artykuł nr 1

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 747/2 poł. w Żukowie

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

ustnego ograniczonego na sprzedaż działki  położonej w miejscowości Żuków.

 

  Zgodnie z §12 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.) informuję, że w dniu 5 kwietnia 2024 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przeprowadzony został pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w Żukowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 747/2 o pow. 1,0402 ha wpisanej do KW PR1L/ 00033488/4. Do przetargu wpłacone zostało jedno wadium i jeden podmiot został dopuszczony do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 49 780,00 zł

Najwyższa cena uzyskana w przetargu –  50 280,00 zł.

Nabywcami działki zostali Państwo Andrzej  i Elżbieta Ważni.

Cieszanów, 12.04.2024 r.

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w okresie od 12.04.2024.2024 r. 19.04.2024 r.

 

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny

 

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024