artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

  Cieszanów, dnia 05.01.2021 r.

GPiMK. 6733.7.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 05.01.2021 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa energetycznej linii kablowej od stacji transformatorowej „Kowalówka 2” do słupa nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 do budynku cerkwi w miejscowości Kowalówka, gmina Cieszanów na działkach o numerach ewidencyjnych: 1087, 1088, 1089, 1091/6, 1091/7 położonych w miejscowości Kowalówka” na rzecz PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Skowron zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Starosta Lubaczowski – postanowienie znak: R. 6123.303.2020 z dnia 17.12.2020 r. 

a) umarzające w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa
2 nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn  2x25 mm2 do budynku cerkwi na działce nr ewid. 1088 położonej w miejscowości Kowalówka o oznaczonych użytkach
i konturach klasyfikacyjnych Bi, z uzasadnieniem że zgodnie z treścią §68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) grunty oznaczone jako Bi nie są zaliczane do użytków rolnych,

b) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 do budynku cerkwi na działkach nr ewid. 1087, 1089, 1091/6, 1091/7 położonych w miejscowości Kowalówka o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych PsIV, ŁIV,
Wsr-ŁIV, PsV, z uzasadnieniem że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust.2, art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczy gruntów srtanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I,II,III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,
a także gruntów o których mowa  w art. 2 ust.1 pkt.2-10.

2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – postanowienie znak: PZDW-RDW-IIIa-6201cp/16/20 z dnia 18.12.2020 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa nN nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25 mm2 do budynku cerkwi na działkach nr ewid. 1087, 1088, 1089, 1091/6, 1091/7 położonych w miejscowości Kowalówka w ciągu drogi wojewódzkiej NR 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec zgodnie z załącznikiem graficznym projektu decyzji,

b) komunikacji – dojazd do terenu inwestycji z drogi wojewódzkiej nr 867.

3. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – postanowienie AZP-II.5151.188.2020.PT z dnia
17.12.2020 r.  uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN od stacji transformatorowej Kowalówka 2 do słupa nN
nr 25, budowa słupa nN nr 1 oraz przyłącza napowietrznego izolowanego typu AsXSn 2x25mm2 do budynku cerkwi na działkach nr ewid. 1087, 1089, 1091/6, 1091/7 położnych w miejscowości Kowalówka,
z uzasadnieniem że przedmiotowa inwestycja przewidziana jest częściowo na działce nr ewid. 1088
w miejscowości Kowalówka, objętej ścisła ochrona konserwatorska na podstawie wypisu do rejestru zabytków pod nr A-242 cerkwi w Kowalówce wraz z wyposażeniem i starodrzewem w granicach ogrodzenia. 

4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku
z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust.1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)
nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 1087, 1088, 1089, 1091/6, 1091/7 w obrębie geodezyjnym Kowalówka  położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny