artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 45/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

UCHWAŁA NR 45/VII/2004
 Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 16 lipca 2004 r

 

w sprawie zaliczenia dróg z terenu Miasta i Gminy Cieszanów do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71. póz. 838 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. l pkt. 2. art. 40 ust.l. art.41 ust.l i ust. 2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142. poz.1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Zalicza do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów drogi zgodnie / załącznikiem nr l i załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.