artykuł nr 1

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów - „ul. Zbożowa” - od 06.03.2020 do 13.03.2020

Załącznik Nr 2

 

/Projekt/

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w CIESZANOWIE

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska w Cieszanowie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę „ul. Zbożowa” ulicy bez nazwy położonej w miejscowości Cieszanów
w ciągu drogi gminnej (działki nr ewid.: 2085, 2001, 4280/2, 4820/3).

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy o której mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR ……/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

z dnia ……………………. r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy
ulicy położonej w miejscowości Cieszanów - „ul. Zbożowa”

 

 

Działając na podstawie art. 5a, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz UchwałyNr XX/155/2020
z dnia 28 styczna 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
4 lutego 2020 r. poz.679) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza, co następuje:

§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów w ciągu drogi gminnej (działki nr ewid. 2085, 2001, 4280/2, 4280/3 nazwę „ul. Zbożowa”.

§2. Konsultacje odbędą się w terminie od 06.03.2020 r. do 13.03.2020 r.

§3. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii za pomocą formularza ankietowego poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wyłożenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój nr 16:

  1. treści projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy,
  2. formularza ankietowego.

2.  W celu zgłoszenia uwag do projektu uchwały należy wypełnić formularz ankietowy i złożyć go
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cieszanow.pl w terminie do 13.03.2020 r.

§4. Projekt uchwały wraz z załącznikiem graficznym oraz formularz ankietowy stanowią odpowiedni załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów i przekłada Radzie Miejskiej w Cieszanowie.

2. O przyjęciu uwag, wniosków i opinii decyduje Rada Miejska w Cieszanowie.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

Formularz ankietowy

 

w sprawie konsultacji społecznych do projektu uchwały

dotyczącej nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cieszanów - „ul. Zbożowa"

 

 

Czy jesteś za przyjęciem projektu uchwały (zaznacz odpowiednią odpowiedź)

 

  • TAK

 

  • NIE