artykuł nr 1

Opinia PPIS w Lubaczowie znak: PSNZ.9020.4.11.2024.KM o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-4/24

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy z lakiernią proszkową”.

3.

Znak sprawy

PSNZ.9020.4.11.2023

4.

Data wydania

04.04.2024 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

P. Henryk Ważny, Cieszanów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-3/24

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 14

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-3/24,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 12.04.2024 r.

 

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024