artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 05.01.2021 r.

GPiMK. 6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 05.01.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 05.01.2021 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.6.2020 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej  w miejscowości Niemstów na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.295.2020  z dnia 30.11.2020 r. umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemstów” na działce nr ewid. 715/2 położonej  
w miejscowości Niemstów o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych dr.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD. 443.125.2020 z dnia 04.12.2020 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej w miejscowości Niemstów

- przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka
nr ewid. 715/2 w miejscowości Niemstów) linią kablową oświetlenia ulicznego wykonać metodą przewiertu
w rurze ochronnej,

- słupy oświetleniowe usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka nr ewid. 715/2 w miejscowości Niemstów) w odległości 1,00 m od granicy działki pasa drogowego w/w drogi.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.6.2020 z dnia 05.01.2021  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

Cieszanów, dnia 05.01.2021 r.

GPiMK. 6733.6.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 05.01.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 05.01.2021 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.6.2020 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej  
w miejscowości Niemstów na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.295.2020  z dnia 30.11.2020 r. umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemstów” na działce nr ewid. 715/2 położonej  w miejscowości Niemstów
o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych dr.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD. 443.125.2020 z dnia 04.12.2020 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 715/2 położonej w miejscowości Niemstów

przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka
nr ewid.  715/2 w miejscowości Niemstów) linią kablową oświetlenia ulicznego wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej,

słupy oświetleniowe usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1648R Moszczanica-Niemstów-Cieszanów (działka nr ewid. 715/2 w miejscowości Niemstów) w odległości 1,00 m od granicy działki pasa drogowego w/w drogi.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.6.2020 z dnia
05.01.2021  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny