artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 04.01.2021 r.

GPiMK. 6733.5.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 04.01.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04.01.2021 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.5.2020 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi na fundamentach betonowych i zasilanymi kablami podziemnymi” na działkach nr ewid.: 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 245, 631/2, 97 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Kowalówka) oraz na działkach nr ewid. 128, 129, 324, 325, 326, 327, 328 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków) na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – postanowieniem znak: RZ.ZPU.4.522.1307m.2020.ID z dnia 30.11.2020 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, z uzasadnieniem że trasa planowanej inwestycji na działce nr ewid. 125 koliduje z urządzeniem melioracji wodnych: rowem oznaczonym w ewidencji jako R-Nr-2. W związku z powyższym, Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej ww. urządzenia – w przypadku jego uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego celem zapewnienia swobodnego przepływu wód. Takiego zapisu dokonano w pkt. 5 ppkt. 3
w/w decyzji.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.286.2020  z dnia 24.11.2020 r.:

a) umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi na fundamentach betonowych i zasilanymi kablami podziemnymi” na działkach nr ewid. cz. dz. 220, cz. dz. 219/4, cz. dz. 117/1, 109, 245, 631/2, 97 położonych w miejscowości Doliny (obręb Kowalówka) oraz na działkach nr ewid. 129, 325 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków)
o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych dr, Bi, B, Ls, z uzasadnieniem, że zgodnie z treścią § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034), grunty oznaczone jako dr, B, Ls, Bi nie są zaliczane
do użytków rolnych,

b) uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi na fundamentach betonowych i zasilanymi kablami podziemnymi” na działkach nr ewid. cz. dz. 220, 219/3, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 118, cz. dz. 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Kowalówka) oraz na działkach nr ewid. 128, 324, 326, 327, 328 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków)  o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych: RIVa, Br-PsIV, PsV, Br-PsV, RIV, Br-RVI, ŁV, Lzr-PsV, Br-RIVa z uzasadnieniem,
że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze zgodnie z art. 7 ust.2, art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczy gruntów stanowiących użytki rolne wytworzone
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów o których mowa
art. 2 ust.1 pkt. 2-10.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD. 443.123.2020 z dnia 02.12.2020r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Doliny ze słupami metalowymi
na fundamentach betonowych zasilanymi kablami podziemnymi na działkach nr ewid.: 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 245, 631/2, 97 położonych w obrębie Kowalówka, nr ewid: 128, 129, 324, 325, 326, 327, 328 położonych w obrębie Żuków – przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1634R Granica województwa-Huta Różaniecka-Żuków (działka nr ewid. 97 obręb Kowalówka) linią kablową oświetlenia ulicznego wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej. 

4. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293
z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust.1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)
nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 220, 219/3, 219/4, 219/2, 218, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117/1, 116, 115, 114, 113, 112/2, 112/1, 111/1, 111/2, 110/6, 110/2, 109, 245, 631/2, 97 położonych w miejscowości Doliny (obręb ewidencyjny Żuków) mieszczących się
w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.5.2020 z dnia 04.01.2021  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające
to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny