artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka 4320/29 poł. w Cieszanowie

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 23.12 .2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.

Nr działki

4320/29

2.

Obręb

0011 Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1282 ha 

4.

Użytek

Bp-0,1282 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00027979/4

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

7.

Przeznaczenie zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowo – usługowych w Cieszanowie i Nowym Siole

Tereny oznaczone symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

8.

Cena nieruchomości

49 260,00 zł w tym 23% VAT

9.

Forma zbycia

Sprzedaż prawa własności

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 04.02.2022 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu www. cieszanow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  do dnia 14.01.2022 r.

 

Cieszanów, dnia 23.12.2021 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

 

 

Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024