artykuł nr 1

Uchwała Nr 58/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

Uchwała Nr 58/IX/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 września 2004 r.

 

 

w sprawie:  ustalenia  górnych  stawek  opłat  za  usługi  w  zakresie

usuwania i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych.

 

  Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z  dnia 8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  /tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 6 ust.2, ust.3, ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132, poz.622 ze zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

u c h w a l a, co  następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości indywidualnych i podmioty gospodarcze za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w tym zakresie, w następujących wysokościach:

a) za wywóz pojemnika o pojemności 120 l -  4,68 zł + VAT,

b) za wywóz pojemnika o pojemności 1100 l -  37,38 zł + VAT,

c) za wywóz worków o pojemności 100 l i 120 l -  5,14 zł + VAT,

d) za wywóz  1m3 odpadów gromadzonych luzem - 45,00 zł. + VAT,

d) za wywóz 1m3 nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

  - 14,02 zł. + VAT.

 

  1. Obniża się stawki określone w ust.1 i ust.2 o 50% jeżeli odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny, oddzielnie dla szkła, makulatury i pozostałych odpadów.

 

  1. Zasady prowadzenia rozliczeń i częstotliwość wywozu zostaną ustalone w umowach zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości, a podmiotami dokonującymi odbioru odpadów.

 

  1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do kontroli umów zawieranych przez jednostki lub podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na   podstawie  uzyskanego zezwolenia z właścicielami nieruchomości oraz wystawianych dowodów zapłaty za te usługi.

 

  1. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

  1. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

  1. Traci   moc Uchwała Nr 33/III/97  Rady  Miejskiej  w  Cieszanowie  z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w sposób zwyczajowo przyjęty.