artykuł nr 1

Protokół nr XXXVIII/2021 z odbytej w dniu 21 czerwca 2021 roku

Protokół nr XXXVIII/2021

z odbytej w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 800

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło 10 Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Andrzej Szymanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

  Ad. I pkt. 1

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości - lista obecności stanowi załącznik nr 2. Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż
w obradach uczestniczy 10 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

  Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 10 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie przystąpienia do Programu Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 10 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.  

 

 

 

 

Ad. II. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przystąpienia do Programu Budownictwo Energooszczędne Część2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik nr 3 do protokołu – uchwała Nr XXXVIII/303/2021.  

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 10 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok - załącznik nr 5 do protokołu – uchwała Nr XXXVIII/304/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 10 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. III.  Interpelacje i zapytania radnych.

   

   Interpelacji na piśmie nie zgłoszono.  

 

Ad. IV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. V. Wolne wnioski i informacje.

 

  Kolejno Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny zaapelował do mieszkańców gminy o szczepienie się przeciw COVID-19. Mówca poinformował, iż gmina Cieszanów przygotowuje się do promocji szczepień przeciw COVID-19.

  Radna Barbara Dragan zapytała jaki jest procent zaszczepionych mieszkańców gminy Cieszanów.

  Odpowiadając Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż informacje przekaże na następnej Sesji.  

  Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Marian Ciepły zapytał o program OZE realizowany w gminie Cieszanów, czy będzie jeszcze na starych zasadach czy już na planowanych nowych.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż zmiany jakie proponuje Polski Rząd to są plany i nie wiadomo kiedy wejdą. Gmina Cieszanów bez zmian realizuje program OZE.

 

Ad. VI. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 830.

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

  Adam Zaborniak

 

 

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska