artykuł nr 1

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszanów za 2019 rok

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszanów za 2019 rok

1. Podstawa prawna oraz zakres analizy
Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszanów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Analiza została opracowana na podstawie sprawozdań złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także innych dostępnych danych.
Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy
z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Ustawy:
a) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),
b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

Rozporządzenia:

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),

Akty prawa miejscowego:

a) Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów.
b) Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
d) Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Cieszanowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik,
f) Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
g) Uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszanów

Na stronie internetowej Gminy Cieszanów znajduje się zakładka Odpady komunalne, która dotyczy systemu gospodarowania odpadami. Mieszkańcy na bieżąco mogli śledzić działania gminy dotyczące m. in.:
Harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,
Tekstów uchwał podjętych przez Radę Miejską w Cieszanowie (zakładka Uchwały)
Wykazu punktów, w których znajdowały się pojemniki na zużyte baterie
i przeterminowane leki,
informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-u.
Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z poboczy dróg.
Odpady zmieszane i segregowane powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych przez mieszkańców odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach zgodnie
z harmonogramem.
Odpady wielkogabarytowe odbierane były raz na trzy miesiące.

Częstotliwość odbioru odpadów:

Odpady zbierane były zgodnie z harmonogramem, który otrzymał każdy mieszkaniec
i instytucje.
 4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Odpady komunalne zostały przekazane do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
w Młynach zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami.
 5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W analizowanym okresie na terenie Gminy Cieszanów znajduje się prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy w Nowym Siole.
6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Koszty poniesione w związku z gospodarką odpadami komunalnymi:
wynagrodzenie dla wykonawcy realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów – 906 000 zł
7. Liczba mieszkańców Gminy Cieszanów
Liczba mieszkańców na terenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 7358.
8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6   -  0
W 2019 roku nie stwierdzono braku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przez Gminę  Cieszanów.
9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
W 2019 r. odebrano łącznie 1207,190 Mg odpadów, w tym:
 
L. p.  Rodzaj odpadów  Waga (Mg)  
1  Zmieszane, niesegregowane  546,360  
2  Papier i tektura  66,520  
3  Szkło  139,880  
4  Tworzywa sztuczne  150,210  
5  Metale  11,090  
6  Odzież, tekstylia  0,000  
7  Niebezpieczne  0,060  
8  Baterie i akumulatory  0,400  
9  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  21,290  
10  Wielkogabarytowe  77,420  
11  Ulegające biodegradacji  63,600  
12  Opakowania wielomateriałowe  0,000  
13  Zmieszane odpady opakowaniowe  130,360  
14  Zużyte opony  21,780  
15  Odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi  2,870  
 Razem  1231,840  

 

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Młynach  - 178,890 Mg.

11. Osiągnięte  poziomy:
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2019 roku – 0 %.
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 roku – 45,20 %
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019 roku – 100 %.

 

Cieszanów, dnia 29 kwietnia 2020 rok
   
Stan po aktualizacji.   Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  
mgr Zdzisław Zadworny

Załączniki:
skan dokumentu211 KB
artykuł nr 2

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna do pobrania po kliknięciu w poniższy załącznik.

Załączniki:
deklaracja (pdf)328 KB
deklaracja (word)23 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu w Gminie Cieszanów

 

Burmistrz Miasta i Gminy   Cieszanów, dnia 15.04.2020 r.

Cieszanów

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Cieszanów dotacji na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

informuje, że do dnia 24kwietnia 2020 r. (piątek), do godz. 1500

zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć zdjęcia eternitu mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na rok 2020. Po upływie tego terminu deklaracje nie będą przyjmowane.

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

- demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca

unieszkodliwienia,

- unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

 

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

 

W przypadku niewystarczającej ilości środków i dużej liczby chętnych, jak w roku ubiegłym decydować będzie kolejność wpływu deklaracji.

Usuwanie azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o udzielenie dofinansowania na utylizację azbestu orazpo podpisaniu umowy.

„Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu” jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:www.cieszanow.pl
w zakładce „Gospodarka odpadami”, u Sołtysów lub w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, (parter, pokójNr 4).

Z uwagi na krótki termin składania deklaracji proszę
o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16 - 632 8679.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 4

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Cieszanów od 1 stycznia 2020 roku nastąpią również zmiany.

  1. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów.
  2. Do 10 lutego 2020 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy. Druk deklaracji dostępny jest również na stronie internetowej urzędu.
  3. Zmianie uległa również stawka opłaty, która teraz jest naliczana za każdą osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość. Stawka ta wynosi 20,00 zł. od osoby.
  4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady i odpady zielone będą ponosić opłatę o 2,00 zł  niższą od stawki podstawowej za każdą osobę.
  5. Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Gminy nr 06 9101 1042 20044400 0039 0055 dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub w kasie Urzędu Gminy do
  • Rata I …..zł – do 15 marca każdego roku,
  • Rata II …..zł – do 15 czerwca każdego roku
  • Rata III ….. zł – do 15 września każdego roku
  • Rata IV ….. zł – do 15 grudnia każdego roku
artykuł nr 5

Zmiana konta bankowego - Gospodarowanie odpadami

ZMIANA NUMERU KONTA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na konto PBS/o Cieszanów

06 9101 1042 2004 4400 0039 0055

lub u sołtysa danej miejscowości.