artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 19.12.2023 r.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 19.12.2023 r.

GPiMK. 6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 19.12.2023 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, 803) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec”
na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340 położonych w miejscowości Chotylub oraz na działkach nr ewid. 499, 439, 440 położonych w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec) zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
i zaopiniowano z następującymi organami:

1. Zarząd Dróg Gminnych w Cieszanowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – postanowieniem znak:RZ.ZPU.4.521.2526.2023.AS z dnia 30.11.2023 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340 położonych
w miejscowości Chotylub i na działkach nr ewid.: 499, 439, 440 położonych w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec) z uzasadnieniem, że na terenie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych: sieć drenarska – (dział drenarski Nr 13). W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tych urządzeń - w przypadku ich uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego lub przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód. Przebudowa lub likwidacja drenażu wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej. 

3. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: LŚT-Ś.6123.281.2023 z dnia 29.11.2023 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” na działkach
nr ewid. 611/71, 418, 402/2, 340 położonych w miejscowości Chotylub i na działkach nr ewid. 499, 439, 440 położonych w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec) z uzasadnieniem, że realizacja w/w inwestycji
nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie – postanowieniem znak: PSNZ. 9020.8.17.2023 z dnia 04.12.2023 r. uzgodnił pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt decyzji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” na działkach nr ewid.: 611/71, 418, 402/2, 340 położonych w miejscowości Chotylub i na działkach nr ewid.. 409, 439, 440 położonych
w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec) z uzasadnieniem, że po spełnieniu uwarunkowań zawartych w projekcie decyzji można ocenić, że planowana ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie ludzi.

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60
ust. 1a ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji  położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

6. Gaz-System S.A pismem znak: OT-DL.420.1124.2023.2 z dnia 07.12.2023 r. zaopiniował projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub-Gorajec” w miejscowości Chotylub oraz m. Dąbrówka, z uzasadnieniem że na terenach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 nie są eksploatowane gazociągi oraz inna infrastruktura gazowa wysokiego ciśnienia. 

 

  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 14) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka i Chotylub.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny