artykuł nr 6

Obwieszczenie o wyłożeniu Dachnów - ul Sportowa

 
Cieszanów, dnia 21.12.2020 r.
GPiMK. 6722.2.2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa”

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr XIV/108/2019 z dnia 27 września 2019 r.

 

z a w i a d a m i a m,


że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.01.2021 r. do 12.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów oraz udostępniony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów na parterze sala nr 3 w dniu 29.01.2021 r.,
godz. 10:00 - 11:00.

Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021r.  

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa” przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 r.  

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania planu miejscowego   


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37 – 611 Cieszanów.
  W prawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e–mail: iok@cieszanow.pl, tel. pod numerem: 166311118, pisemnie na adres Urzędu.
  Urząd Miasta i Gminy Cieszanów będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dokumentacja dot. MPZP posiada kategorię archiwalną A i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest przechowywana wieczyście.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

  W związku z powyższym przysługuje Pan/i prawo do:

  dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo określone w art. 15 ust.1 lit g RODO do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano).
  sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,

Zgodnie z art. 17 ust.3 lit. b) RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo usunięcia danych.

Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@cieszanow.pl,
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest obowiązkowe pod rygorem odmowy realizacji żądania strony.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

Załączniki:
Projekt MPZP150 KB
Rysunek MPZPMB
Prognoza14 MB
Uwaga do MPZP37 KB
artykuł nr 7

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 13.00

Cieszanów, dnia 18.12.2020 r.

O.0002.13.2020

 

 

  Ze względów bezpieczeństwa, w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z prośbą o pozostanie w domu i śledzenie sesji online, która odbędzie się
30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 13.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Cieszanowie.

 

PORZĄDEK OBRAD

XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Cieszanów na lata 2020-2030 – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 2. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Cieszanów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 3. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2020 r. na wypłatę przez Gminę Cieszanów rekompensat wynikających z tytułu zawarcia umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej, z podmiotem wewnętrznym – Zakładem Obsługi Gminy Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszanowie na okres przekraczający rok budżetowy – opinia Komisji Budżetowej,
 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok – opinia Komisji Budżetowej,
 5. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021 – 2033 – opinia Komisji Budżetowej.
 • Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok:
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
 5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.
 7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.
 8. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

 

Załączniki:
skan dokumentu465 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Burmistrz Miasta Lubaczowa - Elektrownia Dachnów 3

Załączniki:
skan dokumentu323 KB
artykuł nr 9

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

 

 

Znak sprawy: O.271.12.2020                 Cieszanów, 10.12.2020 r.

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

o której mowa w art. 67 ust. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Rozdział 1

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Gmina Cieszanów zwana dalej „Zamawiającym”

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

NIP: 793-15-03-557

nr telefonu (16) 631-10-76, nr faksu (16) 631-14-40

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 – 15.00,

Godziny urzędowania: wtorek: godz. 7.30 – 15.30

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cieszanow.pl

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.cieszanow.org, www.bip.cieszanow.akcess.net

Rozdział 2

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszanów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne
 2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2) organizację odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, w formie tzw. "wystawek".

3) powyższe odbiory odbywać się będą zarówno z pojemników lub worków dostarczonych  przez Wykonawcę, jak i z pojemników lub worków będących własnością właściciela nieruchomości

4) dostarczaniu worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie(zasada „worek za worek”)

5) dostawie pojemników do gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej

6) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), tj.: - w roku 2019 r., co najmniej 50%

7) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz.2412 ), tj. w roku 2019 co najmniej 35%

 

 1. Nomenklatura wg CPV:

90500000 Usługi związane z odpadami

 

Rozdział 3

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA.

 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi:998 333,33 złotych netto, 1 078 200.00 złotych netto.

 

Rozdział 4

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY
ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA.

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów

 

Rozdział 5

PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU
TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI.

 

 1. Podstawa prawna:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

 1.  

Gmina Cieszanów - Zamawiający sprawuje nad Wykonawcą - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Zakładu.

Ponad 90% działalności kontrolowanej Zakładu dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Zamawiającego sprawującego kontrolę. W kontrolowanym Zakładzie nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Tym samym, łącznie są spełnione  trzy warunki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy.

 

Rozdział 6

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY.

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 

Rozdział 7

INFORMACJE O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU
LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY,
O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE
LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE
NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy  zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante) 2020-167121 z dnia 10/12/2020

 

 

 

artykuł nr 10

Informacja o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy O.271.11.2020 Cieszanów 2020-12-08

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Cieszanów

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

NIP: 793-15-03-557

nr telefonu (16) 631-10-76, nr faksu (16) 631-14-40

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 – 15.00,

Godziny urzędowania: wtorek: godz. 7.30 – 15.30

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cieszanow.pl

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.cieszanow.org, www.bip.cieszanow.akcess.net

 

Przedmiot zamówienia:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszanów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne.

 

Działając na podstawie art. 93ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów w dniu 17.11.2020 r.

Załączniki:
skan dokumentu40 KB