artykuł nr 1

Protokół nr XLI/2021 z odbytej w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godz. 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

Protokół nr XLI/2021

z odbytej w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło 14 Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Andrzej Szymanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

Piotr Kolbuch - Sekretarz Miasta i Gminy Cieszanów

 

  Ad. I pkt. 1

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XLI Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości - lista obecności stanowi załącznik nr 2. Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż
w obradach uczestniczy 13 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

  Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII, XXXIX oraz XL Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.
 • Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,
 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,
 3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,
 4. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,
 5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,
 6. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2021/2022,
 7. w sprawie nadania Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie
 8. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, płacowo - kadrowej oraz administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów
 9. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów
 10. w sprawie emisji obligacji
 11. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033,
 12. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok,
 13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów,
 14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.  

 
  Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował radnych, iż protokół XXXVIII, XXXIX oraz XL były wyłożone do wglądu w biurze Rady oraz zostały przesłane e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXXVIII Sesji został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXXIX Sesji został przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 1 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XL Sesji został przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 1 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   

 

  Ad. III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Głos zabrał radny Michał Świtalski, który uzupełniając wypowiedź Burmistrza o  akcji #SzczepimySię z OSP powiedział, iż OSP Cieszanów bierze udział w tym programie. Mówca dodał, iż aby głos był ważny przy szczepieniu należy podać numer 0911062.

W obradach udział bierze 14 radnych, na salę obrad przybył radny Zbigniew Kurdziel.

 

Ad. IV. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.

  Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

Ad. V. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.

  Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 10 do protokołu – uchwała Nr XLI/316/2021.  

 

  Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Zadworny, który powiedział, iż skargi dotyczą stanu technicznego dróg wewnętrznych złożone przez mieszkańców gminy do Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie.  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie uznał, iż skargi są złożone na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów więc według właściwości przekazał je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Cieszanowie. Mówca dodał, iż wszystkie drogi, na które mieszkańcy wnieśli skargi zostały w latach 2018 - 2019 uszkodzone przez ulewne deszcze, co zostało potwierdzone protokołem z weryfikacji zgłoszenia powstania szkód, zostały złożone wnioski do Wojewody Podkarpackiego o środki na ten cel, ale gmina nie otrzymała środków, a z własnego budżetu nie jesteśmy w stanie wyremontować tych dróg.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 12 do protokołu – uchwała Nr XLI/317/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 14 do protokołu – uchwała Nr XLI/318/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 16 do protokołu – uchwała Nr XLI/319/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 18 do protokołu – uchwała Nr XLI/320/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszanów na rok szkolny 2021/2022 - załącznik nr 20 do protokołu – uchwała Nr XLI/321/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie nadania Statutu Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie - załącznik nr 22 do protokołu – uchwała Nr XLI/322/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, płacowo - kadrowej oraz administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszanów - załącznik nr 24 do protokołu – uchwała Nr XLI/323/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 26 do protokołu – uchwała Nr XLI/324/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, radny Zdzisław Kociołek opuścił salę narad. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie emisji obligacji- załącznik nr 28 do protokołu – uchwała Nr XLI/325/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, radny Zdzisław Kociołek powrócił na salę narad.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033 - załącznik nr 30 do protokołu – uchwała Nr XLI/326/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok - załącznik nr 32 do protokołu – uchwała Nr XLI/327/2021.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 34 do protokołu – uchwała Nr XLI/328/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów - załącznik nr 36 do protokołu – uchwała Nr XLI/329/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w dniu
5.07.2021r.;19.07.2021r.; 2.08.2021r. oraz 16.08.2021r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż w głosowaniu: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych, Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna, a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VII.  Interpelacje i zapytania radnych.

   

   Interpelacji na piśmie nie zgłoszono.

  Przewodniczący Adam Zaborniak na prośbę Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Cieszanowie Marzeny Wilusz poinformował zebranych o uroczystościach 20-lecia nadania imienia szkole, które odbędą się 17 września 2021 r. Indywidualne zaproszenia zostaną przesłane.

  Kolejno głos zabrał radny Kazimierz Wolanin, który podziękował za remont chodnika na ulicy Skorupki w Cieszanowie. Mówca przypomniał jeszcze, że pozostało 150 metrów tej inwestycji i żeby o tym nie zapomnieć. Radny podziękował także, za wyremontowany zjazd koło Pasławskiego, teraz rolnicy mogą bezpiecznie jeździć. Kazimierz Wolanin zawnioskował o pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę dróg wojewódzkich poprzez załatanie dziur m.in. na skrzyżowaniu w Cieszanowie przy wyjeździe z rynku koło byłej zlewni mleka, skrzyżowanie koło cieszanowskiego cmentarza oraz na drodze wojewódzkiej za cmentarzem oraz na całej długości drogi wojewódzkiej w kierunku Nowego Lublińca.

  Następnie głos zabrał radny Michał Świtalski, który także podziękował za naprawę zjazdu koło Pasławskiego. Mówca kolejno powiedział, iż został odnowiony Pomnik Jana III Sobieskiego w Cieszanowie oraz powstała nowa fontanna w cieszanowskim parku, ale jeszcze należy odnowić Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego w Cieszanowie.

  Radny Jan Bielecki podziękował za dokończenie remontu drogi Lubliniec – Żuków oraz za wykonany parking koło szkoły.

  Odpowiadając na powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny powiedział, iż rozmawiał z Kierownikiem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich Lubaczów Feliksem Soplem o remontach dróg wojewódzkich i powiedział, iż po remoncie drogi Lubliniec - Żuków należałoby teraz wyremontować ulice Rynek, Skorupki i Warszawską w Cieszanowie. Mówca dodał iż, remont rozpocząłby się od Rynku od kościoła, ulicą Skorupki do cmentarza i przy tym remoncie gmina wyremontowałaby chodnik w Rynku od Przychodni R-36 w Cieszanowie do skrzyżowania do drogi wojewódzkiej oraz wykonano by remont drogi na osiedlu Kustronia, jak również chodnik koło Pana Ogryski. Odnośnie dalszej budowy chodnika na ulicy Skorvupki Burmistrz powiedział, iż temat poruszył na Zarządzie Powiatowym i Powiat Lubaczowski jest za ukończeniem tej inwestycji, ale zostanie z gminy wystosowane pismo, że gmina Cieszanów chce kontynuować tą inwestycję.

 

Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. IX. Wolne wnioski i informacje.

 

  Andrzej Kołodziej Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowy Lubliniec podziękował za remont drogi do garaży oraz udrożnienie rowu na osiedlu Nowy Lubliniec.

 

  Kolejno zgłoszono następujące wnioski:

 

 1. Tadeusz Kołodziej – zgłosił wniosek o udrożnienie studzienki odwadniającej na osiedlu Nowy Lubliniec w miejscu gdzie był niedawno udrożniany rów oraz wniosek o utwardzenie terenu zatoczki autobusowej, gdzie zajeżdża autobus szkolny na osiedlu Nowy Lubliniec, obecnie wysypany jest tylko kamień.
 2. Andrzej Zaremski – zgłosił wniosek o realizację budżetu obywatelskiego miasta Cieszanów tj. remont ulicy Bohaterów Września w Cieszanowie oraz zakup wyposażenia placu zabaw i boiska sportowego przy remizie OSP Cieszanów.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż jeżeli chodzi o zjazd i zatoczkę autobusową na osiedlu to zostało niedopilnowane i obecnie nie ma szans na wykonanie tego, ale będzie to na przyszłość. Kolejno Burmistrz powiedział, iż budżet obywatelski Cieszanowa jest realizowany sukcesywnie.

 

Ad. X. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1330.

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

  Adam Zaborniak

 

 

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska