artykuł nr 1

Zarządzenie nr 141 z 31.12.2020

ZARZĄDZENIE Nr 141/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 9u ust. 1, w związku z art. 9d oraz art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) i art. 45 art. 47 ust. 3 art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cieszanów z w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór upoważnienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Określa się wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się gospodarką odpadami.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cieszanów

I. Zakres przedmiotu kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cieszanów.

II. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszanów, wpisane do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza  Miasta i Gminy Cieszanów.

III. Kontrolujący pracownicy

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów jako organ kontrolny zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony Środowiska upoważnia do prowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Cieszanów. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej i imiennych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli. Każdorazowo, w kontroli bierze udział co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.

IV. Czynności poprzedzające kontrolę

1. Zawiadomienie podmiotu, który Burmistrz zamierza kontrolować, o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wraz z listą dokumentów jakie należy przygotować i okazać w trakcie kontroli.

2. Wszczęcie kontroli jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 48 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

V. Kontrola

1. W terminie planowanej kontroli (termin kontroli może obejmować kilka dni), kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli (na podstawie stosownego upoważnienia i po okazaniu legitymacji służbowej).

3. W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisu w książce kontroli przedsiębiorcy tj.: organ kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia i zakończenia kontroli.

4. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ) w zakresie:

a) posiadanie bazy magazynowo transportowej;

b) wyposażenia bazy magazynowo transportowej

c) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego

d) wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów,

e) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń,

f) prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi.

Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają również okazane przez podmiot odbierający odpady, dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

VI. Protokół kontroli

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wg wzoru załączonego do niniejszego zarządzenia).

2. Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot.

3. Dokumentacji fotograficzna wykonywana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego protokołu. Jeden egzemplarz protokołu dołącza się kontrolowanemu

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, informacje o tym zamieszcza się w protokole. W protokole odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne i wyznacza termin na powiadomienie Organu o wykonaniu zaleceń.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę upoważnioną, zgodnie z art. 380 ust. 3 Prawo ochrony środowiska, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie (termin 7 dni liczy się od daty zgłoszenia odmowy podpisania protokołu).

 

 

Załącznik nr 2

UPOWAŻNIENIE Nr.............................../.............

z dnia.....................

 

Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396). Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

upoważnia

Pana/Panią …………………., pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, legitymującą się dowodem osobistym seria ……………..  wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie do wykonania w moim imieniu czynności kontrolnych w ……………. ( podaje się pełną nazwę jednostki, w której będą wykonywane czynności kontrolne) w zakresie przestrzegania przepisów oraz sprawdzenia zgodności i skuteczności realizacji obowiązków i wymagań wobec przedsiębiorców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności realizacji umowy zawartej pomiędzy spółką a Gminą Cieszanów:  umowa nr ……………… tj. realizacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych  oraz kontroli dokumentu ubezpieczeniowego od odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

1. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48 art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust.1, art. 54 ust. I. art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu.

2. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, w szczególności w czasie swojej nieobecności (art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców).

3. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców)

4. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli (art. 57 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Potwierdzam odbiór upoważnienia

 .....................................................

  (Data i podpis kontrolowanego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 3

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadomienie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów działając na podstawie art. 9u  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach (Dz. U. 2020  poz 1439 z poź. zm.),

 

 

   Zawiadamia

o zamiarze czynności kontrolnych w ………………………………… w zakresie przestrzegania przepisów oraz sprawdzenia zgodności i skuteczności realizacji obowiązków i wymagań wobec przedsiębiorców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności realizacji umowy zawartej pomiędzy spółką a Gminą Cieszanów:  umowa nr …………………………………... tj. realizacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych  oraz kontroli dokumentu ubezpieczeniowego od odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu umowy.

Termin przeprowadzenia kontroli: ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dokumenty konieczne do okazania podczas kontroli:

1. Książka kontroli,

2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3.KRS lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4. Tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest baza transportowo-magazynowa,

5. Dokumenty ewidencji odpadów prowadzonych w związku z wykonywana działalnością (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, kwity wagowe)

6. Wykaz środków transportu służących do odbioru odpadów komunalnych wraz z forma ich posiadania, kserokopie dowodów rejestracyjnych, dokumentacje fotograficzna wskazanych pojazdów

7. Dokumenty potwierdzające legalizację wagi samochodowej (jeżeli na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów)

8. Umowę na świadczenie usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów komunalnych (jeżeli takowe są zlecane firma zewnętrznym)

9. Umowę na świadczenie usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie takich usług (jeżeli takowe są zlecane firma zewnętrznym)

10. Rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów,

11. Dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów w GPS i czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów,

12. Dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów (o ile takowe są w posiadaniu przedsiębiorcy)

13. Dokumenty potwierdzające  sposób zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy,

14. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie bazy przed osobami nieupoważnionymi.

 

 

 

 

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu ....................... r. przedsiębiorstwa ....................................................................................... z siedzibą w ........................................................ wymagań przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określonych w art. 9d, 9e i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122)

I. Kontrolę zarządził Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów:

Podstawa prawna kontroli: art. 45 i art 49 ustawy z dnia 30 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z poźn. zm.); zawiadomienie o kontroli sygn. .................. z dnia ................ - potwierdzenie doręczenia z dnia ...................

II. Prowadzący kontrolę:

1 .................................................................................. na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów nr .............. z dnia ...................

2 .................................................................................. na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów nr .............. z dnia ...................

III. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę :

1 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Ustalenia kontrolujących:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Spełnianie wymagań

W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo transportowej (§ 2 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) przedsiębiorstwo posiada bazę magazynowo transportową zlokalizowaną w:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest baza magazynowo transportowa jest:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) tytuł prawny do terenu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) zabezpieczenia bazy w sposób uniemożliwiający wstęp osoba nieupoważnionym

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

f) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

g) wyposażenie terenu bazy w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ceików przemysłowych:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

h) baza magazynowo transportowa jest wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- pomieszczenia socjalne dla pracowników

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- legalizowana wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

i) naprawy i konserwacja pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych wykonywane są:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

j) mycie i dezynfekcja pojazdów i pojemników wykonywane są w:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W zakresie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego (§3 rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) środki transportu przeznaczone do realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych i ich stan techniczny:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) oznakowania środków transportu:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

W zakresie utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń (§ 4 rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) pojazdy i urządzenia są zabezpieczone / nie są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów (§ 5 rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza / nie zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpytaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) wyposażenie pojazdów w monitoring bazujący na podstawie pozycjonowania satelitarnego:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e) wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Podmiot odbiera odpady komunalne w ramach systemu / poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Cieszanów.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VI. Sposób postępowania z odpadami odebranymi z terenu Gminy Cieszanów (w tym zmieszanymi odpadami komunalnymi, selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi, odpadami zielonymi, pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych).

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VII. Oświadczenia i wnioski złożone przez osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono przedsiębiorcy / kierownikowi jednostki kontrolowanej / osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę. Kierownika jednostki pouczono o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Pobyt w jednostce kontrolowanej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr .................

Protokół po odczytaniu podpisano.

1 ................................................................................   ...................................................................

  podpis
2 ................................................................................   ...................................................................

  podpis
3 ................................................................................   ...................................................................

  podpis
4 ................................................................................   ...................................................................

  podpis

 

Odmówili podpisania protokołu:

1 ................................................................................   ...................................................................

  podpis
2 ................................................................................   ...................................................................

  podpis

 

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli     .......................................................................

  (data i podpis kontrolowanego)

 

 

Załącznik do protokołu:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.  

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

 

 

Załączniki:
skm_c30821091412080.pdf570 KB