artykuł nr 1

Uchwała Nr 39/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 39/VII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 16 lipca 2004r.

 

w sprawie: Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cieszanów na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje

 

§1

1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cieszanów na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007--2013.

2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cieszanów na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.