artykuł nr 1

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 19 kwietnia (piątek) 2024 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 12.04.2024 r.

 

O.0002.4.2024

 

  Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688)

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie

dnia 19 kwietnia (piątek) 2024 roku

o godzinie 1200 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

 

PORZĄDEK OBRAD

LXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Ocena przebiegu utrzymania zimowego na drogach na terenie Gminy Cieszanów. Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowania na terenie gminy.
 • Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie za 2023r. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie za 2023 r.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
 • Informacja na temat dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta i gminy.
 • Informacja o pracy organizacji pozarządowych i pożytku publicznego.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie rozpatrzenia wniosków wnioskodawcy – Komisja Skarg, Wniosków
  i Petycji,
 2. w sprawie rozpatrzenia wniosków Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
 3. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kowalówce – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,
 4. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Niemstowie - opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,
 5. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie - opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,
 6. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LIX/457/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie przystąpienia do opracowania: „Strategii Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030” – opinia Komisji Oświaty Kultury
  i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 7. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie Gminy Cieszanów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 8. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Cieszanów – opinia Komisji Budżetowej,
 9. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2024 – 2033 – opinia Komisji Budżetowej,
 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2024 rok – opinia Komisji Budżetowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad LXXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak