artykuł nr 1

Zarządzenie nr 141 z 31.12.2020

ZARZĄDZENIE Nr 141/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31.12.2020 r. w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cieszanów
artykuł nr 2

Zarządzenie 104/2020 w sprawie powołania koordynatora i zespołu roboczego do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

ZARZĄDZENIE NR 104/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie:  powołania koordynatora i zespołu roboczego ds. dostępności w Urzędzie  

Miasta i Gminy Cieszanów

  1. Na podstawie art. 31 i 33 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062 ze zm.) powołuję Koordynatora oraz Zespół roboczy ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. zwany dalej „Zespołem roboczym".
  2. Celem działania Zespołu roboczego jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
    w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
  3. W skład Zespołu roboczego wchodzą:
    - Daniel Ciepły - Koordynator Dostępności

- Elżbieta Stępień - członek zespołu

- Ewelina Welcz- członek zespołu

- Janusz Warcaba – członek zespołu

- Agnieszka Brodacka – członek zespołu

4. Prace Zespołu roboczego nadzoruje bezpośrednio Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

5. Do podstawowych zadań Zespołu roboczego należy:

a)Stworzenie i uaktualnienie bazy barier i ograniczeń zdiagnozowanych w obszarze

działań Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz określenie sposobu ich likwidacji;

b)Określanie dostępności procedur, przepisów, standardów, bezpieczeństwa
do wykorzystywania w trakcie tworzenia bazy barier i audytów dostępności;

c)Udział w przygotowywaniu oraz wdrażaniu planu dostępności we współpracy ze wszystkimi komórkami Urząd Miasta i Gminy Cieszanów w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, w tym:

-opracowanie harmonogramu likwidacji barier lub utrudnień,
-monitorowanie realizacji planu dostępności,

-raportowanie postępu wykonywanych i planowanych działań,

-współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w regionie na rzecz osób
  ze szczególnymi potrzebami.

6. Zobowiązuje się:

a) pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do udzielania niezbędnej pomocy
 i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
skan dokumentu342 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 12 czerwca 2020