artykuł nr 1

Protokół nr XXX/2020 z odbytej w dniu 30 października 2020 roku

Protokół nr XXX/2020

z odbytej w dniu 30 października 2020 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło 13 Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

Ad. I pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXX Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości - lista obecności stanowi załącznik nr 2. Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 13 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:

 • w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Analiza oświadczeń majątkowych.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów,
 2. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021,
 3. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe,
 4. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Cieszanów do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
 6. w sprawie połącznia Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie,
 7. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 8. w sprawie
 9. sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy przez Miasto i Gminę Cieszanów,
 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 11. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych z sali obrad wyszedł radny Andrzej Skiba.

 

Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował radnych, iż protokół XXIX był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXIX Sesji został przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, radny Andrzej Skiba powrócił na salę obrad. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

  Ad. III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

  Ad. IV. Analiza oświadczeń majątkowych.

 

 Przewodniczący Adam Zaborniak przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie złożone za rok 2019. Poinformował, iż analizę oświadczeń majątkowych złożyli także Wojewoda Podkarpacki oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Lubaczowie, którzy nie wykazali żadnych nieprawidłowości.

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny przedstawił analizę oświadczeń majątkowych: zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2019 rok.

Analizy oświadczeń majątkowych stanowią załącznik nr 6, 7, 8 i 9 do protokołu.

 

  Ad. V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów - załącznik nr 10 do protokołu – uchwała Nr XXX/236/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny zabierając głos powiedział, iż zmiana projektu uchwały wynika z konieczności dostosowania postanowień Statutu do stanu faktycznego tj. związana jest z przekształceniami i reorganizacjami szkół gminy Cieszanów przed 1 września 2020 roku (likwidacja Szkoły Podstawowej w Kowalówce oraz przekazanie do prowadzenia Stowarzyszeniu Cieszanów.pl szkoły i przedszkola w Nowym Lublińcu).

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021 - załącznik nr 12 do protokołu – uchwała Nr XXX/237/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż jest to program uchwalany corocznie. Mówca zaznaczył, iż w tym roku z powodu pandemii jest utrudniona działalność tych organizacji i wiele zadań nie zostało zrealizowanych. Burmistrz zaznaczył, iż program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe - załącznik nr 14 do protokołu – uchwała Nr XXX/238/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny powiedział, iż treść projektu uchwały została uzgodniona z klubami sportowymi, zostały określone zasady przyznawania stypendiów sportowych i nagród.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Cieszanów do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze - załącznik nr 16 do protokołu – uchwała Nr XXX/239/2020.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów powiedział, iż przystąpienie gminy do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze ma na celu rozwijanie przyjaźni i wzajemnie korzystnej współpracy Polski i Ukrainy na terenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze UNESCO.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.  Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok - załącznik nr 18 do protokołu – uchwała Nr XXX/240/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie połącznia Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie - załącznik nr 20 do protokołu – uchwała Nr XXX/241/2020.

 

Głos zabrał Zdzisław Zadworny, który powiedział, iż obie spółki zamknęły rok 2019 na stracie i jeżeli zostaną one połączone to na pewno będą oszczędności, gdyż nie będzie dwóch prezesów, dwóch księgowych i dwóch rad nadzorczych, ale także działania spółek będą bardziej racjonalne.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - załącznik nr 22 do protokołu – uchwała Nr XXX/242/2020.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów powiedział, iż wysokości stawek podatku od środków transportowych wzrosły o 3,9% w stosunku do ubiegłego roku.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie - załącznik nr 24 do protokołu – uchwała Nr XXX/243/2020.

 

Zabierając głos Burmistrz powiedział, iż wysokości stawek podatku od nieruchomości wzrosły o 3,9% w stosunku do ubiegłego roku.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 12 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 1 radny. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1.  sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy przez Miasto i Gminę Cieszanów - załącznik nr 26 do protokołu – uchwała Nr XXX/244/2020.

 

  Głos zabrał Zdzisław Zadworny, który powiedział, iż zaciągnięcie zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy związane jest z dofinansowaniem z funduszu dróg samorządowych, które gmina otrzymała na przebudowę drogi na osiedlu Podwale w kierunku kąpieliska Wędrowiec. Mówca dodał, iż dofinansowanie wynosi 50%, a zadanie będzie realizowane także w przyszłym roku dlatego konieczne jest podjęcie powyższego projektu uchwały.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok - załącznik nr 28 do protokołu – uchwała Nr XXX/245/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny przedstawił projekt uchwały.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu - załącznik nr 30 do protokołu – uchwała Nr XXX/246/2020.

 

  Zdzisław Zadworny zabierając głos powiedział, iż przy połączeniu ZOG Cieszanów oraz ZUK Cieszanów powstał plan, aby zarządzanie pastwiskami przekazać do prowadzenia Zarządowi Dróg Gminnych w Cieszanowie i dlatego konieczne jest wpisanie tych zadań do statutu Zarządu Dróg Gminnych.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 13 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w dniu
24.09.2020r. oraz 8.10.2020r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził,
iż w głosowaniu: „za” – 13 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych, Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna, a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

 

 

Ad. VI.  Interpelacje i zapytania radnych.

   

   Interpelacji nie zgłoszono na piśmie.

  Głos zabrała radna Barbara Dragan, która zaapelowała o pomoc finansową dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Cieszanowie –  Kasi, którą czeka  operacja nogi w Wiedniu, zbiórka funduszy niezbędnych do pokrycia kosztów operacji prowadzona jest na stronie siepomaga.

  Przewodniczący Adam Zaborniak powiedział, iż środki na ten cel zostaną przekazane
z konta na którym są gromadzone środki z potraceń z diet radnych i sołtysów.    

Ad. VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. VIII. Wolne wnioski i informacje.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny odniósł się do sytuacji, która jest obecnie w Polsce – strajk kobiet, mówca powiedział, iż solidaryzuje się z osobami strajkującymi. Burmistrz poruszył także temat artykułu w gazetce parafialnej dotyczący Ciesz Fanów Festiwal oraz działalności Centrum Kultury Sportu w Cieszanowie i Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

  Radna Barbara Dragan poinformowała zebranych, iż 1 listopada odbędzie się kwesta przy cieszanowskim cmentarzu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w parafii Rzymsko – Katolickiej w Cieszanowie tj. puszki będą stały bez osób zbierających oraz można przekazać środki bezpośrednio na konto bankowe.  

  Przewodniczący Rady Adam Zaborniak zgłosił konieczność interwencji w sprawie wykaszania i uprzątnięcia niezamieszkałych posesji.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż ze strony urzędu zostało wysłane pismo, które będzie ponowione.

  Radny Michał Świtalski odniósł się do strajku kobiet, powiedział, iż wulgarne teksty obrażają katolików i jeżeli osoba publiczna, znana z naszego terenu używa wulgaryzmów to źle świadczy o nim, o instytucji w której pracuje, ale i o nas. 

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż nie podobają mu się i nie popiera wulgarnych tekstów na strajku kobiet.  

  Radny Bogusław Bundyra odnosząc się do wykaszania i uporządkowania działek niezamieszkałych zapytał jak mają być traktowane działki „agencyjne”.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział, iż jest duży problem bo urząd administracyjnie może tylko wysłać pismo z prośbą o uprzątnięcie, tylko policja lub straż miejska może nałożyć kary pieniężne. 

 

Ad. IX. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1350.

 

  Przewodniczący

  Rady Miejskiej w Cieszanowie

  Adam Zaborniak

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska