artykuł nr 1

Ogłoszenie o I publicznym ograniczonym przetargu na sprzedaż działki 1758 poł. w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta  i Gminy

Cieszanów

 

Ogłoszenie o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów

Na postawie art. 38 - 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Cieszanów.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00033514/2.

Obciążenie nieruchomości:

 

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

 

Nr działki ewidency-

jnej

Powierzchnia
w ha

 

Opis nieruchomości

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

 

Minimalne postąpienie

 

Kwota wadium w zł

Godzina przetargu

1758

0,0319 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako PsIV-0,0162 ha, W-PsIV-0,0157

Tereny oznaczone symbolem: „MN/RM”- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych”

7 029,00 zł w tym 23% VAT

80,00 zł

 700,00 zł

 1000

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w pok. nr 18 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Uzasadnienie formy przetargu:

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działki 1759 i 1754, 1757
i 1752 oraz 1753 – obręb Cieszanów, które to nieruchomości bezpośrednio przylegają do działki będącej przedmiotem przetargu, ze względu na brak bezpośredniego dostępu działki 1758 do drogi publicznej.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Właściciele nieruchomości wymienionych powyżej zamierzający uczestniczyć w przetargu powinni zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu do dnia 24.01.2022 r. do godz. 15. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu na sprzedaż nieruchomości 1758 obręb Cieszanów, mogą brać udział właściciele działek przyległych oznaczonych1759 i 1754, 1757 i 1752, 1753 obręb Cieszanów, którzy wpłacą wadium zgodnie z ogłoszeniem tj. do dnia 26.01.2022 r. (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu) na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-   dokument potwierdzający tożsamość

-   osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-   osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-   w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-   w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, w Biuletynie Informacji Publicznej.  Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71.


Cieszanów, dnia 27 grudnia 2021 r.

 

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024