artykuł nr 1

Wymeldowanie z pobytu czasowego

(ponad 2 miesiące)

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa, (mężczyźni podlegający służbie wojskowej)
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego,

Opłaty
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd  Miasta i Gminy w Cieszanowie,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu czasowego (ponad 2 miesiące).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z póź. zmianami).