1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.


2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy okreslone przepisami.


3. Do działań burmistrza należy w szczególności:


• kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem, reprezentowanie
Gminy i jej Urzędu na zewnątrz,
• przedkładanie radzie miejskiej projektów uchwał,
• określanie sposobu wykonywania uchwał,
• gospodarowanie mieniem komunalnym,
• wykonywanie budżetu,
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
• zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach
wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
• dokonywanie wydatków budżetowych,
• zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy,
• dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,
• blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w ustawach,
• emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez organ
Gminy,
• wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
• podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu Gminy
w obowiązującym trybie,
• podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism
i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
• nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
powiatowej i wojewódzkiej i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej
administracji,
• upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu burmistrza decyzji
• wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w
stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
• zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
• wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
• dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu
wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w aktach osobowych,
• rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,
• ogłaszanie budżetu Gminy,
• wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,
• organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,
• informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku międzygminnego,
• składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu oraz
informacji swojej pracy pomiędzy sesjami rady.


Dostępne podkategorie:
Kompetencje
Kontakt
Dyżury