artykuł nr 1

1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.

2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy okreslone przepisami.

3. Do działań burmistrza należy w szczególności:

•kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i jej Urzędu na zewnątrz,•przedkładanie radzie miejskiej projektów uchwał,•określanie sposobu wykonywania uchwał,•gospodarowanie mieniem komunalnym,•wykonywanie budżetu,•zatrudnianie i zwalnianie kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych,•zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,•dokonywanie wydatków budżetowych,•zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy,•dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,•blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w ustawach,•emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez organ Gminy,•wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,•podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu Gminy w obowiązującym trybie,•podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,•nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, powiatowej i wojewódzkiej i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji,•upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu burmistrza decyzji•wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,•zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,•wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,•dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w aktach osobowych,•rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,•ogłaszanie budżetu Gminy,•wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy,•organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,•informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku międzygminnego,•składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu oraz informacji swojej pracy pomiędzy sesjami rady.

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt
Dyżury