Treść uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności.

UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 6i ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4, art. 6k ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)

Rada Miejska w Cieszanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 i 2.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty w wysokości określonej w § 4.
§ 4. Ustala się stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:
1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny:
a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l – 33,00 zł
b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 l – 40,00 zł
c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 65,00 zł
d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 360 l – 100,00 zł
e) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 250,00 zł
2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny:
a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 l – 66,00 zł
b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 140 l – 80,00 zł

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 130,00 zł
d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 360 l – 200,00zł
e) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 500,00 zł
§ 5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 3 przy zastosowaniu stawek, o których mowa w § 2 i § 4 niniejszej uchwały.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVII/147/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 4554).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

Treść Uchwały dt. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Cieszanów

Załączniki
Uchwała   627.070 KB
Załacznik do Uchwały str 1   652.070 KB
Załacznik do Uchwały str 2   590.035 KB

Punkty zbierania zużytych baterii na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Zespół Szkół Publicznych

- Oś. Nowe Sioło 15

W godzinach otwarcia

Zespół Szkół Publicznych

- Dachnów 106

W godzinach otwarcia

Zespół Szkół Publicznych

- Nowy Lubliniec 75

W godzinach otwarcia

Szkoła Podstawowa

w Kowalówce

- Kowalówka 20

W godzinach otwarcia

Szkoła Podstawowa

w Nowym Siole

- Nowe Sioło 103

W godzinach otwarcia

Szkoła Podstawowa

w Niemstowie

- Niemstów 76

W godzinach otwarcia

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- ul. Kościuszki 6

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

Urząd Miasta i Gminy

- Rynek 1

W godzinach otwarcia

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty zbierania zużytych akumulatorów

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

Agroma

- ul. Cerkiewna 3

W godzinach otwarcia

Tylko w zamian za zakupiony nowy

Domix Auto Perfect

- ul. Sienkiewicza 4

W godzinach otwarcia

Tylko w zamian za zakupiony nowy

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- ul. Kościuszki 6

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

Zakład Produkcji Drzewnej

- ul. Sienkiewicza 4

W godzinach otwarcia

Tylko w zamian za zakupiony sprzęt

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty zbierania przeterminowanych leków

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Apteka Galium S.C.

- ul. Mickiewicza 3

W godzinach otwarcia

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty pozbywania się odpadów niebezpiecznych

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, PSZOK w Gminie Cieszanów.

Wykonując zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszanów informuje się mieszkańców, iż odpady komunalne odbierane są zgodnie
z opracowanym harmonogramem. Harmonogram ten otrzymali właściciele nieruchomości.

Oprócz terminów zawartych w harmonogramie odpady można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie działki Nr ewid. 89/4 w Nowym Siole Osiedle - baza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie.

1. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Cieszanów n/w posegregowane odpady komunalne w każdej ilości:

1/ Szkło,

2/ Papier,

3/ Metale,

4/ Tworzywa sztuczne,

5/ Opakowania wielomateriałowe,

6/ Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

7/ Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton),

8/ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9/ Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10/ Zużyte opony,

11/ Zużyte baterie i akumulatory,

12/ Tekstylia i odzież,

13/ Przeterminowane leki i chemikalia,

14/ Problematyczne odpady komunalne (m.in. gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady:

1/ Zmieszane odpady komunalne,

2/ Odpady zawierające azbest,

3/ Szyby samochodowe oraz pochodzące od maszyn rolniczych,

4/ Szkło zbrojone i hartowane,

5/ Części samochodowe,

3. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomościach z terenu Gminy Cieszanów.

4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:

1/ stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się
w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

2/ stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

3/ stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

5. PSZOK czynny jest w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00,
oraz w I i III sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 10.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Cieszanów po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady.

7. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 16 6311296.

8. Skargi i wnioski dotyczące pracy PSZOK przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach 7.00 – 15.00 lub telefonicznie 16 6311076.

9. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na terenie PSZOK.