artykuł nr 1

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  CIESZANÓW

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”

Burmistrz Cieszanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”.
Konsultacje obejmują obszar całej gminy Cieszanów i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Cieszanów. Konsultacje odbędą się od dnia 20.02.2024 r.
do 27 marca 2024 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku do zarządzenia.

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:

- pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  
www.cieszanow.pl,  a także www.bip.cieszanow.akcessnet.net,

- w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów, pokój nr 14.

Wypełniony formularz konsultacji należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 marca 2024 r. do godz. 1500.

1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów) na adres: Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl,

3) osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów pokój nr 14

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, w sali na piętrze w dniu 14.03.2024 r. o godz. 1600.

Uwagi i opinie złożone po upływie 27.03.2024r. po godzinie 1500 pozostaną bez rozpatrzenia. 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

Cieszanów, dnia 20.02.2024 r.