artykuł nr 1

Zarządzenia 2018

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 116/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.994), art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2018 poz.450) oraz Uchwały Nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

§ 2

Przedmiot i forma konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

2) pisemnej, poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 3
Termin i miejsce konsultacji

 

1. Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się
13 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

2. Konsultacje w formie pisemnej trwają: od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018r.

3. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 i formularz konsultacji zostaną zamieszczone w dniu 26 października 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie określonym w pkt.1 do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1 lub na adres e-mailowy: sekretariat@cieszanow.pl.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Po zakończeniu konsultacji Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza zestawienie opinii celem rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
6. Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – www.cieszanow.eu w zakładce „NGO” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 104/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 25 września 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016?r. - Prawo oświatowe (Dz. U.?z 2018?r. poz. 996?ze?zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.?z 2018?r. poz. 994?ze?zm.) oraz §?2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017?r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  
(Dz. U.?z 2017 poz. 1587) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu
w składzie:

1.   Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

1)   Pan Adam Zaborniak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie –Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2)   Pan Andrzej Szymanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,

3)   Pani Dorota Sanok – Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

2.   Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

1)   Pani Bernadeta Jasińska – kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją
w Przemyślu,

2)   Pan Bartosz Szymański – starszy wizytator Kuratorium Oświaty,

3)   Pan Augustyn Jędruchów – starszy wizytator Kuratorium Oświaty.

3.   Przedstawiciele rady pedagogicznej:

1)   Pani Barbara Witko,

2)   Pan Wojciech Łabisz.

4.   Przedstawiciele rady rodziców:

1)   Pani Bożena Zygarlicki,

2)   Pani Marta Tasior.

5.   Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" - Pan Kazimierz Wolanin – Przewodniczący KM NSZZ „S” PO i W
w Szkole Podstawowej w Cieszanowie.

6.   Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - Pani Leokadia Zaborniak – Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Cieszanowie.

 

 

§ 2

 

Tryb  oraz  zasady  pracy  Komisji  Konkursowej określają  przepisy rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej  z dnia  11 sierpnia  2017 r.  w sprawie  regulaminu  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  publicznego przedszkola,  publicznej szkoły  podstawowej,  publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub  publicznej  placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 103/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 12-09-2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia  trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r. 

  Na podstawie Ustawy z dnia 06-08-2018r. o Zdrowiu Publicznym (Dz.U.2018.1492t.j.), Uchwały Nr XLVII/136/2017 z dnia 30 listopada 2017r. sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta
  i gminy Cieszanów w 2018 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o Zdrowiu Publicznym

.

 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.
 3. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1

                                                                        § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy 
w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 


 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta  i gminy Cieszanów w 2018 r.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.

 

 

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

 Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 12 700,00zł, w tym:

  a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania  zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a także edukacyjno-integracyjne

  b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

  marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty

  d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

  

Termin realizacji zadań – pomiędzy 01-10-2018 r. a 31.11.2018 r.

  

II.   Zasady przyznania dotacji.

  1.   Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  2.   Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

  1.   Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr1 do niniejszego Zarządzenia ,  w terminie  do dnia 02-10-2018 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
  Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia  03-10-2018r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

 V. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

a)   środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)

b)   niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.

c)   Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł

d)   Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 10 % kosztów

VI wymagane załączniki

  1.   Oświadczenie oferenta o posiadaniu r-k bankowego z podaniem numeru

VII. Tryb wyboru oferty:

1.   Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2.   Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a)   merytoryczna wartość projektu

b)   efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c)    budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d)   ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e)    współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g)    dotychczasowe dokonania organizacji.

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 07-10-2018r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

 VIII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

IX dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

X.  Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1)   w 2017 r.: 48 514,86 zł

 

 


 

 

Załączniki:
wzór oferty50 KB
artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 102/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 12-09-2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i gminy Cieszanów w 2018r. 

 

 

  Na podstawie Ustawy z dnia 28-02-2018r. o Działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. 2018.450 t.j.)Uchwały Nr XLVII/138/2017 z dnia 30 listopada 2017r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się  drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2018 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy 
w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta  i gminy Cieszanów w 2018 r.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.

 

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 23 600,00zł, w tym:

a)   organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych imprez

b)    promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz  miejscowej twórczości

c)    wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d)    prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e)    tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów muzycznych;

f)  wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym  formom spędzania wolnego czasu;

 

Termin realizacji zadań – pomiędzy 01-10-2018 r. a 31-11-2018 r.

 

II.   Zasady przyznania dotacji.

  1.   dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie
z 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.)

  2.   Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  3.   Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

  1.   Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia  14 kwietnia 2016 r.  w  sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  ramowego  wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U.2016.570),  w terminie  do dnia
02-10-2018 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
  Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia  03-10-2018r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

 

 

 

V. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

a)   środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)

b)   niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.

c)   Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł

d)   Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 15 % kosztów

VI wymagane załączniki

  1.   Oświadczenie oferenta o posiadaniu r-k bankowego z podaniem numeru

VII. Tryb wyboru oferty:

1.   Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2.   Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a)   merytoryczna wartość projektu

b)   efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c)    budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d)   ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e)    współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g)    dotychczasowe dokonania organizacji.

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 07-10-2018r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

 

 

 

VIII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

IX dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

X.  Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1)   w 2017 r.: 48 514,86 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszanów, dnia 12-09-2018 r.