artykuł nr 1

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna do pobrania po kliknięciu w poniższy załącznik.

Załączniki:
deklaracja (pdf)328 KB
deklaracja (word)23 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu w Gminie Cieszanów

 

Burmistrz Miasta i Gminy   Cieszanów, dnia 15.04.2020 r.

Cieszanów

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Cieszanów dotacji na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

informuje, że do dnia 24kwietnia 2020 r. (piątek), do godz. 1500

zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć zdjęcia eternitu mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na rok 2020. Po upływie tego terminu deklaracje nie będą przyjmowane.

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

- demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca

unieszkodliwienia,

- unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

 

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

 

W przypadku niewystarczającej ilości środków i dużej liczby chętnych, jak w roku ubiegłym decydować będzie kolejność wpływu deklaracji.

Usuwanie azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu orazpo podpisaniu umowy.

„Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu” jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:www.cieszanow.pl
w zakładce „Gospodarka odpadami”, u Sołtysów lub w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, (parter, pokójNr 4).

Z uwagi na krótki termin składania deklaracji proszę
o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16 - 632 8679.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 3

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Cieszanów od 1 stycznia 2020 roku nastąpią również zmiany.

  1. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów.
  2. Do 10 lutego 2020 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy. Druk deklaracji dostępny jest również na stronie internetowej urzędu.
  3. Zmianie uległa również stawka opłaty, która teraz jest naliczana za każdą osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość. Stawka ta wynosi 20,00 zł. od osoby.
  4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady i odpady zielone będą ponosić opłatę o 2,00 zł  niższą od stawki podstawowej za każdą osobę.
  5. Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Gminy nr 06 9101 1042 20044400 0039 0055 dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub w kasie Urzędu Gminy do
  • Rata I …..zł – do 15 marca każdego roku,
  • Rata II …..zł – do 15 czerwca każdego roku
  • Rata III ….. zł – do 15 września każdego roku
  • Rata IV ….. zł – do 15 grudnia każdego roku
artykuł nr 4

Zmiana konta bankowego - Gospodarowanie odpadami

ZMIANA NUMERU KONTA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na konto PBS/o Cieszanów

06 9101 1042 2004 4400 0039 0055

lub u sołtysa danej miejscowości.

 

artykuł nr 5

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.