artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 44/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.

UCHWAŁA NR 44/VII/2004
Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 16 lipca 2004 r.

 

w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia

 

§1

Powołać Pana mgr inż. Andrzeja Szymanowskiego na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

§4

Traci moc uchwała Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Sekretarza Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów.