artykuł nr 1

Protokół nr XXXVII/2021 z odbytej w dniu 28 maja 2021 roku

Protokół nr XXXVII/2021

z odbytej w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło 15 Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Andrzej Szymanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

  Ad. I pkt. 1

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości - lista obecności stanowi załącznik nr 2. Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż
w obradach uczestniczy 15 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

  Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał:

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033,
 • w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Cieszanów,
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie Programu Stypendialnego Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,
 2. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
 3. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata2021-2027,
 4. sprawie
 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok,
 6. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033,
 7. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Cieszanów,
 8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.  

 
  Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował radnych, iż protokół XXXVI był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXXVI Sesji został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

 

  Ad. III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. IV. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.

  Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. V. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

 

  Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie Programu Stypendialnego Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów domowego - załącznik nr 7 do protokołu- załącznik nr 17 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/295/2021.  

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - załącznik nr 15 do protokołu- załącznik nr 9 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/296/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata2021-2027- załącznik nr 11 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/297/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. sprawie - załącznik nr 13 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/298/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok - załącznik nr 15 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/299/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2033 - załącznik nr 17 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/300/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, radny Zdzisław Kociołek opuścił salę obrad. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Cieszanów - załącznik nr 19 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/301/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 2 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, radny Zdzisław Kociołek opuścił salę obrad. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2021 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania - załącznik nr 21 do protokołu – uchwała Nr XXXVII/302/2021.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Adam Zaborniak poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, radny Zdzisław Kociołek powrócił na salę obrad. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w dniu
26.04.2021r., 10.05.2021r. oraz 24.05.2021r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż w głosowaniu: „za” – 15 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych, Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna, a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VII.  Interpelacje i zapytania radnych.

   

   Interpelacji na piśmie nie zgłoszono.

 

  Głos zabrał radny Kazimierz Wolanin, który złożył wniosek o przeznaczenie środków na wykończenie boiska przy OSP Cieszanów oraz  zawnioskował o monitoring zjazdu  przy
P. Tkaczyku i sukcesywnie równanie tej drogi i zjazdu.

  Andrzej Skiba radny Rady Miejskiej w Cieszanowie zapytał czy jest już projekt skrzyżowania w Kowalówce.

  Adam Zaborniak zawnioskował o wystosowanie pisma do spółdzielni mieszkaniowej
o wyrównanie drogi na osiedlu Kustronia.

  Odpowiadając na powyższe Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż rozmawiał
z Prezesem Klubu „Juwenia” Panem Marciniszynem oraz częścią zarządu „Juwenii” na temat tego boiska, którzy chcą przejąć to boisko, ale wcześniej trzeba porozmawiać
z przedstawicielami OSP Cieszanów, gdyż to oni są właścicielami tego gruntu. Mówca dodał, iż odbędzie się spotkanie z przedstawicielami OSP i zostanie ustalone kto będzie gospodarzem tego obiektu. Mówca dodał, iż środki z budżetu gminy przeznaczone do dysponowania przez Radę Samorządową Cieszanowa nie były jeszcze wydatkowane, więc można się spotkać
z przedstawicielami Rady Samorządowej Cieszanowa i ustalić na co środki będą przeznaczone. Burmistrz zaproponował, aby w tym spotkaniu także udział wzięli radni z Cieszanowa i ustalić jakie zadania będą realizowane z tych środków. Kolejno Zdzisław Zadworny odnosząc się do pytania o skrzyżowanie w Kowalówce powiedział, iż jeszcze projektu nie ma, ale będzie to trudny temat, bo są różne poziomy gruntów. Odnośnie remontów dróg gminnych Burmistrz powiedział, iż planuje objazd z Dyrektorem Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie po całej gminie i zostanie ogłoszony przetarg na roboty, będzie cena jednostkowa na zadania i wiadomy będzie wykonawca. Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż w sprawie drogi na osiedlu Kustronia będzie rozmawiał z Panią Prezes Spółdzielni.

 

Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. IX. Wolne wnioski i informacje.

 

  Marian Ciepły Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, aby wystąpić o harmonogram wykaszania poboczy przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

  Kolejno głos zabrał Marcin Piotrowski radny Rady Powiatu Lubaczowskiego, który złożył zebranym życzenia z okazji „Dnia Samorządowca”. Kolejno poprosił radnych
o zgłaszanie do niego tematów dotyczących dróg powiatowych oraz innych tematów związanych z powiatem lubaczowskim.

   

Ad. X. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1355.

 

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

  Adam Zaborniak

 

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska