artykuł nr 1

Protokół nr XXXII/2020 z odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku

Protokół nr XXXII/2020

z odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 1300

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło 14 Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Andrzej Szymanowski - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

  Ad. I pkt. 1

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXXII Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości - lista obecności stanowi załącznik nr 2. Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 14 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

  Kolejno Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak oddał głos przedstawicielowi Narodowego Funduszu Zdrowia celem przeprowadzenia kampanii informacyjnej w związku z wdrażaniem Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19. Informacja została przekazana w formie online. Pytań i dyskusji nie było.

 

  Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekty uchwał:

 • w sprawie zmian do Uchwały nr XXX/244/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy,
 • w sprawie uchwalenia Aktualizacji Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Cieszanów,
 • w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Rodzin/Opiekunów VIVERE,
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach powiatowych,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach wojewódzkich.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Cieszanów na lata 2020-2030,
 2. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Cieszanów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 3. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2020 r. na wypłatę przez Gminę Cieszanów rekompensat wynikających z tytułu zawarcia umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej, z podmiotem wewnętrznym – Zakładem Obsługi Gminy Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszanowie na okres przekraczający rok budżetowy ,
 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 5. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021 – 2033,
 6. w sprawie zmian do Uchwały nr XXX/244/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
 7. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Cieszanów,
 8. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Rodzin/Opiekunów VIVERE
 9. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031,
 10. w sprawie ,
 11. w sprawie .
 • Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok:
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
 5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.
 7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.
 8. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

 
Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował radnych, iż protokół XXXI był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXXI Sesji został przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

  Ad. III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

  Ad. IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Cieszanów na lata 2020-2030 - załącznik nr 6 do protokołu – uchwała Nr XXXII/251/2020.  

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały, powiedział, iż projekt planu zawiera diagnozę zasobów i cele rozwoju miejscowości oraz wykaz zaplanowanych działań wraz z planowanym terminem i kosztami ich realizacji. Mówca zaznaczył, iż posiadanie planu odnowy miejscowości jest warunkiem aplikowania o środki finansowe w ramach konkursów ogłaszanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego  finansowanych z w/w programu. Ponadto dodał, iż projekt planu został przyjęty przez mieszkańców Cieszanowa.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy Cieszanów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - załącznik nr 8 do protokołu – uchwała Nr XXXII/252/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż umowa o powierzeniu Zakładowi Obsługi Gminy w Cieszanowie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wygasła
i konieczne jest podjęcie niniejszego projektu uchwały, aby spółka mogła kontynuować to zadanie. Mówca zaznaczył, iż powierzenie ww. zadania jest na 10 lat.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2020 r. na wypłatę przez Gminę Cieszanów rekompensat wynikających z tytułu zawarcia umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej, z podmiotem wewnętrznym – Zakładem Obsługi Gminy Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszanowie na okres przekraczający rok budżetowy - załącznik nr 10 do protokołu – uchwała Nr XXXII/253/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż projekt uchwały wiąże się ze wcześniej podjętą uchwałą i jest to rekompensata z tytułu świadczonych przez ZOG Cieszanów usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok - załącznik nr 12 do protokołu – uchwała Nr XXXII/254/2020.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021 – 2033 - załącznik nr 14 do protokołu – uchwała Nr XXXII/255/2020.

 

Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian do Uchwały nr XXX/244/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy- załącznik nr 16 do protokołu – uchwała Nr XXXII/256/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawiając projekt uchwały powiedział, iż zadanie pod nazwą „Utworzenie kompleksu turystycznego Pan Karp na Wędrowcu” nie będzie wykonane w tym roku, dlatego konieczne jest przesunięcie finansowania tego zadania na przyszły rok.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 18 do protokołu – uchwała Nr XXXII/257/2020.

 

Głos zabrał Zdzisław Zadworny, który powiedział, iż obowiązek przyjęcia projektu uchwały wynika w przepisów prawa, które mówi, że Burmistrz opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje go co najmniej raz na 3 lata.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Rodzin/Opiekunów VIVERE- załącznik nr 20 do protokołu – uchwała Nr XXXII/258/2020.

 

Burmistrz Zdzisław Zadworny zabierając głos powiedział, iż stowarzyszenie zrealizowało zadanie pn. „Park pod Sobieskim”, tylko zadnie nie będzie rozliczone z tym roku, ale w 2021 roku i konieczne jest udzielenie pożyczki długoterminowej. Burmistrz Zdzisław Zadworny podziękował Zastępcy Andrzejowi Szymanowskiemu za zorganizowanie i realizację tego przedsięwzięcia pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031 - załącznik nr 22 do protokołu – uchwała Nr XXXII/259/2020.

 

Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie - załącznik nr 24 do protokołu – uchwała Nr XXXII/260/2020.

 

Zabierając głos Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż zostało uzgodnione, że na chodnik przy ulicy Skorupki w Cieszanowie Powiat Lubaczowski przekaże materiał, a gmina Cieszanów pokryje tzw. wykonanie robót. Mówca dodał, iż na wykonanie chodnika
w Niemstowie i Nowym Siole Powiat złożył wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych i czekamy na wynik, a na przebudowę drogi i chodnika na ulicy Mickiewicza w Cieszanowie Powiat złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych i także  czekamy na rozstrzygnięcie.  

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie - załącznik nr 26 do protokołu – uchwała Nr XXXII/261/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały. Mówca powiedział, iż udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego pozwoli dokończyć rozpoczęty w 2019 roku remont drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec - Żuków na całej długości. 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 14 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

 

Ad. V. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok:

 

Ad. 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał treść projektu uchwały.

Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

 

Ad. 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

 

Anna Stanowska Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Cieszanów na 2021 rok – stanowi ona załącznik nr 28 do protokołu.

 

Ad. 3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych oczytali opinię o projekcie uchwały budżetowej – stanowią one załączniki nr 29, 30, 31, 32, 33, do protokołu.

 

Ad. 4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował, iż nie zgłoszono wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

 

Ad. 5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

 

Burmistrz Zdzisław Zadworny nie wniósł autopoprawek do budżetu na 2021 rok.

 

Ad. 6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

 

Dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok nie było.

 

Ad. 7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. 8. Głosowanie uchwały budżetowej.

 

 1. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rokzałącznik nr 34 do protokołu – uchwała Nr XXXII/262/2020.

 

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie i stwierdził, iż został on przyjęty głosami: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych.

Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 35 do głosowania.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w dniu
3.12.2020r., 18.12.2020r. oraz 23.12.2020r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził,
iż w głosowaniu: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych, Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna, a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VI.  Interpelacje i zapytania radnych.

   

   Interpelacji na piśmie nie zgłoszono.

 

Ad. VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. VIII. Wolne wnioski i informacje.

 

  Przewodniczący Rady Samorządowej Cieszanowa Andrzej Zaremski złożył wniosek
o zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie Andrzeja Nepelskiego radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, kolejno złożył życzenia Noworoczne 2021.

  Życzenia na Nowy 2021 rok złożyli także sołtys wsi Folwarki Jan Jabłoński, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak.

Ad. IX. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1430.

 

  Przewodniczący

  Rady Miejskiej w Cieszanowie

  Adam Zaborniak

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska