artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Gorajec - 11.04.2024

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

 

W Y K A Z

z dnia 11.04.2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Część działki 293/2 obręb Gorajec, w tym PsIV-0,1831 ha, PsIIIb-0,2369ha,  KW PR1L/00038107/1

0,42

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

2,81

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

2.

Część działki 400/2 obręb Gorajec, w tym ŁIV-2,0645 ha, PsVI-0,2570 ha, PR1L/00038107/1

2,3215

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 3 lat

10,96

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń  wsi Gorajec oraz stronie internetowej urzędu do dnia 02.05.2024 r.

Cieszanów, dnia 11.04.2024 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny

 

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024