artykuł nr 56

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 03.08.2020 r.

GPiMK. 6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 03.08.2019 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 03.08.2020 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.1.2020 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji elektroenergetycznej składające się z rozdzielni wysokiego napięcia110 kV oraz stacji transformatorowej SN/110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ewid. 1300/18 położonej w miejscowości Dachnów na rzecz Martifer Renewables S.A z siedziba w Krakowie
ul. Warszawska 1/5,31-155 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Janigę.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska
w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: R. 6123.151.2020 z dnia 01.07.2020 r. uzgodnił projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, z uzasadnieniem
że planowana inwestycja realizowana będzie na oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych PsV, PsIV,
a ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. 2, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczy gruntów stanowiących użytki rolne wytworzone
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V  i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2-10.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

4. Minister Środowiska w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o warunkach zabudowy
nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 428 „Dolina Kopalna Biłgoraj-Lubaczów”.
W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

5. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie  - postanowieniem SNZ.9020.9.3.2020.AL z dnia 03.07.2020 r. uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uzasadnieniem że zamierzenie budowlane pn: „Budowa stacji elektroenergetycznej składającej się z rozdzielni wysokiego napięcia 110 kV oraz stacji transformatorowej SN/110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 1300/18 położonej w miejscowości Dachnów, przy zachowaniu warunków zamieszczonych w przedstawionym projekcie decyzji nie będzie stwarzało zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

 

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.1.2020 z dnia 03.08.2020  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 57

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od 3 do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie :
 – 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
– 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.
Wnioski można pobrać poniżej, a następnie, wraz z fakturami, należy składać w pokoju nr 20. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2020 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
artykuł nr 58

Powszechny Spis Rolny 1 września 2020 - 30 listopada 2020

#liczysięrolnictwo

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowości prawnej;
 • typu własności użytków rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni zasiewów według upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk– dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

 Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawieńi analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Organizacja prac spisowych w gminach:

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych w danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

 

Kontakt:

 Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl

 Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

artykuł nr 59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie dotyczące przedsięwzięcia „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 2"

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 29.07.2020 r.

GPiMK 6220.4.2020

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.07.2020 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie KIP dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczną Dachnów 2”. O uzupełnienie KIP wystąpiło PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu.

Wnioskodawca złożył również pismo z dnia 24.07.2020 r. dotyczące sprostowania oczywistej omyłki oraz korekty parametrów modułów fotowoltaicznych dla ww. przedsięwzięcia. Powyższe pisma przesłano do organów uzgadniających: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 4, w godz. 7.00-15.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Dachnów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 60

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 27.07.2020