artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka 1792/62 poł. w Dachnowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 30.12.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.

Nr działki

1792/62

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,2061 ha 

4.

Użytek

Bz – 0,2061 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00030479/3

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

7.

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów/Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego w Dachnowie

Tereny oznaczone symbolem US – tereny usług sportu i rekreacji/

W niewielkim zakresie tereny objęte MPZP oznaczone symbolem KP-tereny parkingu publicznego.

8.

Cena nieruchomości

53 050,00 zł w tym 23% VAT

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 11.02.2022 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów do dnia 21.01.2022 r.

 

Cieszanów, dnia 30.12.2021 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024