artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne NIK Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie funkcjonowania gminnych placówek oświatowych

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie z dnia 05.08.2013

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie

artykuł nr 4

 

 
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CIESZANÓW W LATACH 2006,2007,2008,2009 do lipca 2010 r.
 
 
LP
 
 
ORGAN, JEDNOSTKA
KONTROLUJĄCA
 
TERMIN KONTROLI I WYDZIAŁ W JAKIM ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA
JEDNOSTKA KONTROLOWANA ZAKRES KONTROLI
KOMÓRKA ORG. DYSPONUJĄCA DOKUMENTACJĄ Z KONTROLI
 
ZAKRES DOSTĘPNOŚCI
DOKUMENTACJI Z KONTROLI
 
1.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
24.08.2006r. do 16.10.2006r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Przedmiot kontroli:
kompleksowa kontrola Gospodarki Finansowej.
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
2.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
10.01.2007r. do 10.01.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Przedmiot kontroli:
nowoutworzone stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
3.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki
11.01.2007r.do 11.01.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Przedmiot kontroli:
Odbiór nowego miejsca pracy
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
4.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie
Wydział Kontroli Płatników Składek
21.06.2007r. do 22.06.2007r.w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Zakres kontroli:
Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład za okres 01.01.2003 – 31.12.2004.
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
5.
Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
14.05.2007r. do 28.06.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Zakres kontroli:
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A - projekt: Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie.
 
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
6.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu
8.08.2007r. do 9.09.2007r. w Gminie Cieszanów
Przedmiot kontroli:
Wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w terminach określonych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej – sprawdzenie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków wymagane na podstawie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
7.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
12.09.2007r.do 12.09.2007r. w Referacie Organizacyjnym – Ewidencja Ludności
Przedmiot kontroli:
prowadzenie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
8.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Wydział Finansów i Budżetu
26.09.2007r. do 28.09.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Przedmiot kontroli:
Kontrola problemowa przed końcową płatnością projektu:
NEB/PL/PDK/1.3/05/108 „Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
9.
 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
22.10.2007r. do 22.10.2007r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Przedmiot kontroli:
realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
10.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
13.12.2007r. do 13.12.2007r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cieszanowie
Przedmiot kontroli:
rejestracja stanu cywilnego, przechowywanie i zabezpieczanie aktów stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk.
 
 
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr  19
 
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
11.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 
26.03.2008r.
Referat Organizacyjny i Finansowy
Przedmiot kontroli:
Kontrola zastępczej służby wojskowej.
 
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
12.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Finansów i Budżetu
07.05.2008r. do 30.05.2008
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Zakres kontroli:
Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2007 r.
 
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
13.
Wojewoda Podkarpacki
28.07.-31.08.2008
Prawidłowość realizacji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” w ramach Priorytetu I ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionów”.
Sekretarz
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
14.
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu
02.09.2008r.
Sposób prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
15.
Archiwum Państwowe w Przemyślu
06.10.2008
Kontrola archiwum zakładowego
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
16.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
04.12.2008
Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
17.
Wojewoda Podkarpacki
10-23.03.2009
Wykorzystanie dotacji Skarbu Państwa – środki powodziowe
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
18.
Archiwum Państwowe w Przemyślu
17.04.2009
Kontrola archiwum zakładowego
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
19.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
27.04-06..05.2009r.
Kontrola składowisk odpadów w Cieszanowie, Dachnowie i Nowym Lublińcu
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
20.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie
07-16.06.2010r.
Podatek dochodowy Pit-11
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
21.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
28.05-12.07.2010
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki
Ref. Org. Sekretariat
pok. nr 19
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
22.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
15-16.07.2010
Kontrola trwałości projektu w ramach Programu INTERREG III A PL-BY-UA nr NEB/PL/PDK/1.3/05/108
 
 
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
23.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rzeszów
16.07.2010
Prawidłowość rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalno-rentowe.
Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zasadność wyrejestrowań z ubezpieczeń społecznych lub obniżania z okresem wstecznym podstawy wymiaru składek za ubezpieczonych
 
 
Częściowo jawna ( art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej)