI/2006

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Elektroniczny Dziennik Urzędowy woj. podkarpackiego

Interpelacje

Oświadczenia Radnych

Edward Roman Batycki - 2003

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Edward Roman Batycki - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

stroan2

Janusz Józef Cencora - 2003

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Janusz Józef Cencora - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Stanisław Franciszek Gajerski - 2003

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Stanisław Franciszek Gajerski - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Wanda Magdalena Komosińska - Rogowska - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Zygmunt Adam Lesiczka

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Zygmunt Adam Lesiczka -2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Czesław Mazurek

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Czesław Mazurek - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Janusz Mazurek

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Janusz Mazurek - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Marian Pachołek

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Marian Pachołek - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Bolesław Perżyło

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Bolesław Perżyło - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Józef Pietruch

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Józef Pietruch - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

Franciszek Ważny

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Franciszek Ważny -2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Fryderyk Zaborniak

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Fryderyk Zaborniak - 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Oświadczenia Radnych 2004 rok

Adam Młynarowicz

Bolesław Perżyło

Edward Batycki

Franciszek Ważny

Fryderyk Zaborniak

Janusz Cencora

Janusz Mazurek

Józef Pietruch

Józef Gołębiowski

Marian Pachołek

Stanisław Franciszek Gajerski

Wanda Magdalena Komosińska Rogowska

Zdzisław Kociołek

Zygmunt Lesiczka

Oświadczenia Radnych 2005 rok

Edward Roman Batycki

Janusz Józef Cencora

Stanisław Franciszek Gajerski

Wanda Magdalena Komosińska

Zygmunt Adam Lesiczka

Janusz Mazurek

Marian Pachołek

Bolesław Perżyło

Józef Pietruch

Franciszek Ważny

Adam Młynarowicz

Zdzisław Kociołek

Fryderyk Zaborniak

Franciszek Ważny

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2006

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007

Janusz Mazurek

Edward Batycki

Fryderyk Zaborniak

Piotr Bielko

Wojciech Broź

Marian Ciepły

Zdzisław Kasperski

Zdzisław Kociołek

Wanda Komosińska

Zygmunt Lesiczka

Jan Łach

Jan Maciejko

Tadeusz Nicpoń

Marian Pachołek

Wojciech Świzdor

Stefan Chomyszyn

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010

Na rozpoczęcie kadencji 2010-2014

Za rok 2010

- - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011

- - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011

- - - Za rok 2011

- - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012

- - - - - Za rok 2012

- - - - - - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013

- - - - - - - - Za rok 2013

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Koniec Kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 Początek Kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017

Oświadczenia majątkowe radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji w roku 2018

Oświadczenia osób wydających decyzje

Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002

Zdzisław Zadworny

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Wiesław Kudyba

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Stanisław Kędzior

strona1

strona2

strona3

strona4

Marta Teresa Szpyt

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Marta Rydzewska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Helena Dudzińska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Urszula Mazurek

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Zbigniew Wróbel

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Maria Anna Wawrów

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Helena Krystyna Mazurek

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Bogumiła Małgorzat Puła

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Jolanta Pałczyńska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Longina Pałczyńska

strona1

strona2

strona3

strona4

Urszula Duda

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Mirosława Maria Wiśniewska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Krzysztof Krzemiński

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Helena Antonina Ważna

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

Ewa Szabatowska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Roman Sopel

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Maria Sopel

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Teresa Steczkiewicz

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Wojciech Świzdor

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Andrzej Szymanowski

strona1

strona2

Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003

Zdzisław Zadworny

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Wiesław Kudyba

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

Stanisław Kędzior

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

strona7

Stanisław Andrzej Zarębski

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Elżbieta Maria Zarębska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

strona7

Edward Pokrywka

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

strona7

Andrzej Szymanowski

strona1

strona2

Wojciech Świzdor

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

strona7

Teresa Steczkiewicz

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Roman Sopel

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Maria Sopel

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Ewa Szabatowska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Helena Ważna

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Krzysztof Krzemiński

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Mirosława Maria Wiśniewska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

strona7

Urszula Duda

strona1

strona2

strona3

strona4

Longina Pałczyńska

strona1

strona2

strona3

Jolanta Pałczyńska

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

strona7

Bogumiła Małgorzata Puła

strona1

strona2

Helena Mazurek

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

strona6

strona7

Maria Anna Wawrów

strona1

strona2

strona3

Zbigniew Wróbel

strona1

strona2

strona3

Urszula Mazurek

strona1

strona2

strona3

Helena Dudzińska

strona1

strona2

strona3

Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004

Zdzisław Zadworny

Andrzej Szymanowski

Barbara Broź

Anna Stanowska

Alina Kot

Bogumiła Puła

Edward Pokrywka

Elżbieta Ciećkiewicz

Elżbieta Maria Zarębska

Helena Dudzińska

Helena Krystyna Mazurek

Helena Ważna

Jerzy Szajowski

Jolanta Pałczyńska

Longina Pałczyńska

Maria Anna Wawrów

Maria Sopel

Maria Zarębska

Mariola Kulczycka

Mirosława Maria Wiśniewska

Roman Sopel

Stanisław Zarębski

Stanisław Kędzior

Teresa Steczkiewicz Głowa

Urszula Duda

Urszula Mazurek

Wiesław Kudyba

Wojciech Świzdor

Zbigniew Wróbel

Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005

Zdzisław Zadworny

Andrzej Szymanowski

Barbara Broź

Anna Stanowska

Alina Kot

Bogumiła Puła

Elbieta Ciećkiewicz

Elżbieta Maria Zarębska

Helena Dudzińska

Helena Krystyna Mazurek

Jolanta Pałczyńska

Krzysztof Krzemiński

Longina Pałczyńska

Maria Anna Warów

Maria Sopel

Mirosława Maria Wiśniewska

Mirosław Turza

Roman Sopel

Stanisław Kędzior

Teresa Steczkiewicz Głowa

Urszula Duda

Urszula Mazurek

Wiesław Kudyba

Wojciech Świzdor

Zbigniew Wróbel

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016

Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Oświadczenie za rok 2003

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

Oświadczenie za rok 2002

strona1

strona2

strona3

strona4

strona5

WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Oświadczenia majątkowe Burmistrza

Rok 2007

Rok 2010

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Małżeństwa, narodziny, zgony

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza

Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej