artykuł nr 1

Protokół nr XXIX/2020 z dnia 25 września 2020

Protokół nr XXIX/2020

z odbytej w dniu 25 września2020 roku o godz. 1000

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

XXIXSESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

 1. Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 Radnych
  w obradach udział wzięło15Radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów:

Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

 

Ad. I pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak otworzył XXIX Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie. Następnie powitał radnych oraz zaproszonych gości- lista obecności stanowi załącznik nr 2.Adam Zaborniak poinformował zebranych, iż w obradach uczestniczy 15 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

  Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:

 • w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Przewodniczący poddał zgłoszony przez Burmistrza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał pod głosowanie i stwierdził, iż wniosek został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zapoznał zebranych
z porządkiem obrad:

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za I półrocze 2020r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
  za I półrocze 2020 r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2020 r.
 • Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”,
 2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031,
 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok,
 4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  Następnie Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie
i stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty, głosami: „za” 15radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych.Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

Ad. I. pkt. 3

 

  Przewodniczący Adam Zaborniakpoinformował radnych, iż protokół XXVIIIbył wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany e-mailem do radnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, iż protokół XXVIII Sesji został przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

  Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Adam Zaborniak poinformował zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

  Ad. III.Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej 
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 5do protokołu.

 

  Ad. IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za
I półrocze 2020r.

 

  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie za I półrocze 2020 r.

 

  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. VI.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2020 r.

 

  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. VII. Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie za 2019 rok.

 

  Głos zabrała radna Barbara Dragan, która zwracając się do Prezesa ZUK Cieszanów
powiedziała, iż z danych przekazanych radnym wynika, że dział woda i ścieki zakończyły rok 2019 na plusie, natomiast odśnieżanie i wykaszanie oraz sprzątanie miasta i utrzymanie cmentarzy na minusie, radna zapytała kto płaci za utrzymanie czystości i skąd takie wysokie koszty ogólnozakładowe.

  Odpowiadając Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie Janusz Mazurek powiedział, iż rok 2019 był rokiem szczególnym, gdyż kończyła się jedna inwestycja - budowa PSZOK oraz zaczynała się nowa inwestycja tj. budowa kanalizacji na ulicy Kościuszki w Cieszanowie. Mówca dodał, iż to, że rok zamknął się na minusie spowodowane jest min. wzrostem cen na wysypisku w Młynach oraz wzrostem płacy minimalnej. Kontynuując Prezes powiedział iż Spółka już nie sprząta miasta teraz odpowiada za to Zarząd Dróg Gminnych w Cieszanowie,ale Spółka wywozi odpady ze wszystkich cmentarzy.

  Kolejno głos zabrał radny Michał Świtalski, który zwracając się do Prezesa ZOG Cieszanów zapytał czy w 2019 roku działała tyrolka na kąpielisku i czy przyniosła zyski. Mówca zauważył także że na pierwszej stronie sprawozdania Spółki ZUK Cieszanów jest błąd, gdyż powinien być zapis przychody a nie dochody.

  Odpowiadając Szymon Kuzyk Prezes Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie powiedział, iż tyrolka działała w ubiegłym roku, ale dużych dochodów nie przyniosła ze względu na kiepską pogodę.

  Anna Stanowska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów potwierdziła, iż zapis dochody w sprawozdaniu ZUK Cieszanów jest to błąd i powinien być zapis przychody.

  Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

  Przewodniczący poddał informację pod głosowanie i stwierdził, iż została ona  przyjęta, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki.

 

  Ad. VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”-
  załącznik nr 10 do protokołu – uchwała Nr XXIX/232/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadworny zabierając głos powiedział, iż przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE” to długotrwały proces i trwał  ok. 1 roku. Mówca dodał, iż na tym obszarze planuje się poszerzenie terenów istniejącego cmentarza oraz zostały uregulowane kwestie usługzwiązanych ze sportem i rekreację, parkingami oraz terenami rolnymi
i zielonymi.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

  Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału wgłosowaniu wradzie ani wkomisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosił o wnoszenie przez radnych wniosków
o wykluczenie z głosowania.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 11do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Marian Ciepły odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 – 2031- załącznik nr 12 do protokołu – uchwała Nr XXIX/233/2020.

 

  Burmistrz powiedział, iż w projekcie uchwały jest poprawiona nazwa zadania inwestycyjnego tj. „Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów”, gdyż wcześniej był błędny zapis oraz dodanie nowego zadani pn. „Planeta technologii XXI wieku” czyli budowa biblioteki wraz z salą gimnastyczną przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 13do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok- załącznik nr 14 do protokołu – uchwała Nr XXIX/234/2020.

 

  Burmistrz Zdzisław Zadwornyprzedstawił projekt uchwały.

  Kolejno Burmistrz Zdzisław Zadworny zaapelował do mieszkańców o udział w spisie rolnym. Mówca dodał, iż termin spisu rolnego jest do końca listopada.

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.  

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 15do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

 1. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023- załącznik nr16 do protokołu – uchwała Nr XXIX/235/2020.

 

  Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego stwierdził, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych, „przeciw” 0 radnych. Radni głosowali poprzez podniesienie ręki oraz za pomocą systemu elektronicznego – wydruk głosowania stanowi załącznik nr 17do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Adam Zaborniakpoinformował zebranych, iż w dniu
27.08.2020r. oraz 10.09.2020r. skarżąca, której skarga była rozpatrywana w dniu 28 grudnia 2018 roku na Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie wniosła ponowienie skargi. Mówca poinformował, iż treść ponowień skargi radni otrzymali. Kolejno Przewodniczący Adam Zaborniak odczytał treść art. 239 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Mówca dodał, iż rozpatrzona skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna, a ponowienie skargi nie wnosi nowych okoliczności.

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeprowadził głosowanie i stwierdził,
iż w głosowaniu: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radnych , „wstrzymał się” – 0 radnych (salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Marian Ciepły, głosowało 14 radnych), Rada Miejska w Cieszanowie podtrzymała swoje stanowisko uznając, że skarga jest bezzasadna, a ponowienie skargi nie wniosło nowych okoliczności. W aktach sprawy zostanie naniesiona adnotacja „bez zawiadamiania skarżącego” zgodnie z art. 239 § 1 KPA.

 

Ad. VII.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

  Interpelacji nie zgłoszono.

   

Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

  Przewodniczący Adam Zaborniak przeszedł do kolejnego punktu.

 

Ad. IX. Wolne wnioski i informacje.

 

  Głos zabrał Marcin Piotrowski radny Rady Powiatu w Lubaczowie, który poruszył temat ostatnich zmian w Zarządzie Powiatu Lubaczowskiego oraz wyboru Wicestarosty, który ostatecznie nie został wybrany. Mówca poinformował także, że na sesji Rady Powiatu nie uwzględniono petycji mieszkańców Niemstowa o budowę chodnika. Marcin Piotrowski kontynuując powiedział, iż teraz w Zarządzie Powiatu Lubaczowskiego jest dwoje radnych
z gminy Cieszanów i może się coś zmieni odnośnie remontu i budowy dróg i chodników na terenie gminy Cieszanów. Zaapelował o rozmowy z radnymi powiatowymi o potrzebach remontów i budowy dróg i chodników w poszczególnych miejscowościach w gminie Cieszanów.

  Burmistrz Zdzisław Zadwornyporuszył temat artykułu w gazetce parafialnej dotyczący Ciesz Fanów Festiwal oraz działalności Centrum Kultury Sportu w Cieszanowie. Mówca zaznaczył, iż w gazetce zostało zawarte kłamstwo, a mianowicie chodzi o zapis „Dyrektor CKiS doprowadziła do bankructwa”.

  Radny Zdzisław Kociołek zgłosił wniosek o naprawę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową w kierunku Nowego Sioła.

  Radny Kazimierz Wolanin zapytał o obiecaną kostkę z powiatu lubaczowskiego na remont chodnika na ulicy Skorupki w Cieszanowie.

  Odpowiadając Burmistrz powiedział iż w najbliższym czasie będzie ta kostka przywieziona i zostanie to zlecone Zarządowi Dróg Gminnych w Cieszanowie do wykonania.

 

Ad. X. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak zamknął posiedzenie o godz. 1120.

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska

 

 

Załączniki:
skan dokumentuMB