artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW z dnia 28.04.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

z dnia 28.04.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania
nazwy ulicy w Cieszanowie zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej
(dz. nr ewid.: 4646/13, 4647/2, 4650/6, 4651, 4648/2, 4650/7, 4652/2, 4636, 4629, 4576)

 

Działając na podstawie art. 5a, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Uchwały Nr L/386/2022 z dnia 25.03.2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w Cieszanowie zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid.: 4646/13, 4647/2, 4650/6, 4651, 4648/2, 4650/7, 4652/2, 4636, 4629, 4576) (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. poz. 1456)
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów w celu zebrania  opinii i propozycji nazwy dla ulicy w Cieszanowie zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej
(dz. nr ewid.: 4646/13, 4647/2, 4650/6, 4651, 4648/2, 4650/7, 4652/2, 4636, 4629, 4576).

§2. Konsultacje odbędą się w terminie od 02.05.2022 r. do 12.05.2022 r. r. Za termin złożenia formularza konsultacyjnego uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez:

  1. wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy opisanej w  §1 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów, sekretariat pokój nr lub pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa – piątek 7 00-1500, wtorek 730-15 30,
  2. wypełnienie i przedłożenie  formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy opisanej w  § 1 poprzez pocztę elektroniczną na adres
  3. wypełnienie i przesłanie  formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy opisanej w § 1 na adres Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 

§4. 1. Formularz konsultacyjny będzie do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

2. Formularz konsultacyjny propozycji nadania nazwy ulicy stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5. 1. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów i przekłada Radzie Miejskiej w Cieszanowie w celu podjęcia stosownej uchwały.

2. O przyjęciu uwag, wniosków i opinii decyduje Rada Miejska w Cieszanowie.

§6. Prezentacja wyników konsultacji nastąpi w terminie 5 dni od daty ich zakończenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezentacja wyników konsultacji nastąpi w terminie 5 dni od daty ich zakończenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gmin Cieszanów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.