artykuł nr 1

Uchwała Nr 60/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

UCHWAŁA NR 60/IX/2004

 

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 

  Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

 

  postanawia

 

§ 1

 

 Przydzielić nieodpłatnie na  wniosek zebrania wiejskiego wsi Folwarki 3 mp drewna opałowego dębowego z przeznaczeniem dla OSP Folwarki.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń
U M i G Cieszanów.