artykuł nr 11

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak:GPiMK.6730.4.2024

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 23.04.2024 r.

Znak: GPiMK. 6730.4.2024

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 23.04.2024 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, 803) w związku art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

informuję,

 

że w dniu 23.04.2024 r. wydałem decyzję Nr 15/2024 ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 720/7 położonej  w miejscowości Niemstów.

Z treścią decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 15/2024 o warunkach zabudowy
oraz dokumentacją sprawy znak: GPiMK. 6730.4.2024 można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej w  Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój nr 14,
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji tj. od dnia 23 kwietnia 2024 r. do dnia 07.05.2024 r.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 12

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza drugi...

Formularz oferty dostępny na stronie: https://cieszanow.pl/ngo/1707-burmistrz-miasta-i-gminy-cieszanow-oglasza-drugi-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-oraz-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy-dotowanych-z-budzetu-miasta-i-gminy-cieszanow-w-2024-r.html
artykuł nr 13

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza...

Formularz oferty dostępny pod adresem: https://cieszanow.pl/ngo/1706-burmistrz-miasta-i-gminy-cieszanow-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-tradycji-dotowanych-z-budzetu-miasta-i-gminy-cieszanow-w-2024-r.html
artykuł nr 14

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 19 kwietnia (piątek) 2024 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
artykuł nr 15

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. (piątek)