artykuł nr 1

konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny od 02.11.2022 r. do 14.11.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

Z DNIA 26.10.2022 R.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny

 

Działając na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr LVI/425/2022 z dnia 30 września 2022 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
7 października 2022 r. poz. 3588) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza co następuje:

§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami:

 1. Dąbrówki w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka „przysiółek wsi Gorajec”
  na Dąbrówka „wieś”,
 2. Dolin w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Doliny „przysiółek wsi Kowalówka” na Doliny „wieś”.

§ 2. Prawo udziału w konsultacjach mają mieszkańcy Dąbrówki oraz Dolin, posiadający w okresie przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze. 

§3. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dąbrówki i Dolin
w sprawie o której mowa w §1:

 1. konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 02.11.2022 r. do 14.11.2022 r.,
 2. ankieta stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia zostanie skierowana do mieszkańców Dąbrówki (załącznik nr 1), Dolin (załącznik nr 2).

§4. Ankieta zostanie udostępniona na:

 1. stronie internetowej Urzędu Miasta i  Gminy Cieszanów  - www.cieszanow.pl,
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
 3. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w dniach i godzinach urzędowania,
 4. u sołtysa sołectwa Dąbrówka i Doliny.

§5. Wypełnione ankiety należy złożyć w okresie trwania konsultacji:

 1. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów , w dniach i godzinach urzędowania,
 2. u sołtysa sołectwa Dąbrówka i Dolin,
 3. przesłać skan ankiety na adres: sekretariat@cieszanow.pl,
 4. przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

§6. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów i przekłada Radzie Miejskiej w Cieszanowie po zakończeniu konsultacji.

§7. Prezentacja wyników konsultacji nastąpi w terminie 5 dni od daty ich zakończenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§8. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Cieszanów.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.