Treść Uchwały dt. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Cieszanów

Załączniki
Uchwała   627.070 KB
Załacznik do Uchwały str 1   652.070 KB
Załacznik do Uchwały str 2   590.035 KB

Punkty zbierania zużytych baterii na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Zespół Szkół Publicznych

- Oś. Nowe Sioło 15

W godzinach otwarcia

Zespół Szkół Publicznych

- Dachnów 106

W godzinach otwarcia

Zespół Szkół Publicznych

- Nowy Lubliniec 75

W godzinach otwarcia

Szkoła Podstawowa

w Kowalówce

- Kowalówka 20

W godzinach otwarcia

Szkoła Podstawowa

w Nowym Siole

- Nowe Sioło 103

W godzinach otwarcia

Szkoła Podstawowa

w Niemstowie

- Niemstów 76

W godzinach otwarcia

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- ul. Kościuszki 6

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

Urząd Miasta i Gminy

- Rynek 1

W godzinach otwarcia

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty zbierania zużytych akumulatorów

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

Agroma

- ul. Cerkiewna 3

W godzinach otwarcia

Tylko w zamian za zakupiony nowy

Domix Auto Perfect

- ul. Sienkiewicza 4

W godzinach otwarcia

Tylko w zamian za zakupiony nowy

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- ul. Kościuszki 6

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

Zakład Produkcji Drzewnej

- ul. Sienkiewicza 4

W godzinach otwarcia

Tylko w zamian za zakupiony sprzęt

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty zbierania przeterminowanych leków

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

Apteka Galium S.C.

- ul. Mickiewicza 3

W godzinach otwarcia

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Cieszanowie

- Oś. Nowe Sioło: baza

W godzinach otwarcia

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Punkty pozbywania się odpadów niebezpiecznych

na terenie miasta i gminy Cieszanów.

Miejsce

Adres

Godziny przyjmowania

PSZOK

- Oś. Nowe Sioło: baza ZUK

W godzinach otwarcia

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, PSZOK w Gminie Cieszanów.

Wykonując zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszanów informuje się mieszkańców, iż odpady komunalne odbierane są zgodnie
z opracowanym harmonogramem. Harmonogram ten otrzymali właściciele nieruchomości.

Oprócz terminów zawartych w harmonogramie odpady można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie działki Nr ewid. 89/4 w Nowym Siole Osiedle - baza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie.

1. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Cieszanów n/w posegregowane odpady komunalne w każdej ilości:

1/ Szkło,

2/ Papier,

3/ Metale,

4/ Tworzywa sztuczne,

5/ Opakowania wielomateriałowe,

6/ Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

7/ Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton),

8/ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9/ Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10/ Zużyte opony,

11/ Zużyte baterie i akumulatory,

12/ Tekstylia i odzież,

13/ Przeterminowane leki i chemikalia,

14/ Problematyczne odpady komunalne (m.in. gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady:

1/ Zmieszane odpady komunalne,

2/ Odpady zawierające azbest,

3/ Szyby samochodowe oraz pochodzące od maszyn rolniczych,

4/ Szkło zbrojone i hartowane,

5/ Części samochodowe,

3. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomościach z terenu Gminy Cieszanów.

4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:

1/ stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się
w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

2/ stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

3/ stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

5. PSZOK czynny jest w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00,
oraz w I i III sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 10.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Cieszanów po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady.

7. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 16 6311296.

8. Skargi i wnioski dotyczące pracy PSZOK przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach 7.00 – 15.00 lub telefonicznie 16 6311076.

9. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na terenie PSZOK.